NAF

NAF krever rassikring og bedre vedlikehold av veier    

Del

Resolusjon fra NAFs landsmøte 2020, Sundvolden, Hole

NAFs landsmøte går inn for at bevillingene til vei dreies betydelig i retning av økt vedlikehold og fornying (Foto: NAF)
NAFs landsmøte går inn for at bevillingene til vei dreies betydelig i retning av økt vedlikehold og fornying (Foto: NAF)

Over flere tiår har det bygget seg opp et stort forfall på det norske veinettet. Folk kjører på hullete, utrygge og nedslitte veier. Mange steder i landet er faren for skred og ras en betydelig kilde til folks utrygghet i deres hverdagsreise.  

På de fleste fylkesveiene har etterslepet økt, og i 2018 hadde hele 42 pst. av fylkesveiene dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Tall fra 2014 viser at etterslepet på riks- og fylkesveinettet til sammen er beregnet til mellom 80 og 130 milliarder kroner. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på godt over 60 milliarder kroner og stigende. I 2018 var det over 3000 skred og nedfall på vei i Norge.

NAFs trafikantbarometer for 2019 viser at vedlikehold av eksisterende veier er på toppen av folks liste over hva politikerne bør prioritere. Vedlikehold kommer godt foran utbygging av nye veier når folk blir spurt om hva som er viktigst, uansett om de bor i storby, by eller distrikt. Fortløpende vedlikehold, fornying og oppgradering av eksisterende veinett vil kunne ha store positive effekter på både fremkommelighet og trafikksikkerhet. Trygge veier er en forutsetning for at folk skal komme vel frem.

Vedlikehold og rassikring prioriteres ikke høyt nok. Selv om det brukes stadig mer penger på vei i Norge har vedlikeholdsbudsjettet stått på stedet hvil de siste årene. Pengene går til nye veier, ikke til å vedlikeholde og oppgradere veiene som allerede finnes. Fire av fem riksveikroner går i dag til å bygge nytt, mens bare én av fem kroner går til vedlikehold. 

Klimaendringene vil aktualisere behovet for økt prioritering av vedlikehold ytterligere. Økte temperaturer, mer nedbør og kraftigere nedbør vil øke faren for skred. Flere store nedbørhendelser i bratt terreng vil øke faren for jord‐ og flomskred.

NAF mener derfor at bevilgningene til vei må dreies betydelig i retning av økt vedlikehold og fornying de neste årene. Neste Nasjonal Transportplan må bli en plan for vedlikehold og skredsikring. Staten må oppfylle Stortingets vedtak om en belønningsordning for fylkene/regionene, og belønningsordningen må sørge for å avvikle det fylkeskommunale veieetterslepet. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NAFs landsmøte går inn for at bevillingene til vei dreies betydelig i retning av økt vedlikehold og fornying (Foto: NAF)
NAFs landsmøte går inn for at bevillingene til vei dreies betydelig i retning av økt vedlikehold og fornying (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom