Motvind Norge

Motvind Norge ett år

Del

8. september var det ett år siden lokale grupper fra hele landet samlet seg på Eidsvoll plass foran Stortinget i protest mot vindkraftutbyggingene som hadde vist seg fram i all sin ødeleggende gru. Dagen før, 7. september 2019, hadde organisasjonen Motvind Norge sitt første offisielle møte og som regnes som stiftelsestidspunktet. Med vindkraftregimet er tre av vårt samfunns grunnleggende verdier under angrep: rettsfølelsen, naturen og tilliten til myndighetene. Derfor vokser folkebevegelsen og Motvind Norge.

Markering mot vindkraftutbyggingene i Tysvær,  kommune, Rogaland. Green Investment Group og australske Maquire Group. Foto: Reidar Nordmark
Markering mot vindkraftutbyggingene i Tysvær, kommune, Rogaland. Green Investment Group og australske Maquire Group. Foto: Reidar Nordmark

Vindkraftmotstanden i Norge er en folkebevegelse oppstått i protest mot de store ødeleggelsene vindkraftutbyggingene forårsaker, og mot fremgangsmåtene som benyttes av myndighetene og vindkraftbransjen. Initiativ, aksjoner og tiltak har oppstått lokalt og uavhengig av hverandre. Vindkraftopprøret er et naturlig og forutsigelig folkeopprør mot urett, rasering av store naturområder og som en reaksjon på at mange mister det viktigste de har, når huset eller hytta blir omringet av støyende og blinkende vindturbiner. Det reageres også kraftig på at vi må betale for ødeleggelsene. Når vi ser at fordelene med vindkraftutbyggingene privatiseres, mens ulempene sosialiseres, er det lett å forstå at det er kraft i dette opprøret!

Arbeidet med å samle motstanden i én organisasjon ble startet og ledet fram til første landsmøtet av Anne Baardvik, i tett samarbeid med Eivind Salen og Ragnhild Sandøy. Eivind Mauland har hele tiden vært en viktig premissleverandør. Andre viktige bidragsytere i oppstarten var Lars Urheim som laget logoen, Christin Oldebråten og alle i den første facebookgruppa Vindkraft - nei til vindindustri i norsk natur. Det er mange flere som bør nevnes, og det er vanskelig å trekke fram noen og ikke andre. Den ene kan være Christina Fjeldavli som også viste seg fram som medarrangør av 8. september-markeringen, og som har illustrert vindkraftmotstanden i humoristiske og treffsikre tekster og tegninger.  

Hans Anton Grønskag, Torbjørn Lindseth og Eivind Salen fra hhv Frøya, Sørmarkfjellet i Flatanger og Vardafjell i Sandnes ble etter hvert valgt som interimsstyre. 15. november ble vedtekter godkjent og styre med Eivind Salen som leder valgt på vårt første landsmøte på Frøya. Like etter ble Rune Haaland engasjert som vår første generalsekretær.

Folkeopprørets natur er å ta sitt eget mandat når viktige verdier trues. Reindrifta har i mange år kjempet alene for sine beiteområder. Flere av de lokale gruppene ble startet for 10-15 år siden, f.eks. Motvind Sleneset i Nordland, med nestoren Bjørn Økern i spissen. Miljøvernforbundet og Kurt Oddekalv har lenger enn de fleste andre vist fram vindkraftens negative sider. La naturen leve har oppstått og jobbet målrettet i flere år pga vindkraft. Den norske turistforening, Norsk ornitologisk forening, Naturvernforbundet, Norges jeger- og fiskeforbund, Sabima, er blant motstanderne. Lokale grupper med svært kompetente frivillige, har satt mange av konfliktene på lokal og nasjonal dagsorden, og motstanden mot ødeleggelsene har vokst. I dag teller Motvind Norge mer enn 18.000 betalende medlemmer. Facebooksiden Vindkraft Nei til vindindustri i norsk natur har over 100.000 medlemmer, og det kom inn over 5300 høringssvar på regjeringens Rammeplanen for vindkraft! Der ligger kraften i dette opprøret.  

Vi har drevet informasjonsutveksling og debatter på sosiale medier. På nettsidene er fakta, politikk og kontroversielle vindkraftprosjekter presentert. Vi har publisert fagrapporter om vindkraft, reindrift og arealforbruk. Det er arrangert nasjonal vardetenning, og innsamlinger av finansiering via Spleis. Vi har også klaget på alle aktuelle saker, og kartlagt fakta og juss. Dette ledet fram til rettssaken om Vardafjell, som nå går videre til tingretten. Andre vindkraftprosjekt som tas til retten er Øyfjellet der flytteleier i reindrifta stenges, Haramsøy, Tysvær, Buheii.  

NVE har svart med stortingsmelding om konsesjonsprosessene, hvor mange av feilene innrømmes. Politikerne på Stortinget har lyttet og tatt grep. 19. juni påla et enstemmig Storting i et hastevedtak, gjennomgang av lovligheten av gitte konsesjoner, og at ingen konsesjoner skal få utsatt frist.

Dette er en god start, men mye galt skjer fortsatt. Hver eneste dag sprenger maskinentreprenører seg inn i jomfruelig natur uten at det er behov for kraften. Dette skjer nå på Øyfjellet, Haramsøya, Stadlandet, Tysvær, Buheii og Songkjølen Engerfjellet i Nord-Odal. Det skjer uten at alle rettigheter er på plass, og med bistand fra politiet. Lokale politikere og berørte naboer står vantro og ser på. Er dette virkelig mulig? Skjer dette i vårt fedreland Norge?

Motvind Norge mener at alle konsesjoner som bygges nå mangler hjemmel i energiloven.  Dette må myndighetene komme til bunns i, og helst før vi tvinges til å ta sakene til retten. Som oppfølging av Stortingsvedtaket 19. juni har vi formidlet vår holdning til alle stortingspolitikerne, og i disse dager sender lokale grupper brev til OED.  Sist torsdag fikk Stortingspresidenten overrakt opprop med krav om en uavhengig gransking av konsesjonene, med over 9000 underskrifter.

Lørdag sendte ordfører i Lyngdal «Ordføreroppropet» til OED. 111 ordførere så langt, er misfornøyd med vindkraftutbyggingene og ønsker lokal kontroll over arealene.  

I samarbeid med Jillen Njaarke reinbeitedistrikt og Samerådet, ba vi 7. september FN om hjelp for å stanse Øyfjellet vindkraftverk.  

I tillegg har vi oppfordret Stortinget til å opprette en egen Energikommisjon. Det er behov for en skikkelig opprydding i energipolitikken og energiforvaltningen. Motvind Norges klare holdning er at energi og arealforbruket må være økonomisk, økologisk og sosial bærekraftig, og ikke som nå når vindkraftutviklingsbransjen har fri tilgang i et uregulert arealmarked, og opererer med hemmelige kontrakter utenfor myndighetens kontroll. Eksport og kabler til utlandet er ikke politisk avklart, og kan ikke begrunne konsesjoner. 

Derfor vokser motvinden 
Vindkraft står for en primitiv, kostbar og lite effektiv energiteknologi som forårsaker store skader på natur, samfunn og miljø. Den skaper flere problemer enn den løser. Vindkraftregimet er en energipolitisk skandale og en katastrofe for areal- og naturforbruket. Framgangsmåten som benyttes truer rettsikkerheten. Dette blir stadig tydeligere for flere, og derfor vokser Motvind. Målet er full stopp i alle utbyggingene som pågår, med krav om tilbakeføring av naturen og gjenoppretting av rettsikkerheten. 


Av Anne Baardvik, Eivind Salen og Ragnhild Sandøy Lenker til saker som er nevnt i teksten:

https://motvind.org/norge-trenger-en-energikommisjon/

https://motvind.org/oppfolging-stortingets-vedtak-19-juni-brev-til-stortinget/

https://motvind.org/oppfolging-stortingets-vedtak-19-juni-oppfordring-til-lokale-grupper/

https://motvind.org/ordforeroppropet-mot-vindkraftutbygging-pa-land-oversendt-regjeringa/

https://motvind.org/krav-om-uavhengig-gransking-av-vindkraftkonsesjonene/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Markering mot vindkraftutbyggingene i Tysvær,  kommune, Rogaland. Green Investment Group og australske Maquire Group. Foto: Reidar Nordmark
Markering mot vindkraftutbyggingene i Tysvær, kommune, Rogaland. Green Investment Group og australske Maquire Group. Foto: Reidar Nordmark
Last ned bilde
markering mot planene om landets største vindindustriområde, Sjonfjellet, sept 2019. Foto: Hans Petter Sørensen
markering mot planene om landets største vindindustriområde, Sjonfjellet, sept 2019. Foto: Hans Petter Sørensen
Last ned bilde
Markeringa foran Stortinget, Eidsvolls plass, 8. september 2019 samlet motstandsgrupper og naturvernere fra hele landet. Foto: privat
Markeringa foran Stortinget, Eidsvolls plass, 8. september 2019 samlet motstandsgrupper og naturvernere fra hele landet. Foto: privat
Last ned bilde
Dagens reinbeiter på Kvaløya, Tromsø kommune. Foto: Alex Ryslet
Dagens reinbeiter på Kvaløya, Tromsø kommune. Foto: Alex Ryslet
Last ned bilde
Nasjonal vardetenning 8 oktober 2019 med 155 registrete bål i hele landet. Våttåkollen, Trondheim. foto: Jacob Kryvi
Nasjonal vardetenning 8 oktober 2019 med 155 registrete bål i hele landet. Våttåkollen, Trondheim. foto: Jacob Kryvi
Last ned bilde
Politiet bistår entreprenørselskapene med utbygginger mange mener er ulovlig igangsatt og uten hjemmel. Her fra Nessadalen og Trønder Energi AS på Frøya. Foto: Jan-Egil Eilertsen
Politiet bistår entreprenørselskapene med utbygginger mange mener er ulovlig igangsatt og uten hjemmel. Her fra Nessadalen og Trønder Energi AS på Frøya. Foto: Jan-Egil Eilertsen
Last ned bilde
Vindkraftutbygging Harbaksfjellet, Åfjord i Trøndelag. Ledd i Fosen Vind. Foto: Line Harbak
Vindkraftutbygging Harbaksfjellet, Åfjord i Trøndelag. Ledd i Fosen Vind. Foto: Line Harbak
Last ned bilde
Fra OED synfaring av  Dalsbotnfjellet vindkraftverk, i  innløpet til Sognefjorden. Gulen kommune 20. juni 2019. Gulatingslovene ble forma under dette fjellet.
Foto:  Ron Overdevest
Fra OED synfaring av Dalsbotnfjellet vindkraftverk, i innløpet til Sognefjorden. Gulen kommune 20. juni 2019. Gulatingslovene ble forma under dette fjellet. Foto: Ron Overdevest
Last ned bilde
Anleggsarbeid på Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk mot Håja, Sommarøy og de andre Malansgværene, Kvaløya. Ansvar: Prime Capital og Zephyr AS. Foto:  Gudmund Sundlisæther, oktober 2019
Anleggsarbeid på Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk mot Håja, Sommarøy og de andre Malansgværene, Kvaløya. Ansvar: Prime Capital og Zephyr AS. Foto: Gudmund Sundlisæther, oktober 2019
Last ned bilde
Til og med landemerket og landsskapsikonet gjennom historia, Stadlandet,  vil Tina Bru i OED gi 
til  vindkraftinvestorer som Falck Renewables AS og danske Stenger & Ibsen Construction som hovedentreprenør
Til og med landemerket og landsskapsikonet gjennom historia, Stadlandet, vil Tina Bru i OED gi til vindkraftinvestorer som Falck Renewables AS og danske Stenger & Ibsen Construction som hovedentreprenør
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Dommen over Norge som rettsstat19.11.2020 12:14:38 CETPressemelding

I dag kl.12:00 falt dommen over Haramsøya i og med kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa har stått mot selskapet Zephyr AS, som er eid av østlandskommuner i Viken fylke, på Østlandet. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap. Derfor er saka om Haramsøya og kjennelsen som falt i dag så viktig. Folks rettsoppfatning er soleklar. Dette kan ikke være lov. Dette skulle selvfølgelig vært stoppet for lenge siden. Bildene fra Haramsøya er overtydelige. Alle ser dette er feil.

Tillitsbruddet på Haramsøya18.11.2020 08:18:59 CETPressemelding

Torsdag 19.11. faller kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa som vil ta vare på naturen på øya står mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner og Viken fylkeskommune, på Østlandet. Gruppas talsperson Birgit Oline Kjerstad, mener det foreligger flere saksbehandlingsfeil som til sammen gjør konsesjonen ugyldig. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap.

Motvind Norge står samlet!8.11.2020 18:26:10 CETPressemelding

Fra 0 til 19 000 betalende medlemmer - på ett år! Motvind Norge er en suksess. Og trass litt sped kritikk under konstitueringa, ble Motvind Norges ekstraordinære landsmøte lørdag en styrkedemonstrasjon om samhold og lojalitet. Det nye styret ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling, uten motkandidater. Motvind er klar for styrket kamp mot vindkraftregimet, i nært samarbeid med lokale grupper. Landsmøtet levner ingen tvil, Motvind Norge er kommet for å bli, som en samlet folkebevegelse om naturverdier og rettstradisjoner.

Valgkomiteen foreslår fornyet tillit til Salen6.11.2020 13:51:10 CETPressemelding

Vi i valgkomiteen er glade for å kunne legge fram et forslag til et meget sterkt styre. Eivind Salen har vært en sterk stemme og samlende kraft for Motvind Norge, og valgkomiteen mener at dette arbeidet bør han få fortsette. Vi anbefaler landsmøtet å gi Eivind Salen fornyet tillit. Med god fordeling på geografi, kjønn, kultur og kompetanse, samtidig som kontinuiteten sikres, vil det nye styret være godt rustet i den videre kampen for natur, miljø og livskvalitet. Det er når vi står samlet at vi vinner saken vår!

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom