GlobeNewswire

Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma

Dela

Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma  

Pressmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 15 oktober 2019, kl. 18.50 (EEST)

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”), ett företag som utvecklar och marknadsför en unik hjärnstimuleringsteknologi för personlig behandling av egentlig depression (eng. Major Depression Disorder), kallar härmed aktieägarna till extra bolagsstämma 11 november 2019, kl. 10.00 (EEST) i auditoriet på Hotel Haven, Unionsgatan 17 i Helsingfors, Finland. Mottagandet av personer som har registrerat sig för bolagsstämman inleds kl. 9.30.

A. Ärenden på extrastämmans dagordning

Vid extrastämman ska följande ärenden behandlas:

1                                            STÄMMANS ÖPPNANDE

2                                            STÄMMANS KONSTITUERING

3                                            VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

4                                            FASTSTÄLLELSE AV ATT STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

5                             FASTSTÄLLANDE AV NÄRVAROLISTA OCH RÖSTLÄNGD

6                             STYRELSEKOMMITTÉER OCH INRÄTTANDET AV VALBEREDNINGEN FÖR AKTIEÄGARNA

Bolaget har haft två styrelsekommittéer: styrelsens revisionsutskott och en ersättningskommitté. Styrelsen har igår beslutat att avsluta revisionsutskottet, valberedningskommittén och ersättningskommittén från och med den 11 November 2019.  Styrelsen kommer att ta hand om dessa funktioner.

Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att inrätta en valberedningskommitté för aktieägarna och avsluta styrelsens valberedning och godkänna stadgarna för valberedningskommittén för aktieägarna som tillgängliga på Bolagets webbplats https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

7                                            VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE I STYRELSEN

Det noterades att Ken Charhut och Juliet Thompson har avgått från Bolagets styrelse.

Styrelsens valberedning för Nexstim föreslår till extra bolagsstämma att:

 • den extra bolagsstämman bekräftar att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem (5);
 • Martin Forss och Leena Niemistö ska, i enlighet med deras samtycke, väljas som ny styrelseledamöter för perioden fram till utgången av nästa årsstämma och;
 • Leena Niemistö ska, i enlighet med hennes samtycke, väljas till styrelsens ordförande för ovannämnda period och Rohan Hoare som vice ordförande.

Martin Jamieson fortsätter som ordinarie styrelseledamot. Tomas Holmberg och Rohan Hoare fortsätter som styrelseledamöter.

Leena Niemistö är oberoende i förhållande till Bolaget, men inte i förhållande till aktieägare i Bolaget eftersom hon äger en kontrollerande majoritet i Kaikarhenni Oy som innehar 13,51% av alla registrerade aktier och röster i Bolaget. Martin Forss är oberoende i förhållande till både Bolaget och dess aktieägare.

Curriculum Vitae för de nya styrelseledamöterna finns tillgängliga på Bolagets webbplats https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

Det är styrelsens valberednings gemensamma syn att de föreslagna nya styrelseledamöterna och styrelsen i sin helhet är lämpliga för uppdraget både kollektivt och individuellt och att Leena Niemistö är lämplig för befattningen som ordförande i styrelsen.

8                                            ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH ERSÄTTNING FÖR RESEKOSTNADER

I enlighet med besluten från årsstämman den 25 mars 2019 och styrelsens valberednings förslag i avsnitt 7 i kallelsen, föreslår styrelsens valberedning dessutom att extra bolagsstämma beslutar att styrelseledamöterna ersätts för den period som avslutas på årsstämman 2020 enligt följande:

 • 36 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av årsstämman) för en styrelseledamot som är baserad i USA. Styrelseledamot vars position påbörjas på dagen för extra bolagsstämma (eller har avslutats innan detta) kommer att erhålla 50 % av sådant arvode;
 • 27 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av årsstämman) för en styrelseledamot som är baserad i Europa. Styrelseledamot vars position påbörjas på dagen för extra bolagsstämma (eller har avslutats innan detta) kommer att erhålla 50 % av sådant arvode;
 • 45 000 euro till styrelsens ordförande. Eftersom den nya ordföranden kommer att inleda sin tjänst på dagen för extra bolagsstämma kommer hon att erhålla 50 % av sådant arvode.

För att undvika missförstånd har Martin Jamieson inte erhållit någon ersättning för sin roll som styrelsens ordförande eftersom han också är VD för Bolaget och inte heller får han någon ersättning för sin roll som styrelseledamot av samma anledning.

Från och med dagen för den extra bolagsstämman, får ingen styrelseledamot eller ordförande i styrelsens kommittéer eller valberedningskommittén någon ersättning baserade på medlemskap i sådana kommittéer eller valberedningskommittén.

Från och med dagen för den extra bolagsstämman ersätts rimliga resekostnader mot kvitton till styrelseledamöterna enligt principerna i Bolagets resepolicy. Detta gäller såväl styrelseledamöter som, i den mån det är tillämpligt, styrelseledamöter som agerar som medlemmar i valberedningskommittén.

9                                            STÄMMANS AVSLUTANDE

A. Framlagda dokument inför extrastämman

Förslagen till dagordning för extrastämman samt denna kallelse finns tillgängliga på Nexstim Abp:s webbplats på www.nexstim.com. Beslutsförslagen i de ärenden som har upptagits på extrastämmans dagordning finns även tillgängliga vid stämman. Kopior av dessa dokument och av denna stämmokallelse skickas till aktieägarna på begäran. Protokollet från stämman kommer att publiceras på ovan nämnda webbplats senast 25 November 2019.

B. Anvisningar för deltagarna på extra bolagsstämman

1. Aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen

Varje aktieägare som 30 oktober 2019 är registrerad i Nexstims aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab har rätt att delta i extrastämman. En aktieägare vars aktier har registrerats på vederbörandes personliga värdeandelskonto har även upptagits i Nexstims aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i extrastämman ska registrera sig senast 6 november 2019 kl. 10.00 med en förhandsanmälan. Förhandsanmälan kan lämnas in

 1. på Nexstims webbplats: www.nexstim.com/investors/shareholder-meetings/, eller
 2. per brev till Nexstim Abp, ”Extra bolagsstämma”, Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland.

Aktieägaren ska i samband med registrering uppge namn, personbeteckning eller FO-nummer (organisationsnummer), adress, telefon och, vid behov, namn på biträde eller ställföreträdare. De personuppgifter som lämnas till Nexstim används endast för extrastämman och hanteringen av registreringarna inför stämman.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier äger rätt att delta vid extrastämman med stöd av sådana aktier som skulle ge hen rätt att på avstämningsdagen för extrastämman, det vill säga 30 oktober 2019, vara registrerad i Nexstims aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. För att få rätt att delta i extrastämman ska aktieägaren dessutom med stöd av dessa aktier senast 6 november 2019 kl. 10.00 vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För aktier i depå anses detta utgöra vederbörlig registrering inför stämman.

Innehavare av aktier i depå bör omgående begära anvisningar från sin depåbank för att bli antecknade i Nexstims aktieägarförteckning, för givande av fullmakt till ställföreträdare och för anmälan inför extrastämman. Depåbankens värdepappersförvar ska registrera en innehavare av aktier i depå som önskar delta i extrastämman i Nexstims tillfälliga aktieägarförteckning senast vid den tidpunkt som anges ovan.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta i stämman och utöva sin rösträtt ska

 • senast den 30 oktober 2019 registreras i den förteckning över aktieägare som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.
 • För att upptas i den tillfälliga förteckningen över aktieägare i Nexstim Abp som förs av Euroclear Finland Ab ska innehavare av aktier i depå begära att aktierna omregistreras på deras eget namn i aktieägarförteckningen hos Euroclear Sweden AB och ordna att det depåförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast 30 oktober 2019 och därför bör det depåförande institutet underrättas i god tid före detta datum.
 • begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 30 oktober 2019 klockan 10.00 svensk tid.

Tillfällig registrering medelst en skriftlig begäran till Euroclear Sweden AB anses utgöra en registrering för att närvara vid extrastämman.

4. Ställföreträdare och fullmakter

Aktieägare kan delta i extrastämman och utöva sina rättigheter på stämman genom att utse en ställföreträdare. Ställföreträdaren ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren på stämman.

Om en aktieägare deltar i extrastämman genom flera ställföreträdare som representerar aktieägarens innehav på olika värdepapperskonton, ska de aktier som hänför sig till varje ställföreträdare specificeras i samband med registreringen för stämman.

Eventuella fullmakter ska tillställas i original till Nexstim Abp, ”Extra bolagsstämma”, Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland, före sista registreringsdatum.

5. Ytterligare anvisningar och information

I enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen har aktieägare som deltar i extrastämman rätt att begära information om ärenden som behandlas på stämman.

Språket på stämman är finska. Under mötet kommer en del av materialet att presenteras på engelska.

På dagen för denna kallelse till extra bolagsstämma, daterad 15 oktober 2019, uppgick det totala antalet aktier och röster i Nexstim till 35 400 873.

Helsingfors 15 oktober 2019

NEXSTIM ABP

Styrelsen

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information, gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, ordförande och verkställande direktör
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  
Jussi Majamaa
+358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Touax: Success of the partial buyback of the Undated Deeply Subordinated Bond27.11.2020 17:45:00 CETPress release

PRESS RELEASE Paris, November 27, 2020 – 5.45 p.m. YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION Success of the partial buyback of the Undated Deeply Subordinated Bond Touax SCA announces today that it has bought back and canceled part of the Undated Deeply Subordinated Bond issued in August 2013, November 2013 and May 2014, for a nominal amount of 24.2 million euros. The outstanding amount of the bonds stands at 26.6 million euros. This operation will enable to optimize the capital structure of the Group and to lower the related costs. Fabrice and Raphaël Walewski, managing partners of Touax Group commented: “The strategic refocusing initiated since 2018 around the long-term rental business of environmentally-friendly transport equipment has allowed a return to growth and profit over the first half of 2020. The capital increase of Touax Rail for 81.9 million euros achieved at the end of September 2020 significantly strengthened the capital of the Rail division and t

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2020-12-01BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2025 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Nacka Kommun Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Vellinge Kommun Västerås Stad Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2020-11-20BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2020-12-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 750 +/- 750 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 750 millio

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-02BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: VASAKRONAN AB: XS1941844174, 2022-02-11 VASAKRONAN AB: XS2051470552, 2024-09-11 HEMSO FASTIGHETS AB: XS1876163103, 2022-03-07 HEMSO FASTIGHETS AB: XS1938445530, 2021-10-22 VOLVO TREASURY AB: XS2153414292, 2022-12-08 VOLVO TREASURY AB: XS2018763461, 2021-06-28 HUSQVARNA AB: SE0009664543, 2022-03-01 HUSQVARNA AB: SE0010869669, 2023-02-14 AB INDUSTRIVARDEN: SE0011869668, 2022-02-28 AB INDUSTRIVARDEN: SE0012676724, 2023-02-20 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2020-11-02Bid date2020-12-02Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS1941844174: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2051470552: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS18761

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-03BondsSTADSHYPOTEK AB: 1590, SE0012676690, 2025-09-03 SWEDBANK HYPOTEK AB: 194, SE0012142206, 2024-09-18 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 518, SE0011309244, 2025-09-17 DANSKE HYPOTEK AB: 2512, SE0013877214, 2025-12-17 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 Bid date2020-12-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1590: 1200 mln SEK +/-600 mln SEK 194: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 5535: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 580: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 518: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2512: 300 mln SEK +/-150 mln SEK 146: 600 mln SEK +/-300 mln SEK Maximum 5500 mln in totalHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1590: 1200 mln SEK per bid 194: 1000 mln SEK per bid 5535: 1000 mln SEK per bid 580: 800 mln SEK per bid 518: 600 mln SEK per bid 2512: 300 mln SEK per bid 146: 600 mln SEK per bid Lo

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-04BondsSWEDEN I/L BOND: 3108, SE0004211084, 2022-06-01 SWEDEN I/L BOND: 3109, SE0005703550, 2025-06-01 Bid date2020-12-04Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3108: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 3109: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Maximum 1000 mln in totalHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3108: 500 mln SEK per bid 3109: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNo later than 10.10 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2020-12-08Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2020-11-27 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete term

Greenfield cement project in Ethiopia is effective27.11.2020 15:45:28 CETPress release

Company Announcement No. 21 -2020, 3 November 2020 The previously announced signed contract for engineering, procurement and supervision on a cement plant in Ethiopia (Company Announcement No. 1-2019 on 24 January 2019) with Abay Industrial Development Share Company, is now effective. Located near the city of Dejen in Ethiopia, the new greenfield plant will play an important role for the development of local infrastructure. Once fully operational the plant will have a capacity of 5,000 tonnes per day and creating more than 300 new jobs in the area. The contract is valued at around EUR 100 million. The order includes design and engineering, full equipment supply, automation systems, installation and commissioning as well as training and extended supervision. Key deliveries are expected to commence towards the end of 2021. The majority of revenue from this project is expected in the subsequent years. “We are happy to see the contract now in effect,” said Carsten Riisberg Lund, President,