Vilkår for tilskudd under den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet

  • Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet har gitt tilskudd til delvis dekning av faste, uunngåelige kostnader til foretak som har hatt omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med 2019.
  • Tilskuddet til et foretak avhenger av hvor stort omsetningsfallet har vært.
  • Det er et tak for hvor mye et foretak/konsern samlet kan få i støtte fra ordningen. Fra november 2021 er taket hevet fra 100 til 120 mill. kroner. Det er også satt et maksimalt beløp som kan gis per tilskuddsperiode.
  • Fra november 2021 vil tilskudd helt eller delvis måtte betales tilbake dersom man året under ett gikk med overskudd. Det vil også fra samme tidspunkt settes begrensninger på å dele ut utbytte dersom man har mottatt tilskudd.
  • Alle søknader må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn.
  • Siden omsetningsfallet først må beregnes, søkes det etterskuddsvis i denne ordningen.
  • Ordningen er endret flere ganger.
  • Ordningen er rettighetsbasert og hjemlet i lov og forskrift. Ordningen ble forvaltet av Skatteetaten i perioden mars-august 2021, og Brønnøysundregistrene (Brreg) i perioden fra september 2020.
  • Stortinget vedtok ifm. behandlingen av RNB 2021 å forlenge ordningen ut oktober 2021. Forlengelse av ordningen må besluttes av Stortinget. Forlengelsen og vilkårene må være i tråd med regelverket for statsstøtte og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA)