Mattilsynet

Mattilsynet får stadig flere bekymringsmeldinger om dyrevelferd

Del

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Et større antall dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

Fra 1. januar til og med 30. april 2018 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 2968 dyrehold. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 47 prosent av disse dyreholdene.

-Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i dyrehold der det er størst risiko for at dyrene ikke har det bra, og funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det. Tallene omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyene lider, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Rapport: Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2018

Antallet bekymringsmeldinger har økt mye
Mattilsynet fikk 3739 bekymringsmeldinger i løpet av årets fire første måneder. Det er en økning på 32 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. De fleste bekymringsmeldingene gjaldt kjæledyr, men det var også mange meldinger om hester og produksjonsdyr.

Oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel
Det ble registrert alvorlig vanskjøtsel i 30 dyrehold, som er 1 prosent av de dyreholdene Mattilsynet var på tilsyn i. I samme periode i fjor var antallet 18 dyrehold. Økningen gjelder først og fremst dyrehold med kjæledyr, med nærmere en tredobling. Det var også i dyregruppen kjæledyr at Mattilsynet fant flest dyrehold med alvorlig vanskjøtsel .

-Det er flest eiere av kjæledyr som får forbud mot å ha dyr, og som blir anmeldt til politiet, sier Torunn Knævelsrud.

Blant produksjonsdyr var det flest dyrehold med storfe som var utsatt for alvorlig vanskjøtsel. Her skilte storfehold seg også ut med flest avviklinger av dyreholdet, og flest vedtak om overtredelsesgebyr, tvangsmulkt og forbud mot aktiviteter med dyr.

Mattilsynet bruker betegnelsen alvorlig vanskjøtsel hvis ett eller flere dyr i dyreholdet er døde, eller må avlives på grunn av manglende fôring, tilsyn og stell.

Gjennomfører flere uvarslede tilsyn
Antallet tilsyn der dyreeieren ikke blir varslet på forhånd, fortsetter også å øke for nesten alle dyrearter.

-Mattilsynet har som mål å gjennomføre så mange som mulig av tilsynene med dyrevelferd uten at dyreeieren er varslet på forhånd. Dette er vi forpliktet til etter EU-kontrollforordningen, som regulerer hvordan vi skal føre tilsyn, sier Knævelsrud.

Slaktegriskampanjen i Rogaland påvirker tallene
For besetninger med griser er registrerte saker med brudd på regelverket for dyrevelferd mer enn doblet i forhold til samme periode i fjor, fra 45 til 88 saker.

-Det har vært gjennomført en egen tilsynskampanje med slaktergriser i Rogaland, og funnene der er et vesentlig bidrag til den tydelige økningen i antallet brudd på regelverket for dyrevelferd i svinebesetninger. Rapporten fra prosjektet i Rogaland vil bli publisert i begynnelsen av juni, sier Torunn Knævelsrud.

Viktig å melde fra hvis du kjenner til at dyr lider 
- Mattilsynet er avhengig av at publikum melder fra om dyr som lider. Bruk varslingsknappen på mattilsynet.no. Det er viktig å legge inn informasjon om hvor dyrene er, og hva som er galt i dyreholdet, sier Torunn Knævelsrud 

Nøkkelord

Dokumenter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom