Husbanken

Nå kan du søke om tilskudd fra Husbanken til innovasjon og kunnskapsutvikling

Del

Flere egnede boliger i distriktene og et bedre tilbud til bostedsløse er blant målene når Husbanken skal gi 12,6 millioner i tilskudd til boligsosiale tiltak i 2022.

Tilskuddsmidlene fra Husbanken skal stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon i gjennomføringen av den sosiale boligpolitikken.

- Alle trenger et trygt hjem. Målet for den sosiale boligpolitikken er at alle skal kunne skaffe seg, og beholde, en god bolig. For å nå målet trenger vi å få prøvd ut nye metoder, samarbeidsformer og konsepter. Tilskuddet fra Husbanken kan være akkurat den drahjelpen du trenger for å få satt i gang prosjektet som bidrar til å gi det det boligsosiale arbeidet i Norge et løft, sier Marcus Zackrisson, kunnskapsdirektør i Husbanken.

Frivillige organisasjoner, private og offentlige aktører, kommuner

Frivillige organisasjoner, andre private og offentlige aktører og kommuner kan søke om tilskudd til forsøk med utvikling av nye metoder, konsept og løsninger som kan tas i bruk av flere. Husbanken kan også gi tilskudd til kunnskapsutviklingsprosjekter og formidling og spredning av kunnskap.

- I vurderingen av søknadene legger vi særlig vekt på faglig relevans, ambisjonsnivå og gjennomføringsevne. Kunnskapen som utvikles i prosjektene må dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene, forteller Zackrisson.

For kommuner er det et krav om at prosjektene det søkes tilskudd til må være særlig nyskapende og ha høy overføringsverdi til andre kommuner.

Søkerkonferanse i januar 2022

Husbanken vil invitere til en søkerkonferanse i januar. Der kan aktører som vurderer å søke om tilskudd, få informasjon om hva som forventes av en søknad og innblikk hvordan noen tidligere tilskuddsmottakere har lyktes med å utvikle gode prosjekter.

Dato for søkerkonferansen og påmeldingsinformasjon vil bli publisert på husbanken.no i nær framtid.

Søknadsfristen for tilskudd i 2022 er 15. februar.

Les hele utlysningen på husbanken.no: Tilskudd til boligsosiale tiltak 2022


Eksempler på prosjekter som fikk tilskudd i 2021

Byantropologene – Boligbygging med sosial bærekraft (2020) og Innbyggermedvirkning i boligbygging (2021)

Byantropologene jobber sammen med tre ulike kommuner (Drammen, Nittedal, Tingvoll) for å opparbeide kunnskap om sosial bærekraft i byer og tettsteder. I prosjektet utvikler de sammen nye metoder og verktøy for hvordan ulike kommuner og utbyggere kan samarbeide helt fra prosjektstart for å sikre en sosial miks i et boligområde. I del 2 av prosjektet bygger de videre på dette med fokus på hvordan innbyggere kan involveres i en slik prosess. Også her er målet å utarbeide en mal som kan brukes av andre kommuner for å få til brukerinvolvering i slike prosesser.

Stiftelsen Telemarksforskning – Individuell boligplan – en helhetlig metode til en bærekraftig bo-og livssituasjon (2020)

Telemarksforskning har i dette prosjektet dokumentert metoden Individuell boligplan (IBP), som Sandefjord kommune benytter i sitt arbeid med personer og familier som har en ustabil bosituasjon. IBP har som overordnet mål at flest mulig som leier bolig eller har en ustabil bosituasjon skal eie egen bolig. I prosjektet har Telemarksforskning dokumentert situasjonsbeskrivelse, rollebeskrivelse, økonomiske forutsetninger og andre forutsetninger som metodikken bygger på.

Rapport fra prosjektet: Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune 

Alle tilskuddsmottakere siste to år
Mottakere i 2021: Tilskudd til 21 boligsosiale tiltak i 2021 | Husbanken
Mottakere i 2020: Tilskudd til 17 boligsosiale tiltak i 2020 | Husbanken

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom