GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2019 samt produktions- och kostnadsprognos för 2020

Dela

TORONTO, Jan. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2019.

Under fjärde kvartalet 2019 producerade Mandalay en konsoliderad mängd motsvarande 18 594 säljbara uns guldekvivalent och sålde 16 228 uns guldekvivalent. För helåret som slutade den 31 december 2019 producerade Mandalay 76 659 säljbara uns guldekvivalent och sålde 77 043 uns guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar, ”Mandalays konsoliderade produktion för helåret 2019 motsvarade den reviderade prognosen som tillkännagavs i oktober 2019 för guld, antimon och guldekvivalenta uns. Björkdal fortsatte sin stabila drift under fjärde kvartalet med en produktion på 10 990 uns säljbart guld och 51 498 uns säljbart guld för helåret, en ungefärlig ökning på 12 % sedan samma period året innan. Vid Costerfield var resultaten uppmuntrande med produktion från Youle som påverkade verksamheten under fjärde kvartalet positivt och – ännu viktigare – bekräftar potentialen för de kommande åren.”

Duffy fortsätter: ”I Björkdal kunde vi under det fjärde kvartalet bryta och bearbeta en del av materialet från en höggradig skarnzon, efter att infill-borrning genomfördes under tredje kvartalet. Aurora fortsatte som planerat med fem nivåer under utveckling och den första pallen i Aurora påbörjades under årets sista veckor. Verksamheten är väl belägen för den planerade upprampningen under jord och ökat malmbidrag från Aurora-zonen till bruket under 2020.”

Mr Duffy fortsätter, ”Under det fjärde kvartalet 2019 producerade Costerfield 4 749 uns säljbart guld och 684 ton säljbart antimon, eller 7 604 uns guldekvivalent. De förbättrade resultaten beror på utvinning från den höghaltiga Youle-ådern. Även om tonnaget från Youle inte var betydande under kvartalet, gav de högre halterna därifrån ett rejält uppsving av produktionen. Youle-produktionen fortsatte att öka under hela kvartalet, vilket ledde till en produktion i december på 2 018 uns guld och 237 ton antimon, den högsta produktionsnivån som uppnåtts för guld och antimon sedan mars 2018 respektive december 2017. Vi kommer att fortsätta att bryta i Brunswick-ådern under de första sex månaderna 2020, men vi förväntar oss att Youles växande inflytande kommer att lyfta metallproduktionen under 2020.”

Duffy fortsätter: ”2019 var ett utmanande år för Mandalays Costerfield-verksamhet eftersom produktionen på platsen påverkades kraftigt av avvattning och dålig utvinning i Brunswick-ådern. Eftersom vi är ett företag med flera gruvor kunde vi förbli motståndskraftiga och gå framåt och lösa dessa utmaningar. Jag är stolt över teamens hårda arbete och engagemang för att ge bolaget en mycket bra position inför 2020, vilket återspeglas i prognosen. 2020 är ett övergångsår för Mandalay, eftersom vi räknar med fortsatt tillväxt från Costerfield, vilket gör att bolaget förväntas nå högre produktion 2021.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade den 31 december 2019:

 • Under fjärde kvartalet 2019 producerade bolaget totalt 15 739 uns guld och 684 ton antimon, vilket representerar totalt 18 594 uns guldekvivalent jämfört med 15 430 uns guld och 561 ton antimon under fjärde kvartalet 2018, vilket representerar totalt 19 173 uns guldekvivalent.
   
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 10 990 uns guld under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 10 482 uns guld under fjärde kvartalet 2018.
   
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 4 749 uns guld och 684 ton antimon under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 4 948 uns guld och 561 ton antimon under fjärde kvartalet 2018.

Säljbar produktion för året som slutade den 31 december 2019:

 • Under 2019 producerade bolaget totalt 66 756 uns guld och 2 032 ton antimon, vilket representerar en produktion på totalt 76 659 uns guldekvivalent jämfört med 67 329 uns guld och 2 173 ton antimon, vilket representerar totalt 81 568 uns guldekvivalent under 2018.
   
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 51 498 uns guld.
   
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 15 258 uns guld och 2 032 ton antimon.

Tabell 1 – Säljbar produktion för fjärde kvartalet och helåren 2019 och 2018

Metal Source Three months endedDecember 312019 Three months endedDecember 312018 Year endedDecember 312019 Year endedDecember 312018
Gold (oz) Björkdal 10,990 10,482 51,498 45,719
  Costerfield 4,749 4,948 15,258 21,610
  Total 15,739 15,430 66,756 67,329
Antimony (t) Costerfield 684 561 2,032 2,173
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1,482 1,229    
Antimony US$/t   6,187 8,204    
Au Eq. (oz)(1) Björkdal 10,990 10,482 51,498 45,719
  Costerfield 7,604 8,691 25,161 35,849
  Total 18,594 19,173 76,659 81,568

1.     Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning för fjärde kvartalet som slutade den 31 december 2019:

 • Under fjärde kvartalet 2019 sålde bolaget totalt 13 452 uns guld och 665 ton antimon, vilket representerar totalt 16 228 uns guldekvivalent jämfört med 14 514 uns guld och 582 ton antimon under fjärde kvartalet 2018, vilket representerar totalt 18 399 uns guldekvivalent.
   
 • Björkdal sålde 9 120 uns guld under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 9 557 uns guld under fjärde kvartalet 2018.

 • Costerfield sålde 4 332 uns guld och 665 ton antimon under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 4 957 uns guld och 582 ton antimon under fjärde kvartalet 2018.

Försäljning för året som slutade den 31 december 2019:

 • Bolaget sålde 67 202 uns guld och 2 026 ton antimon, vilket representerar totalt 77 043 uns guldekvivalent jämfört med 72 962 uns guld och 2 307 ton antimon under fjärde kvartalet 2018, vilket representerar totalt 88 049 uns guldekvivalent.
   
 • Björkdal sålde 52 280 uns guld.
   
 • Costerfield sålde 14 922 uns guld och 2 026 ton antimon.

Tabell 2 – Försäljning för fjärde kvartalet och helåren 2019 och 2018

Metal Source Three months endedDecember 312019 Three months endedDecember 312018 Year endedDecember 312019 Year endedDecember 312018
Gold (oz) Björkdal 9,120 9,557 52,280 50,062
  Costerfield 4,332 4,957 14,922 22,900
  Total 13,452 14,514 67,202 72,962
Antimony (t) Costerfield 665 582 2,026 2,307
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1,482 1,229    
Antimony US$/t   6,187 8,204    
Au Eq. (oz)1 Björkdal 9,120 9,557 52,280 50,062
  Costerfield 7,108 8,842 24,763 37,987
  Total 16,228 18,399 77,043 88,049

1.     Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com där priser för veckoslut och helgdagar har tagits från den senaste bankdagen.

Mandalays prognos för 2020:

Tabell 3 – Produktions- och kostnadsprognos för 2020

  2020E
Björkdal
Gold produced (oz) 51,000 – 57,000
Cash cost(1) per oz gold produced $750 – $900
All-in cost(1) per oz gold produced $1,085 – $1,235
Capital expenditures $22M – $27M
Costerfield
Gold produced (oz) 32,000 – 38,000
Antimony produced (t) 3,000 – 3,500
Gold equivalent(2) (oz) 44,000 – 52,000
Cash cost(1) per oz gold eq. produced $725 – $875
All-in cost(1) per oz gold eq. produced $1,175 – $1,325
Capital expenditures $17M – $21M
Consolidated
Gold equivalent(2) produced (oz) 95,000 – 109,000
Average cash cost(3) per oz gold eq. $765 – $915
Average all-in cost(3) per oz gold eq. $1,195 – $1,345
Capital expenditures $39M – $48M
 1. Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet
 2. Förmodade genomsnittliga metallpriser i december 2019: 1 478 dollar/uns för guld, 5 931 dollar/ton för antimon
 3. Konsoliderade kostnader per uns guldekvivalent inbegriper företagsutgifter och totala kostnader för skötsel och underhåll på Cerro Bayo.

Mandalays produktionsprognos 2020 är baserad på:

 • Björkdal: Stabil ökning från Aurora-zonen då fler nivåer utvecklas och skivpallbrytningen ökar.
   
 • Björkdals kapital: Högt kapital för 2020 på grund av att 8 miljoner dollar spenderas på kapacitetsökningen för förvaringsanläggningen för gruvavfall för att möjliggöra kapacitet att förvara gruvavfall i åtta år.
   
 • Costerfield: Höghaltig Youle-åder fortsätter att öka produktionen fram till 2020.
   
 • Costerfields kapital: I linje med utgifterna 2019, där den viktigaste komponenten är kapitalutvecklingsutgifter.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon under räkenskapsåret 2019. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per producerat silver netto av guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. En avstämning mellan justerad EBITDA och nettoresultat kommer att ingå i MD&A.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart ekvivalent uns.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerat säljbart gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nordisk næringsliv fokuserer på innovasjon og forbedring av kundeopplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapporten ISG Provider Lens™ viser at selskaper i regionen henvender seg til leverandører av digitale forretningstjenester for hjelp med analyse, kunstig intelligens og andre teknologier STOCKHOLM i Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Næringslivet i de nordiske landene fokuserer på å forbedre kundeopplevelsen og innovasjonen, og kontakter leverandører av digitale forretningstjenester for å nå målene sine. Dette viser en ny rapport som ble publisert i dag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), et verdensledende teknologisk forsknings- og rådgivningsselskap. Rapporten 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners for Norden viser at bedrifter i regionen omfavner teknologier som dataanalyse, kunstig intelligens, tingenes internett og blokkjeder for å levere kvalitetstjenester til kundene sine og for å skille ut seg fra konkurrenter. «Nordiske bedrifter søker transformasjonstjenester fra IT-leverandører for ikke bare å bli veiledet gje

UPM commits to UN Business Ambition for 1.5°C to mitigate climate change27.1.2020 10:00:00 CETPress release

(UPM, Helsinki, 27 January 2020 at 11:00 EET) – UPM commits to the United Nations Global Compact’s Business Ambition for 1.5°C, joining leading companies in a promise to pursue science-based measures to limit global temperature rise to 1.5°C. UPM will strive to mitigate climate change and drive value creation through innovating novel products, committing to a 65% CO2 emission reduction and by practicing sustainable forestry. The 1.5°C ambition is a response to increasing concern about the severe consequences of a failure to stop global warming. UPM is among the first global forest industry companies making this commitment. “UPM has a unique opportunity to make a positive impact and contribute to mitigating climate change by tangible actions. We innovate climate-positive products and turn them into growing businesses. At the same time, we limit risks from climate mitigation policies and physical impacts of changing climate. This is important for the long-term value of the company,” says

Valmet to supply a board machine rebuild to Umka in Serbia27.1.2020 10:00:00 CETPress release

Valmet Oyj’s press release on January 27, 2020 at 11:00 a.m . EET Valmet will supply a board machine rebuild to Umka Cardboard Mill in Serbia. The main target of the rebuild is to increase the customer’s production capacity. The start-up of the rebuilt paper machine PM 1 is scheduled for the second half of 2021. The order is included in Valmet's orders received of the fourth quarter 2019. The value of the order will not be disclosed. The total value of an order of this type is typically around EUR 15-20 million. "This rebuild is one of the most important strategic decisions we have made in the course of 80 years long history of the mill. We are pleased that this project is going to be completed by Valmet, a global leader in the supply of process technology in the paper industry. I strongly believe in the success and bright future of Umka Cardboard Mill, with planned capacity of over 200,000 tonnes, further quality improvements and wider product portfolio,” says Milos Ljusic, Managing D

Nordic Enterprises Focus on Innovation and Improving Customer Experience27.1.2020 10:00:00 CETPress release

ISG Provider Lens™ report finds companies in the region turning to digital business services providers for help with analytics, artificial intelligence and other technologies STOCKHOLM, Sweden, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enterprises in the Nordic countries are focused on improving customer experience and enhancing innovation, and they are turning to digital business service providers to achieve their goals, according to a new report published today by Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), a leading global technology research and advisory firm. The 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report for the Nordics finds enterprises in the region embracing technologies such as data analytics, artificial intelligence, the Internet of Things and blockchain to deliver quality services to their customers and to differentiate themselves from competitors. “Nordic enterprises are seeking transformation services from IT providers to not only ta

Nordiska företag fokuserar på innovation och förbättrar kundupplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapport från ISG Provider Lens™ visar att företag i regionen vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för hjälp med analys, artificiell intelligens och annan teknik STOCKHOLM, Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Företag i Norden är inriktade på att förbättra kundupplevelse och innovation, och de vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för att uppnå sina mål, enligt en ny rapport publicerad idag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ett ledande företag inom global teknikforskning och -rådgivning. Rapporten Digital verksamhet – lösningar och servicepartners2019–2020 från ISG Provider Lens™ för Norden visar att företag i regionen anammar teknik som dataanalys, artificiell intelligens, sakernas internet och blockkedja för att leverera kvalitetstjänster till sina kunder och för att utmärka sig bland konkurrenterna. ”De nordiska företagen söker transformationstjänster från IT-leverantörer för att inte bara ta dem genom sina digitala r

Roche submits supplemental Biologics License Application to the FDA for Tecentriq in combination with Avastin for the most common form of liver cancer27.1.2020 07:00:00 CETPress release

·Application is being reviewed under FDA’s Real-Time Oncology Review pilot programme Basel, 27 January 2020 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced the completion of a supplemental Biologics License Application (sBLA) submission to the US Food and Drug Administration (FDA) for Tecentriq® (atezolizumab) in combination with Avastin® (bevacizumab), for the treatment of people with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy. The FDA is reviewing the application under the Real-Time Oncology Review pilot programme, which aims to explore a more efficient review process to ensure safe and effective treatments are available to patients as early as possible. In July 2018, the FDA granted Breakthrough Therapy Designation for Tecentriq in combination with Avastin in HCC based on data from an ongoing Phase Ib trial. “Liver cancer is the most rapidly increasing cause of cancer-related death in the United States. In the IMbrave150 study, Tece