Motvind Norge

Motvind Norge krever respekt for urfolks rettigheter og at eierne av vindanleggene tar ansvar.

Del

Motvind Norge hadde markeringer ved Statkraft sitt kontor i Oslo, ved Trønderenergi sitt bygg i Trondheim og ved Olje- og energidepartementet. Statkraft og Trønderenergi er store eiere i vindkraftanleggene som ble dømt i Høyesterett. Motvind Norge aksjonerte mot disse for å påpeke eieransvaret for å følge menneskerettighetene.

Høyesterett har i en enstemmig dom i oktober 2021 sagt at vedtakene om konsesjon for Storheia vindpark og Roan vind på Fosen er ugyldige. Anleggene er fortsatt i full drift.

- Det strider mot vanlig folks rettsfølelse at noen som har fått en dom mot seg bare kan fortsette som før. Og det er kritisk for reindriften i områdene at ikke anleggene stoppes, uttaler Motvind Norge i sin pressemelding. Vi forventer at eiere og driftere av anleggene på Storheia og i Roan tar dommen på alvor og stopper driften. Bare da tar man ansvar som eiere, og viser at man respekterer samenes rettigheter og dommen i høyesterett. Det vi snakker om her er menneskerettigheter og urfolks rettigheter.

Dommen gjaldt spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. (Dette er sitat fra Høyesteretts avgjørelse.)

Dommen sier at konsesjonsvedtakene er ugyldige, men ikke hva dette medfører, ettersom dette ikke var domstolens oppdrag å vurdere. Saken er vanskelig og OED har gjentatte ganger sagt at «saken må vurderes».

Motvind Norge sier at når saken skal vurderes er det to muligheter: Anleggene stoppes og står stille mens saken vurderes. Eller anleggene får gå som før og ingen umiddelbar reaksjon på dommen skjer. Motvind Norge mener det er helt urimelig at anleggene får fortsette å drives som om ingen dom har falt. Samenes rettigheter blir oversett og ikke tatt til følge. Norge er ofte frampå når det gjelder menneskerettigheter i andre land. Det er for oss fullstendig uforståelig at menneskerettighetsbrudd i vårt eget land skal overses, og at både store eierselskap og nasjonale myndigheter lar bruddene fortsette med samme styrke. Det er alvorlig for samene at ikke dommen får en rask oppfølging. Og det er alvorlig for vårt land at man ikke umiddelbart innretter seg etter at man har fått en dom om urfolksrettigheter. Det er alvorlig for Norges internasjonale anseelse at anleggene kan fortsette å gå selv om dommen sier de ikke har lovpålagt konsesjon, og at man viser at menneskerettigheter ikke tas alvorlig.

Apellen fra organisasjonen til eiere og driftere av Storheia vindpark og Roan Vind var: Stopp anleggene mens OED gjør sine vurderinger! Ta eieransvar for å ikke bryte internasjonale menneskerettigheter! Og de lovte at det blir flere markeringer om vindkraftanleggene på Fosen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Krav om stopp i anleggene leveres til OED
Krav om stopp i anleggene leveres til OED
Last ned bilde
Markering foran OED
Markering foran OED
Last ned bilde
Trønderenergi inngangsparti med urfolks-banner
Trønderenergi inngangsparti med urfolks-banner
Last ned bilde

Dokumenter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Motvind Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon som ble stiftet i 2019. Utspringet er motstanden mot de brutale utbyggingene av vindkraft landet rundt. Våre oppdragsgivere er naturarven og våre medlemmer.

Motvind Norge ser behov for demokratiske løsninger og tiltak som sparer naturen og befolkninga for skadelige inngrep og tvangstiltak. Vårt mål er å drive fram bærekraftig energiforvaltning og stanse vindkraft.  Vår posisjon er partipolitisk uavhengig.

Motvind Norge fikk19 000 betalende medlemmerpå 1,5 år.

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

STRAKSTILTAK FOR Å REDUSERE STRØMPRISEN20.10.2021 14:22:38 CEST | Pressemelding

Florø, 20. oktober 2021 Til olje-og energiminister Marte Mjøs Persen postmottak@oed.dep.no STRAKSTILTAK FOR Å REDUSERE STRØMPRISEN De strakstiltakene som har vært nevnt offentlig, redusert el-avgift, bortfall av mva og økt bostøtte til de som blir hardest rammet, vil monne lite i den situasjonen som avtegner seg for vinteren. Ifølge NRK anslår kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight at prisnivået på strøm ikke kommer ned før i april neste år. Motvind Norge vil derfor foreslå et tiltak som vil redusere selve strømprisen: Det er å stanse forsyning til sokkelinstallasjonene med strøm fra land til alle sokkelinstallasjoner som har gassturbiner som kan overta nødvendig strømproduksjon. Det går nå så store mengder strøm ut på sokkelen, at gjennomføring av dette tiltaket vil gi umiddelbar og klart dempende effekt på strømprisene på land. En slik ordning bør beholdes til strømprisene kommer ned på et mer normalt norsk nivå. En gjennomføring av tiltaket bør følges opp av kontroll me

Høyesterett - Konsesjonene er ugyldige. Roan og Storheia vindkraftverk er bygd ulovlig!11.10.2021 17:25:47 CEST | Pressemelding

Motvind Norge gratulerer Fovsen-Njaarke og hele Norge. Vi takker reindrufta for at de har orket å stå i dette presset så mange år. Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen er kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Høyesterett anser ikke begrunnelse med «det grønne skifte» og klima kan overstyre rettighetene. Regjeringa ble i 2019 bedt om å stanse anleggene i påvente av rettsavgjørelser, men ga likevel anlegget klarsignal. Høyesteretts avgjørelse åpner opp for full gjennomgang av lovbrudd og ansvar i dette skandale regimet. Saka er ikke minst en utfordring for Norges omdømme internasjonalt. Storting og regjering må nå prioritere gransking og oppvask.

Statnetts rolle i kraftforsyningen må granskes1.10.2021 09:48:47 CEST | Pressemelding

I dag tas den nye sjøkabelen til England i bruk, og i dag tidlig har Motvind Norge markert sin motstand mot de senere års unødvendige bygging av stadig flere utenlandskabler. Kablene er bygd av Statnett, og markeringen foregikk utenfor Statnetts kontorer i Nydalen i Oslo. Motvind Norge og Industriaksjonen har i dag sendt brev der vi ber Riksrevisjonen foreta en full gjennomgang av Statnetts rolle i den store utbyggingen av nye utenlandsforbindelser siden Statnett ble opprettet 1.1.1991. Stein Malkenes daglig leder i Motvind Norge overrakte kopi av brev til Henrik Glette som er kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Roan vindkraftverk – faktiske inngrep tre ganger større enn de som var godkjent30.9.2021 10:10:30 CEST | Pressemelding

I Dagens Næringsliv forleden opplyser førsteamanuensis Ivar Svare Holand og masterstudent Knut Botten fra Nord Universitet at naturinngrepene ved vindkraftanlegget i Roan er 2,27 km2, ikke 0,85 km2 som ble oppgitt i konsesjonssøknaden. Altså et formidabelt avvik! Studien bekrefter Motvind Norge sine beregninger fra 2019, og at at både regjeringen og NVE feilinformerer om omfanget av arealinngrep ved utbygging av vindkraft. Dette har vi sett i mange anlegg og sagt lenge. Dette har folk i de berørte områdene sagt lenge. Dette har bransjen, NVE og regjeringen benektet lenge. Er det rart at folk er opprørte?

Ti bod – innspel til regjeringspartia28.9.2021 14:08:20 CEST | Pressemelding

“Gjennomfør ei uhilda gransking av korleis konsesjonssakene for vindkraft og overføringsnett er handtert dei siste 20 åra i statsforvaltninga, med særleg vekt på NVE, OED, Miljødirektoratet, kommunane og statsforvalteren sine roller og forvaltningspraksis.” Dette er eit av dei ti natur- og energibod Motvind Norge no har sendt til AP, SP og SV. Vindkraftbransjen si rasering av naturarven dei siste åra må stansast, i staden må vi bruke allereie tilgjengeleg energi mykje meir effektivt, seier påtroppande dagleg leiar i Motvind Norge, Stein Malkenes. – Våre ti natur- og energibod tek utgangspunkt i regjeringa Bratteli sine ti oljebod som Stortinget samrøystes vedtok for 50 år sidan og som la til grunn at oljeformuen skulle tilhøyre det norske felleskapet. I energipolitikken er dette prinsippet blitt heilt borte til fordel for profittmaksimering for kraftbransjen. Dette gjer seg også utslag i prisauken på straum, noko vi har advart mot i lang tid, seier Malkenes

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom