GlobeNewswire

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Dela

Företagsmeddelande, Helsingfors den 26 februari 2021 kl. 9.00

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) rapporterar i dag om bokslutet för hela räkenskapsperioden 2020 (1/1–31/12 2020) samt andra halvåret 2020 (1/7–31/12 2020).

Viktiga händelser, juli–december 2020

 • Bolaget fortsatte åtgärderna för att minimera effekterna av covid-19-pandemin och fokuserade på att generera lönsam ökning av omsättningen. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde bolaget utmärkta framsteg genom att sälja nio nya NBS-system, varav tre levererades till USA och sex till EU och den övriga världen. Sammanlagt tre nya NBT®-system installerades på olika anläggningar i USA och Europa för behandling av egentlig depression (MDD).
 • Halvåret 1/7–31/12 2020 var bolagets bästa andra halvår någonsin, mätt i omsättning och rörelseresultat. Omsättningen uppgick till 2,5 miljoner euro (H2 2019: 2,1 mn euro) och rörelseresultatet till -1,5 miljoner euro (H2 2019: -3,2 mn euro).
 • Omsättningen ökade under andra halvåret inom NBS med 4 procent och uppgick till 1,3 miljoner euro (H2 2019: 1,2 mn euro) och inom NBT med 35 procent till 1,2 miljoner euro (H2 2019: 0,9 mn euro).
 • Under andra halvåret 2020 lanserade vi i Finland två medicinska pilotstudier i användning av NBT®-systemet med kortare behandlingsprotokoll. De fokuserar på svår depression och behandlingsresistent kronisk neuropatisk smärta och genomförs på universitetssjukhusen i Kuopio respektive Helsingfors.

Viktiga händelser efter rapportperioden

 • Bolaget kallade aktieägarna till en extrastämma för att besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och tilldelning av optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Extrastämman hålls måndagen 1 mars 2021.           

Om bolaget

     Nexstim är ett företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet).

     Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®-systemet är ett viktigt fokusområde i Nexstims gällande affärsstrategi. 

NBT®

 • Nexstims NBT®-plattform bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Bolaget har två pågående pilotstudier i korta behandlingsprotokoll med NBT för behandling av svår depression och behandlingsresistent kronisk neuropatisk smärta.
 • Aktiv bas med 31 installerade system för kommersiell användning på tre kontinenter.

NBS

 • Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
 • NBS-system har sålts till cirka 170 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.


VD Mikko Karvinen har ordet

År 2020 var för Nexstim en tid av anpassning och justering av affärsverksamheten enligt den hälsokris och ekonomiska kris som drabbade världen till följd av covid-19-pandemin. Vårt första svar på krisen orsakad av covid-19 var ett sparprogram avsett att skydda våra likvida tillgångar. Vi ville också säkerställa att våra många kunder inom NBS och NBT® kan fortsätta driften av systemen i den nya och mycket svåra omvärlden. Därtill tog vi snabbt i bruk digitala sälj- och marknadsföringsmetoder som hjälpte oss att hålla igång tillväxten under året. Jag är stolt över det fina teamarbetet på Nexstim under dessa krävande omständigheter. Ett bevis på det är att bolaget gjorde sitt bästa finansår hittills enligt flera indikatorer, bland annat en rekordintäkt. Det gläder mig också att vi samtidigt har lyckats med värna om medarbetarnas och deras familjers hälsa och säkerhet.

År 2020 var det första året då vi verkställde vår nyligen omarbetade strategi för 2020–2024. Nexstim möjliggör även framöver individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Strategins fokus är fortsättningsvis på terapeutiska indikationer, och de nya kortare behandlingsprotokollen hör nu till kärnan i affärsutvecklingen. Enligt vår bedömning kan de radikalt förändra området för TMS-behandling där vi utför pilotstudier för att visa behandlingens förbättrade effekt och de många fördelarna med en kortare behandlingstid. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig och svår depression samt kronisk smärta) är sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare verksamhet. I framtiden är det möjligt att fallen är svårare och kräver oftare vård på sjukhus. Vi fortsätter våra forskningsbaserade insatser för att utifrån de nya indikationerna främja användningen av Nexstims system för navigerad TMS i banbrytande behandlingsformer.

NBS-verksamheten gav bolaget betydande intäkter helåret 2020, då omsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 2,2 miljoner euro (2019: 1,8 mn euro). Försäljningen gick bra speciellt i USA där vi trots covid-19 kunde sälja och installera sex nya NBS-system under 2020. Det lyfte bolagets totala omsättning med 23 procent för helåret 2020 till ett nytt rekord på 4,1 miljoner euro (2019: 3,3 mn euro). Vi kunde också säkerställa kontinuiteten i vår NBS-serviceverksamhet i den svåra kundmiljön och förlorade inga av våra serviceavtalskunder då verksamheten inom neurokirurgi fortsatte på sjukhusen i stort sett som förut trots hälsokrisen. Under 2021 kommer vi att fortsätta investera i NBS-verksamheten bland annat genom att rekrytera nya medarbetare till säljteamet i vår organisation i USA.

Under 2020 drabbades NBT®-verksamheten något mer av covid-19-pandemin. På grund av lokala nedstängningsåtgärder var vårdcentraler och sjukhus som använder NBT® tvungna att begränsa behandlingarna och detta påverkade försäljningen av system och service samt engångsartiklar speciellt i USA. Vi tvingades också att drastiskt minska säljpersonalen i våra dotterbolag med anledning av bolagets sparprogram. De nödvändiga åtgärderna för att trygga bolagets kassa drabbade speciellt försäljningen av NBT®-system. Trots de negativa effekterna ökade omsättningen för NBT-verksamheten med 28 procent helåret 2020 och uppgick till 2,0 miljoner euro (2019: 1,5 mn euro). Under 2020 levererade och installerade vi sammanlagt 8 nya NBT®-system, varav sex i USA och två i Europa och den övriga världen där de används för behandling av svår depression. Vid utgången av 2020 omfattade den aktiva basen av NBT®-system i världen 31 installationer (16 i USA och 15 i Europa och den övriga världen) som användes för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta.

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera det bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer navigeringsegenskaper sannolikt att få en större roll i metoder för behandling av patienter som vårdas på sjukhus på grund av svår behandlingsresistent depression (treatment resistant depression, TRD) och självmordrisk. Det kan öppna upp en ny marknad för Nexstim inom TMS-behandling som är separat från nuvarande behandling av egentlig depression. I syfte att fördjupa våra insikter i användningen av NBT®-systemet med kortare behandlingsprotokoll lanserade vi två pilotstudier i Finland under 2020. De fokuserar på svår depression och kronisk neuropatisk smärta och genomförs på universitetssjukhusen i Kuopio respektive Helsingfors. Vi förväntar oss de första resultaten av studier om svår depression inom en nära framtid. Nexstim vill ligga i framkant inom forskning och kommersiell utveckling av detta nya behandlingsprotokoll som kan vara revolutionerande för hela TMS-sektorn.

Förutom den bättre kommersiella utvecklingen av NBT®-system såg vi också en fortsatt expansion av försäljningen, som främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. Genom att NBT®-verksamheten står för en större andel av den totala omsättningen kommer också andelen av omsättningen för fortlöpande verksamheter att öka. Under helåret 2020 härrörde 86 procent av behandlingsverksamhetens omsättning från fortlöpande verksamheter (den totala försäljningen inom behandlingsverksamheten exkl. försäljning av NBT®-utrustning). Helåret 2020 uppgick den genomsnittliga omsättningen i behandlingsverksamheten till 71 tusen euro per NBT®-utrustning.

Nexstims kassa per 31 december 2020 var sammanlagt 3,5 miljoner euro, inklusive lånet från Kreos. Under 2020 lyckades vi speciellt tack vare sparåtgärderna och den starkare bruttomarginalen minska det negativa kassaflödet till -2,7 miljoner, jämfört med -6,7 miljoner euro för 2019. Lånebördan lättade i april 2020 då Innovationsfinansieringsverket Business Finland beslutade att efterskänka sammanlagt cirka 0,9 miljoner euro av lån som beviljats till tre av Nexstim Abp:s produktutvecklingsprojekt. För att finansiera affärsverksamheten och bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 2,2 miljoner euro nytt kapital genom en företrädesemission våren 2020.

Inom den operativa verksamheten är 2021 det första helåret då vi verkställer bolagets nya strategi. Vi kommer att fokusera investeringarna på att åstadkomma snabbare försäljningsökning samtidigt som vi vill säkra serviceverksamheten och öka användningen av de installerade NBS- och NBT®-enheterna. Medan vi driver verksamheten kommer vi också att hålla ett öga på hur covid-19-pandemin utvecklas. Vi arbetar också för att utöka antalet installerade NBT®-system för behandling av svår depression, främst genom samarbete med högt skattade partner i enlighet med vår förnyade strategi. Vårt särskilda fokusområde är den stora marknaden i USA samt valda insatser inom EU.

Samtidigt vill vi fortsätta arbetet för att höja medvetenheten på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med egentlig depression som fått behandling med NBT®. Med ett större antal patienter och genom pilotstudier med de nya kortare behandlingsprotokollen kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system kan ge den stora skaran depressionspatienter.  Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de ska öka installationerna av NBT®-system på våra viktigaste marknadsområden i USA och inom EU. Vi planerar att fortsättningsvis dra nytta av vårt starka nätverk av ledande experter i USA samt registrerade patientdata. I oktober 2020 kunde vi rapportera utfallet för de första 108 patienter som slutfört behandling med NBT® för egentlig depression på vårdcentraler i USA. Cirka 42 procent av dessa patienter nådde klinisk remission och 74 procent visade klinisk respons vid slutet av behandlingen. Vi fortsätter att registrera dessa värdefulla patientdata och siktar på ett register med över 200 patienter vid utgången av 2021. I takt med att vi bygger upp en patientdatabas kommer vi att publicera en serie bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med NBT® vid behandling av egentlig depression.

Trots att pandemin med covid-19 fortfarande påverkar vår omvärld ser vi fram emot 2021 som är det första hela året med bolagets omarbetade strategi. Jag vet att Nexstim-teamet kommer att arbeta hårt för att öka det långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots denna framtidsoptimism kommer vi att driva verksamheten medan vi håller ett öga på hur covid-19-pandemin utvecklas.


Nyckeltal

Tusen euro7–12/2020
6 mån.
7–12/2019
6 mån.
1–12/2020
12 mån.
1–12/2019
12 mån.
Nettoomsättning2 499,52 130,74 114,03 348,1
Personalkostnader-2 134,2-2 634,0-3 731,5-4 713,0
Övriga rörelsekostnader-1 065,6-1 679,3-2 429,3-3 647,5
Avskrivningar och nedskrivningar-177,7-319,3-366,9-524,6
Rörelsevinst/-förlust-1 496,2-3 155,5-3 332,7-6 517,5
Räkenskapsperiodens vinst/förlust-2 952,5-3 117,8-4 121,6-6 782,6
Vinst per aktie (euro)-0,01-0,07-0,02-0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet-1 164,1-3 002,5-2 724,7-6 681,5
Kassa och bank3 455,84 266,23 455,84 266,2
Summa eget kapital-1 469,1-740,1-1 469,1-740,1
Soliditet (%)-28,25-8,49-28,25-8,49
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)436 622 756  62 789 630  436 622 756  62 786 630  
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)439 622 756  42 146 358267 693 026  27 611 274  
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)478 834 792  64 080 578478 834 792  64 080 578  
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)479 482 049  54 664 246290 420 292  36 392 323  

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen kommer att fortsätta öka 2021 och att räkenskapsperiodens resultat blir negativt.

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Bolaget har under sin verksamhetstid varit olönsamt och inga utdelningar har skett. Under de kommande åren kommer bolaget att fokusera på finansiering av tillväxt och utveckling av verksamheten. Bolaget kommer att hålla sig till en mycket stram utdelningspolitik, knuten till bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget förväntar sig inte att kunna lämna någon utdelning inom en nära framtid. I de fall utdelning betalas berättigar varje aktie i bolaget till lika stor utdelning.

Vid utgången av räkenskapsperioden 2020 uppgick moderbolagets utdelningsbara eget kapital till 12 353 405,03 euro. Styrelsen föreslår att Nexstim Abp inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 2020.

Helsingfors den 26 februari 2021

Nexstim Abp

Styrelsen


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Publicering av finansiell information under 2021

Bolaget håller två webbinarier för investerare, analytiker och medier fredagen 26 februari 2021. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Det första webbinariet hålls på finska klockan 13.00 (EET). Det andra webbinariet hålls på engelska klockan 15.00 (EET).

Anvisningar om deltagande i webbinarierna:
Anmälan till webbinarierna sker via länkarna nedan. Mer information skickas till deltagarna per e-post efter anmälan.
Live-webbinarium på finska 26 februari 2021 klockan 13.00 (EET): Anmälan >>>
Live-webbinarium på engelska 26 februari 2021 klockan 15.00 (EET): Anmälan >>>

Halvårsrapport för perioden januari–juni 2021 (H1) publiceras fredag 13 augusti 2021. Nexstims årsredovisning 2020 (förvaltningsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse) publiceras på bolagets webbplats fredag 5 mars 2021. Den preliminära tidpunkten för årsstämma är tisdag 29 april 2021.


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Företagsmeddelande, Helsingfors den 26 februari 2021 kl. 9.00

Bilagor


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

RomReal: Mandatory notification of insider trade - Chairman and CEO of RomReal Kjetil Gronskag23.4.2021 17:57:11 CEST | Press release

Kjetil Gronskag, Chairman and CEO of RomReal Ltd has today 23 April 2021, purchased 100 shares of RomReal at NOK 1.85 per share in RomReal Ltd. Following this trade, Kjetil Gronskag controls privately and through holding companies 4,544,127 shares in RomReal Ltd. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

GrandVision's Annual General Meeting (AGM) 2021 adopts all resolutions23.4.2021 16:30:00 CEST | Press release

GrandVision's Annual General Meeting (AGM) 2021 adopts all resolutions Schiphol, the Netherlands - 23 April 2021. GrandVision N.V. (Euronext: GVNV) announced today that its Annual General Meeting (AGM) has approved all resolutions on the agenda of the AGM. The adopted resolutions are listed below: • Adoption of the Annual Accounts for the financial year 2020 as drawn up by the Management Board and signed by the Managing Directors and the Supervisory Directors on 25 February 2021 • Advisory vote on the approval of the remuneration report 2020 • Proposal on dividend distribution for the financial year 2019 of EUR 0.35 per share • Discharge of Managing Directors for their management during the financial year 2020 • Discharge of Supervisory Directors for their supervision of management during the financial year 2020 • Re-appointment of Mr. P. Bolliger as Supervisory Board Director • Re-appointment of Mr. J. Cole as Supervisory Board Director • Appointment of PricewaterhouseCoopers Accounta

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-28BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: VACSE AB: SE0010833012, 2023-09-12 VACSE AB: SE0011062876, 2022-06-07 VASAKRONAN AB: XS1941844174, 2022-02-11 VASAKRONAN AB: XS2048590439, 2022-11-29 NOBINA: SE0012194165, 2024-02-13 VOLVO TREASURY AB: XS2075216395, 2022-11-04 VOLVO TREASURY AB: XS1921474844, 2023-12-13 HOLMEN AB: SE0011426238, 2023-11-24 HOLMEN AB: SE0011281567, 2022-05-23 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-03-28Bid date2021-04-28Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0010833012: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0011062876: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS1941844174: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2048590439: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0012194165

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-27BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505. SE0011414010. 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2611, SE0012569572, 2026-11-12 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-04-27Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2505: 750 mln SEK +/-350 mln SEK 2611: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2505: 750 mln SEK per bid 2611: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-04-29Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases of Bonds via Bid Procedure 2020:3. dated 20 November 2020 (see the Riksbank´s web). S

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-29BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 192. SE0010133207. 2023-03-15 STADSHYPOTEK AB: 1591, SE0013882644, 2026-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 144., SE0011167428, 2023-06-21 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 519, SE0012324341, 2026-09-16 DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 Bid date2021-04-29Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)192: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 1591: 2000 mln SEK +/-1000 mln SEK 144.: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 580: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 519: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2312: 200 mln SEK +/-100 mln SEK 5535: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)192: 800 mln SEK per bid 1591: 2000 mln SEK per bid 144.: 700 mln SEK per bid 580: 700 mln SEK per bid 519: 600 mln SEK per bid 2312: 200 mln SEK per bid 5535: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volu

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-28CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-10-28 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-04-16 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-04-28Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

New Bitwats ASIC Miners Disrupts Crypto Market23.4.2021 14:36:41 CEST | Press release

NEW YORK, April 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The rapidly evolving global market for cryptocurrency is currently abuzz with the recent introduction of three extraordinarily designed mining rigs, BT, DBT and GBT from BitWats (www.bitwats.com). Instead of focusing only on highly proficient and technology savvy mining stalwarts, these three products were created to allow the casual enthusiasts as well as small-time miners to make their fortune out of crypto mining. DBT offers hash rates of 750 TH/s, 70 GH/s, 5 GH/s, and 5 MH/s, for bitcoin, litecoin, ethereum, and monero respectively. On the other hand, for GBT Miner, the hash power in the same order are 2250 TH/s, 210 GH/s, 15 GH/s, and 15 MH/s. The power consumptions for these two units are 900W and 2200W respectively. Based on figures mentioned above, monthly profit making potential of the two units is as mentioned below. DBT Miner: $7,500 (Bitcoin), $13,000 (Litecoin), $13,000 (Ethereum), and $15,000 (Monero)GBT Miner: $22,500 (Bitcoin