Motvind Norge

Motvind og Samerådet mener regjeringen Solberg bryter internasjonale konvensjoner og norsk lov

Del

Motvind Norge mener den norske regjering bryter internasjonale konvensjoner og norsk lov og ber sammen med Samerådet, FN om hjelp til å stoppe vindkraftindustri i Øyfjellet (Vesterfjellan) og øvrige reindriftsområder. Regjeringen har gitt konsesjon for landets største vindkraftanlegg i Vesterfjellan. På bekostning av Jillen Njaarke reinbeitedistrikt og deres reindrift, er Wind AS og Aquila Capital gitt tillatelse til brutal industrialisering av fjellnaturen med 72 vindturbiner og 72 km veier, midt i gamle flytteleier og kalvingsland.

Reinflytting i Jillen Njaarke Foto: Ole Henrik Kappfjell
Reinflytting i Jillen Njaarke Foto: Ole Henrik Kappfjell

Eolus Wind og Veidekke AS sitt arbeid med atkomstveien til fjells startet i desember 2019 og har pågått hele den mørke og harde snøvinteren, og uten at sakens formaliteter er på plass. Motvind Norge har i samarbeid med Samerådet skrevet til Special Rapporteur on the rights of indigenous people (OCHR), om regjeringens brudd på samiske rettigheter med frislipp av  vindkraftindustri i reindriftsområder, særlig Øyfjellet (Vesterfjellan) på Helgelandskysten. I behandlingen av konsesjoner etter energiloven overholder den norske regjering ikke de konvensjoner og lovbestemmelser som er ment å verne om rettighetene til det samiske folket.

Retten til reindrift og utmarksbruk er en viktig del av den samiske befolknings rett til å utøve sin kultur og sitt språk. ILO-konvensjon nr. 169 gir regjeringene ansvar for ved systematiske tiltak å verne urbefolkningenes rettigheter og garantere at deres integritet blir respektert. Reindriftsloven gir forbud mot å stenge reindriftens flytteleier. Samiske rettigheter er gitt vern i Grunnlovens § 108 og § 112.

Naturmangfoldloven nevner natur som grunnlag for samisk kultur, prinsippet om at forurenser betaler, og føre-var-prinsippet som sier at kunnskapsmangel ikke er grunn for å la være å begrense eller hindre risiko for alvorlig eller irreversibel skade, og at det er en særlig plikt til å legge vekt på samisk kunnskap. Biomangfoldkonvensjonen omtaler tradisjonell økologisk kunnskap, fornyelser og praksis, (árbediehtu), som er en viktig del av samisk kultur og identitet.

FNs konvensjon mot rasediskriminering (ICERD), er gjort til norsk lov i Likestillings- og diskrimineringsloven, og kan ikke fravikes ved avtale.  I tidligere klage til FN har Samerådet vist til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), artikkel 27. Konvensjonen er gjort til norsk lov i menneskerettighetsloven, som ved motstrid går foran bestemmelser i annen lovgivning, inkludert energiloven.

Derfor ber vi nå FN om hjelp for å stoppe regjeringen Solbergs praksis der konsesjonsprosessene er brudd på norsk lov og internasjonale forpliktelser overfor samisk kultur, naturmangfold og bærekraftig utvikling. 

Christina Henriksen
President
+47 909 19 131
christina.henriksen@saamicouncil.net

Motvind Norge
Eivind Salen
styreleder
+47 900 96 564
eivind.salen@motvind.org

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Reinflytting i Jillen Njaarke Foto: Ole Henrik Kappfjell
Reinflytting i Jillen Njaarke Foto: Ole Henrik Kappfjell
Last ned bilde
Øyfjellet vindkraftverk i Vesterfjellan, Vefsn kommune
Øyfjellet vindkraftverk i Vesterfjellan, Vefsn kommune
Last ned bilde
Vegdekke AS Øyfjellet august 2020 Foto: Trond Erik Vollen
Vegdekke AS Øyfjellet august 2020 Foto: Trond Erik Vollen
Last ned bilde
Veidekke AS og Eolus Wind AS. April 2020. Foto: Ole Henrik Kappfjell
Veidekke AS og Eolus Wind AS. April 2020. Foto: Ole Henrik Kappfjell
Last ned bilde
Veidekke As og eolus Wind. Anleggsvei. Foto: Trond Erik Vollen
Veidekke As og eolus Wind. Anleggsvei. Foto: Trond Erik Vollen
Last ned bilde
Plakat Astrid Fadnes
Plakat Astrid Fadnes
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

MOTVIND Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon som ble stiftet i 2019.
Utspringet er motstanden mot de brutale utbyggingene av vindkraft landet rundt. Våre oppdragsgivere er naturarven og våre medlemmer.

MOTVIND Norge ser behov for demokratiske løsninger og tiltak som sparer naturen og befolkninga for skadelige inngrep og tvangstiltak. Vårt mål er å drive fram bærekraftig energiforvaltning og stanse vindkraft.  Vår posisjon er partipolitisk uavhengig.

Vi har en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til klima, natur og miljø. Det er behov for klimaregnskap som viser hvordan tiltak henger sammen og hva som skal til for å skape natur og samfunn i balanse. 

MOTVIND Norge er den raskest voksende frivillige organisasjon i Norge

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

Terminer all vindkraftutbygging! Nå!14.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Motvind Norge ber i notat til Stortingets Energi- og miljøkomite om at behandlingen av Stortingsmeldingen utsettes til det foreligger en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i framtida og av de alternative energikilder. Motvind Norge stiller også store spørsmål ved målsettingene og innholdet i meldingen. Vindkraftregimet som gjennomføres, bygd på sviktende beslutningsgrunnlag og med tvangsmidler, er til stor skade for natur, samfunn og miljø og har skapt stor mistillit til politikk og forvaltning som er til stor skade for landet. Motvind Norge appellerer derfor til de sentrale politiske tillitsvalgte om å ta dette på alvor.

KÅFJORD AP ØNSKER IKKE VINDMØLLEPARK I KÅFJORD2.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Kåfjord Arbeiderparti har i medlemsmøte 1. oktober 2020, vedtatt å ikke støtte utredninger eller etablering av vindmøllepark i Kåfjord kommune. Kåfjord har en unik og flott natur som vi vil ta vare på. Vår natur er allerede under press fra tidligere utbygginger av vannkraft og kraftlinjer. Ytterligere naturinngrep vil redusere tilgangen på uberørt natur i vår kommune. Kåfjord kommune er i utgangspunktet en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. Kontakt: Britt M Pedersen (s.) Leder Kåfjord AP Mobil: 99 54 32 76 Bernt E I Lyngstad (s.) Nestleder Kåfjord AP Mobil: 48 15 95 95

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom