Nærings- og fiskeridepartementet

Nå kan eventbransjen søke om penger til omstillingsprosjekter

Del

Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av koronapandemien. Nå kan bedrifter tilknyttet eventbransjen søke om omstillingsmidler for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet.

– Bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer kan søke om tilskudd. Jeg håper at dette bidrar til at virksomhetene blir godt rustet til å skalere opp aktiviteten når markedet tar seg opp igjen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen har en ramme på 50 millioner kroner og er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

Ordningen gjelder i hele landet, inkludert Svalbard. Det tas forbehold om at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) må godkjenne ordningen.

Mer informasjon om søknadsprosessen finnes på Innovasjon Norges nettsider.

Hvem kan søke?

 • Målgruppen for ordningen er bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer, som lukkede og publikumsåpne kongresser, messer og utstillinger og ulike bedriftsinterne arrangementer som konferanser og seminarer. Et kriterium for å søke er at en sentral del av virksomheten må være knyttet til verdikjeden for gjennomføring av denne type arrangementer. Innovasjon Norge kan gi nærmere informasjon.
 • Virksomheter innenfor følgende NACE-koder i målgruppen kan søke: cateringvirksomhet (NACE 56.210), produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer (NACE 59.110), programmeringstjenester (NACE 62.010), spesialisert designvirksomhet (NACE 74.1), utleie– og leasingvirksomhet (NACE 77), private vakttjenester (NACE 80.1), kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3), annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (NACE 82.990) og tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet (NACE 90.020).

Krav om dokumentasjon av omsetningsfall

 • Virksomhetene som kan søke må ha mer enn 30 prosent omsetningsfall i hele perioden august – desember i 2020 (gjennomsnitt), sammenlignet med samme periode året før (gjennomsnitt).
 • Nyetablerte foretak som er i kommersialiseringsfasen og som ikke hadde omsetning i hele perioden august – desember 2019, må dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent i hele perioden august – desember i 2020 (gjennomsnitt), sammenlignet med januar og februar 2020 (gjennomsnitt).

Hva slags prosjekter kan det søkes om støtte til?

 • Kostnader knyttet til planlagte omstillingsprosjekter vil utgjøre grunnlaget for tilskuddet.
 • Tilskuddsordningen skal gi tilgang til likviditet for selskaper i eventbransjen slik at de kan gjennomføre omstillingsprosjekter for å tilpasse seg smitteverntiltak, endringer i markedet og omstilling til andre næringer der ressursene utnyttes bedre.
 • Tilskuddet rettes mot omstilling av eksisterende bedrifter og ikke generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer. Støtten utmåles ut fra kvaliteten og effekten av tiltakene og hvor mye støtte Innovasjon Norge mener er nødvendig for å utløse gjennomføring av tiltakene. Allerede påløpte kostnader kan ikke støttes.
 • Prosjektperioden for omstillingsprosjektene skal ha en maksimal varighet ut 2021.

Hvilke typer kostnader kan støttes?

 • personalkostnader for den tid og det omfang de benyttes i prosjektrelatert aktivitet
 • kostnader for materielle og immaterielle aktiva som er nødvendig for prosjektgjennomføring; Denne kostnadsposten kan utgjøre maksimalt 50 prosent.
 • kostnader for utvikling, testing og/eller implementering av nye produkter eller tjenester
 • kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester
 • kostnader for prosjektrelatert materiell, varer og utstyr
 • kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -informasjon

Hvor stort beløp kan det søkes om?

 • Inntil 80 prosent av godkjente kostnader kan dekkes av tilskuddet. Det er en differensiering av støttegrad mellom små og mellomstore bedrifter og store bedrifter:
 • Inntil 80 prosent for små og mellomstore bedrifter
 • Inntil 70 prosent for store bedrifter

Maksimalt tilskuddsbeløp per virksomhet skal normalt ikke overstige 3 mill. NOK per foretak/konsern.

Forholdet til andre støtteordninger

Støtte fra andre støtteordninger kan kumuleres med denne ordningen dersom de ikke går til de samme støtteberettigede kostnadene, og ikke overstiger maksbeløpet innenfor det statsstøtteregelverket støtten gis under (EUR 1 800 000).

Hvem forvalter ordningen?

Innovasjon Norge er tilskuddsforvalter og administrerer ordningen.

Innovasjon Norge skal avgjøre hvilke virksomheter som tildeles midler ut fra følgende kriterier:

 • at målsettingen for tiltaket er innenfor formålet for ordningen
 • at prosjektet er kostnadseffektivt
 • at bedriften har gjennomføringsevne, herunder kapasitet, kapital og kompetanse.

Støtten skal gå til de bedrifter som etter Innovasjon Norges vurdering er mest levedyktige, i lys av at utfordringene med smitteverntiltak som påvirker for eventbransjen trolig fortsatt vil vare en tid og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i bransjen.

Søknadsfristen til Innovasjon Norge er 22. mars 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom