GlobeNewswire by notified

Nexstim Abp: Beslut vid årsstämman

Dela

Företagsmeddelande,Helsingfors31 mars 2022kl.10.30 (EEST)

NexstimAbp:Beslutvidårsstämman

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar om följande beslut vid årsstämman som hölls den 31 mars 2022:

1 FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH KONCERNREDOVISNINGEN, FÖRLUSTEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET SAMT BEVILJANDET AV ANSVARSFRIHET

Årsstämman fastställde bolagets årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2021 och beslutade att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021 och att förlusten för räkenskapsåret bokförs på förlustkontot. Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021.

2 ARVODE TILL LEDAMÖTERNA I STYRELSEN

I enlighet med aktieägarnas valberedningskommittés förslag, fastställde årsstämman att för de ledamöter i styrelsen som väljs på årsstämman ska arvode utgå enligt följande för den tidsperiod som slutar till slutet av årsstämman 2023:

 • 36 000 euro till styrelsens ordförande;

 • 25 200 euro för en styrelseledamot

 • Ingen styrelseledamot i aktieägarnas valberedningskommitté får någon ersättning baserad på medlemskap i sådan valberedningskommitté.

En styrelseledamot har rätt till ersättning endast under den period under vilken han är styrelseledamot. Enligt företagets policy betalas kontantbonusen i fyra delbetalningar.

VILLKORATAKTIEANDELSPROGRAM

I enlighet med valberedningskommitténs förslag beslutade årsstämman,

 • att villkorat aktieandelsprogrammet implementerat i år 2016 ska fortsättas med ett år till sjunde intjänandeperiod (2022 - 2023) för utvalda ledamöter av styrelsen för Nexstim Abp, enligt de villkor som lagts fram på www.nexstim.com.

 • Programmets målgrupp ska vara de styrelseledamöter som är fristående från bolaget. Sådan ledamot måste inte vara oberoende i förhållande till bolagets aktieägare.

 • Ersättningstilldelningen för 2022 ska fastställas som ett belopp i euro.

Syftet med programmet är att knyta deltagarna närmare till bolaget, att harmonisera aktieägarnas och deltagarnas mål och därigenom öka värdet på bolaget samt att erbjuda deltagarna ett ersättningsprogram som bygger på att de erhåller och ackumulerar aktier i bolaget.

TILLDELNINGÅTSTYRELSELEDAMÖTERFÖRINTJÄNANDEPERIODEN2022–2023

I enlighet med valberedningskommitténs förslag beslutade årsstämman att bruttoersättningen till styrelseledamot för intjänandeperioden 2022–2023 är följande:

 • 24 000 euro till styrelsens ordförande;

 • 16 800 euro för en styrelseledamot.

Den beviljade ersättningen ska omvandlas till villkorade aktieandelar i början av intjänandeperioden 2022. Omvandlingen av den beviljade ersättningen till villkorade aktieandelar ska baseras på handelsvolymens vägda medelkurs för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under 20 handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut 2021 publiceras. I programmet motsvarar en villkorad aktieandel en aktie i bolaget. Värdet av den ersättning som ska utgå fastställs utifrån aktiekursen på dagen för de betalda aktiernas registrering på värdeandelskontot.

Ersättningar från programmet ska betalas ut till styrelseledamöterna i bolagets aktier inom fyra veckor efter ordinarie bolagsstämma 2023. Bolaget kommer att undanhålla skatter och anställningsrelaterade kostnader från den kontanta delen av ersättningen enligt gällande lagstiftning. Om en styrelseledamot upphör att vara ledamot av styrelsen före utgången intjänandeperioden kommer ingen ersättning att betalas ut till vederbörande på denna grund.

REKOMMENDATIONRÖRANDEÄGANDE

Deltagarna ska rekommenderas att behålla aktier som har betalats ut som ersättning så länge deras mandat som styrelseledamot kvarstår.

RESEKOSTNADER

Styrelseledamöterna ska ersättas för rimliga resekostnader mot kvitton enligt principerna i bolagets resepolicy. Detta gäller såväl styrelseledamöter som, i den mån det är tillämpligt, styrelseledamöter som agerar som medlemmar i aktieägarnas valberedningskommitté.

3 ANTAL OCH VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT ORDFÖRANDE FÖR STYRELSEN

I enlighet med valberedningskommitténs förslag beslutade årsstämman att:

 • Antalet ledamöter i styrelsen ska vara fyra (4);

 • Tero Weckroth, Timo Hildén, Martin Forss ja Leena Niemistö väljs igen till styrelseledamöter

 • Leena Niemistö ska, i enlighet med hennes samtycke, väljas till styrelsens ordförande.

4 ARVODE TILL REVISOR

Årsstämman fastställde att ett skäligt arvode ska utgå till revisorn i enlighet med den faktura som attesterats av bolaget.

5 VAL AV REVISOR

Årsstämman beslutade att revisionssammanslutning PricewaterhouseCoopers Ab, som har utsett CGR Enel Sintonen till huvudansvarig revisor, utses till revisor under tiden fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Den revisor som föreslås har gett sitt samtycke till valet.

6 FÖRLÄNGNING AV STYRELSENS BEMYNDIGANDE SOM GAVS VID ÅRSTÄMMAN 2021 ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Det beslutades att förlänga nuvarande bemyndigande för styrelsen beslutat på årsstämman förra året och styrelsen bemyndigades att besluta om (i) emission av nya aktier och/eller (ii) överlåtelse av aktier i bolagets innehav och/eller emission av sådana särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande villkor:

Rättigheter till aktier:

Bolaget kan emittera nya aktier och överlåta aktier ur sitt innehav

 • till aktieägare i bolaget i samma proportion som de äger aktier i bolaget, eller

 • med avvikelse från aktieägares företrädesrätt som en riktad aktieemission, om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta, exempelvis att aktierna används som vederlag vid eventuella företagsförvärv eller andra affärsarrangemang eller för finansiering av investeringar.

Bolaget kan också emittera nya aktier vederlagsfritt till sig självt. Emission mot vederlag och vederlagsfri emission: Bolaget kan emittera nya aktier eller överlåta befintliga aktier i sitt innehav antingen mot vederlag (emission mot vederlag) eller utan vederlag (vederlagsfri emission). En riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast om det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta.

Maximalt antal aktier:

Med stöd av bemyndigandet kan styrelsen besluta om nyemission och/eller överlåtelse av aktier i bolagets eget innehav så att det totala antalet emitterade och/eller överlåtna aktier är högst 1 300 000 vilket motsvarar antalet kvarvarande bemyndiganden av bemyndigandet som beslutades på årsstämman 2021.

Emission av särskilda rättigheter:

Styrelsen kan emittera särskilda rättigheter enligt 10 kap 1 § i aktiebolagslagen som berättigar till att mot betalning få nya aktier eller egna aktier som innehas av bolaget. Rättigheter kan också ges bolagets borgenärer så att de förenas med ett villkor om att borgenärens fordran ska kvittas mot aktiernas teckningspris (konvertibel).

Antalet nya eller befintliga aktier som emitteras eller överlåts med stöd av de särskilda rättigheter som bolaget emitterar får sammanlagt vara högst 1 300 000 stycken. Detta antal ingår i det maximiantal som fastställs i punkten ”Maximalt antal aktier” ovan.

Upptagande av teckningslikviden i balansräkningen:

Teckningslikviden och betalningarna för bolagets egna aktier ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital i balansräkningen.

Övriga villkor och giltighet:

Styrelsen beslutar om alla andra frågor som hänför sig till bemyndiganden.

Bemyndigandena gäller fram till nästa årsstämma från detta årsstämmobeslutet. Det föreslagna bemyndigandet återkallar det bemyndigandet som beslutades vid årsstämman 2021 till ett belopp motsvarande detta beslut om nyemission, utfärdande av optionsrätter och emissionen av andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier men inga andra bemyndigandena.

7 PROTOKOLLET FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Protokollet från stämman kommer att publiceras senast 14 April 2022 på bolagets webbplats.

Helsingfors 31 Mars 2022

Styrelsen

NEXSTIM ABP

Förmerinformationinbolagetswebbplatswww.nexstim.comellerkontakta:

LeenaNiemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

OmNexstimAbp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Sampo plc’s share buybacks 17/05/202218.5.2022 07:30:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 18/05/2022 at 08:30 am Sampo plc’s share buybacks 17/05/2022 On 17/05/2022 Sampo plc (business code 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) has acquired its own A shares (ISIN code FI0009003305) as follows: Sampo plc’s share buybacksAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares*Market (MIC Code)28,56046.33AQEU41,30446.31CEUX10,74946.33TQEX61,23946.32XHELTOTAL141,85246.32 *rounded to two decimals On 30 March 2022, Sampo announced a share buyback programme of up to a maximum of EUR 250 million in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052. The programme, which started on 31 March 2022, is based on the authorization granted by Sampo's Annual General Meeting on 19 May 2021. After the disclosed transactions, the company owns in total 4,961,994 Sampo A shares representing 0.92 per cent of the total number of shares in Sampo plc. Details

Bavarian Nordic skal producere de første frysetørrede doser af koppevaccinen efter udnyttelse af kontraktoption af den amerikanske regering18.5.2022 07:25:16 CEST | pressemeddelelse

Optioner på USD 119 mio. er udnyttet med henblik på produktion af frysetørret JYNNEOS® i 2023 og 2024Disse udgør de første optioner ud af en samlet kontrakt på USD 299 mio., der er beregnet til konvertering af eksisterende råvaccine, der allerede er indkøbt af BARDA, til ca. 13 mio. frysetørrede doser JYNNEOS KØBENHAVN, Danmark, 18. maj 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), en del af Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response ved U.S. Department of Health and Human Services, har udnyttet de første optioner i kontrakten på frysetørret JYNNEOS® koppevaccine, hvorved de første doser af denne formulering vil blive produceret og faktureret i 2023 og 2024. Optionerne har en værdi af USD 119 mio., og er de første optioner, der er udnyttet med henblik på at færdigproducere den råvaccine, der allerede er fremstillet og faktureret under tidligere kontrakter med BARDA, som frysetørret JYNNEOS

Bavarian Nordic to Manufacture First Freeze-dried Doses of Smallpox Vaccine upon Exercise of Contract Option by the U.S. Government18.5.2022 07:25:16 CEST | Press release

USD 119 million option exercised for the manufacturing of freeze-dried JYNNEOS® in 2023 and 2024This represents the first set of options with a total value of USD 299 million to convert the existing bulk vaccine, previously purchased by BARDA, to approximately 13 million freeze-dried JYNNEOS doses COPENHAGEN, Denmark, May 18, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) announced today that the U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), part of the Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response at the U.S. Department of Health and Human Services, has exercised the first options under the contract to supply a freeze-dried version of JYNNEOS® smallpox vaccine, thus allowing for the first doses of this version to be manufactured and invoiced in 2023 and 2024. The options have a value of USD 119 million and represent the first options exercised to convert bulk vaccine, which has already been manufactured and invoiced under previous contracts with BARDA,

Norrlandsfonden supports Copperstone Resources with funds18.5.2022 07:15:00 CEST | Press release

Kiruna May 18, 2022 Norrlandsfonden will invest further MSEK5.5 in a convertible debenture in Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”). In accordance with the existing loan agreement in connection with fund raisings, Norrlandsfonden has the right, but not obligation, to invest in Copperstone. The credit facilities are agreed at Stibor 90 + 5 percent annually, with quarterly interest payments. Norrlandsfonden is entitled to convert parts of the, or the entire, amount until April 30, 2027. The conversion prices shall be 1.54 SEK/share, corresponding to a 40 percent premium from the volume weighted average of the recent directed equity issues at approximately 1.1 SEK per share. At full conversion of the debenture, Norrlandsfonden would receive 3,571,428 shares of Copperstone, corresponding to a dilution of 0.3%. “We are very pleased and proud that Norrlandsfonden once again has decided to support Copperstone. The increased working capital comes in very handy now that also

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Resources18.5.2022 07:15:00 CEST | Pressemelding

Kiruna den 18 maj 2022 Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare 5,5 MSEK i ett konvertibelt skuldebrev i Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 procents årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar. Norrlandsfonden äger rätt att fram till den 30 april 2027 påkalla konvertering av hela eller delar av det nominella beloppet. Konverteringspriset kommer uppgå till 1,54 SEK/aktie, motsvarande 40 procents premium mot det volymvägda genomsnittet på de senaste riktade aktieemissionerna på cirka 1,1 SEK/aktie. Vid full konvertering av detta konvertibla skuldebrev skulle Norrlandsfonden erhålla 3 571 428 aktier i Copperstone, motsvarande 0,3 procents utspädning för befintliga aktieägare. “Vi är väldigt glada och stolta att Norrlandsfonden ännu en gång har beslutat att investera i Copperstone och