Samferdselsdepartementet

Nattogtilbod mellom Oslo og København er fullt mogleg, men endeleg avgjerd krev meir kunnskap

Del

– Tenk å kunne sovne på Oslo S, bli transportert på ein klimavennleg måte om natta og vakne opp neste morgon på Hovudbanegarden i Kongens by! Men vi er ikkje der no. Først treng vi meir kunnskap om mellom anna marknadsgrunnlag og samfunnsøkonomi. Jernbanedirektoratet skal no gå i gang med dette arbeidet og kome med ei tilråding, før vi tar endeleg stilling til om vi går inn for å etablere eit nattogtilbod mellom Oslo og København, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet
Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet

Samferdselsdepartementet bad tidlegare i år Jernbanedirektoratet om å sjå på moglegheitene for å etablere eit nattogtilbod mellom den norske og den danske hovudstaden. Tidlegare denne månaden oversendte direktoratet ein rapport, som slo fast at det er mogleg å starte opp eit slikt tilbod. No ber departementet om at Jernbanedirektoratet arbeider vidare, slik at regjeringa har eit godt kunnskapsgrunnlag til å kunne avgjere om eit nattogtilbod mellom dei to byane blir ein realitet eller ikkje.

 –  Stadig fleire reisande ønskjer å kunne ta klimavenlege val også på lengre reiser. Dette har mellom anna ført til ei fornya interesse for nattog i Europa. I dag finst det ikkje eit slikt tilbod mellom Oslo og utanlandske byar. I Hurdalsplattforma er vi klare på at vi vil styrkje nattogtilbodet. Det vil difor vere positivt om dei reisande kan få eit nattogtilbod mellom Oslo og København. Det har ikkje gått nattog på denne strekninga på over 20 år. Men for å ta endeleg stilling til dette, treng vi meir kunnskap først, seier samferdselsministeren.

Skal gjennomføre marknadsundersøking
Både teknisk og juridisk ligg tilhøva til rette for å etablere eit nattogtilbod mellom Oslo og København. Ifølgje Jernbanedirektoratets rapport vil det truleg òg vere marknadsgrunnlag for dette, men at det er tilrådeleg å gjennomføre ei marknadsundersøking. Ein viktig grunn er at det  ikkje eksisterer reisevanedata på tvers av landegrensene. Samferdselsdepartementet ber difor direktoratet gå i gang med dette. Arbeidet med marknadsundersøking vil òg vere eit grunnlag for samfunnsøkonomiske vurderingar i samband med ei eventuell etablering av nattogtilbodet.  

Behov for togmateriell
For å etablere eit nattogtilbod på strekninga, er det òg behov for å skaffe togmateriell. Samferdselsdepartementet har difor bede direktoratet om å gå i dialog med Norske tog AS for å få vurdert og eventuelt starte ein ikkje-forpliktande prosess for å kunne skaffe slike tog.

Vidare prosess
Jernbanedirektoratet har frist til 20. mai 2022 med å oversende grunnlagsmateriale med tilråding til Samferdselsdepartementet.

For fleire opplysningar 

  • Rapport frå Jernbanedirektoratet om nattogtilbod på strekninga Oslo-København (sjå vedlegg)
  • Supplerande tingingsbrev nr. 8 – tinging til Jernbanedirektoratet om å utarbeide endeleg avgjerdsgrunnlag for å ev. å setje i gang eit nattogtilbod mellom Oslo og København (sjå vedlegg)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet
Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet
Last ned bilde

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Togtilbudet på Østlandet: Regjeringen avlyser konkurransene om trafikkpakkene 4 og 519.11.2021 10:07:46 CET | Pressemelding

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerene et bedre togtilbud slik at flere velger å reise miljøvennlig med jernbanen. Vi mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet. Vi har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å avlyse den pågående konkurransen om trafikkpakke 4 på Østlandet og ikke gå videre med trafikkpakke 5, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Trønderbanen: Ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen mellom Melhus og Stjørdal i 2024 – flere tiltak krever mer tid11.11.2021 09:42:23 CET | Pressemelding

– Etter at våre fagetater har gått nærmere gjennom prosjektet, er det nødvendig med flere tiltak enn det som tidligere har vært lagt til grunn. Dessverre er det ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen i grunnrute mellom Melhus og Stjørdal i 2024. Dette er først og fremst uheldig for passasjerene, som må vente til desember 2027 før det blir halvtimesfrekvens. Da kommer tilbudsforbedringen på hele Trønderbanen. I mellomtiden vil de reisende få flere forbedringer i togtilbudet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Foreslår å reversere kutt i stønadsordning til godsoverføring frå veg til bane8.11.2021 12:03:52 CET | Pressemelding

– Hurdalsplattforma er klar på at regjeringa vil overføre meir gods frå veg til jernbane. Vi foreslår difor å reversere kuttet i tilskotsordninga for godsoverføring frå veg til bane i den førre regjeringas budsjettforslag for neste år. Det er meir klimavenleg å køyre gods på jernbane enn på veg, og difor er denne ordninga viktig. Reverseringa bidrar òg til å gi godsnæringa på bane føreseielege rammevilkår, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Regjeringen foreslår ikke koronakompensasjon til tog- og kollektivselskaper utover 2021 nå, men vil følge situasjonen nøye8.11.2021 12:02:46 CET | Pressemelding

– Regjeringen er opptatt av folk skal reise kollektivt, og jeg er glad for at mange passasjerer nå er tilbake etter koronakrisen. Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal. Vi gjør derfor ikke om på Solberg-regjeringens prioritering i forslaget til statsbudsjett 2022 om ikke å forlenge kompensasjonen til tog- og kollektivselskapene. Vi vil selvsagt følge utviklingen nøye framover, ikke minst når det gjelder smittesituasjonen og tilhørende tiltak sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser18.10.2021 16:27:35 CEST | Pressemelding

– Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene blir bedre. Jeg vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom