GlobeNewswire

Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma

Dela

Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma  

Pressmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 15 oktober 2019, kl. 18.50 (EEST)

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”), ett företag som utvecklar och marknadsför en unik hjärnstimuleringsteknologi för personlig behandling av egentlig depression (eng. Major Depression Disorder), kallar härmed aktieägarna till extra bolagsstämma 11 november 2019, kl. 10.00 (EEST) i auditoriet på Hotel Haven, Unionsgatan 17 i Helsingfors, Finland. Mottagandet av personer som har registrerat sig för bolagsstämman inleds kl. 9.30.

A. Ärenden på extrastämmans dagordning

Vid extrastämman ska följande ärenden behandlas:

1                                            STÄMMANS ÖPPNANDE

2                                            STÄMMANS KONSTITUERING

3                                            VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

4                                            FASTSTÄLLELSE AV ATT STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

5                             FASTSTÄLLANDE AV NÄRVAROLISTA OCH RÖSTLÄNGD

6                             STYRELSEKOMMITTÉER OCH INRÄTTANDET AV VALBEREDNINGEN FÖR AKTIEÄGARNA

Bolaget har haft två styrelsekommittéer: styrelsens revisionsutskott och en ersättningskommitté. Styrelsen har igår beslutat att avsluta revisionsutskottet, valberedningskommittén och ersättningskommittén från och med den 11 November 2019.  Styrelsen kommer att ta hand om dessa funktioner.

Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att inrätta en valberedningskommitté för aktieägarna och avsluta styrelsens valberedning och godkänna stadgarna för valberedningskommittén för aktieägarna som tillgängliga på Bolagets webbplats https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

7                                            VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE I STYRELSEN

Det noterades att Ken Charhut och Juliet Thompson har avgått från Bolagets styrelse.

Styrelsens valberedning för Nexstim föreslår till extra bolagsstämma att:

 • den extra bolagsstämman bekräftar att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem (5);
 • Martin Forss och Leena Niemistö ska, i enlighet med deras samtycke, väljas som ny styrelseledamöter för perioden fram till utgången av nästa årsstämma och;
 • Leena Niemistö ska, i enlighet med hennes samtycke, väljas till styrelsens ordförande för ovannämnda period och Rohan Hoare som vice ordförande.

Martin Jamieson fortsätter som ordinarie styrelseledamot. Tomas Holmberg och Rohan Hoare fortsätter som styrelseledamöter.

Leena Niemistö är oberoende i förhållande till Bolaget, men inte i förhållande till aktieägare i Bolaget eftersom hon äger en kontrollerande majoritet i Kaikarhenni Oy som innehar 13,51% av alla registrerade aktier och röster i Bolaget. Martin Forss är oberoende i förhållande till både Bolaget och dess aktieägare.

Curriculum Vitae för de nya styrelseledamöterna finns tillgängliga på Bolagets webbplats https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

Det är styrelsens valberednings gemensamma syn att de föreslagna nya styrelseledamöterna och styrelsen i sin helhet är lämpliga för uppdraget både kollektivt och individuellt och att Leena Niemistö är lämplig för befattningen som ordförande i styrelsen.

8                                            ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH ERSÄTTNING FÖR RESEKOSTNADER

I enlighet med besluten från årsstämman den 25 mars 2019 och styrelsens valberednings förslag i avsnitt 7 i kallelsen, föreslår styrelsens valberedning dessutom att extra bolagsstämma beslutar att styrelseledamöterna ersätts för den period som avslutas på årsstämman 2020 enligt följande:

 • 36 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av årsstämman) för en styrelseledamot som är baserad i USA. Styrelseledamot vars position påbörjas på dagen för extra bolagsstämma (eller har avslutats innan detta) kommer att erhålla 50 % av sådant arvode;
 • 27 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av årsstämman) för en styrelseledamot som är baserad i Europa. Styrelseledamot vars position påbörjas på dagen för extra bolagsstämma (eller har avslutats innan detta) kommer att erhålla 50 % av sådant arvode;
 • 45 000 euro till styrelsens ordförande. Eftersom den nya ordföranden kommer att inleda sin tjänst på dagen för extra bolagsstämma kommer hon att erhålla 50 % av sådant arvode.

För att undvika missförstånd har Martin Jamieson inte erhållit någon ersättning för sin roll som styrelsens ordförande eftersom han också är VD för Bolaget och inte heller får han någon ersättning för sin roll som styrelseledamot av samma anledning.

Från och med dagen för den extra bolagsstämman, får ingen styrelseledamot eller ordförande i styrelsens kommittéer eller valberedningskommittén någon ersättning baserade på medlemskap i sådana kommittéer eller valberedningskommittén.

Från och med dagen för den extra bolagsstämman ersätts rimliga resekostnader mot kvitton till styrelseledamöterna enligt principerna i Bolagets resepolicy. Detta gäller såväl styrelseledamöter som, i den mån det är tillämpligt, styrelseledamöter som agerar som medlemmar i valberedningskommittén.

9                                            STÄMMANS AVSLUTANDE

A. Framlagda dokument inför extrastämman

Förslagen till dagordning för extrastämman samt denna kallelse finns tillgängliga på Nexstim Abp:s webbplats på www.nexstim.com. Beslutsförslagen i de ärenden som har upptagits på extrastämmans dagordning finns även tillgängliga vid stämman. Kopior av dessa dokument och av denna stämmokallelse skickas till aktieägarna på begäran. Protokollet från stämman kommer att publiceras på ovan nämnda webbplats senast 25 November 2019.

B. Anvisningar för deltagarna på extra bolagsstämman

1. Aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen

Varje aktieägare som 30 oktober 2019 är registrerad i Nexstims aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab har rätt att delta i extrastämman. En aktieägare vars aktier har registrerats på vederbörandes personliga värdeandelskonto har även upptagits i Nexstims aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i extrastämman ska registrera sig senast 6 november 2019 kl. 10.00 med en förhandsanmälan. Förhandsanmälan kan lämnas in

 1. på Nexstims webbplats: www.nexstim.com/investors/shareholder-meetings/, eller
 2. per brev till Nexstim Abp, ”Extra bolagsstämma”, Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland.

Aktieägaren ska i samband med registrering uppge namn, personbeteckning eller FO-nummer (organisationsnummer), adress, telefon och, vid behov, namn på biträde eller ställföreträdare. De personuppgifter som lämnas till Nexstim används endast för extrastämman och hanteringen av registreringarna inför stämman.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier äger rätt att delta vid extrastämman med stöd av sådana aktier som skulle ge hen rätt att på avstämningsdagen för extrastämman, det vill säga 30 oktober 2019, vara registrerad i Nexstims aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. För att få rätt att delta i extrastämman ska aktieägaren dessutom med stöd av dessa aktier senast 6 november 2019 kl. 10.00 vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För aktier i depå anses detta utgöra vederbörlig registrering inför stämman.

Innehavare av aktier i depå bör omgående begära anvisningar från sin depåbank för att bli antecknade i Nexstims aktieägarförteckning, för givande av fullmakt till ställföreträdare och för anmälan inför extrastämman. Depåbankens värdepappersförvar ska registrera en innehavare av aktier i depå som önskar delta i extrastämman i Nexstims tillfälliga aktieägarförteckning senast vid den tidpunkt som anges ovan.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta i stämman och utöva sin rösträtt ska

 • senast den 30 oktober 2019 registreras i den förteckning över aktieägare som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.
 • För att upptas i den tillfälliga förteckningen över aktieägare i Nexstim Abp som förs av Euroclear Finland Ab ska innehavare av aktier i depå begära att aktierna omregistreras på deras eget namn i aktieägarförteckningen hos Euroclear Sweden AB och ordna att det depåförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast 30 oktober 2019 och därför bör det depåförande institutet underrättas i god tid före detta datum.
 • begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 30 oktober 2019 klockan 10.00 svensk tid.

Tillfällig registrering medelst en skriftlig begäran till Euroclear Sweden AB anses utgöra en registrering för att närvara vid extrastämman.

4. Ställföreträdare och fullmakter

Aktieägare kan delta i extrastämman och utöva sina rättigheter på stämman genom att utse en ställföreträdare. Ställföreträdaren ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren på stämman.

Om en aktieägare deltar i extrastämman genom flera ställföreträdare som representerar aktieägarens innehav på olika värdepapperskonton, ska de aktier som hänför sig till varje ställföreträdare specificeras i samband med registreringen för stämman.

Eventuella fullmakter ska tillställas i original till Nexstim Abp, ”Extra bolagsstämma”, Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland, före sista registreringsdatum.

5. Ytterligare anvisningar och information

I enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen har aktieägare som deltar i extrastämman rätt att begära information om ärenden som behandlas på stämman.

Språket på stämman är finska. Under mötet kommer en del av materialet att presenteras på engelska.

På dagen för denna kallelse till extra bolagsstämma, daterad 15 oktober 2019, uppgick det totala antalet aktier och röster i Nexstim till 35 400 873.

Helsingfors 15 oktober 2019

NEXSTIM ABP

Styrelsen

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information, gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, ordförande och verkställande direktör
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  
Jussi Majamaa
+358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Pawel Wyszynski new Head of Investor Relations at SEB29.5.2020 09:00:00 CESTPress release

Press release Stockholm 29 May 2020 Pawel Wyszynski has been appointed new Head of Investor Relations at SEB and will assume his position on 7 September 2020. Prior to joining SEB, Pawel Wyszynski has held the position as Director of Shareholder Relations at EQT and he has a solid background as Equity Analyst at Nordea, Danske Bank and Crédit Agricole Cheuvreux. The present Head of Investor Relations, Christoffer Geijer, will join the management team of SEB Investment Management to lead the effort to enhance the distribution of SEB IM’s product offering. For further information, please contact Frank Hojem, Head of Corporate Communication +46(0)8 763 99 47 frank.hojem@seb.se SEB is a leading Nordic financial services group with a strong belief that entrepreneurial minds and innovative companies are key in creating a better world. SEB takes a long-term perspective and supports its customers in good times and bad. In Sweden and the Baltic countries, SEB offers financial advice and a wide

Pawel Wyszynski ny chef för Investor Relations på SEB29.5.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Pressmeddelande Stockholm 29 maj 2020 Pawel Wyszynski har blivit utnämnd till ny chef för Investor Relations på SEB och tillträder sin tjänst den 7 september 2020. Pawel Wyszynski har tidigare varit chef för Shareholder Relations på EQT och har en gedigen bakgrund som aktieanalytiker på Nordea, Danske Bank och Crédit Agricole Cheuvreux. Den nuvarande chefen för Investor Relations, Christoffer Geijer, kommer att tillträda en tjänst inom ledningen för SEB Investment Management, där han kommer att leda arbetet med att optimera distributionen av SEB IM:s produktutbud. För mer information kontakta Frank Hojem, chef Corporate Communication 08-763 9947 frank.hojem@seb.se SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster

CellaVision AB: Zlatko Rihter leaves his position as CEO at CellaVision AB29.5.2020 08:20:00 CESTPress release

The information was released for public disclosure on May 29, 2020, at 08:20 CET CellaVision's President and CEO, Zlatko Rihter, has informed the Board of Directors that he wishes to resign as CEO of the company in order to take on the position as President and CEO of the medical technology company Mölnlycke Health Care AB. Zlatko Rihter has been CEO of CellaVision since January 1, 2015. Zlatko will continue in his current role during the notice period and leave his assignment by November 28, 2020 at the latest. The Board has therefore initiating a recruitment process to find his successor. “During his almost six years as CEO, Zlatko Rihter has very successfully developed CellaVision to the strong company we see today. CellaVision has fundamentally changed to a company with a completely different breadth in the customer offering and geographical presence resulting in completely different opportunities. Zlatko has consistently delivered, and the company's sales and earnings have almost

CellaVision AB: Zlatko Rihter lämnar VD-posten i CellaVision AB29.5.2020 08:20:00 CESTPressemelding

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-29 kl. 08.20 CellaVisions VD och koncernchef, Zlatko Rihter, har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för bolaget för att istället tillträdda rollen som VD och koncernchef för det medicintekniska bolaget Mölnlycke Health Care AB. Zlatko Rihter har varit VD för CellaVision sedan den 1 januari 2015. Zlatko kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden och lämnar sitt uppdrag senast den 28 november 2020. Styrelsen initierar därmed omgående arbetet med att finna hans efterträdare. ”Zlatko Rihter har under sina snart sex år som VD mycket framgångsrikt utvecklat och drivit CellaVision till det starka bolag vi ser idag. CellaVision har förändrats i grunden till ett bolag med en helt annan bredd i kunderbjudande och geografisk närvaro vilket resulterar i helt andra möjligheter. Zlatko har konsekvent levererat och bolagets omsättning och resultat nära nog tredubblats. Zlatko har en stor bredd i sitt ledarskap med e

Better Collective – Share buyback program29.5.2020 08:00:00 CESTPress release

Regulatory Release 26/2020 On March 19, 2020 Better Collective A/S initiated a share buyback program for up to EUR 5,000,000 (SEK 54,580,500), to be executed during the period from March 19, 2020 to June 30, 2020. The following transactions have been executed under the program during the period from May 22, 2020 to May 28, 2020: Date Number of sharesAverage weighted purchase price (SEK per share)Amount (SEK)Accumulated under the program as of last announcement:499,18677.750238,811,788.1322/05/20204,43891.2765405,085.1125/05/20206,00090.7015544,209.0026/05/20204,81890.7525437,245.5527/05/20206,00091.5859549,515.4028/05/20203,34791.5477306,410.15Accumulated under the program following above purchases:523,78978.379441,054,253.34 Following the above purchases, Better Collective A/S holds 523,789 treasury shares corresponding to 1.12 % of the outstanding share capital of the company Purchases for an amount of up to EUR 1,239,110 (SEK 13,526,247) remain to be executed under the program. Cont