Norsk Friluftsliv

Nedslående rapport om bygging i strandsonen

Del

I en ny rapport fra Sivilombudsmannen ga kommunene dispensasjon fra byggeforbudet i 85 prosent av sakene. – Svært urovekkende, mener Norsk Friluftsliv.

UNDER PRESS: Strandsonen er under sterkt utbyggingspress, og 31,5 prosent er allerede bygget ned. FOTO: Lars Verket
UNDER PRESS: Strandsonen er under sterkt utbyggingspress, og 31,5 prosent er allerede bygget ned. FOTO: Lars Verket

I Norge står allmennhetens tilgang til strandsonen svært sterkt. Terskelen for å gi dispensasjon for bygging i strandsonen skal derfor være  høy.

Norsk Friluftsliv ser derfor med bekymring på funnene i en ny rapport fra Sivilombudsmannen, som har undersøkt dispensasjonspraksisen i de tre kommunene Mandal (nå Lindesnes), Kragerø og Askøy, i perioden 2016 til 2019. Av alle vedtakene som ble undersøkt, var bare en av seks dispensasjonssøknader avvist. Undersøkelsen viser også at flertallet av vedtakene var mangelfulle, eller begrunnet med ulovlige hensyn eller hensyn som skal tillegges liten vekt.

I en pressemelding beskriver sivilombudsmann Hanne Harlem funnene som urovekkende. Hun sier det er grunn til å tvile på om kommunene har foretatt den vurderingen loven krever, og om kommunene har forstått loven korrekt.

– Dette er funn som gir grunn til bekymring, fordi de viser tydelig at byggeforbudet vi har i strandsonen her i Norge ikke blir overholdt i praksis. Det er svært urovekkende både for friluftslivet og naturen vår, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Bør ta grep for å sikre folks tilgang

Det er et nasjonalt mål at hele befolkningen skal ha god tilgang til strandsonen. Til tross for byggeforbudet i 100-metersbeltet, er det likevel arealene langs sjøen som er under sterkest utbyggingspress her i Norge.

I fjor foreslo regjeringen en endring i plan- og bygningsloven, som innebærer at kommunene vil få økt handlingsrom i dispensasjonssaker.

Lier mener en slik endring vil være dårlig nytt for naturen og friluftslivet.

–  Vi trenger en innstramming av lovverket som skal beskytte strandsonen, og ikke en oppmykning, slik regjeringen nå har foreslått. Det er også tydelig at det trengs en kompetanseheving i kommunene, for å sikre at kystnaturen og allmennhetens tilgang til denne prioriteres i tiden framover, sier Lier.

Utgjør et demokratisk problem

Plan- og bygningslovens intensjon er nettopp at arealbruk skal foregå etter plan og planprosesser, med en forutsigbar og gjennomtenkt forvaltning, også av strandsonen. En viktig del av planprosessene er dessuten at både lag, foreninger og innbyggere inviteres til å komme med sine innspill.

– Den utbredte dispensasjonspraksisen som er avdekket av Sivilombudsmannen uthuler hele intensjonen med plan- og bygningsloven. Dette er også et demokratisk problem, ettersom man hopper bukk over de viktige prosessene som sikrer medvirkning fra befolkningen, til fordel for en enkelt utbygger, mener Lier.

Norsk Friluftsliv oppfordrer alle andre kommuner som forvalter strandsoneområder til å sette seg inn Sivilombudsmannens rapport og følge deres anbefalinger .

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

UNDER PRESS: Strandsonen er under sterkt utbyggingspress, og 31,5 prosent er allerede bygget ned. FOTO: Lars Verket
UNDER PRESS: Strandsonen er under sterkt utbyggingspress, og 31,5 prosent er allerede bygget ned. FOTO: Lars Verket
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom