Motvind Norge

Naturforvaltningen må styrkes

Del

Resolusjon vedtatt av Motvind Norges Landsmøte 7.11.2020: Truslene mot natur og artsmangfold har økt dramatisk nasjonalt og globalt. Naturen trenger sterke og beskyttende myndigheter.

Stadtlandet - et ikonisk landskap gjennom tidene. Foto: John Kråkenes/ Motvind Norge
Stadtlandet - et ikonisk landskap gjennom tidene. Foto: John Kråkenes/ Motvind Norge

Hensynet til våre etterkommere og til andre arter, innebærer at vårt naturkonsum må reduseres betydelig. Energisektor og energipolitikk spiller en nøkkelrolle i omleggingen for å oppnå bærekraft. Energipolitikken må i langt større grad enn hittil baseres på forsvarlig naturforvaltning. 

Areal- og energiforvaltning/politikk må være sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Dette sikres best gjennom at myndighet til arealinngrep ligger nært der inngrep skal skje. 

Motvind Norge støtter forslagene om at lokale myndigheter får beslutningsmyndigheten når det gjelder vedtak om vindkraft, basert på plan- og bygningsloven og et styrket naturvern forvaltet av fylke og nasjonale myndigheter.

 

Forslag

Vår natur er en del av oss, det er en del av å være menneske, en del av vår identitet. Vi er sterkt knyttet til steder vi har en tilhørighet til, vi har minner og opplevelser, og vi søker ut i naturen for helse, rekreasjon og det å være til. Det er et dypt inngrep mot enkeltmennesket å ta natur- og friluftsområde fra det. Det er derfor det er beskyttet av grunnloven.

Naturen har også sin helt opplagte egenverdi. Denne verdien er under press i møte med et moderne samfunn med økonomiske krav til vekst og velstandsøkning. Her trenger naturen beskyttelse, noen som taler dens sak, lik et foreldreløst barn trenger verge. Truslene mot natur og artsmangfold har økt dramatisk nasjonalt og globalt. Naturen trenger sterke og beskyttende myndigheter. Verger som forstår alvoret i oppdraget

Naturen trenger et ombud eller en verge - personer og et departement med makt og myndighet til å ta vare på naturen. Som kan sørge for at vi overholder internasjonale avtaler, bindende direktiver om natur og miljø, og våre egne lover for arealbruk og bevaring av natur. Vi trenger noen som tar ansvaret på et nivå som er skjermet for grunneierinteresser og prioriteringer i fattige kommuner. Vi trenger et natur- og miljødepartement som spiller på lag med og sikrer reell medvirkning til de som blir berørt; frivillige organisasjoner og lokalsamfunn som jobber med å ta vare på vår naturarv.

Overforbruket av natur og den ekstreme risikoen det påfører oss, har medført at tiden har kommet for å styrke naturens vern. Naturgrunnlaget må kartlegges mye bedre, og respekten for andre arters habitater må økes.

Uenighet om bruk av areal og natur må forelegges en nemnd på regionalt nivå etter tilpasset modell av Fylkesnemnda for sosiale saker. Denne modellen er utprøvd, grensene mot fylkesmann og fylkeskommune er oppgått, og ordningen kan implementeres i nær framtid.

Bakgrunn

Motvind Norge arbeider for å sikre en areal- og energiforvaltning/politikk som er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Derfor vil vi stanse utbyggingen av vindkraft i Norge. Vi vil avdekke, stanse eller begrense konsekvenser av vindkraftverk for natur, dyr og menneskers liv, helse og rettigheter, andre samfunns- og næringsinteresser, nasjonale minoriteters og urfolks og reindriftsnæringens rettigheter.

Vi innser at hensynet til våre etterkommere og til andre arter, innebærer at vårt naturkonsum må reduseres og endres raskt. Vi innser at endringen er krevende for så vel individ som samfunn, og at vår energisektor og vår energipolitikk, spiller en nøkkelrolle i omleggingen for å oppnå bærekraft. En forsvarlig omlegging må fokusere på ansvaret for naturen.

Motvind Norge støtter avklaring av arealdisposisjoner til energianlegg gjennom plan- og bygningsloven. Denne loven ivaretar rettsikkerheten på en bedre måte gjennom bl.a. nabovarsling og rettighetsavklaringer. Det må likevel stilles strengere krav til kvaliteten på konsekvensutredninger. 

Kravene til konsekvensutredninger må bli strengere. Det må være reelle konsekvenser som utredes, av instanser som ikke har økonomiske interesser i konklusjonene. Den som har økonomisk interesse i å få en tillatelse til areal- og naturforbruk kan ikke være den samme som kjøper og administrerer konsekvensutredningen. Den som lever av å utføre konsekvensutredninger kan ikke være avhengig av oppdragsgivers gunst.

Kommunal behandling av vindkraftsaker vil ikke alltid kunne ivareta naturens og menneskenes behov. Økonomiske insentiver og behov for midler til andre oppgaver kan overstyre kommunens ansvar som naturens verge eller ombud.

Beslutningen om enkelte areal- og naturinngrep må i disse sakene løftes til en uavhengig regional instans, f.eks. etter modell av Fylkesnemnda for sosiale saker. De som gjør vurderingene må ha naturens beste som hovedinteresse, lik en god verge for et foreldreløst barn alltid holder barnets beste i sentrum.

Økonomisk vekst vil alltid være midlertidig. Det er kun Naturen som kan være varig. Økonomisk trangere tider kommer vi oss gjennom, tapt natur og tapt naturmangfold kan være borte for alltid. Derfor er det Naturen som trenger den sterkeste vergen, og den sterkeste beskytteren.


Neste fra Motvind Norge:
Rettssikkerheten må gjenopprettes, og anleggene må stanses.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Stadtlandet - et ikonisk landskap gjennom tidene. Foto: John Kråkenes/ Motvind Norge
Stadtlandet - et ikonisk landskap gjennom tidene. Foto: John Kråkenes/ Motvind Norge
Last ned bilde
Intakt natur fra fjord til fjell -  Innvordfjellet. Foto: Motvind Norge
Intakt natur fra fjord til fjell - Innvordfjellet. Foto: Motvind Norge
Last ned bilde
Fugler, hekketid og naturreservat
Fugler, hekketid og naturreservat
Last ned bilde
Viper, Lista: Foto: Martin Eggen/NOF
Viper, Lista: Foto: Martin Eggen/NOF
Last ned bilde
Toppskarv Ytre Vikna. Foto: Kjell Einvik/ Motvind Norge
Toppskarv Ytre Vikna. Foto: Kjell Einvik/ Motvind Norge
Last ned bilde
Last ned bilde
Tysvær Foto: Marianne Hegrum/ Motvind Norge
Tysvær Foto: Marianne Hegrum/ Motvind Norge
Last ned bilde
Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk, Kvaløya, Tromsø. Foto: Gudmund Sundlisæter
Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk, Kvaløya, Tromsø. Foto: Gudmund Sundlisæter
Last ned bilde
Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk, Kvaløya, Tromsø. Foto: Gudmund Sundlisæter
Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk, Kvaløya, Tromsø. Foto: Gudmund Sundlisæter
Last ned bilde
Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk på Kvaløya i Tromsø. Foto: Gudmund Sundlisæter
Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk på Kvaløya i Tromsø. Foto: Gudmund Sundlisæter
Last ned bilde
Fra Frøya vindkraftverk. foto: Brage Sæther/ Motvind Norge
Fra Frøya vindkraftverk. foto: Brage Sæther/ Motvind Norge
Last ned bilde
Tysvær Foto: Kristian Jørgensen/ Motvind Norge
Tysvær Foto: Kristian Jørgensen/ Motvind Norge
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Dommen over Norge som rettsstat19.11.2020 12:14:38 CETPressemelding

I dag kl.12:00 falt dommen over Haramsøya i og med kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa har stått mot selskapet Zephyr AS, som er eid av østlandskommuner i Viken fylke, på Østlandet. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap. Derfor er saka om Haramsøya og kjennelsen som falt i dag så viktig. Folks rettsoppfatning er soleklar. Dette kan ikke være lov. Dette skulle selvfølgelig vært stoppet for lenge siden. Bildene fra Haramsøya er overtydelige. Alle ser dette er feil.

Tillitsbruddet på Haramsøya18.11.2020 08:18:59 CETPressemelding

Torsdag 19.11. faller kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa som vil ta vare på naturen på øya står mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner og Viken fylkeskommune, på Østlandet. Gruppas talsperson Birgit Oline Kjerstad, mener det foreligger flere saksbehandlingsfeil som til sammen gjør konsesjonen ugyldig. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap.

Motvind Norge står samlet!8.11.2020 18:26:10 CETPressemelding

Fra 0 til 19 000 betalende medlemmer - på ett år! Motvind Norge er en suksess. Og trass litt sped kritikk under konstitueringa, ble Motvind Norges ekstraordinære landsmøte lørdag en styrkedemonstrasjon om samhold og lojalitet. Det nye styret ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling, uten motkandidater. Motvind er klar for styrket kamp mot vindkraftregimet, i nært samarbeid med lokale grupper. Landsmøtet levner ingen tvil, Motvind Norge er kommet for å bli, som en samlet folkebevegelse om naturverdier og rettstradisjoner.

Valgkomiteen foreslår fornyet tillit til Salen6.11.2020 13:51:10 CETPressemelding

Vi i valgkomiteen er glade for å kunne legge fram et forslag til et meget sterkt styre. Eivind Salen har vært en sterk stemme og samlende kraft for Motvind Norge, og valgkomiteen mener at dette arbeidet bør han få fortsette. Vi anbefaler landsmøtet å gi Eivind Salen fornyet tillit. Med god fordeling på geografi, kjønn, kultur og kompetanse, samtidig som kontinuiteten sikres, vil det nye styret være godt rustet i den videre kampen for natur, miljø og livskvalitet. Det er når vi står samlet at vi vinner saken vår!

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom