GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2019 samt produktions- och kostnadsprognos för 2020

Dela

TORONTO, Jan. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2019.

Under fjärde kvartalet 2019 producerade Mandalay en konsoliderad mängd motsvarande 18 594 säljbara uns guldekvivalent och sålde 16 228 uns guldekvivalent. För helåret som slutade den 31 december 2019 producerade Mandalay 76 659 säljbara uns guldekvivalent och sålde 77 043 uns guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar, ”Mandalays konsoliderade produktion för helåret 2019 motsvarade den reviderade prognosen som tillkännagavs i oktober 2019 för guld, antimon och guldekvivalenta uns. Björkdal fortsatte sin stabila drift under fjärde kvartalet med en produktion på 10 990 uns säljbart guld och 51 498 uns säljbart guld för helåret, en ungefärlig ökning på 12 % sedan samma period året innan. Vid Costerfield var resultaten uppmuntrande med produktion från Youle som påverkade verksamheten under fjärde kvartalet positivt och – ännu viktigare – bekräftar potentialen för de kommande åren.”

Duffy fortsätter: ”I Björkdal kunde vi under det fjärde kvartalet bryta och bearbeta en del av materialet från en höggradig skarnzon, efter att infill-borrning genomfördes under tredje kvartalet. Aurora fortsatte som planerat med fem nivåer under utveckling och den första pallen i Aurora påbörjades under årets sista veckor. Verksamheten är väl belägen för den planerade upprampningen under jord och ökat malmbidrag från Aurora-zonen till bruket under 2020.”

Mr Duffy fortsätter, ”Under det fjärde kvartalet 2019 producerade Costerfield 4 749 uns säljbart guld och 684 ton säljbart antimon, eller 7 604 uns guldekvivalent. De förbättrade resultaten beror på utvinning från den höghaltiga Youle-ådern. Även om tonnaget från Youle inte var betydande under kvartalet, gav de högre halterna därifrån ett rejält uppsving av produktionen. Youle-produktionen fortsatte att öka under hela kvartalet, vilket ledde till en produktion i december på 2 018 uns guld och 237 ton antimon, den högsta produktionsnivån som uppnåtts för guld och antimon sedan mars 2018 respektive december 2017. Vi kommer att fortsätta att bryta i Brunswick-ådern under de första sex månaderna 2020, men vi förväntar oss att Youles växande inflytande kommer att lyfta metallproduktionen under 2020.”

Duffy fortsätter: ”2019 var ett utmanande år för Mandalays Costerfield-verksamhet eftersom produktionen på platsen påverkades kraftigt av avvattning och dålig utvinning i Brunswick-ådern. Eftersom vi är ett företag med flera gruvor kunde vi förbli motståndskraftiga och gå framåt och lösa dessa utmaningar. Jag är stolt över teamens hårda arbete och engagemang för att ge bolaget en mycket bra position inför 2020, vilket återspeglas i prognosen. 2020 är ett övergångsår för Mandalay, eftersom vi räknar med fortsatt tillväxt från Costerfield, vilket gör att bolaget förväntas nå högre produktion 2021.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade den 31 december 2019:

 • Under fjärde kvartalet 2019 producerade bolaget totalt 15 739 uns guld och 684 ton antimon, vilket representerar totalt 18 594 uns guldekvivalent jämfört med 15 430 uns guld och 561 ton antimon under fjärde kvartalet 2018, vilket representerar totalt 19 173 uns guldekvivalent.
   
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 10 990 uns guld under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 10 482 uns guld under fjärde kvartalet 2018.
   
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 4 749 uns guld och 684 ton antimon under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 4 948 uns guld och 561 ton antimon under fjärde kvartalet 2018.

Säljbar produktion för året som slutade den 31 december 2019:

 • Under 2019 producerade bolaget totalt 66 756 uns guld och 2 032 ton antimon, vilket representerar en produktion på totalt 76 659 uns guldekvivalent jämfört med 67 329 uns guld och 2 173 ton antimon, vilket representerar totalt 81 568 uns guldekvivalent under 2018.
   
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 51 498 uns guld.
   
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 15 258 uns guld och 2 032 ton antimon.

Tabell 1 – Säljbar produktion för fjärde kvartalet och helåren 2019 och 2018

Metal Source Three months endedDecember 312019 Three months endedDecember 312018 Year endedDecember 312019 Year endedDecember 312018
Gold (oz) Björkdal 10,990 10,482 51,498 45,719
  Costerfield 4,749 4,948 15,258 21,610
  Total 15,739 15,430 66,756 67,329
Antimony (t) Costerfield 684 561 2,032 2,173
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1,482 1,229    
Antimony US$/t   6,187 8,204    
Au Eq. (oz)(1) Björkdal 10,990 10,482 51,498 45,719
  Costerfield 7,604 8,691 25,161 35,849
  Total 18,594 19,173 76,659 81,568

1.     Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning för fjärde kvartalet som slutade den 31 december 2019:

 • Under fjärde kvartalet 2019 sålde bolaget totalt 13 452 uns guld och 665 ton antimon, vilket representerar totalt 16 228 uns guldekvivalent jämfört med 14 514 uns guld och 582 ton antimon under fjärde kvartalet 2018, vilket representerar totalt 18 399 uns guldekvivalent.
   
 • Björkdal sålde 9 120 uns guld under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 9 557 uns guld under fjärde kvartalet 2018.

 • Costerfield sålde 4 332 uns guld och 665 ton antimon under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 4 957 uns guld och 582 ton antimon under fjärde kvartalet 2018.

Försäljning för året som slutade den 31 december 2019:

 • Bolaget sålde 67 202 uns guld och 2 026 ton antimon, vilket representerar totalt 77 043 uns guldekvivalent jämfört med 72 962 uns guld och 2 307 ton antimon under fjärde kvartalet 2018, vilket representerar totalt 88 049 uns guldekvivalent.
   
 • Björkdal sålde 52 280 uns guld.
   
 • Costerfield sålde 14 922 uns guld och 2 026 ton antimon.

Tabell 2 – Försäljning för fjärde kvartalet och helåren 2019 och 2018

Metal Source Three months endedDecember 312019 Three months endedDecember 312018 Year endedDecember 312019 Year endedDecember 312018
Gold (oz) Björkdal 9,120 9,557 52,280 50,062
  Costerfield 4,332 4,957 14,922 22,900
  Total 13,452 14,514 67,202 72,962
Antimony (t) Costerfield 665 582 2,026 2,307
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1,482 1,229    
Antimony US$/t   6,187 8,204    
Au Eq. (oz)1 Björkdal 9,120 9,557 52,280 50,062
  Costerfield 7,108 8,842 24,763 37,987
  Total 16,228 18,399 77,043 88,049

1.     Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com där priser för veckoslut och helgdagar har tagits från den senaste bankdagen.

Mandalays prognos för 2020:

Tabell 3 – Produktions- och kostnadsprognos för 2020

  2020E
Björkdal
Gold produced (oz) 51,000 – 57,000
Cash cost(1) per oz gold produced $750 – $900
All-in cost(1) per oz gold produced $1,085 – $1,235
Capital expenditures $22M – $27M
Costerfield
Gold produced (oz) 32,000 – 38,000
Antimony produced (t) 3,000 – 3,500
Gold equivalent(2) (oz) 44,000 – 52,000
Cash cost(1) per oz gold eq. produced $725 – $875
All-in cost(1) per oz gold eq. produced $1,175 – $1,325
Capital expenditures $17M – $21M
Consolidated
Gold equivalent(2) produced (oz) 95,000 – 109,000
Average cash cost(3) per oz gold eq. $765 – $915
Average all-in cost(3) per oz gold eq. $1,195 – $1,345
Capital expenditures $39M – $48M
 1. Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet
 2. Förmodade genomsnittliga metallpriser i december 2019: 1 478 dollar/uns för guld, 5 931 dollar/ton för antimon
 3. Konsoliderade kostnader per uns guldekvivalent inbegriper företagsutgifter och totala kostnader för skötsel och underhåll på Cerro Bayo.

Mandalays produktionsprognos 2020 är baserad på:

 • Björkdal: Stabil ökning från Aurora-zonen då fler nivåer utvecklas och skivpallbrytningen ökar.
   
 • Björkdals kapital: Högt kapital för 2020 på grund av att 8 miljoner dollar spenderas på kapacitetsökningen för förvaringsanläggningen för gruvavfall för att möjliggöra kapacitet att förvara gruvavfall i åtta år.
   
 • Costerfield: Höghaltig Youle-åder fortsätter att öka produktionen fram till 2020.
   
 • Costerfields kapital: I linje med utgifterna 2019, där den viktigaste komponenten är kapitalutvecklingsutgifter.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon under räkenskapsåret 2019. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per producerat silver netto av guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. En avstämning mellan justerad EBITDA och nettoresultat kommer att ingå i MD&A.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart ekvivalent uns.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerat säljbart gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sista dag för handel med BTA21.9.2020 14:00:00 CESTPress release

Information från Hövding Sverige AB (publ) Pressmeddelande, Malmö 2020-09-21 Sista dag för handel med BTA i Hövding AB (publ) Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, HOVD BTA, är den 24 september 2020. Information om betald tecknad aktie: Kortnamn: HOVD BTA ISIN-kod: SE0014730248 Sista handelsdag: 24 september 2020 För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Carling, VD, Hövding Sverige AB (publ) Tel: 040 – 236 868 fredrik.carling@hovding.se Denna information Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2020, kl. 14.00. Om Hövding Sverige AB Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer "Hövding - Airbag for Urban Cyclists". En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp a

AIR Worldwide Estimates Insured Losses for Hurricane Sally Will be Between USD 1 Billion and USD 3 Billion21.9.2020 13:47:59 CESTPress release

Boston, Sept. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Catastrophe risk modeling firm AIR Worldwide estimates that industry insured losses to onshore property resulting from Hurricane Sally’s winds, storm surge, and inland flood will range from USD 1 billion to USD 3 billion, with wind representing the majority of the losses. AIR Worldwide is a Verisk (Nasdaq:VRSK) business. After meandering across the Gulf, Sally made a late shift eastward and rapidly intensified to a Category 2 hurricane before making landfall at 4:45 a.m. CDT on September 16 near Gulf Shores, Alabama, just west of the Florida border, with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum central pressure of 965 mb. Sally quickly diminished after landfall as it crept northeast at around 3 mph, bringing wind gusts over 100 mph, storm surge of around 6-7 feet above NAVD88 in coastal communities of Baldwin County, Alabama, and Escambia County, Florida (including Pensacola), and rainfall of up to 30 inches in Orange Beach,

ContextVision - Invitation to company presentation21.9.2020 13:41:56 CESTPress release

INVITATION We are pleased to invite you to a presentation of Contextvision AB and its 2nd quarter and half year 2020 figures and give an update on the company’s development and ongoing projects. The presentation will be held as an online webinar on Thursday, September 24th at 11:30. We are very proud of Context Vision’s developments during 2020 and look forward to sharing an update of the major achievements. Fredrik Palm, CEO, and Ann-Charlotte Linderoth, CFO, will represent the management. There will be time for questions after the presentation. You need to register in order to participate at the webinar, please click on the link to sign up: https://www.bigmarker.com/norne-securities-as/ContextVision-Q2-2020-Presentation We need your registration on September 23rd by the latest. You are most welcome! This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachment Invitation September 2020

Nokia CEO signs UN pledge calling for renewed global co-operation21.9.2020 13:15:01 CESTPress release

Press Release Nokia President and CEO, Pekka Lundmark signs a joint Statement that will be handed to the UN Secretary General to mark the 75th anniversary of the United NationsThe Statement commits more than 1,000 leaders to: ethical leadership and good governance; invest in addressing inequalities and injustice; promote equality and respect human rights 21 September 2020 Espoo, Finland – Nokia President and CEO, Pekka Lundmark has signed a joint UN Statement, UNITED IN THE BUSINESS OF A BETTER WORLD which will be presented to the UN Secretary General as part of celebration of the 75th anniversary of the United Nations. The Statement, signed by more than 1,000 global CEOs, says that at time of unprecedented disruption and global transformation, international cooperation must be mobilized across borders, sectors and generations. CEOs signing the statement commit to ethical leadership and good governance, to invest in addressing inequalities and injustice, and to partner with the UN, Gov

RESULT OF SEK CREDIT OPERATION21.9.2020 11:45:00 CESTPress release

RESULT OF SEK CREDIT OPERATION 2020-09-21Auction date:2020-09-21Payment date:2020-09-21 (at 3 pm)Maturity date:2020-12-21Term:91 daysOffered volume:UnlimitedTotal bid amount:SEK 0 billionNumber of bids0Allotment:SEK 0 billionInterest rate:Repo rate RESULT OF SEK CREDIT OPERATION 2020-09-21Auction date:2020-09-21Payment date:2020-09-21 (at 3 pm)Maturity date:2021-03-22Term:182 daysOffered volume:UnlimitedTotal bid amount:SEK 0 billionNumber of bids0Allotment:SEK 0 billionInterest rate: Repo rate

Scandinavian Tobacco Group A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram21.9.2020 10:00:00 CESTpressemeddelelse

Selskabsmeddelelse Nr. 28/2020 København, 21. september 2020 Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram Den 28. august 2020 informerede Scandinavian Tobacco Group A/S (“STG”) om iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til DKK 300 millioner med det formål at justere selskabets kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forhold til koncernens aktiebaserede incitamentsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive gennemført i overensstemmelse med EU-forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (Markedsmisbrugsforordningen) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, de såkaldte Safe Harbour-regler. Aktietilbagekøbsprogrammet slutter senest den 26. februar 2021. Følgende transaktioner er foretaget i perioden 14. september - 18. september 2020: Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK Total, seneste opgørelse 283.320 28.190.854 14. september 2020 25.000 94.39 2.359.713 15. september 2020 25.000 94.50 2.362.538 16. sep