GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för andra kvartalet 2021

Dela

TORONTO, Aug. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännager resultatrapporten för kvartalet som slutade den 30 juni 2021.

Bolaget sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 30 juni 2021, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats på www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser USD om inget annat anges.

Höjdpunkter under andra kvartalet 2021:

  • Kvartalsintäkter på 51,4 miljoner USD, de högsta sedan andra kvartalet 2016;
  • Justerad EBITDA på 23,1 miljoner USD;
  • Fritt kassaflöde på 12,7 miljoner USD och nettokassaflöden från den löpande verksamheten på 26,6 miljoner USD;
  • Justerat nettoresultat på 11,5 miljoner USD (0,13 USD eller 0,15 CAD per aktie);  
  • Justerat nettoresultat på 4,8 miljoner USD (0,05 USD eller 0,06 CAD per aktie); och
  • Kassabehållning vid kvartalets slut på 39,1 miljoner USD.

Dominic Duffy, VD och CEO på Mandalay, kommenterade detta:

”Mandalay Resources har nöjet att rapportera solida finansiella resultat för andra kvartalet 2021, då bolaget fortsätter att följa vår operativa strategi och är på väg att uppnå vår produktions- och kostnadsprognos för 2021.

Under andra kvartalet genererade bolaget 12,7 miljoner USD i fritt kassaflöde och avslutade kvartalet med ett kontantsaldo på 39,1 miljoner USD. Allteftersom företaget fortsätter att generera ett starkt fritt kassaflöde, förbättrar den framväxande styrkan i vår balansräkning avsevärt våra möjligheter att finansiera tillväxtmöjligheter inom kort. Under detta kvartal betalade bolaget även tillbaka 3,8 miljoner USD till vår syndikerade anläggning och lämnade 51,4 miljoner USD kvar att betala.”

Duffy fortsatte: ”Under kvartalet genererade bolaget 51,4 miljoner USD i konsoliderade intäkter och 23,1 miljoner USD i justerad EBITDA, vilket resulterade i en EBITDA-marginal på 45 % och en justerad EBITDA på 49,2 miljoner USD hittills i år. Mandalay tjänade 11,5 miljoner USD (0,13 USD eller 0,15 CAD per aktie) i justerat nettoresultat under andra kvartalet, som är vårt sjätte lönsamma kvartal i följd.”

Duffy tillade: ”Våra konsoliderade kontantkostnader och AISC per säljbart uns guldekvivalent under andra kvartalet 2021 var 960 USD respektive 1 342 USD, en ökning jämfört med 851 USD och 1 230 USD under samma period förra året. De främsta orsakerna till detta berodde på valutarörelser, med lokala valutor som förstärktes mot USD, en minskning av guldproduktionen vid Björkdal under kvartalet på grund av lägre halter i utgrävningarna och ökade prospekteringskostnader för utfyllnad på båda anläggningarna.”

Duffy tillade: ”Costerfield redovisade 23,4 miljoner USD i intäkter och 15,8 miljoner USD i justerad EBITDA till en kontantkostnad och en sammanlagd kostnad på 652 USD respektive 1 009 USD per uns producerad guldekvivalent.

Prospektering hittills i år har varit en stor framgång för Mandalay på grund av de enastående resultaten vid vår nyligen upptäckta höghaltiga Shepherd-struktur, som ligger under vår Youlegruva vid Costerfield. Med 4,3 miljoner USD som hittills spenderats på prospektering för i år förväntar vi oss att överskrida vårt uppsatta belopp för prospekteringskostnader för 2021. Det ytterligare kapital som investerats ligger i linje med vår tillväxtstrategi, eftersom bolaget strävar efter att leverera ytterligare värde vid Costerfield genom att förlänga gruvans livslängd.”

Duffy fortsatte: ”Björkdal genererade en stabil produktion och försäljning med 22,5 miljoner USD i intäkter och 6,5 miljoner USD i justerad EBITDA under andra kvartalet av 2021. Det under jord utvunna tonnaget ökade i takt med att vi bröt cirka 540 000 ton under första halvåret av 2021, en ökning med cirka 11 % jämfört med samma period föregående år. Vi är på väg att nå vårt mål på 1,1 miljoner ton produktion från underjorden.

Kvalitetsprestandan under detta kvartal var lägre än under tidigare kvartal, främst på grund av den mängd utgrävningsproduktion som utförts i områden med lägre halter i gruvan. Detta, tillsammans med negativa effekter på växelkursen, har resulterat i högre kontantkostnader och AISC på 1 338 USD respektive 1 766 USD för kvartalet. Vi räknar med att se en minskning av dessa högre enhetskostnader under de kommande kvartalen när vi ökar produktionen i de lägre nivåerna med högre halter i Aurora.”

Duffy avslutade: ”Under resten av 2021 förväntar vi oss en förbättring på denna nivå av operativt och finansiellt resultat, samtidigt som vi bygger vidare på våra framgångsrika prospekteringskampanjer. Vid Costerfield kommer programmet att fortsätta med utfyllnadsborrning vid Shepherd och djupare borrning vid Cuffley, Augusta och Shepherd. Vid Björkdal kommer fokus att ligga på Main- och Lakezonerna i nordost på djupet samt utvidgningar av Aurorazonen. Enligt nuvarande metallpriser och växelkurser kommer bolaget enligt planerna att vara fritt från nettoskulder vid utgången av 2021.”

Finansiell sammanfattning för andra kvartalet 2021

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader som slutade den 30 juni 2021 och 2020:Three months
ended
June 30,
2021
Three months
ended
June 30,
2020
Six months
ended
June 30,
2021
Six months
ended
June 30,
2020
$’000$’000$’000$’000
Revenue51,35242,335103,92583,901
Cost of sales27,13519,73452,54938,566
Adjusted EBITDA (1)23,13521,27149,19742,174
Income from mine ops before depreciation, depletion24,21722,60151,37645,335
Adjusted net income (1)11,4757,63217,12112,818
Consolidated net income (loss)4,790(2,439)30,290(6,047)
Capital expenditure13,57810,56625,60420,603
Total assets310,841260,298310,841260,298
Total liabilities151,852155,024151,852155,024
Adjusted net income per share (1)0.130.080.190.14
Consolidated net income (loss) per share0.05(0.03)0.33(0.07)
  1. Justerad EBITDA, justerat nettoresultat före extraordinära engångsposter och justerat nettoresultat per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Under andra kvartalet 2021 genererade Mandalay en omsättning på 51,4 miljoner USD, som är 21 % högre än under andra kvartalet 2020. Denna ökning beror på att Mandalay sålde 3 199 fler uns guldekvivalent i kombination med ett högre realiserat pris under andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020. Bolagets realiserade guldpris under andra kvartalet 2021 ökade med 5 % jämfört med andra kvartalet 2020, och det realiserade priset på antimon ökade med 120 %.

Den konsoliderade kontantkostnaden per uns på 960 USD ökade med 13 % under andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020, främst på grund av högre produktionskostnader. Försäljningskostnaderna under andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020 var nästan desamma som vid Costerfield och 3,7 miljoner USD högre vid Björkdal. De konsoliderade allmänna och administrativa kostnaderna var 0,2 miljoner USD lägre jämfört med samma kvartal föregående år.

Mandalay genererade en justerad EBITDA på 23,1 miljoner USD under första kvartalet 2021, 9 % högre jämfört med bolagets justerade EBITDA på 21,3 miljoner USD under samma kvartal föregående år. Justerad nettovinst var 11,5 miljoner USD under andra kvartalet 2021, vilket undantar verkligt förlustvärde på 6,3 miljoner USD relaterat till guldsäkringarna i samband med den syndikerade anläggningen, samt 0,4 miljoner USD verkligt förlustvärde relaterat till marknadsjusteringen, jämfört med en justerad nettovinst på 7,6 miljoner USD under det andra kvartalet 2020. Konsoliderad nettovinst var 4,8 miljoner USD för andra kvartalet 2021, jämfört med en nettoförlust på 2,4 miljoner USD under andra kvartalet 2020. Mandalay avslutade det andra kvartalet 2020 med 39,1 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Rörelsesammandrag från andra kvartalet 2021

Tabellen nedan sammanfattar bolagets underhåll, kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre och sex månaderna som slutade den 30 juni 2021 och 2020:Three months
ended
June 30, 2021
Three months
ended
June 30, 2020
Six months
ended
June 30, 2021
Six months
ended
June 30, 2020
$’000$’000$’000$’000
Costerfield
Gold produced (oz)9,95910,35321,04120,973
Antimony produced (t)8589461,6902,054
Gold equivalent produced (oz)14,81813,50230,27628,429
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)652662646604
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,0091,025972935
Capital development3,1083,4816,0866,677
Property, plant and equipment purchases1,0297161,9301,497
Capitalized exploration1,5831,3352,8072,067
Björkdal
Gold produced (oz)10,94111,25022,79622,000
Cash cost (1) per oz gold produced ($)1,3381,0781,2591,065
All-in sustaining cost (1) per oz gold produced ($)1,7661,3521,6471,383
Capital development2,7272,2685,1204,479
Property, plant and equipment purchases4,2772,4528,1224,779
Capitalized exploration6013381,058984


Cerro Bayo
Gold produced (oz)1,807-2,531-
Silver produced (oz)87,062-130,761-
Gold equivalent produced (oz)3,084-4,447-
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,097-1,066-
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,110-1,075-
Consolidated
Gold equivalent produced (oz)28,84324,75257,51950,429
Cash cost* per oz gold eq. produced ($)960851922805
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,3421,2301,2841,244
Capital development5,8355,74911,20611,156
Property, plant and equipment purchases5,3063,16810,0526,276
Capitalized exploration (2)2,4371,6494,3463,171
  1. Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.
  2. Inkluderar finansierad prospektering relaterad till andra tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 9 959 guldekvivalenta uns och 858 ton antimon för 14 818 guldekvivalenta uns under andra kvartalet av 2021. Kontantkostnader och AISC vid Costerfield på 652 USD/uns respektive 1 009 USD/uns, jämfört med kontantkostnad och AISC på 662 USD/uns respektive 1 025 USD/uns under andra kvartalet av 2020.

Guldgruvan Björkdal, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 10 941 uns guld under andra kvartalet av 2021 till en kontantkostnad och AISC på 1 338 USD/uns respektive 1 766 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 078 USD/uns respektive 1 352 USD/uns under andra kvartalet 2020.

Silver-guldgruvan Cerro Bayo, Patagonien, Chile

Under andra kvartalet 2021 spenderade bolaget ingenting på underhåll vid Cerro Bayo jämfört med 0,5 miljoner USD under andra kvartalet av 2020. Cerro Bayo är för närvarande föremål för ett bindande optionsavtal mellan bolaget och Equus Mining (”Equus”), enligt vilket Equus har en option att förvärva Cerro Bayo. Ytterligare information finns i bolagets pressmeddelande från den 8 oktober 2019.

Cerro Bayo producerade 1 807 uns guld och 87 062 uns silver för 3 084 uns guldekvivalenter under andra kvartalet 2021 till en kontantkostnad av 1 097 USD/uns.

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin var mindre än 0,1 miljoner USD under det andra kvartalet av 2021, vilket var samma som andra kvartalet av 2020. Kostnader för återställning vid Lupin var 0,8 miljoner USD under det andra kvartalet 2021 jämfört med 5,1 miljoner USD under andra kvartalet 2020. Den fullständiga stängningen av Lupin fortsätter under 2021 och finansieras av pågående progressiva säkerhetsreduktioner som utförs av CIRNA.

Challacollo, Chile

Den 19 april 2021 betalade Aftermath Silver Ltd. (”Aftermath Silver”) 1,5 miljoner CAD kontant och emitterade 2 054 794 stamaktier till ett verkligt värde på 0,73 CAD per aktie till bolaget den 5 maj 2021, som en avbetalning av inköpspriset. Per den 30 juni 2021 innehar bolaget denna tillgång som innehas för försäljning. Ytterligare information om det slutgiltiga avtalet som tecknats med Aftermath Silver för försäljningen av Challacollo finns i bolagets pressmeddelande från den 12 november 2019.

La Quebrada, Chile

Inget arbete utfördes på utvecklingsanläggningen La Quebrada under Q2 2021.

COVID-19

Coronaviruspandemin (”COVID-19”) finns i alla länder där bolaget är verksamt, med rapporterade fall i Kanada, Australien, Sverige och Chile. Bolaget har vid denna tidpunkt aktiverat affärskontinuitetsplaner på alla anläggningar. Ledningen kommer att fortsatt övervaka utvecklingen i alla jurisdiktioner och att anpassa planeringen efter behov.

Företaget kan inte förutsäga hur länge pandemin kommer att pågå eller dess potentiella inverkan på verksamheten, ifall driftstopp eller förseningar inträffar, eller på vår förmåga att få ut våra produkter till marknaden. Dessutom kan en allvarlig långvarig ekonomisk nedgång leda till ett antal risker för verksamheten, inklusive en minskad förmåga att få in ytterligare kapital på godtagbara villkor vid behov. Allteftersom situationen fortsätter att utvecklas kommer bolaget att fortsätta övervaka driftsförhållandena i de länder där vi är verksamma och agera därefter. Mer information finns i bolagets pressmeddelande från den 20 mars 2020.

Telefonkonferens

Mandalays ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 12 augusti 2021 kl. 08:00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number (Toll free):  (877) 407-8289
Participant Number:  (201) 689-8341
Conference ID:13722369


En inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig fram till kl. 11:59 (Toronto -tid), den 26 augusti 2021, och nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number:(877) 660-6853
Encore ID:13722369

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva), Sverige (Björkdalsgruvan) samt i Chile (Cerro Bayo guld-silvergruva). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att utöka Youles mineralreserver på djupet och söderut, samt fortsätta det regionala prospekteringsprogrammet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler och fortsätta prospekteringen nära gruvan och regionalt.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under 2021. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, fritt kassaflöde, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns och AISC. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA och fritt kassaflöde som mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke-kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) minus investeringar och leasingavgifter. Se avsnitt 1.2 i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart uns guld vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Cerro Bayo beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet uns säljbart guld som producerats, de säljbara uns silver som producerats multiplicerat med det genomsnittliga silverpriset under perioden dividerat med det genomsnittliga guldpriset under perioden. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden associerad med produktionen av säljbara uns guld under perioden, med producerade säljbara uns guld för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart uns guld. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens sammanlagdakostnad per uns säljbar guldekvivalent under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns, som producerades under perioden.

För hela bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för kontanta driftskostnader på anläggningarna. Koncernens kontantkostnad exklusive royaltykostnader samt allmänna och administrativa kostnader på bolagsnivå. Denna definition uppdaterades under tredje kvartalet 2020 för att utesluta bolagens allmänna och administrativa kostnader för en bättre anpassning till branschstandarden. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus bolagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader, liksom kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.

För vidare information:

Dominic Duffy
VD och CEO

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:  
(647) 260-1566 ext. 1

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Novartis presents new Kisqali® data showing longest median overall survival ever reported in HR+/HER2- advanced breast cancer19.9.2021 13:30:00 CEST | Press release

With the MONALEESA-2 final analysis, only Kisqali has reported statistically significant overall survival (OS) benefit with an aromatase inhibitor for postmenopausal women with HR+/HER2- advanced breast cancer in the first-line (1L) setting2 Kisqali plus letrozole achieved median OS of over five years (63.9 months), a survival benefit of over 12 months vs. placebo plus letrozole in postmenopausal women (HR=0.76; p=0.004)2 Kisqali is the only CDK4/6 inhibitor with proven OS benefit across all three Phase III trials of the MONALEESA program with different endocrine therapy partners, regardless of menopausal status or line of therapy2-4 MONALEESA-2 OS data to be presented at ESMO Congress 2021 as a late-breaker in an oral session The digital press release with multimedia content can be accessed here: Basel, September 19, 2021 — Novartis today announced results of the final overall survival (OS) analysis of the Phase III MONALEESA-2 study, which evaluated Kisqali® (ribociclib) in combinati

Hypefactors announces launch of 4th generation Reputation AI18.9.2021 10:37:51 CEST | Press release

Copenhagen, Sept. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Announcement no. 13-2021 Inside Information Copenhagen, 18. September 2021 The SaaS company Hypefactors, that delivers a unified solution for media intelligence and reputation tracking, will launch its next generation Reputation AI (artificial intelligence) on September 20, 2021. Through algorithmic advances in machine learning, as well as drastically increased data curated by a team of in-house recruited linguists with diverse language and cultural backgrounds, Hypefactors incorporates the latest scientific advances in natural language processing to deliver unprecedented accuracy, precision and automation to commercial end-users. AI-assisted reputation tracking is a core feature of Hypefactors and enables large scale tracking from social media, news websites, tv, radio and reviews across the world. These real-time reputation insights can reveal early-stage opportunities (e.g. GameStop media hype), and/or defensively as an on-going protect

Repurchase of shares in Millicom17.9.2021 23:00:00 CEST | Press release

Repurchase of shares in Millicom Luxembourg, September17, 2021 - During the period September 9, 2021 – September 15, 2021, Millicom repurchased a total of 131,559 of its Swedish Depository Receipts (SDRs), hereinafter referred to as shares within the framework of the repurchase program announced on July 29, 2021, details of which are shown in the table below. DateNumber of shares repurchasedWeighted average repurchaseprice (SEK) excluding commissionsTotal daily transaction value (SEK), excluding commissions 09/09/2021 15,000 322.6863 4,840,294.50 10/09/2021 30,000 322.1097 9,663,291.00 13/09/2021 17,974 322.3942 5,794,713.35 14/09/2021 15,725 321.5394 5,056,207.07 15/09/2021 52,860 314.4509 16,621,874.57 All purchases were carried out on Nasdaq Stockholm by Citigroup Global Markets Limited on behalf of Millicom. Following the purchases, as of September 15, 2021, Millicom holds 792,425 treasury shares. The total number of shares outstanding in Millicom is 101,739,217. The repurchase pro

Palette Life Sciences lanserar ny varumärkeswebbplats med USA:s portfölj17.9.2021 18:09:14 CEST | Pressemelding

Varumärkesuppdatering för USA och globala kommersiella produkter för behandling av ouppfyllda medicinska behov SANTA BARBARA, Kalifornien och STOCKHOLM, Sverige, Sept. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Palette Life Sciences, ett helt integrerat globalt företag inom biovetenskap som arbetar för att förbättra patientutfall, lanserade idag sin nyligen uppdaterade webbplats Palettelifesciences.com. Webbplatsen har ett uppdaterat företagsvarumärke som stöder alla produkter i Palette Life Sciences-portföljen, och som fokuserar på minimalt invasiva behandlingar inriktade på ouppfyllda medicinska behov vid strålbehandling och interventionella onkologiska ingrepp, urologiska/urogynekologiska sjukdomar och kolorektala tillstånd. ”Vi inom Palette är stolta över vår förstklassiga produktportfölj som ger hopp åt dem med ouppfyllda medicinska behov”, säger Per G. Langö, Chief Executive Officer och Board Director för Palette Life Sciences. ”När vi bytte varumärke på vår webbplats övervägde vi hur vi bäst

Prosafe SE: bp charters Safe Zephyrus in 202217.9.2021 17:40:15 CEST | Press release

BP Exploration Operating Company Limited ('bp') has chartered the Safe Zephyrus to provide gangway connected operations to support the Seagull project at the ETAP central processing facility in the UK North Sea. The firm duration of the contract, starting Q1 2022, is 10 months with up to four months of options. The Safe Zephyrus is one of the world's most advanced and versatile accommodation vessels, complying with stringent rules in both UK and Norway and with a strong focus on reducing emissions by optimising the engine load. The value of the contract firm duration is USD 35.5 million, and the firm duration including options value is USD 49.3 million. Prosafe is a leading owner and operator of semi-submersible accommodation vessels. The company is listed on the Oslo Stock Exchange with ticker code PRS. For more information, please refer to www.prosafe.com 17 September 2021 Prosafe SE For further information, please contact: Jesper K. Andresen, CEO Phone: +47 51 65 24 30 / +47 907 65 

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS17.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-23BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 192. SE0010133207. 2023-03-15 STADSHYPOTEK AB: 1591, SE0013882644, 2026-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 581, SE0013102043, 2026-12-16 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 520, SE0014694659, 2027-09-15 DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20 NORDEA HYPOTEK AB: 5536, SE0013358439, 2026-09-16 Bid date2021-09-23Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)192: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 1591: 1900 mln SEK +/-950 mln SEK 146: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 581: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 520: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2312: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 5536: 400 mln SEK +/-200 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)192: 400 mln SEK per bid 1591: 1900 mln SEK per bid 146: 700 mln SEK per bid 581: 500 mln SEK per bid 520: 600 mln SEK per bid 2312: 500 mln SEK per bid 5536: 400 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (co

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS17.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-24BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1056. SE0004517290. 2032-06-01 SWEDISH GOVERNMENT: 1053, SE0002829192, 2039-03-30 Bid date2021-09-24Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1056: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1053: 750 mln SEK +/-350 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1056: 500 mln SEK per bid 1053: 750 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-09-28Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-09-17 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c