Medietilsynet

Medietilsynet ønsker innspel til utgreiingar om NRK og mediestøtta

Del

Medietilsynet er i gang med ei ny utgreiing om korleis NRK bidreg til mediemangfaldet, og ein gjennomgang av dei ulike ordningane for direkte mediestøtte. – Vi ønskjer innspel blant anna om i kva grad NRK påverkar konkurransesituasjonen, og om det er behov for fleire støtteordningar, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ifølge den nye mediestøttelova skal regjeringa foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og dei direkte mediestøtteordningane kvart fjerde år. Foto Medietilsynet
Ifølge den nye mediestøttelova skal regjeringa foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og dei direkte mediestøtteordningane kvart fjerde år. Foto Medietilsynet

Utgreiingane skal vere med i grunnlaget for den første stortingsbehandlinga av fireårige styringssignal for NRK og den direkte mediestøtta neste år. Ifølge den nye mediestøttelova skal regjeringa kvart fjerde år foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og dei direkte mediestøtteordningane.

Medietilsynet er i gang med å hente inn relevant informasjon og gjere eigne analysar som ein del av arbeidet med dei to utgreiingane.

– For å sikre at Medietilsynet har eit så godt faktagrunnlag som råd, ønsker vi innspel frå mediebransjen og ulike interessegrupper. Det kan for eksempel vere synspunkt på om det er sider ved verksemda i NRK som verkar negativt inn på konkurransesituasjonen i den norske mediemarknaden, og om det er behov for endringar i eksisterande mediestøtteordningar eller heilt nye typar tilskot, seier Velsand.

Medietilsynet skal kartlegge korleis NRK bidreg til mediemangfaldet

Medietilsynet skal kartleggje korleis NRK bidrar til mediemangfaldet, og korleis verksemda til NRK verkar inn på konkurransesituasjonen, i den norske mediemarknaden.

– Vi skal vurdere korleis tilbodet frå NRK, samanlikna med tilbodet frå andre aktørar, bidrar til innhalds- og brukarmangfald, korleis NRK oppfyller ansvaret sitt for å dekke blindsoner, og vurdere korleis NRK, spesielt gjennom det digitale nyheits- og aktualitetstilbodet sitt, påverkar konkurransen, seier Velsand.

Medietilsynet ønsker særleg synspunkt på følgande spørsmål:

  • Er det særskilde innhaldstilbod og -tenester i NRK som bør analyserast nærare, og i så fall kvifor?
  • Er det spesielle målgrupper eller innhaldstilbod som NRK bør ha eit særleg ansvar for å ta hand om, og i så fall kvifor?
  • Er det sider ved verksemda i NRK som verkar negativt inn på konkurransesituasjonen i den norske mediemarknaden, og i så fall kvifor?

Utgreiinga til Medietilsynet skal vere klar innan 30. september. Tilsynet utarbeidde ein tilsvarande rapport til Kulturdepartementet i 2018.

Medietilsynet skal gå gjennom mediestøtteordningane

Kulturdepartementet har allereie sett i gang eit arbeid med å revidere forskrifta om produksjonstilskot for nyheits- og aktualitetsmedium, som Medietilsynet har gitt innspel til. No skal tilsynet gå gjennom alle dagens ordningar for direkte mediestøtte og så vurdere behovet for nye ordningar.

– Det har skjedd store endringar i mediemarknaden dei siste åra, og det er viktig at dei mediepolitiske verkemidla på best mogleg måte bidrar til å sikre mediemangfaldet, seier Veland.

Medietilsynet ønskjer særleg synspunkt på følgande spørsmål:

  • Er det nokon av dagens støtteordningar som ikkje fungerer etter formålet, og kva endringar bør i så fall gjerast?
  • Bør det gjerast endringar i dagens fordeling av midlane mellom ordningane, eller mellom grupper i ordninga, for produksjonstilskot? Kva er i så fall grunngivinga for endringsbehovet?
  • Er det behov for nye mediestøtteordningar, i så fall kvifor og på kva område?

Utgreiinga om mediestøtte skal vere ferdig innan 30. november.

Les oppdragsbrevet frå Kulturdepartementet om NRK og mediemangfald her

Les oppdragsbrevet frå Kulturdepartementet om mediestøtte her

Innspel til begge utgreiingane må vere skriftlege og skal sendast til innspill@medietilsynet.no innan 24. mars 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ifølge den nye mediestøttelova skal regjeringa foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og dei direkte mediestøtteordningane kvart fjerde år. Foto Medietilsynet
Ifølge den nye mediestøttelova skal regjeringa foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og dei direkte mediestøtteordningane kvart fjerde år. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medieklagenemnda forkaster klagen på Medietilsynets vedtak: Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte22.3.2021 11:31:06 CET | Pressemelding

Dagbladet Pluss fikk ikke medhold i klagen på Medietilsynets avslag på søknaden om produksjonstilskudd i 2019. Det er klart etter at Medieklagenemnda nå har behandlet saken. – Medietilsynets vurdering var at Dagbladet Pluss ikke fylte alle vilkårene for støtte. Klagenemnda fastholder altså vår avgjørelse om å avslå søknaden, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Noregs første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur: Medietilsynet er positiv til at det digitale livet til barna blir anerkjent i kulturmelding19.3.2021 16:34:21 CET | Pressemelding

I den ferske kulturmeldinga slår regjeringa fast at barn har rett til informasjon, til å bli høyrde og kunne ytre seg, til å leike og utfalde seg gjennom kunst og kultur, til å ha eit privatliv og til å vere beskytta. – Medietilsynet skal bidra til gjennom å utarbeide ein strategi for ein trygg digital oppvekst og iverksette tiltak for å styrke barn og unges kritiske medieforståing tilpassa den digitale mediekvardagen, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet har fordelt 21 millionar kroner: Nesten halvparten av årets innovasjonsstøtte går til små, lokale medium18.3.2021 10:26:08 CET | Pressemelding

Små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium får vel 40 prosent av potten når Medietilsynet har fordelt årets innovasjonsstøtte på 21 millionar kroner. – Støtta skal særleg fremme redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium, og det har vi tatt omsyn til i tildelinga, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom