GlobeNewswire

Mandalay Resources sträcker ut huvudzonen och bekräftar den östra utvidgningen av Lake-zonen vid Björkdalsverksamheten

Dela

Borrningsresultat på huvudzonen avslöjar att flera ådringshorisonter är förlängda 300 m ner för sluttningen

TORONTO, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om borrningarna vid Main- och Lake-zonen vid Björkdalsverksamheten i Sverige.

Nya borrningshöjdpunkter:

Ådror i Main-zonen

  • 174,0 g/t guld över sann bredd på 0,49 m  i MU21-010;
  • 6,1 g/t guld över sann bredd på 8,85 m  i MU21-010; och
  • 105,0 g/t guld över sann bredd på 0,21 m  i MU21-015

Ådror i Lake-zonen

  • 226,0 g/t guld över sann bredd på 0,21 m  i MU21-003;
  • 25,3 g/t guld över sann bredd på 1,03 m i MU21-007; och
  • 4,2 g/t guld över sann bredd på 4,11 m  i MU21-004

OBS! Ytterligare detaljer kring förekomsten inklusive betydande förekomster inom kompositintervall finns i tabell 1 och 2 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar: ”Prospekteringen vid Björkdal under första delen av året har fokuserat på malmkroppens östra marginal. Betydande ådror inom detta område har bekräftats genom dessa två borrningskampanjer.”

Dominic Duffy fortsätter, ”Vi är mycket uppmuntrade av de höga halterna i ådern öster om gruvan och av de starka indikationerna på större utvidgningar till två tidigare utvunna höghaltiga skarnfickor. Resultat från dessa två program stödjer Mandalays primära mål att höja guldhalterna inom anläggningens nuvarande plan för gruvans livslängd.”

Dominic Duffy fortsätter, ”Genom att bygga vidare på framgången med dessa två kampanjer kommer prospekteringsarbetet att testa ytterligare en östlig utvidgning samt följa upp inriktningen på skarnmineraliseringen som sitter ovanför ådern. Syftet med denna borrning är att få tillräcklig information för att stödja en ansökning om gruvkoncession som kommer att täcka den förlängda ådern. Utöver dessa mål finns det också en betydande utvidgningspotential inom Aurora-zonen och omgivande ådror som också kommer att vara ett viktigt fokus för underjordisk prospektering vid Björkdal inom en snar framtid.”

Dominic Duffy avslutar, ”En video har utarbetats av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon hittar du på Mandalays webbplats, eller genom att klicka här.”

Östlig utvidgning och uppgraderingsmöjlighet

Björkdals ådror består av en serie guldbärande öst-västliga trender, subvertikala ådror som böjer av nedåt mot norr. Majoriteten av dessa ådror finns under en marmorhorisont som böjer av nedåt mot norr och öster med en rad sub-parallella förkastningar som följer marmorn. På grund av begränsningar hos borrplattformarna är ådring som grunt går nedåt österut under marmorn obunden. Utöver den uppenbara utvidgningsmöjligheten finns det en betydande potential för uppgradering eftersom ökad interaktion med marmor och förkastningen österut ger en gynnsam mineraliseringsmiljö (fig. 1).

Båda antydningarna om förlängning och uppgradering av ådringen har stötts av utvidgad borrning som påbörjades i slutet av 2020 av Björkdal Deeps borrningsprojekt och fortsatte genom Lake-zonens utyllnadsborrning och Main-zonens utvidgade borrningar 2021.

Fig. 1.  Perspektivvy av Björkdalsgruvan som vetter mot SSV och belyser samspelet mellan åder (röd) marmor (blå) och Björkdals skjuvning (gul). Borrning av 2021 års Main-zonutvidgning och Lake-zonens utfyllnadsborrning visas också.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/435343f1-e5b2-4566-9ee7-4d82b89c9ea4

Utvidgning av Main-zonen

Sju hål och totalt 2 720 m har borrats underjordiskt mot öster för att utforska området under marmorn och identifiera åderförlängningar. Direkta utökningar till tio ådror har tolkats under arbetet med 63 signifikanta fynd inom borrningsområdet (bilaga A). En förlängning av ådrorna ca 200 m österut är en förekomst-klassificering på 174,0 g/t guld över sann bredd på 0,49 m inom MU21-010. Norrut avslöjas fler ådringsförlängningar med ådror på totalt 0,21 m, guldhalt 105,0 g/t. Med en betydande mineralisering som sträcker sig till de östra delarna av programmet, anser Mandalay att ådrorna förblir öppna på djupet och i öster.

Tillsammans med dessa guldbärande ådror har stratiform skarnmineralisering också identifierats inom MU21-009 och MU21-010, vilket indikerar att en signifikant linsformation kan förekomma ovanför ådern. Detta är viktigt eftersom produktionen längs skarnfickan har levererat mycket betydande halter. På 460-nivån levererade en sådan ficka en genomsnittlig halt på 4,8 g/t guld, utspädd till 5 m, över en slaglängd på 40 m. Förekomsten av stratiforma malmkroppar förutsågs i projektet tack vare förståelsen av strukturella geometrier och Björkdalsskjuvningens starka interaktion med marmorenheten. Mineraliseringen i flera faser som var ett resultat av denna interaktion anses vara mycket gynnsam för guldutvecklingen.

Fig. 2. Plansnitt av Main-zonens borrning som belyser positionen för ny borrning och förekomster på över 0,5 g/t Au när den späds ut till 1 m. 
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c8960a5-6212-49fd-a5d9-2a09ca1502b7

Synligt guld både inom Main-zonen och Lake-zonen är vanligt och åtföljs vanligen av betydande guldhalter när det analyseras (fig. 3). Inom målzonen beror förhöjda halter och mängden synligt guld i allmänhet på den nära interaktionen mellan Björkdals skjuvning, som fungerar som en mineraliserande vätskeledning, och den överliggande marmorenheten.

Fig. 3.  Foto av kärna som innehåller guld inom MU21-015 (428,7–429,0 m, 0,21 m vid 105 g/t) tolkas som en strukturell kontinuitet av åder ca 200 m väster om skärningspunkten.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13ebbf38-4b5f-47e9-a8ee-d37fad3960cc

Ådror i Lake-zonen

Efter Björkdal Deeps borrningsprogram 2020 har Lake-zonens utfyllnadsborrning bekräftat de signifikanta halter och den ådringskontinuitet som visades i det ursprungliga programmet. Några höjdpunkter i detta program är: 226 g/t guld över en sann bredd på 0,21 m inom MU21-003 och 25,3 g/t guld över sann bredd 1,03 m inom MU21-005. Tillsammans med de initiala förekomsterna 2020 tolkas slaglängdens omfattning för en del av ådringen till cirka 300 m och den vertikala omfattningen under marmorhorisonten förväntas bli cirka 50 m. Liksom med Main-zonens mineralisering, förblir ådror inom Lake-zonen obundna mot öster och på djupet.

Skarnmineralisering, liknande Main-zonens, har påträffats vid denna borrning. Inriktningen på borrningen optimerades inte för den stratiforma skarnmalmkroppen och ännu ett borrningsprojekt för att avgränsa denna skarnficka ska genomföras under de kommande månaderna.

Fig. 4. Plansnitt av Lake-zonens borrning som belyser positionen för ny utfyllnadsborrning och förekomster på över 0,5 g/t Au när den späds ut till 1 m.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/084a18d8-fdfb-4d06-a78d-af8be947ffdc

Borrning och analys

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål skickades till CRS Laboratories Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analys utfördes med hjälp av Pal1000 cyanidfiltreringsprocesser. Mandalays rigorösa QA/QC-program inbegrep användning av standardreferensprover, ämnen, dubbletter, upprepningar och interna rutiner för kvalitetssäkring av laboratorier. (se teknisk rapport från 30 mars 2021 med titeln ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”, tillgänglig på SEDAR (www.sedar.com), som innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt underhålls-, avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktionsprofil och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för de angivna prospekteringsresultaten. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Main-zonens utfyllnad av borrkompositer

DRILL HOLE IDFROM
(M)
TO (M)DRILL
WIDTH
(M)
TRUE
WIDTH
(M)
AU
GRADE
(G/T)
AU (G/T)
OVER MIN.
1M WIDTH
MU21-00972.8073.801.000.701.10.8
MU21-00976.9077.901.000.700.90.6
MU21-00985.6087.602.001.401.11.1
MU21-00993.0094.001.000.702.01.4
MU21-00996.0097.001.000.700.90.6
MU21-00997.40103.606.203.942.32.3
MU21-009110.90111.901.000.701.30.9
MU21-009131.00131.500.500.341.60.5
MU21-009135.40136.000.600.421.40.6
MU21-009142.00143.001.000.701.10.7
MU21-009150.60152.001.401.291.01.0
MU21-0108.9010.501.601.3126.226.2
MU21-010102.00103.001.000.982.01.9
MU21-010106.00116.8010.808.856.16.1
MU21-010119.70120.500.800.641.20.8
MU21-010132.00133.001.000.801.41.1
MU21-010336.40336.900.500.173.60.6
MU21-010379.40379.700.300.262.30.6
MU21-010388.70389.200.500.49174.085.3
MU21-010438.40439.000.600.561.10.6
MU21-010446.00446.600.600.521.91.0
MU21-0111.402.401.000.602.91.7
MU21-01119.6024.104.502.661.01.0
MU21-01155.5057.351.851.0117.517.5
MU21-01162.3064.452.151.332.02.0
MU21-01167.9069.001.100.661.51.0
MU21-01171.9573.101.150.691.41.0
MU21-011100.70101.150.450.243.60.9
MU21-011213.15213.600.450.2113.62.9
MU21-011346.60349.302.702.595.85.8
MU21-0121.002.901.901.333.43.4
MU21-01226.4028.702.301.612.22.2
MU21-01265.3065.900.600.494.82.3
MU21-01271.5071.950.450.322.40.7
MU21-01283.1585.001.851.795.25.2
MU21-012108.95109.600.650.611.20.7
MU21-012269.45270.000.550.393.41.3
MU21-012299.45299.850.400.284.81.4
MU21-013124.30124.650.350.252.60.7
MU21-013141.50142.200.700.541.50.8
MU21-013161.85163.001.151.002.72.7
MU21-013226.50227.300.800.800.90.7
MU21-013237.55238.300.750.800.90.7
MU21-013246.55248.501.951.831.11.1
MU21-013252.65253.500.850.431.70.7
MU21-013255.20255.550.350.801.21.0
MU21-014185.90186.400.500.3828.010.6
MU21-014190.00190.300.300.233.60.8
MU21-014198.70199.200.500.322.30.7
MU21-014278.70280.101.401.271.81.8
MU21-014343.75344.250.500.2556.014.0
MU21-014350.50351.200.700.352.10.7
MU21-014354.00355.501.501.195.15.1
MU21-015301.95302.400.450.238.01.8
MU21-015371.35374.002.651.6314.514.5
MU21-015389.50390.551.050.7417.813.2
MU21-015395.55396.601.050.801.31.0
MU21-015406.00407.201.200.851.91.6
MU21-015411.85412.400.550.451.40.6
MU21-015413.65416.102.452.121.31.3
MU21-015423.85424.150.300.2322.15.1
MU21-015428.70429.000.300.21105.022.1
MU21-015434.85435.150.300.253.30.8

Noteringar:

  1. Där sanna bredder överstiger 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd.
  2. Kompositer som understiger 0,5 g/t guld när de späds ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 2. Lake-zonens utfyllnad av borrkompositer

DRILL HOLE IDFROM
(M)
TO (M)DRILL
WIDTH
(M)
TRUE
WIDTH
(M)
AU
GRADE
(G/T)
AU (G/T)
OVER MIN.
1M WIDTH
MU21-00113.8014.100.300.126.30.8
MU21-00182.8083.200.400.296.31.8
MU21-001118.60120.702.101.374.24.2
MU21-00214.4014.700.300.185.81.0
MU21-00261.5061.800.300.1040.14.0
MU21-00293.2093.600.400.0832.72.6
MU21-002117.60118.500.900.501.50.8
MU21-00332.6034.001.400.8510.99.2
MU21-003269.80270.100.300.21226.047.5
MU21-003281.00281.550.550.239.02.1
MU21-003287.00287.400.400.106.70.7
MU21-003426.55426.900.350.3216.65.3
MU21-00437.1037.800.700.3831.712.0
MU21-004132.20133.000.800.481.20.6
MU21-004147.35148.501.150.814.23.4
MU21-004165.05167.252.200.382.10.8
MU21-004208.75216.507.754.114.24.2
MU21-004232.80233.100.300.294.11.2
MU21-004245.35245.750.400.353.11.1
MU21-00561.7062.400.700.5413.37.2
MU21-00599.0099.600.600.422.71.1
MU21-005162.80163.250.450.3324.68.1
MU21-005186.90187.200.300.262.70.7
MU21-005191.65193.601.951.335.45.4
MU21-005203.20203.600.400.247.11.7
MU21-005208.50208.800.300.194.90.9
MU21-005220.90224.653.752.156.26.2
MU21-005226.90228.201.301.101.61.6
MU21-005229.95230.700.750.431.70.7
MU21-005259.45262.002.551.281.41.4
MU21-005365.90366.901.000.700.80.6
MU21-00667.3568.100.750.681.30.9
MU21-00669.1069.500.400.352.20.8
MU21-00671.7572.500.750.577.14.0
MU21-006182.85183.400.550.3910.74.2
MU21-006248.20248.900.700.709.26.4
MU21-006251.85252.500.650.501.30.6
MU21-006325.60326.200.600.524.32.2
MU21-006392.40393.300.900.641.10.7
MU21-00751.8053.601.801.0325.325.3
MU21-00763.5064.000.500.4513.15.9
MU21-00779.4080.000.600.461.30.6
MU21-007134.00134.700.700.611.00.6
MU21-007146.00146.500.500.292.00.6
MU21-007152.00152.400.400.3518.06.3
MU21-007224.00225.001.000.701.41.0
MU21-007297.50298.200.700.615.43.3
MU21-007302.50303.000.500.501.00.5
MU21-007408.50410.001.500.650.90.6
MU21-00849.0052.003.001.501.31.3
MU21-00855.8056.801.000.715.33.7
MU21-008224.00224.400.400.339.13.0
MU21-008328.30328.700.400.204.40.9

Noteringar:

  1. Där sanna bredder överstiger 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd.
  2. Kompositer som understiger 0,5 g/t guld när de späds ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.
För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Mohawk Industries Reports Q2 Results29.7.2021 22:10:00 CEST | Press release

CALHOUN, Ga., July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) today announced 2021 second quarter net earnings of $336 million and diluted earnings per share (EPS) of $4.82. Adjusted net earnings were $310 million, and EPS was $4.45, excluding restructuring, acquisition and other charges. Net sales for the second quarter of 2021 were $3.0 billion, up 44% as reported and 38% on a constant currency and days basis. For the second quarter of 2020, net sales were $2.0 billion, net loss was $48 million and diluted loss per share was $0.68, adjusted net earnings were $26 million, and EPS was $0.37, excluding restructuring, acquisition and other charges. For the six months ending July 3, 2021, net earnings and EPS were $573 million and $8.18, respectively. Net earnings excluding restructuring, acquisition and other charges were $556 million and EPS was $7.94. For the 2021 six-month period, net sales were $5.6 billion, an increase of 30% versus prior year as reported or 23

Sinch AB (publ): Sale of warrants from long term incentive program in Sinch AB (publ)29.7.2021 18:15:00 CEST | Press release

Stockholm, Sweden – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), a global leader in cloud communications for mobile customer engagement, today announces that the company’s CEO, and other persons discharging managerial responsibilities, have divested warrants related to the long term incentive program LTI 2018. The LTI 2018 incentive program was adopted by the AGM on 18 May 2018 and consists of six different series. Series 1-3 consists of warrants for which Sinch AB received an upfront, cash payment from each program participant. Series 4-6 consists of employee stock options which employees are awarded over time, and where no monetary consideration is paid to Sinch. Each warrant and stock option allows the holder to acquire 10 shares in Sinch. The warrants and stock options have a duration of three to five years, with exercise periods in 2021, 2022 and 2023. In accordance with the European Market Abuse Regulation (MAR), transactions by CEO Oscar Werner and other persons discharging ma

Sinch AB (publ): Försäljning av teckningsoptioner från incitamentsprogram i Sinch AB (publ)29.7.2021 18:15:00 CEST | Pressemelding

Pressmeddelande Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att vd och andra ledande befattningshavare har sålt teckningsoptioner i Sinch kopplat till incitamentsprogrammet LTI 2018. Incitamentsprogrammet LTI 2018 beslutades av bolagsstämman i Sinch den 18 maj 2018 och består av sex olika serier. Serie 1-3 består av teckningsoptioner som Sinch AB överlåtit till anställda mot kontant ersättning. Serie 4-6 består av personaloptioner som anställda erhåller över tid som löneförmån. Varje option ger rätt att teckna tio aktier. Optionerna löper över tre till fem år med förfall 2021, 2022 och 2023. I enlighet med den europeiska marknadsmissbruksförordningen (MAR) har transaktioner för vd Oscar Werner och övriga ledande befattningshavare registrerats i Finansinspektionens insynsregister. Dessa transaktioner gäller försäljning av teckningsoptioner i serie 1. För vd Oscar Werner ra

FLSmidth to acquire thyssenkrupp’s Mining business – creating a global industry leader in mining technology29.7.2021 12:39:04 CEST | Press release

Company Announcement No. 7 2021 FLSmidth and thyssenkrupp Industrial Solutions AG (a fully owned subsidiary of thyssenkrupp AG, "thyssenkrupp") have reached an agreement that FLSmidth will acquire thyssenkrupp’s Mining business1 (TK Mining) for a total consideration (enterprise value) of EUR 325 million, corresponding to approximately DKK 2.4 billion. Closing of the transaction is expected in H2 2022 and is subject to customary approvals from relevant authorities. TK Mining is a leading full-line supplier of solutions for mining systems, material handling, mineral processing and services, which is highly complementary to FLSmidth’s offering. TK Mining has an asset light business model and is present in 24 countries with engineering and global service centres, and has close to 3,400 employees. In 20202, revenue was EUR 780 million (approximately DKK 5.8 billion) with around one-third deriving from services. The business delivered a high single-digit negative EBIT margin and is expected

Millicom to repurchase own shares29.7.2021 12:02:00 CEST | Press release

Millicom to repurchase own shares Luxembourg, July 29, 2021 – On May 4, 2021, the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Millicom resolved to authorize (the “Authorization”) the Board of Directors of Millicom (the “Board”) to adopt a share repurchase plan. Based on the Authorization, the Board has decided to initiate a repurchase program comprising not more than 5,000,000 Swedish Depository Receipts representing the Company’s ordinary shares (“SDRs”). The purposes of the share repurchase plan may include: reduction of Millicom's share capital; meeting obligations for Board remuneration; and/or meeting obligations under Millicom’s share-based incentive plans or other compensation programs. The repurchase program will be implemented in accordance with the Authorization, the Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (“Nasdaq Rulebook”), and applicable law including the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the EU Market Abuse R

Fobi Wallet Pass For Ticketing And Global Fan Engagement Powers bdG Sports “Baha Mar Hoops” Tournament Featuring 19 NCAA Men’s And Women’s Basketball Teams, Including US Thanksgiving Nationally Televised Events29.7.2021 12:00:00 CEST | Press release

After multiple event successes with bdG Sports, Fobi is now adding ticketing and admissions capabilities to live and digital fan engagement to deliver a comprehensive solution for the “largest early season event in all of college basketball” at Baha Mar Hoops in The Bahamas VANCOUVER, British Columbia., July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fobi AI Inc. (formerly Loop Insights Inc.) (TSXV: FOBI) (OTCQB: FOBIF) (the "Company" or "Fobi"), is pleased to announce it will once again be supporting bdG Sports for college basketball’s largest early season event. The invite-only global event at Baha Mar Convention Center in Nassau, The Bahamas will take place from November 22-27, 2021 and will use Fobi’s Wallet Pass platform for ticketing, admission, and fan engagement both live and at home. Fobi will earn significant revenue from this event through the event license, ticket fees and fan activations both live and at home, including nationally televised and digital audiences across the United States

Building momentum and delivering results29.7.2021 12:00:00 CEST | Press release

Building momentum and delivering results Luxembourg, July29, 2021– Millicom is pleased to announce its second quarter 2021 results. Please find below links to the Q2 2021 Earnings Release and H1 2021 Interim Condensed Consolidated Financial Statements. Millicom Chief Executive Officer Mauricio Ramos commented: "We had an outstanding Q2. We built on our robust Q1 performance and delivered double-digit growth in both service revenue and EBITDA. In Colombia, we now have the best mobile network, and we capitalized on this in Q2 by leading the market in portability and by adding a record number of new postpaid customers. Our rapid customer and revenue growth is a direct result of our unwavering commitment to delivering the best customer experience, including network quality and reliability. With that in mind, and considering our healthy cash flow generation, we have accelerated investments that we expect will help us drive faster growth in all our businesses going forward. In light of our s