GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för tredje kvartalet 2021

Dela

TORONTO, Nov. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att tillkännage resultatrapporten för kvartalet som slutade den 30 september 2021.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 30 september 2021, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser USD om inget annat anges.

Höjdpunkter för tredje kvartalet 2021:

  • Konsoliderade kvartalsintäkter på 52,6 miljoner USD, de högsta sedan andra kvartalet 2016;
  • Justerad EBITDA på 25,1 miljoner USD;
  • Justerat nettoresultat på 10,1 miljoner USD (0,11 USD eller 0,14 CAD per aktie);  
  • Konsoliderat nettoresultat på 9,3 miljoner USD (0,10 USD eller 0,13 CAD per aktie); och
  • Costerfields kontantkostnad uppgår till 546 USD per producerat uns guldekvivalent, den lägsta sedan första kvartalet 2016.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay Resources är glada över att ha bibehållit den ekonomiska medgång som skapades under det första halvåret. Vi levererade ännu ett stabilt tredje kvartal 2021 som drevs av stark justerad EBITDA och vinst. Vi är nöjda med båda anläggningarnas stadiga produktion i förhållande till deras operativa strategi, vilket medför att bolaget kan uppnå de övre gränserna i vår produktionsprognos och uppnå vår kostnadsprognos för 2021.”

”Under kvartalet genererade bolaget 52,6 miljoner USD i konsoliderade intäkter och 25,1 miljoner USD i justerad EBITDA, vilket resulterade i en EBITDA-marginal på 48 % och en justerad EBITDA på 74,3 miljoner USD. Mandalay tjänade 10,1 miljoner USD eller 0,11 USD per aktie i justerat nettoresultat under tredje kvartalet, som är vårt sjunde lönsamma kvartal i följd.” Leveransförseningar uppstod på grund av covid-19-pandemin, vilket ledde till att drygt 5,5 miljoner USD i intäkter skjuts upp från tredje kvartalet och kommer att redovisas under det fjärde kvartalets resultat.

”Vår operativa effektivitet återspeglas ytterligare av de minskande kontantkostnaderna och AISC-kostnaderna per uns säljbart guldekvivalent under detta kvartal till 825 USD respektive 1 135 USD, från 826 dollar och 1 262 dollar under samma period förra året.

Bolaget genererade starka nettokassaflöden från den löpande verksamheten på 8,2 miljoner USD under kvartalet. Men på grund av de tidigare nämnda leveransrestriktionerna, uppstod förseningar i mottagandet av medel från Costerfields finansiering, samt betydande årliga betalningar vid Costerfield på 7,0 miljoner USD i inkomstskatt och 2,7 miljoner USD i royalty, vilket resulterade i ett fritt kassaflöde på 1,3 miljoner USD under kvartalet.”

”Under tredje kvartalet betalade bolaget 5,0 miljoner USD i återställningskostnader vid Lupin. Återställningen vid Lupin kommer att fortsätta, och förväntas bli klar i slutet av 2022. Vi räknar med att ta emot 3,5 miljoner USD under fjärde kvartalet genom den progressiva utbetalningen som är en del av ersättningen för det arbete som slutförts under detta år.”

”Slutligen gjorde företaget ytterligare en kvartalsvis återbetalning på 3,8 miljoner USD till vår syndikerade anläggning med 47,7 miljoner USD kvar i skuld. Vid kvartalets slut uppgick likvida medel till 29,8 miljoner USD, vilket medför att vår starka balansräkning ger bolaget flexibilitet att utforska spännande tillväxtmöjligheter på kort sikt och vi förväntar oss en betydande ökning i kassaflödet vid årsskiftet 2021.  

Med en ökning på cirka 30 % av guldekvivalent som producerades vid Costerfield under tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period föregående år, förbättrades anläggningens kostnad per uns guldekvivalent avsevärt till en kontantkostnad och en AISC-kostnad på 546 respektive 837 dollar, från 657 dollar och 1 088 dollar.” ”Denna förbättrade produktion resulterade också i att Costerfield genererade 27,0 miljoner USD i intäkter och 18,5 miljoner USD i justerad EBITDA under tredje kvartalet 2021.

Björkdal genererade en stabil produktion och försäljning med 20,5 miljoner USD i intäkter och 6,8 miljoner USD i justerad EBITDA under tredje kvartalet 2021. Det under jord utvunna tonnaget ökade i takt med att vi bröt cirka 796 000 ton under de första nio månaderna 2021, en ökning med cirka 5 % jämfört med samma period föregående år.”

”Halten vid Björkdal under detta kvartal var lägre än under föregående kvartal, främst på grund av hög utspädning vid viktiga strossningar. Åtgärder för utspädningskontroll har vidtagits och vi såg positiva resultat i september. Vi räknar med ytterligare förbättringar av halterna under resten av 2021 och därefter eftersom åtgärder för utspädningskontroll fortsätter att implementeras.” ”Resultaten i september visade en stark förbättring när inmatningshalten i bearbetningsanläggningen i snitt låg på 1,5 g/t guld – vår högsta halt hittills i år. Men de lägre halterna för hela kvartalet, tillsammans med negativa växelkursförändringar, resulterade i högre kontantkostnader och AISC-kostnader på 1 186 USD respektive 1 440 USD för kvartalet.

Duffy avslutar, ”Under resten av 2021 förväntar vi oss att vårt kassaflöde ska växa avsevärt i takt med normaliseringen av våra betalningsskyldigheter. Vi är nöjda med de åtgärder som har vidtagits för att stärka vår balansräkning, som kommer att förbättras ytterligare med den kommande försäljningen av Cerro Bayo under fjärde kvartalet, och ge bolaget finansiell flexibilitet och säkra dess fortsatta tillväxt under det sista kvartalet 2021 och in i 2022.”    

Finansiell sammanfattning för tredje kvartalet 2021

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre och nio månader som slutade den 30 september 2021 och 2020:Three months ended
September 30, 2021
Three months ended
September 30, 2020
Nine months ended
September 30, 2021
Nine months ended
September 30, 2020
$’000$’000$’000$’000
Revenue52,56749,753156,492133,654
Cost of sales25,69521,41878,24459,984
Adjusted EBITDA (1)25,11526,72774,31268,901
Income from mine ops before depreciation, depletion26,87228,33578,24873,670
Adjusted net income (1)10,0909,82327,21122,640
Consolidated net income (loss)9,25563539,545(5,413)
Capital expenditure12,44912,08338,05332,684
Total assets301,269283,379301,269283,379
Total liabilities136,561173,281136,561173,281
Adjusted net income per share (1)0.110.110.300.25
Consolidated net income (loss) per share0.100.010.43(0.06)
  1. Justerad EBITDA, justerat nettoresultat före extraordinära engångsposter och justerat nettoresultat per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Under tredje kvartalet 2021 genererade Mandalay en omsättning på 52,6 miljoner USD, som är 6 % högre än under tredje kvartalet 2020. Ökningen beror på att Mandalay sålde 3 508 fler uns guldekvivalent under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020. Bolagets realiserade guldpris under tredje kvartalet 2021 minskade med 4 % jämfört med tredje kvartalet 2020, och det realiserade priset på antimon steg med 84 %.

Den konsoliderade kontantkostnaden per uns på 825 USD minskade något under tredje kvartalet 2021 jämfört med kostnaden på 826 USD under tredje kvartalet 2020. Försäljningskostnaderna under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020 var 0,7 miljoner USD lägre vid Costerfield och 1,5 miljoner USD högre vid Björkdal. De konsoliderade allmänna och administrativa kostnaderna var 0,2 miljoner USD lägre jämfört med samma kvartal föregående år.

Mandalay genererade en justerad EBITDA på 25,1 miljoner under tredje kvartalet 2021, 6 % lägre jämfört med bolagets justerade EBITDA på 26,7 miljoner USD jämfört med samma kvartal föregående år. Justerad nettovinst var 10,1 miljoner USD under tredje kvartalet 2021, vilket undantar verkligt förlustvärde på 0,6 miljoner USD relaterat till guldsäkringarna i samband med den syndikerade anläggningen, samt 0,2 miljoner USD verkligt förlustvärde relaterat till marknadsjusteringen, jämfört med en justerad nettovinst på 9,8 miljoner USD under tredje kvartalet 2020. Konsoliderad nettovinst var 9,3 miljoner USD för tredje kvartalet 2021, jämfört med 0,6 miljoner USD under tredje kvartalet 2020. Mandalay slutade det tredje kvartalet 2021 med 29,8 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Rörelsesammandrag från tredje kvartalet 2021

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre och nio månaderna som slutade den 30 september 2021 och 2020:Three months ended
September 30, 2021
Three months ended
September 30, 2020
Nine months ended
September 30, 2021
Nine months ended
September 30, 2020
$’000$’000$’000$’000
Costerfield
Gold produced (oz)13,31511,74934,35632,722
Antimony produced (t)8609912,5503,045
Gold equivalent produced (oz)18,94614,62049,22243,049
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)546657608622
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)8371,088920987
Capital development2,9253,9569,01110,632
Property, plant and equipment purchases1,6481,5683,5783,065
Capitalized exploration1,5361,2414,3433,308
Björkdal
Gold produced (oz)11,25011,04434,04633,044
Cash cost (1) per oz gold produced ($)1,1861,0511,2351,061
All-in sustaining cost (1) per oz gold produced ($)1,4401,3371,5781,368
Capital development2,0922,5257,2127,004
Property, plant and equipment purchases3,4612,41411,5837,193
Capitalized exploration5663591,6241,343


Cerro Bayo
Gold produced (oz)1,763-4,294-
Silver produced (oz)85,279-216,040-
Gold equivalent produced (oz)2,925-7,372-
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,243-1,136-
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,303-1,165-
Consolidated
Gold equivalent produced (oz)33,12125,66490,64076,093
Cash cost(1) per oz gold eq. produced ($)825826886812
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,1351,2621,2301,219
Capital development5,0176,48116,22317,636
Property, plant and equipment purchases5,1093,98215,16110,258
Capitalized exploration (2)2,3231,6206,6694,790
  1. Bolaget har omarbetat konsoliderade AISC så att de inte omfattar skötsel- och underhållskostnader under de jämförande tidsperioderna. Kontantkostnad och AISC är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.
  2. Inkluderar finansierad prospektering relaterad till andra tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 13 315 uns guldekvivalent och 860 ton antimon för 18 946 uns guldekvivalent under tredje kvartalet 2021. Kontantkostnader och AISC vid Costerfield på 546 USD/uns respektive 837 USD/uns, jämfört med kontantkostnad och AISC på 657 USD/uns respektive 1 088 USD/uns under tredje kvartalet 2020.

Guldgruvan Björkdal, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 11 250 uns guld under tredje kvartalet 2021 till en kontantkostnad och AISC på 1 186 USD/uns respektive 1 404 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 051 USD/uns respektive 1 337 USD/uns under tredje kvartalet 2020.

Silver-guldgruvan Cerro Bayo, Patagonien, Chile

Under tredje kvartalet 2021 spenderade bolaget ingenting på skötsel och underhåll vid Cerro Bayo jämfört med 0,5 miljoner USD under tredje kvartalet 2020. Cerro Bayo var föremål för ett bindande optionsavtal mellan bolaget och Equus Mining (”Equus”), enligt vilket Equus har inlöst sin option att förvärva Cerro Bayo. Ytterligare information finns i bolagets pressmeddelanden från den 8 oktober 2019 respektive den 12 oktober 2021.

Cerro Bayo producerade 1 763 uns guld och 85 279 uns silver för 2 985 uns guldekvivalent under tredje kvartalet 2021 till en kontantkostnad av 1 243 USD/uns.

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin uppgick till 0,2 miljoner USD under tredje kvartalet 2021, jämfört med mindre än 0,1 miljon USD under tredje kvartalet 2020. Kostnader för återställning vid Lupin var 5,0 miljoner USD under tredje kvartalet 2021 jämfört med 0,5 miljoner USD under tredje kvartalet 2020. Den fullständiga stängningen av Lupin fortsätter under 2021 och finansieras av pågående progressiva säkerhetsreduktioner som utförs av CIRNA.

Challacollo, Chile

Den 19 april 2021 betalade Aftermath Silver Ltd. (”Aftermath Silver”) 1,5 miljoner CAD kontant och emitterade 2 054 794 stamaktier till ett verkligt värde på 0,73 CAD per aktie till bolaget den 5 maj 2021, som en avbetalning av inköpspriset. Per den 30 september 2021 innehar bolaget dessa aktier till försäljning. Ytterligare information om det slutgiltiga avtalet som tecknats med Aftermath Silver för försäljningen av Challacollo finns i bolagets pressmeddelande från den 12 november 2019.

La Quebrada, Chile

Inget arbete utfördes på utvecklingsanläggningen La Quebrada under tredje kvartalet 2021.

COVID-19

Coronaviruspandemin (”COVID-19”) finns i alla länder där bolaget är verksamt, med rapporterade fall i Kanada, Australien, Sverige och Chile. Bolaget har vid denna tidpunkt aktiverat affärskontinuitetsplaner på alla anläggningar. Ledningen kommer att fortsatt övervaka utvecklingen i alla jurisdiktioner och att anpassa planeringen efter behov.

Företaget kan inte förutsäga hur länge pandemin kommer att pågå eller dess potentiella inverkan på verksamheten, ifall driftstopp eller förseningar inträffar, eller på vår förmåga att få ut våra produkter till marknaden. Dessutom kan en allvarlig långvarig ekonomisk nedgång leda till ett antal risker för verksamheten, inklusive en minskad förmåga att få in ytterligare kapital på godtagbara villkor vid behov. Allteftersom situationen fortsätter att utvecklas kommer bolaget att fortsätta övervaka driftsförhållandena i de länder där vi är verksamma och agera därefter. Mer information finns i bolagets pressmeddelande från den 20 mars 2020.

Telefonkonferens

Mandalays ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 10 november 2021 kl. 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number (Toll free):800 582 0984
Participant Number:212 231 2912
Conference ID:13724968

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig till kl. 23.59 (Toronto -tid), den 24 november 2021, och kan nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number:877 660 6853
Encore ID:13724968

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett Kanadabaserat bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva), Sverige (Björkdalsgruvan) samt i Chile (Cerro Bayo guld-silvergruva). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att utöka Youles mineralreserver på djupet och söderut, samt fortsätta det regionala prospekteringsprogrammet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler och fortsätta prospekteringen nära gruvan och regionalt.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under 2021. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, fritt kassaflöde, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns och AISC. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA och fritt kassaflöde som mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) minus investeringar och leasingavgifter. Se avsnitt 1.2 i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart uns guld vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per uns säljbar guldekvivalent under en period är lika med AISC dividerat med antalet säljbara uns guldekvivalent som producerades under perioden.

För Cerro Bayo beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet uns säljbart guld som producerats, de säljbara uns silver som producerats multiplicerat med det genomsnittliga silverpriset under perioden dividerat med det genomsnittliga guldpriset under perioden. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden associerad med produktionen av säljbara uns guld under perioden, med producerade säljbara uns guld för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart uns guld. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För hela bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för kontanta driftskostnader på anläggningarna. Koncernens kontantkostnad exklusive royaltykostnader samt allmänna och administrativa kostnader på bolagsnivå. Denna definition uppdaterades under tredje kvartalet 2020 för att utesluta bolagens allmänna och administrativa kostnader för en bättre anpassning till branschstandarden. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus bolagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader, liksom kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
+1 647 260 1566 ext. 1

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Bavarian Nordic Reports Positive Topline Phase 2 Results for its COVID-19 Vaccine Candidate5.12.2021 18:21:41 CET | Press release

Bavarian Nordic’s non-adjuvanted COVID-19 vaccine candidate, ABNCoV2 (100μg), demonstrated a strong boosting effect, increasing the existing levels of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies against the Wuhan variant by 2-40-fold depending on the initial levels of antibodiesThe large boosting effect of ABNCoV2 elevated the neutralizing antibodies to levels reported to be highly efficacious (>90%) against SARS-CoV-21A similar fold increase was observed for all SARS-CoV-2 variants tested (Wuhan, Alpha, Beta and Delta) following the booster vaccination with ABNCoV2The vaccine was well-tolerated, with no serious adverse events reportedThese initial results confirm the potential of ABNCoV2 to function as a universal COVID-19 booster vaccineThe Company’s management will host a conference call tomorrow at 2 pm CET (8 am EST) to discuss the results COPENHAGEN, Denmark, December 5, 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA), a fully integrated vaccines company, announced today positive topline results f

Bavarian Nordic rapporterer positive toplinjeresultater fra fase 2-forsøg med sin COVID-19 vaccinekandidat5.12.2021 18:21:41 CET | pressemeddelelse

Bavarian Nordics COVID-19 vaccinekandidat uden hjælpestof (adjuvant), ABNCoV2 (100μg), demonstrerede i et fase 2 forsøg en solid boostereffekt, ved at forhøje de eksisterende niveauer af SARS-CoV-2 neutraliserende antistoffer mod Wuhan varianten 2-40 gange afhængigt af de initiale antistofniveauerDen høje boostereffekt af ABNCoV2 forhøjede niveauet af neutraliserende antistoffer til niveauer som er blevet rapporterede som værende yderst effektive (>90%) mod SARS-CoV-21En lignende forhøjelse blev observeret for alle testede SARS-CoV-2 varianter (Wuhan, Alpha, Beta og Delta) efter boostervaccination med ABNCoV2Vaccinen var veltolereret med ingen rapporterede alvorlige bivirkningerDisse toplinjeresultater bekræfter ABNCoV2’s potentiale til at fungere som en universel COVID-19 boostervaccineVirksomhedens ledelse vil afholde en telefonkonference i morgen kl. 14:00 CET for at diskutere resultaterne KØBENHAVN, Danmark, 5. december 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA), et fuldt integreret va

Galapagos increases share capital through subscription right exercises3.12.2021 22:01:00 CET | Press release

Mechelen, Belgium; 3 December 2021, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces a share capital increase arising from subscription right exercises. Galapagos issued 22,600 new ordinary shares on 3 December 2021, for a total capital increase (including issuance premium) of €578,700.00. Pursuant to the subscription right exercise program of Galapagos’ management board, members of the management board automatically are committed to exercise a minimum number of subscription rights, subject to certain conditions. In accordance with the rules of this program, one management board member exercised 5,000 subscription rights. In accordance with Belgian transparency legislation1, Galapagos notes that its total share capital currently amounts to €354,582,005.11, the total number of securities conferring voting rights amounts to 65,552,721, which is also the total number of voting rights (the “denominator”), and all securities conferring voting rights and al

Sampo plc’s share buybacks 03/12/20213.12.2021 21:30:00 CET | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 03/12/2021 at 10:30 pm Sampo plc’s share buybacks 03/12/2021 On 03/12/2021 Sampo plc (business code 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) has acquired its own A shares (ISIN code FI0009003305) as follows: Sampo plc’s share buybacksAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares*Market (MIC Code)23,68743.29AQEU27,42643.28CEUX4,32043.37TQEX72,59243.31XHELTOTAL128,02543.30 *rounded to two decimals On 1 October 2021, Sampo announced a share buyback programme of up to a maximum of EUR 750 million in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052. The programme, which started on 4 October 2021, is based on the authorization granted by Sampo's Annual General Meeting on 19 May 2021. After the disclosed transactions, the company owns in total 6,263,553 Sampo A shares representing 1.13 per cent of the total number of shares in Sampo plc. Detail

Projekt Öyfjellet försenat – beräknas färdigställas under första kvartalet 20223.12.2021 21:15:00 CET | Pressemelding

Hässleholm den 3 december 2021 I delårsrapporten för det tredje kvartalet, som offentliggjordes den 18 november 2021, kommunicerade Eolus att det finns risk för försening i färdigställandet av det norska 400 MW projektet Öyfjellet. Baserat på uppdaterad information om byggprocessen beräknar Eolus nu att vindparken färdigställs under det första kvartalet 2022. Per idag, den 3 december 2021, har samtliga 72 turbiner färdigmonterats. 34 turbiner har börjat generera el. Huvudskälen till förseningen är utmanande väderförhållanden, vilket har påverkat installationsarbetet, samt Covid-19 relaterade orsaker som begränsat både resemöjligheterna för personal och lett till leveransförseningar avseende komponenter. Förseningen kommer att ha en negativ påverkan på Eolus projektmarginal. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer

Project Øyfjellet delayed - new estimated completion in the first quarter of 20223.12.2021 21:15:00 CET | Press release

Hässleholm, Sweden, December 3rd, 2021 In the interim report for the third quarter, released on November 18, 2021, Eolus communicated a risk of delay in the completion of the 400 MW Norwegian wind project Øyfjellet. Based on updated information of the construction progress, Eolus now estimates that the wind farm will be completed during the first quarter of 2022. As of today, December 3, 2021, construction of all 72 turbines have been completed. First electricity production has been achieved by 34 turbines. The main reasons for the delay are challenging weather conditions which has effected the progress of the installations and Covid-19 related issues which has restricted both travel possibilities for personnel and led to delays in delivery of components. The delay is expected to have a negative impact on Eolus’ profit margin for the construction of the project. For further information contact: Per Witalisson, CEO, +46 70-265 16 15 Johan Hammarqvist, Head of Communications, +46 720 50

ING reports outcome of 2021 EU-wide Transparency Exercise and Risk Assessment Report3.12.2021 18:12:26 CET | Press release

ING reports outcome of 2021 EU-wide Transparency Exercise and Risk Assessment Report ING notes the announcements made today by the European Banking Authority (EBA) and the European Central Bank (ECB) regarding the information of the 2021 EU-wide Transparency Exercise and Risk Assessment Report. Background EU‐wide Transparency Exercise The EBA Board of Supervisors approved the package for the EU‐wide Transparency Exercise, which since 2016 is performed on an annual basis and published along with the Risk Assessment Report (RAR). The annual transparency exercise is based solely on regulatory reporting data (COREP/FINREP) on the form and scope to assure a sufficient and appropriate level of information to market participants. The templates were centrally filled in by the EBA and sent afterwards for verification by banks and supervisors. The outcome of the exercise related to ING Group can be found in the annexes on the EBA website. Note for editors For further information on ING, please v