Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022-2033: Fylkesoversikt Møre og Romsdal

Del

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene i Møre og Romsdal fylke.

Vei

 • E136 Dombås–Vestnes, Dovre, Lesja, Rauma og Vestnes kommuner i Innlandet og Møre og Romsdal fylkeskommuner
  Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det legges opp til utbedring av deler/punkter av veien med dårlig standard og skredfare. Gjøre veien bredere, forbikjøringsfelt i stigninger, utretting av svinger og rassikring er eksempler på tiltak som skal gjennomføres. Nye Veier har spilt inn at de kommer til å bruke om lag 3 milliarder kroner på strekningen. I tråd med Nye Veier-modellen vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.

 • E136 Breivika–Lerstad, Ålesund kommune
  Prosjektet er det største i bypakke Ålesund. Det skal bygges firefelts vei, hovedsakelig i tunnel. Samtidig skal prosjektet bidra til mer miljøvennlig transport, med bussfelt og gang- og sykkelvei på hele strekningen. Prosjektet koster om lag 2 milliarder kroner, og er fullfinansiert i første seksårsperiode. Det er lagt til grunn 445 millioner kroner i statlig finansiering, resten er planlagt finansiert med bompenger. Bypakke Ålesund er ikke lagt fram for Stortinget ennå.

 • E39 Ålesund–Molde (Møreaksen), Ålesund, Vestnes og Molde kommuner
  Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden og utbedringer av veiene på land. Halverer reisetida mellom Ålesund og Molde fra om lag to timer til én time. Kostnadsanslag for prosjektet er 24,3 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 40 prosent fra Nasjonal transportplan 2018-2029. Det er lagt opp til et statlig bidrag på 2,5 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E39 Volda–Furene, Volda kommune
  Ny tunnel forbi Volda. Tar trafikken vekk fra Volda sentrum, og ellers dårlig vei. Kutter veien mellom Volda og Ørsta med 1,7 km, og reisetiden kuttes med nesten 4 minutter. Kostnadsanslag for prosjektet er omlag 1 milliard kroner. Prosjektet er prioritert for oppstart med et statlig bidrag på 300 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E39 Lønset–Hjelset, Molde kommune
  Ny vei på strekningen skal sørge for tilfredsstillende trafikkavvikling til og fra det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Prosjektet har et kostnadsanslag på 1,35 milliarder kroner og er under bygging. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 511 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • E39 Hjelset–Bjerkeset – utbedringsstrekning
  Strekningen er hovedveien fra Nordmøre til nytt sykehus på Hjelset. Veien skal gjøres bredere, midtoppmerkingen skal gjøres bedre og det skal sikres mot utforkjøringer. Det er et mål å øke fartsgrensen på strekningen. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 500 millioner kroner til strekningen, alt i første seksårsperiode.
 • E39 Bergsøya–Øygarden – utbedringsstrekning
  Strekningen skal gjøres med trafikksikker. Bredere vei, bedre midtoppmerking og sikring mot utforkjøring er tiltak som skal gjennomføres. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 421 millioner kroner til strekningen, 121 av disse i første seksårsperiode.

Jernbane

 • Godstransport Oslo–Trondheim–Åndalsnes
  Det er lagt opp til å bygge lengre kryssingsspor på strekningen. Det gir mulighet for 650 meter lange godstog. Det må også legges til rette for nok strøm til Dovrebanen I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er lagt opp til totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Oslo–Trondheim–Åndalsnes er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene.

 • ERTMS
  ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Det vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. I tillegg vil det øke kapasiteten på sporet på sikt, fordi togene kan kjøre tettere enn i dag. Systemet skal innføres i Norge til midten av 2030-tallet, så det vil bli aktivitet på de fleste jernbanestrekninger i løpet av NTP-perioden. Det er lagt opp til 10,5 milliarder kroner til arbeidet i første seksårsperiode.

 • Mindre investeringstiltak
  Det legges opp til å gjennomføre mindre tiltak innenfor dagens jernbaneinfrastruktur. Målet er å få bedre tilbud raskt med mindre investeringer. Det er delt inn i fem områder: Sikkerhet og miljø, stasjoner og knutepunkt, mindre godstiltak, ERTMS og sikker kjøreveis-IKT. Det er lagt opp til 24 milliarder kroner for hele landet i NTP. Bane NOR vil fortløpende vurdere og prioritere tiltak.

Bysatsing

 • Tilskudd til mindre byområder
  Vi innfører også et nytt tilskudd som vil styrke kollektivtransport, sykling og gange og muligheten for å nå nullvekstmålet i fem mindre byområder som ikke er byvekstavtalebyer. Det legges til grunn totalt 600 mill. kr til et slikt tilskudd over fire år tidlig i den nye NTP-perioden.

  Ålesund er ett av fem byområder som kan få av det nye tilskuddet. Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.

Kyst

 • Røyrasundet–Svædet, Herøy og Ulstein kommuner
  Det skal gjennomføres utdyping, etableres ny hovedled og nye sjømerker. Dette skal øke framkommeligheten og redusere sannsynligheten for ulykker. Tiltaket er prioritert for oppstart i første seksårsperiode, og det tas høyde for 125 millioner kroner.

 • Fosnavåg fiskerihavn, Herøy kommune
  Det skal gjøres utdypninger i havna. Prosjektet skal koste 108,5 millioner kroner. Forskutteringsprosjekter er allerede inngåtte avtaler der kommunene kan sette i gang prosjektet og få tilbakebetalt kostnadene senere. Forskutteringsavtaler har til hensikt å sikre kontinuitet i gjennomføringen av prosjekter i forbindelse med overføringen av fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene. Møre og Romsdal har ennå ikke overtatt fiskerihavnene.
 • Gjøsund fiskerihavn, Giske kommune
  Det skal gjøres utdypninger i havna. Prosjektet skal koste 105 millioner kroner. Forskutteringsprosjekter er allerede inngåtte avtaler der kommunene kan sette i gang prosjektet og få tilbakebetalt kostnadene senere. Forskutteringsavtaler har til hensikt å sikre kontinuitet i gjennomføringen av prosjekter i forbindelse med overføringen av fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene. Møre og Romsdal har ennå ikke overtatt fiskerihavnene.

Se flere fylkesoversikter på regjeringen.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom