GlobeNewswire

Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma

Dela

Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma  

Pressmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 15 oktober 2019, kl. 18.50 (EEST)

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”), ett företag som utvecklar och marknadsför en unik hjärnstimuleringsteknologi för personlig behandling av egentlig depression (eng. Major Depression Disorder), kallar härmed aktieägarna till extra bolagsstämma 11 november 2019, kl. 10.00 (EEST) i auditoriet på Hotel Haven, Unionsgatan 17 i Helsingfors, Finland. Mottagandet av personer som har registrerat sig för bolagsstämman inleds kl. 9.30.

A. Ärenden på extrastämmans dagordning

Vid extrastämman ska följande ärenden behandlas:

1                                            STÄMMANS ÖPPNANDE

2                                            STÄMMANS KONSTITUERING

3                                            VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

4                                            FASTSTÄLLELSE AV ATT STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

5                             FASTSTÄLLANDE AV NÄRVAROLISTA OCH RÖSTLÄNGD

6                             STYRELSEKOMMITTÉER OCH INRÄTTANDET AV VALBEREDNINGEN FÖR AKTIEÄGARNA

Bolaget har haft två styrelsekommittéer: styrelsens revisionsutskott och en ersättningskommitté. Styrelsen har igår beslutat att avsluta revisionsutskottet, valberedningskommittén och ersättningskommittén från och med den 11 November 2019.  Styrelsen kommer att ta hand om dessa funktioner.

Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att inrätta en valberedningskommitté för aktieägarna och avsluta styrelsens valberedning och godkänna stadgarna för valberedningskommittén för aktieägarna som tillgängliga på Bolagets webbplats https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

7                                            VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE I STYRELSEN

Det noterades att Ken Charhut och Juliet Thompson har avgått från Bolagets styrelse.

Styrelsens valberedning för Nexstim föreslår till extra bolagsstämma att:

 • den extra bolagsstämman bekräftar att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem (5);
 • Martin Forss och Leena Niemistö ska, i enlighet med deras samtycke, väljas som ny styrelseledamöter för perioden fram till utgången av nästa årsstämma och;
 • Leena Niemistö ska, i enlighet med hennes samtycke, väljas till styrelsens ordförande för ovannämnda period och Rohan Hoare som vice ordförande.

Martin Jamieson fortsätter som ordinarie styrelseledamot. Tomas Holmberg och Rohan Hoare fortsätter som styrelseledamöter.

Leena Niemistö är oberoende i förhållande till Bolaget, men inte i förhållande till aktieägare i Bolaget eftersom hon äger en kontrollerande majoritet i Kaikarhenni Oy som innehar 13,51% av alla registrerade aktier och röster i Bolaget. Martin Forss är oberoende i förhållande till både Bolaget och dess aktieägare.

Curriculum Vitae för de nya styrelseledamöterna finns tillgängliga på Bolagets webbplats https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

Det är styrelsens valberednings gemensamma syn att de föreslagna nya styrelseledamöterna och styrelsen i sin helhet är lämpliga för uppdraget både kollektivt och individuellt och att Leena Niemistö är lämplig för befattningen som ordförande i styrelsen.

8                                            ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH ERSÄTTNING FÖR RESEKOSTNADER

I enlighet med besluten från årsstämman den 25 mars 2019 och styrelsens valberednings förslag i avsnitt 7 i kallelsen, föreslår styrelsens valberedning dessutom att extra bolagsstämma beslutar att styrelseledamöterna ersätts för den period som avslutas på årsstämman 2020 enligt följande:

 • 36 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av årsstämman) för en styrelseledamot som är baserad i USA. Styrelseledamot vars position påbörjas på dagen för extra bolagsstämma (eller har avslutats innan detta) kommer att erhålla 50 % av sådant arvode;
 • 27 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av årsstämman) för en styrelseledamot som är baserad i Europa. Styrelseledamot vars position påbörjas på dagen för extra bolagsstämma (eller har avslutats innan detta) kommer att erhålla 50 % av sådant arvode;
 • 45 000 euro till styrelsens ordförande. Eftersom den nya ordföranden kommer att inleda sin tjänst på dagen för extra bolagsstämma kommer hon att erhålla 50 % av sådant arvode.

För att undvika missförstånd har Martin Jamieson inte erhållit någon ersättning för sin roll som styrelsens ordförande eftersom han också är VD för Bolaget och inte heller får han någon ersättning för sin roll som styrelseledamot av samma anledning.

Från och med dagen för den extra bolagsstämman, får ingen styrelseledamot eller ordförande i styrelsens kommittéer eller valberedningskommittén någon ersättning baserade på medlemskap i sådana kommittéer eller valberedningskommittén.

Från och med dagen för den extra bolagsstämman ersätts rimliga resekostnader mot kvitton till styrelseledamöterna enligt principerna i Bolagets resepolicy. Detta gäller såväl styrelseledamöter som, i den mån det är tillämpligt, styrelseledamöter som agerar som medlemmar i valberedningskommittén.

9                                            STÄMMANS AVSLUTANDE

A. Framlagda dokument inför extrastämman

Förslagen till dagordning för extrastämman samt denna kallelse finns tillgängliga på Nexstim Abp:s webbplats på www.nexstim.com. Beslutsförslagen i de ärenden som har upptagits på extrastämmans dagordning finns även tillgängliga vid stämman. Kopior av dessa dokument och av denna stämmokallelse skickas till aktieägarna på begäran. Protokollet från stämman kommer att publiceras på ovan nämnda webbplats senast 25 November 2019.

B. Anvisningar för deltagarna på extra bolagsstämman

1. Aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen

Varje aktieägare som 30 oktober 2019 är registrerad i Nexstims aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab har rätt att delta i extrastämman. En aktieägare vars aktier har registrerats på vederbörandes personliga värdeandelskonto har även upptagits i Nexstims aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i extrastämman ska registrera sig senast 6 november 2019 kl. 10.00 med en förhandsanmälan. Förhandsanmälan kan lämnas in

 1. på Nexstims webbplats: www.nexstim.com/investors/shareholder-meetings/, eller
 2. per brev till Nexstim Abp, ”Extra bolagsstämma”, Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland.

Aktieägaren ska i samband med registrering uppge namn, personbeteckning eller FO-nummer (organisationsnummer), adress, telefon och, vid behov, namn på biträde eller ställföreträdare. De personuppgifter som lämnas till Nexstim används endast för extrastämman och hanteringen av registreringarna inför stämman.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier äger rätt att delta vid extrastämman med stöd av sådana aktier som skulle ge hen rätt att på avstämningsdagen för extrastämman, det vill säga 30 oktober 2019, vara registrerad i Nexstims aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. För att få rätt att delta i extrastämman ska aktieägaren dessutom med stöd av dessa aktier senast 6 november 2019 kl. 10.00 vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För aktier i depå anses detta utgöra vederbörlig registrering inför stämman.

Innehavare av aktier i depå bör omgående begära anvisningar från sin depåbank för att bli antecknade i Nexstims aktieägarförteckning, för givande av fullmakt till ställföreträdare och för anmälan inför extrastämman. Depåbankens värdepappersförvar ska registrera en innehavare av aktier i depå som önskar delta i extrastämman i Nexstims tillfälliga aktieägarförteckning senast vid den tidpunkt som anges ovan.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta i stämman och utöva sin rösträtt ska

 • senast den 30 oktober 2019 registreras i den förteckning över aktieägare som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.
 • För att upptas i den tillfälliga förteckningen över aktieägare i Nexstim Abp som förs av Euroclear Finland Ab ska innehavare av aktier i depå begära att aktierna omregistreras på deras eget namn i aktieägarförteckningen hos Euroclear Sweden AB och ordna att det depåförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast 30 oktober 2019 och därför bör det depåförande institutet underrättas i god tid före detta datum.
 • begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 30 oktober 2019 klockan 10.00 svensk tid.

Tillfällig registrering medelst en skriftlig begäran till Euroclear Sweden AB anses utgöra en registrering för att närvara vid extrastämman.

4. Ställföreträdare och fullmakter

Aktieägare kan delta i extrastämman och utöva sina rättigheter på stämman genom att utse en ställföreträdare. Ställföreträdaren ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren på stämman.

Om en aktieägare deltar i extrastämman genom flera ställföreträdare som representerar aktieägarens innehav på olika värdepapperskonton, ska de aktier som hänför sig till varje ställföreträdare specificeras i samband med registreringen för stämman.

Eventuella fullmakter ska tillställas i original till Nexstim Abp, ”Extra bolagsstämma”, Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland, före sista registreringsdatum.

5. Ytterligare anvisningar och information

I enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen har aktieägare som deltar i extrastämman rätt att begära information om ärenden som behandlas på stämman.

Språket på stämman är finska. Under mötet kommer en del av materialet att presenteras på engelska.

På dagen för denna kallelse till extra bolagsstämma, daterad 15 oktober 2019, uppgick det totala antalet aktier och röster i Nexstim till 35 400 873.

Helsingfors 15 oktober 2019

NEXSTIM ABP

Styrelsen

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information, gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, ordförande och verkställande direktör
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  
Jussi Majamaa
+358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Novartis PARAGON-HF analyses suggest Entresto® benefit beyond HFrEF17.11.2019 16:45:00 CETPress release

Entresto (sacubitril/valsartan) demonstrated greatest benefit in HFpEF patients with ejection fractions adjacent to HFrEF, compared to valsartan1 Entresto, compared to valsartan, demonstrated reduced risk in total heart failure hospitalizations and cardiovascular death in women, compared to men2 Among patients who had been previously hospitalized, those who were screened during or within 30 days of hospitalization showed the greatest treatment effect with Entresto, compared to valsartan3 Safety and tolerability of Entresto, where evaluated, were consistent with previously reported findings1,2,4,5 New analyses follow full results from the PARAGON-HF trial, which show overall treatment effect, despite narrow miss on statistical significance4 The digital press release with multimedia content can be accessed here: https://novartis.gcs-web.com/Novartis-PARAGON-HF-analyses-suggest-Entresto-benefit-beyond-HFrEF Basel, November 17, 2019 — Novartis announced today new subgroup analyses from its

LIDDS Liproca® Depot Phase IIb study results presented at EMUC19 showing both primary and secondary endpoints being met16.11.2019 10:10:00 CETPress release

UPPSALA, SWEDEN – LIDDS AB (publ) Phase IIb clinical data from the LPC-004 prostate cancer study on LIDDS Liproca® Depot were presented today in an oral session at the 11th European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers, EMUC19. The study met both its primary and secondary endpoints as well as demonstrated that a larger proportion of intermediate risk patients, which is the Liproca Depot target group, are PSA responders. The presentation can be accessed through LIDDS webpage and are also attached to this release. The phase IIb results from the LPC-004 prostate cancer study was presented as “Late Breaking News” at EMUC in Vienna on November 16, 2019 by Professor Laurence Klotz, a world leading expert in Active Surveillance of prostate cancer patients. Professor Klotz was one of the LPC-004 study investigators and is Professor at the University of Toronto Division of Urology at the Sunnybrook Health Sciences Centre in Canada. The preliminary data recently released from the pha

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Completes Acquisition of International Specialty Alloys15.11.2019 23:30:00 CETPress release

Amsterdam, 15 November 2019 --- AMG Advanced Metallurgical Group N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") has finalized the acquisition of the assets of International Specialty Alloys ("ISA"), a leading U.S. producer of titanium master alloys and other binary alloys for the aerospace market, from Kennametal, Inc. The acquisition was previously announced on October 9, 2019 and closed and became effective today. About AMG AMG is a global critical materials company at the forefront of CO2 reduction trends. AMG produces highly engineered specialty metals and mineral products and provides related vacuum furnace systems and services to the transportation, infrastructure, energy, and specialty metals & chemicals end markets. AMG Critical Materials produces aluminum master alloys and powders, ferrovanadium, natural graphite, chromium metal, antimony, lithium, tantalum, niobium and silicon metal. AMG Technologies produces titanium aluminides and titanium alloys for the aerospace market; designs,

New Novartis medicine Adakveo® (crizanlizumab) approved by FDA to reduce frequency of pain crises in individuals living with sickle cell disease15.11.2019 21:06:00 CETPress release

Sickle cell pain crises are unpredictable, severe events associated with life-threatening complications1 Adakveo reduced the annual rate of sickle cell pain crises by 45% compared to placebo (1.63 vs 2.98) and the annual rate of days hospitalized (4 vs 6.87) in a 52-week study2 Approximately 100,000 people in the United States, most of whom are of African descent, have sickle cell disease3 Approval comes approximately two months ahead of FDA’s priority review action date, allowing Adakveo to be available to patients more quickly Basel, November 15, 2019 – Novartis announced today that the US Food and Drug Administration (FDA) approved Adakveo ® (crizanlizumab), previously known as SEG101, to reduce the frequency of vaso-occlusive crises (VOCs), or pain crises, in adult and pediatric patients aged 16 years and older with sickle cell disease.4 Adakveo represents the first FDA-approved medicine in sickle cell disease that binds to P-selectin –a cell adhesion protein that plays a central r

SFL - Invitation to Presentation of Q3 2019 Results15.11.2019 20:06:00 CETPress release

SFL Corporation Ltd. ("SFL" or the “Company”) (NYSE: SFL) plans to release its preliminary financial results for the third quarter of 2019 on Thursday, November 21, 2019. SFL plans to host a conference call and webcast for all stakeholders and interested parties on Thursday, November 21, 2019 at 10:00 AM (EST) / 4:00 PM (CET). Relevant material will be available from the Investor Relations section of the Company’s website at www.sflcorp.com on the same day. In order to listen to the presentation you may do one of the following: A: Webcast Visit the Investor Relations section of the Company’s website at www.sflcorp.com and click on the link to "Webcast". The webcast with slideshow will be played live from this platform. To listen to the conference call from the website, you need to have installed Windows Media Player, and you need to have a sound card on your computer. B: Conference Call Participants dial-in details: US Toll Free telephone number +1 866 966 1396 International Dial-in te

Cavotec’s Nomination Committee ahead of Annual General Meeting 202015.11.2019 18:00:00 CETPress release

The Nomination Committee of Cavotec SA (“Cavotec”) consists of members appointed by Cavotec’s Board of Directors, in accordance with Cavotec's Internal Regulations. The composition of the members of the Nomination Committee presented below is in line with the recommendations of the Swedish Corporate Governance Code. The main purpose and responsibility of the Nomination Committee is to present proposals for the election and remuneration of the Chairman and the Board of Directors as well as the Auditors to the Annual General Meeting 2020. The Board of Directors has decided that the four largest shareholders and the Chairman of Cavotec’s Board of Directors shall be represented in the Nomination Committee. On 31 October 2019, the four largest shareholders recorded in the company’s share register were Bure Equity AB (27.1% of the vote), AP4 (9.8% of the vote), Nomina SA (8.1% of the vote) and Founding Shareholders (Stefan Widegren, Lars Hellman and Peter Brandel with families) (11.9 % of th