Mattilsynet

Mattilsynet friskmelder ni elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris

Del

Mattilsynet friskmeldte i dag ni av ti elver i Vefsn-regionen i Nordland etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Neste sommeren åpnes det for et begrenset fiske.

Geir Jakobsen overleverte vedtaket som friskmelder ni av ti elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris til Geir Einar Sund fra Fylkesmannen i Nordland på laksetrappen ved Laksforsen.
Geir Jakobsen overleverte vedtaket som friskmelder ni av ti elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris til Geir Einar Sund fra Fylkesmannen i Nordland på laksetrappen ved Laksforsen.

- Dette er en gledens dag. Friskmeldingen er en stor seier som viser at vi kan bekjempe Gyrodactylus salaris også i store vassdrag, sa Geir Jakobsen i Mattilsynet da han overleverte friskmeldingsvedtaket til Geir Einar Sund fra Fylkesmannen i Nordland på laksetrappen ved Laksforsen.

Deretter åpnet Tomas Bjørnå, prosjektleder for Mosjøen Omegn Næringsselskap KF, luken slik at rundt 1000 gyteklar laks kunne svømme oppover Vefsna.

Omfattende friskmeldingsarbeid

Vefsnaregionen består av ti elver og tre innsjøer. For nesten 40 år siden ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris introdusert her. Dette er en parasitt som kan utrydde hele bestander av villaks i smittede elver. Regionen ble ferdig behandlet med rotenon i 2012.

Elvene som i dag ble friskmeldt er Vefsna, Drevjo, Hundåla, Halsanelva og Hestdalselva i Vefsn kommune, og Dagsvikelva, Nylandselva Ranelva og Leirelva i Leirfjord kommune.

Elva Fusta og innsjøene Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet har fortsatt status som infiserte. Fusta og innsjøene kan først friskmeldes når innsjøene er dokumentert frie for parasitten. Friskmeldingsprosessen starter trolig i 2021.

Friskmeldingen er et resultat av et omfattende bekjempelses-, reetablerings- og overvåkingsarbeid.  Fylkesmannen i Nordland har hatt ansvaret for bekjempelse av parasitten, bevaring og reetablering av fiskebestandene. Mattilsynet har ansvaret for overvåkningen, og Veterinærinstituttet har utført det praktiske arbeidet.

Samlet er det brukt i størrelsesorden 200 millioner kroner til behandling, reetablering og overvåking for å få elvene friskmeldt.

Har undersøkt 3675 lakseunger

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet utført det omfattende friskmeldingsprogrammet. De siste fem årene har de undersøkt til sammen 3675 lakseunger fordelt på de ti elvene.

 - Da de de siste prøvene av lakseungene også var frie for Gyrodactylus salaris, var det en sann glede å gi Mattilsynet anbefaling om å friskmelde ni av de ti elvene vi har vært fulgt i programmet, sier Sigurd Hytterød, forsker ved Veterinærinstituttet og prosjektleder for friskmeldingsprogrammet.              

Begrenset fiske fra sommeren 2018

Selv om elvene er friskmeldte er det ikke fritt fram for fiske. Reetablering av fisk i elvene er godt i gang, men det gjenstår et stort arbeid før alle de lakseførende strekninger i Vefsnaregionen er reetablert. Dette gjelder i første rekke i elvene Vefsna, Drevja og Leirelva. Sportsfisket som kan starte neste sommer blir derfor i første omgang begrenset.

Miljødirektoratet vil sammen med Fylkesmannen, rettighetshavere og regulant finne ut hvilke restriksjoner som er mest aktuelle fremover.

 - Vi må forhindre spredning av parasitten

For å hindre spredning av Gyrodactylus salaris til nye vassdrag, må alle som ferdes mellom elver og innsjøer være nøye med å desinfisere og tørke brukt utstyr.

Det er forbudt å flytte fisk mellom alle elver og vann, og mellom forskjellige deler av samme vassdrag. I tillegg er det viktig å huske at parasitten kan overleve flere dager i frie vannmasser.

 - Her må alle hjelpe til. Fiskeutstyr som brukes i forskjellige vassdrag må enten tørkes eller desinfiseres, sier Geir Jakobsen.

Mot et Gyrodactylus salaris-fritt Norge

Den nasjonale bekjempelsen har vært en langvarig kamp med noen tilbakeslag. Det gjenstår i dag kun to regioner som ikke er behandlet - Drivaregionen og Drammensregionen. I Drivaregionen er det bygget en fiskesperre. I Drammensregionen jobber en utredningsgruppe med spørsmål om bekjempelse i dette området.

- Vi er et stort skritt nærmere å utrydde parasitten i Norge. Dagens friskmelding lover bra for den videre sykdomsbekjempelsen, avslutter Geir Jakobsen. 

For mer informasjon om Gyrodactylus salaris og bekjempelse av sykdommen, se Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet og Mattilsynet

Fakta Gyrodactylus salaris:

  • Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en ca. 0,5 mm stor parasitt som angriper lakseyngel i ferskvann.
  • Gyrodactylus salaris er introdusert til Norge gjennom innførsel av fremmed laks og regnbueørret minst fire ganger.
  • Parasitten er den største menneskeskapte trusselfaktoren mot norske laksebestander. Bekjempelse av parasitten har derfor høy prioritet. Utryddelse av parasitten medfører også at risikoen for smittespredning til nye områder reduseres.
  • Gyrodactylus salaris har ført til årlige inntektstap i størrelsesorden 200-250 millioner kroner, som fram til i dag har kostet Norge tre til fire milliarder kroner.
  • I Norge har G. salaris vært påvist i totalt 50 vassdrag fordelt på 17 smitteregioner. Utryddingstiltak mot parasitten har i betydelig grad redusert utbredelsen. I dag er 31 vassdrag friskmeldte, 12 vassdrag venter på friskmelding etter behandling og 7 vassdrag gjenstår som infiserte - fire i Drivaregionen og tre i Drammensregionen. 

Fakta bekjempelse av Gyrodactylus salaris:

  • Mattilsynet har ansvaret for overvåking, forebygging og smittebegrensende tiltak.
  • Miljødirektoratet har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten, bevare laksebestandene samt gjenoppbygge bestandene etter bekjempelse.
  • Fylkesmannen i den respektive smitteregionen er tiltakshaver for bekjempelse av parasitten, samt bevaring og reetablering av fiskebestandene.
  • Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for genbank for villaks og for kjemiske tiltak mot parasitten, og er internasjonalt referanselaboratorium på Gyrodactylus salaris.
  • Veterinærinstituttet gjennomfører behandling og program for overvåking, friskmelding og reetablering av fisk på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Kontakter

Mattilsynet: Geir Jakobsen, seniorrådgiver, seksjon for fiskehelse og fiskevelferd. Tel: 918 14 333

Fylkesmannen i Nordland: Tore Vatne, seksjonsleder, miljøvernavdelingen. Tel: 480 40 283

Miljødirektoratet: Helge Axel Dyrendal, seniorrådgiver, fiskeseksjonen. Tel: 415 93 399

Veterinærinstituttet: Espen Holthe, forsker. Tel: 917 77 494.

Bilder

Geir Jakobsen overleverte vedtaket som friskmelder ni av ti elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris til Geir Einar Sund fra Fylkesmannen i Nordland på laksetrappen ved Laksforsen.
Geir Jakobsen overleverte vedtaket som friskmelder ni av ti elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris til Geir Einar Sund fra Fylkesmannen i Nordland på laksetrappen ved Laksforsen.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom