Medietilsynet

Medietilsynet støttar lovforslag for å stoppe ulovleg pengespelreklame

Del

Medietilsynet støttar regjeringa sitt forslag om å stoppe pengespelreklame som er ulovleg etter norsk rett. – Lovendringa gjer det lettare å slå ned på marknadsføring av pengespel som ikkje er tillaten i Noreg, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Det nye lovforslaget vil gi Medietilsynet moglegheit til å påleggje distributørar å hindre eller gjere det vanskelegare å marknadsføre pengespel utan løyve i Noreg. Foto Medietilsynet
Det nye lovforslaget vil gi Medietilsynet moglegheit til å påleggje distributørar å hindre eller gjere det vanskelegare å marknadsføre pengespel utan løyve i Noreg. Foto Medietilsynet

Berre nokre få aktørar, som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, har lov til å reklamere for pengespel i Noreg. I høyringsfråsegna si støttar Medietilsynet forslaget til endring i kringkastingslova. Den nye loven vil gi Medietilsynet moglegheit til å påleggje distributørar å hindre eller gjere det vanskelegare å marknadsføre pengespel utan løyve i Noreg.

Gir moglegheit til å redusere pengespelreklamen frå utlandet

Trass i at det berre er Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte private lotteri som har lov til å reklamere for pengespel i Noreg, blir norske sjåarar eksponerte for store mengder pengespelreklame som blir send eller gjord tilgjengeleg frå utlandet. Dette gjeld i sendingar både frå fjernsynskanalar og via såkalla audiovisuelle bestillingstenester (program som kan sjåast på det tidspunktet sjåaren ønskjer).

– Den innstramminga av lovverket som no blir foreslått er positiv av fleire grunnar. Den kan hjelpe dei sårbare spelarane, samtidig som det blir lettare for folk å skilje mellom lovleg og ulovleg reklame. I Medietilsynets nye undersøking om kritisk medieforståing kjem det fram at omkring ein av fem av dei spurde trur det er lov å publisere reklame for utanlandske pengespel i norske medium, seier Velsand.

Må vurdere kva som er praktisk og teknisk mogeleg

Medietilsynet er einig med departementet i at det bør kunne gripast inn mot alle former for ulovleg marknadsføring av pengespel. I høyringsfråsegna si påpeiker tilsynet at det likevel kan oppstå utfordringar når den ulovlege marknadsføringa må skiljast frå anna kommersielt og redaksjonelt innhald.

– For eksempel kan reklame som sendast på fjernsyn i blokker mellom redaksjonelle program lettare skiljast frå anna innhald enn det produktplassering kan fordi produktplassering er meir integrert i det redaksjonelle produktet, seier Velsand.

Medietilsynet meiner det bør vurderast nærmare korleis ulovleg reklame kan skiljast frå anna innhald før dei nye reglane tre i kraft.

– For at Medietilsynet skal kunne handheve dei nye reglane, er det avgjerande at det er teknisk mogeleg å skilje ut den ulovlege reklamen utan at dette grip inn i det redaksjonelle innhaldet. Vi føreset at dette lèt seg løyse, men påpeiker at løysingar må på plass for at vi skal ha moglegheit til å gjere jobben vår som tilsynsstyresmakt, seier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det nye lovforslaget vil gi Medietilsynet moglegheit til å påleggje distributørar å hindre eller gjere det vanskelegare å marknadsføre pengespel utan løyve i Noreg. Foto Medietilsynet
Det nye lovforslaget vil gi Medietilsynet moglegheit til å påleggje distributørar å hindre eller gjere det vanskelegare å marknadsføre pengespel utan løyve i Noreg. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom