GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources Corporation rapporterar att höghaltigt guld upptäckts i Brown-prospektet – 2 km från Shepherd-upptäckten och Youle-gruvan

Dela

Brown-prospektet innehåller synligt guld längs två huvudsakliga mineraliserade trender

TORONTO, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om djupborrningsprogrammet som slutförts för Brown-prospektet vid Costerfield-verksamheten (Victoria, Australien).

Borrningshöjdpunkter:

 • Diamantborrningsprogrammet med 17 hål bekräftar närvaron av ett lovande guldsystem vid Brown-prospektet, 2 km öster om den nuvarande gruvverksamheten vid Youle.
 • Borrning har identifierat två huvudsakliga mineraliserade trender som uppvisar höghaltiga guldfynd, däribland:
  • 19,5 g/t guld över en sann bredd på 1,01 m i BWN009, däribland;
   • 38,4 g/t guld över sann bredd på 0,51 m; och
  • 19,9 g/t guld över en sann bredd på 1,70 m i BWN023, däribland;
   • 158,4 g/t guld över sann bredd på 0,09 m; och
   • 110,8 g/t guld över sann bredd på 0,16 m

OBS! Ytterligare detaljer kring förekomsten finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterar: ”Vi är glada över att kunna rapportera uppmuntrande resultat från vårt pågående testborrningsprogram vid Brown-prospektet som ligger 2 km öster om Shepherd-upptäckten och Youle-gruvan. De senaste resultaten bekräftar betydande guldhalter i breccior från förkastningar längs två mineraliserade trender, som bygger på tidigare höghaltiga resultat som sågs och rapporterades 2020.”

Duffy fortsätter, ”Mineraliseringen över de två trenderna har spårats över en slaglängd på 200 m och 300 m vertikalt. Felix-trenden är förknippad med den historiska grunda Felix Brown-gruvan och tillhörande alluvialbildning som spelade en viktig roll för guldproduktionen under 1890-talet. Den nyligen upptäckta västra trenden är emellertid inte förknippad med de gamla gruvgångarna och var okänd för tidigare utforskare; den är därför fortfarande öppen uppåt från ytan.”

Duffy avslutar, ”En stark ökning av dataupplösning för detta prospekt har gjort det möjligt för oss att förbättra vår förståelse av den strukturella komplexiteten som är förknippad med mineraliserade trender. Vi noterar att de strukturella kontrollerna av Browns mineralsystem kunde liknas vid dem som möjliggjorde bildandet av de närliggande depåerna med miljoner uns guld i Bendigo och Castlemaine. Denna slutsats, tillsammans med vetskapen om att den geologiska miljön för den centrala Costerfield-linjen ligger under den senaste tidens borrningsframgångar, ger ytterligare tillförsikt om att det finns en mer omfattande, höggradig mineralisering på djupet.”

En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon hittar du på Mandalays webbplats eller genom att klicka här.

Borrningsresultat och tolkning

En tidig framgång uppnåddes i det inledande testborrningsprogrammet med fem hål vid Browns med BWN001 som påträffade 14,5 g/t guld över en sann bredd på 1,27 m under den historiska (ca 1883–1894) Felix Brown-gruvan och banade väg för ett mer detaljerat testprogram. Sedan de två första hålen (22 juni 2020) har ytterligare 20 hål borrats för att identifiera guldmineraliseringens art och omfattning vid Brown-prospektet (fig. 1). Hittills har denna borrning identifierat flera höghaltiga fynd i en sekvens av tätt vikta sandstensdominerade turbiditer genomskurna av tre huvudsakliga överskjutande förkastningar. Guldmineraliseringen är koncentrerad till den mellersta förkastningen inom smala, breccierade och förskjutna förkastningszoner längs två huvudsakliga mineraliserade trender (bild 2).

Fig. 1: Ytkarta över Brown-prospektet, som visar schaktmynningar och spår av borrhål. Koordinaterna finns i GDA95-zon 55:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/838e96da-52d0-4097-b2a2-b9d8e2aa5e6d

Felix-trend

Felix-trenden är en måttligt västsluttande trend som går parallellt med det axiala planet på Browns huvudantiklinal, och längs med ytan på den historiskt utvunna Felix-ådern. Mineraliserade strukturer förknippade med denna trend är vanligtvis brantsluttande breccior med kvarts och stibnit som bildats av förkastningar, med tillhörande ådring i fackverk och breda pyritglorior. Dessa strukturer har utvecklats företrädesvis i veckzoner på Browns huvudsakliga antiklinal, parallellt med den axiella plana klyvningen. Synligt guld förekommer i flera fynd längs denna trend. Mineralisering längs Felix-trenden har identifierats över en vertikal omfattning på 200 m och en slaglängd på cirka 100 m. Guldavvikelse längs denna trend har dock observerats ner till Swallowtail Fault på ett djup av cirka 300 m. En ökning av guldhalten som observerats mellan 1 000 RL och 1 100 RL kan orsakas av samspelet mellan brecciorna och syn-to-post-mineralisering i nordostsluttande förkastningar. Den förväntade potentialen för uppgradering i denna zon visades med ett fynd av den högsta halten hittills vid Brown, bestående av ett intervall med två branta östligt sluttande guldbärande breccior i öster och ådror med kvarts och stibnit med 19,9 g/t guld med spår av antimon över en sann tjocklek på 1,70 m i BWN023 (figur 3 och 4).

Bild 2: Tvärsnitt av Brown-prospektet längs 6200N (gruvnät) som visar huvudstrukturer, mineraliserade trender och förekomster mellan 6300N och 6100N:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/252a13f0-d902-4559-a684-a53b369ee818

Fig. 3: Bilder av borrkärna på BWN023 höghaltiga guldfynd och guldhalter för varje prov:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8f09d07-4a1d-4c30-a48e-79ec62d71d02

Fig. 4: Mikrofotografier av guldkorn i höghaltig guldbärande breccia med kvarts på 110,7 g/t guld (0,16 m sann bredd) i BWN023 vid 223,77 m djup:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d806ea58-36b4-4907-bd1d-d93e394038b5

Västra trenden

Den västra trenden är en i stort sett subvertikal korridor med flera höghaltiga fynd som förekommer i strukturer som har utvecklats över en sekundär antiformell struktur i den västra armen av Browns antiklin. Liksom Felix-trenden kännetecknas fynd av breccior och ådror med kvarts och stibnit och ådror med stora pyritförändringar, och i vissa fall synligt guld. Medan mineralisering längs denna trend har identifierats över en vertikal utsträckning på cirka 100 m, förblir slaglängdens omfattning öppen och dåligt begränsad vid denna tidpunkt. Den västra trenden innehåller höghaltiga guldfynd jämförbara med Felix-trenden, inklusive en breccia med kvarts och stibnit med intensiv pyritförändring på 19,5 g/t guld och 2,4 % antimon över en sann tjocklek på 1,01 m i BWN009 (fig. 5).

Fig. 5: Bilder på borrkärna på BWN009 höghaltiga guldhalter och guldhalter för varje prov:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ce48dce-4c28-4969-bb92-b0b35e6e41b5

Gränsförkastningar

Förkastningar som styr de mineraliserade strukturerna vid Brown-prospektet tolkas föregå mineralisering och ta hänsyn till rörelser som orsakas av en förkortad turbidsekvens. Reaktivering av mindre förkastningar under och efter mineralisering har observerats längs dessa strukturer och borrning har identifierat områden med guldavvikelser längs dem. Den högsta halten hittills på en förkastning observerades på Metalmark Fault i BWN008 uppåt i hålet i den västra trenden, som kulminerade i ett fynd på 9,1 g/t guld över en sann bredd på 0,63 m. Mineralisering har också observerats i Swallowtail Fault, den högsta graden är 1,3 g/t guld över en sann bredd på 0,67 m i BWN004. Synligt guld observerades också i Swallowtail Fault i BWN002, vilket bekräftar att förkastningen som gränsar till det mineraliserade brottet i jordskorpan utgör viktiga banor för de mineraliserade vätskorna. Luna Fault, som är den djupare av de tre gränsförkastningarna, uppvisar en intensiv serikalisk förändring som är karakteristiskt för en distal urladdning av guldbärande hydrotermiska vätskor som leder mot en guldrik vätskekälla på djupet.

Framtida riktningar

Brown-prospektets borrningsprogram har visat förekomsten av ett lovande mineralsystem som sträcker sig på djupet vid Brown-prospektet. Ökande nivåer av förkortade veck jämfört med den centrala åderlinjen (Costerfield) har resulterat i bildandet av en stark vätskefångande miljö och följaktligen är fördelningen av mineraliserade breccior från förkastning starkt kontrollerad av veckgeometri och bäddar. Nuvarande tolkning tyder på att denna strukturella arkitektur kan dela likheter med guldfälten Bendigo och Castlemaine, som finns i en liknande strukturell miljö och uppvisar liknande kontroll av mineralisering. Utvidgning av de mineraliserade trenderna i söder, bortom zonen som testas just nu, förväntas baserat på en fortsättning av Browns antiklinal som trendar i nord-sydlig riktning, såväl som närvaron av historiskt bearbetat guldrevsystem längs med Robinson-prospektet slagriktning (pressmeddelande 22 juni 2020). Ett program för jordprovtagning och geokemi pågår för närvarande för att täcka hela den östra korridoren och identifiera förlängningen av det mineraliserade systemet i söder. Dessutom kommer borrningen på ytan längs den östra korridoren att fortsätta under 2022, med inriktning på utvidgningar av djup och slaglängd, inklusive Robinson-prospektet.

Glädjande nog kan mineraliserade breccior i mitten av förkastningen vid Brown-prospektet endast utgöra det mest ytliga uttrycket för ett mycket mer omfattande mineralsystem på djupet. Strukturella och lito-stratigrafiska modeller i distriktsskala tyder på att den geologiska och strukturella miljön i den centrala korridoren kan vara närvarande på ungefär 600 meters djup under den tätt vikta sekvensen av Wapentake Formation-turbiditer. Den djupa fortsättningen av Browns mineralsystem kan därför finnas i samma gynnsamma lito-stratigrafiska miljö som där det finns klassisk Costerfield-liknande mineralisering i Youle- och Cuffley-fyndigheterna. Guldavvikelser i två subvertikala breccior med kvarts under Luna-förkastningen som påträffades i BWN010 ger ytterligare bevis på att en sådan domän kan existera under Brown-prospektet.

Fig. 6: Konceptuellt tvärsnitt över Costerfield och Brown mot norr:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/072223be-a9a1-44a4-b06e-3aa9acb044c2

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av grovkornigt guld borrproven. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar den återstående massan till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige, för att fortsätta vara ett bolag som genererar ett betydande kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapper lagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för Brown-prospektet (Costerfield). Läsarna ska inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Betydande fynd i Brown-testborrningsprogrammet

DRILL HOLE IDFROM
(M)
TO
(M)
DRILL
WIDTH
(M)
TRUE
WIDTH
(M)
AU
GRADE (G/T)
SB
GRADE
(%)
AUEQ (G/T)
OVER MIN.
1.8M
MINING
WIDTH
SAMPLED STRUCTURE
BWN004101.87103.221.350.671.30.20.7Swallowtail Fault
INCLUDING 101.87102.160.290.144.90.70.5
BWN004107.03109.232.200.951.30.51.3Unnamed
INCLUDING 107.54107.720.180.099.72.70.8
BWN00631.3731.750.380.211.50.30.2Unnamed
BWN00636.3836.80.420.282.50.00.4Unnamed
BWN00686.1986.360.170.162.00.10.2Metalmark Fault
BWN006147.1147.970.870.3916.90.03.7Felix Trend
INCLUDING 147.7147.80.100.05125.00.03.5
BWN007164.03164.160.130.103.21.00.3Felix Trend
BWN007174.73175.10.370.230.9LLD0.1Felix Trend
INCLUDING 174.85174.920.070.042.1LLD0.0
BWN007176.26179.883.620.940.50.10.3Felix Trend
INCLUDING 176.9177.430.530.142.10.10.2
BWN008122.87123.540.670.639.12.35.0Metalmark Fault
INCLUDING 123.14123.540.400.3715.13.54.7
BWN008143.33143.770.440.413.40.61.1Unnamed
INCLUDING 143.33143.420.090.0815.92.61.0
BWN008168.62171.472.851.630.50.41.3Unnamed
INCLUDING 168.62168.750.130.072.30.20.1
BWN008204.15206.572.421.680.80.11.0Felix Trend
INCLUDING 205.87206.180.310.224.20.20.6
BWN008212.64214.381.741.643.80.34.0Felix Trend
INCLUDING 212.52213.791.270.2518.40.02.6
BWN008271.02271.30.280.253.6LLD0.5Unnamed
BWN009261.18261.290.110.088.10.00.4Felix Trend
BWN009271.15271.240.090.081.20.20.1Felix Trend
BWN009283.04283.520.480.511.20.20.5Western Trend
BWN009289.82292.292.471.890.80.21.2Western Trend
INCLUDING 289.82289.940.120.093.92.10.4
BWN009313.51314.781.271.143.30.83.2Western Trend
INCLUDING 313.75313.870.120.1117.30.51.1
BWN009347.36348.51.141.0119.52.414.1Western Trend
INCLUDING 347.36347.940.580.5138.44.613.9
BWN01076.2277.341.120.990.4LLD0.2Western Trend
INCLUDING 76.977.120.220.191.8LLD0.2
BWN010100.38100.510.130.087.8LLD0.3Western Trend
BWN010374.34374.520.180.180.2LLD0.0Swallowtail Fault
BWN010426.95427.910.960.800.7LLD0.3Unnamed
INCLUDING 427.02427.10.080.073.3LLD0.1
BWN011A146.96148.91.941.590.4LLD0.3Unnamed
INCLUDING 146.96147.130.170.141.5LLD0.1
BWN011A255.4255.530.130.1029.40.11.7Western Trend
BWN011A348.13350.652.521.780.40.51.6Felix Trend
INCLUDING 348.13348.730.600.471.30.60.7
BWN01222.523.360.860.5510.1LLD3.1Unnamed
INCLUDING 22.8423.360.520.3314.8LLD2.7
BWN013346.07346.180.110.042.3LLD0.1Felix Trend
BWN015426.95427.910.960.830.7LLDUnnamed
INCLUDING 427.02427.10.080.073.3LLD0.1
BWN01988.2688.960.700.243.2LLD0.4Felix Trend
BWN01995.2695.470.210.0712.1LLD0.5Felix Trend
BWN019125.98126.540.560.4620.9LLD5.3Felix Trend
BWN020A105.63105.910.280.073.30.60.2Unnamed
BWN020A107.88110.232.351.931.00.52.2Unnamed
INCLUDING 108.39108.530.140.116.74.01.0
BWN020A134.85137.62.751.741.20.31.8Unnamed
INCLUDING 135.35135.80.450.324.3LLD0.8
BWN020A187.36190.423.060.792.00.31.2Western Trend
INCLUDING 189.29189.530.240.0623.42.81.0
BWN020A256.54261.635.091.740.50.00.5Western Trend
INCLUDING 260.11260.30.190.063.6LLD0.1
BWN021243.94248.094.151.741.30.31.9Western Trend
BWN022294.05297.093.041.741.10.11.2Western Trend
BWN023221.09222.951.861.7019.90.018.9Felix Trend
INCLUDING 221.09221.190.100.09158.4LLD7.9
INCLUDING 222.77222.950.180.16110.80.09.9
BWN023224224.190.190.0516.5LLD0.5Felix Trend

Anmärkningar
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x

Sb price per 10kg x Sb processing recovery
Au price per g x Au processing recovery

Använda priser och utvinning: Au $/uns = 1 760; Sb $/t = 12 800; Au-utvinning = 93 % och Sb-utvinning = 95 %

2. LLD betecknar en mängd antimon som inte kan upptäckas. Detekterbar gräns för analys som använts är 0,01 %

3. Kompositer som inte tolkas som är kopplade till en namngiven åder och understiger 1 g/t AuEq anses inte vara signifikanta och registreras inte här.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

JLT Mobile Computers acquires French sales partner ID Work8.12.2021 23:30:00 CET | Press release

With an own sales office JLT strengthens its local presence in the French market, which has grown to become one of the largest and most important regionsin Europe for JLT Växjö, Sweden, 8Dec2021 * * * JLT Mobile Computers, a leading supplier of reliable computers for demanding environments, today announced that they have signed the agreement to acquire of ID Work, their French sales partner with effect from January 2022. Since its start in 2013 ID Work has successfully been driving sales in France through a country-wide network consisting of system integrators and resellers. Since then, the French market has grown to become one of JLT’s largest and most important markets in Europe. JLT will be taking over the business and establish a local sales office with own personnel. Through the acquisition JLT will get closer to its customers and sales partners in France. The founder of ID Work, who is running the company today will have a continued involvement in JLT over the next couple of year

JLT Mobile Computers förvärvar sin franska säljpartner ID Work8.12.2021 23:30:00 CET | Pressemelding

Frankrike är ett av de största och viktigaste länderna i Europa för JLT ochsyftet med förvärvet är att etablera ett säljkontori egen regi för att stärkaden lokala närvaron Växjö, Sverige, 8:e december2021 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, annonserar idag att man har tecknat ett avtal om förvärv av sin franska säljpartner ID Work med tillträde i januari 2022. Sedan starten 2013 har ID Work framgångsrikt drivit försäljningen av JLT:s produkter i Frankrike genom ett landstäckande nätverk bestående av systemintegratörer och återförsäljare. Den franska marknaden har sedan dess vuxit till att bli en av JLT:s största och viktigaste marknader i Europa. JLT kommer att ta över ID Works verksamhet och etablera ett säljkontor med egen personal. Förvärvet gör att JLT kommer närmare sina kunder och säljpartners. Grundaren av ID Work som idag driver företaget kommer att ha ett fortsatt engagemang i JLT under de kommande åren. För mer informati

Better Collective initiates share buyback program to cover future payments relating to completed acquisitions and incentive programs8.12.2021 18:00:00 CET | Press release

Regulatory Release no. 38/2021 December 8, 2021 Better Collective A/S (the “Company”) has today initiated a share buyback program for up to 10 mEUR, to be executed during the period from December 9, 2021 to February 24, 2022. The purpose of the buyback program is to cover future payments relating to completed acquisitions and to cover established Incentive Plans. The buyback program is being initiated pursuant to the authorization granted by the shareholders at the annual general meeting held on April 26, 2021 to repurchase up to nominal 4,694,532 shares of EUR 0,01 each of the Company’s share capital in the period until the annual general meeting in 2022. The Company has appointed Nordea as lead manager of the buyback program. Under the agreement with Nordea, Nordea will purchase shares on behalf of the Company and will make its trading decisions independently of, and without influence by the Company. The buyback program is subject to the following terms: The purpose of the program is

Nextensa Nv/sa: Shares Repurchase8.12.2021 17:40:00 CET | Press release

NEXTENSA NV/SA: SHARES REPURCHASE Nextensa NV announces that the board of directors has decided to initiate a share repurchase programme to acquire up to 65,000 shares for a total amount of no more than 4,800,000 euros within the limits set down in the (renewed) share repurchase authorization as granted by the extraordinary general meeting of shareholders of 19 July 2021. The goal of the share repurchase is to enable Nextensa to meet its obligations resulting from the purchase plans for the benefit of its executive management. Nextensa recognizes the need for active and committed managers that are able to guide the transformation into a mixed property investor and developer. Furthermore, based on previous experience and current market practices and trends, the nomination and remuneration committee and the board of directors are convinced that managers are more engaged and committed when they are able to participate in the capital of Extensa NV, as this aligns their interests with those

Millicom files standard form for notification of major holdings8.12.2021 17:13:53 CET | Press release

Millicom files standard form for notification of major holdings Luxembourg,December 8, 2021 – Millicom International Cellular S.A. announced today the CSSF regulatory filing of the form: ANNEX A: Standard form for notification of major holdings (attachment) -END- For further information, please contact Press: Vivian Kobeh, Director Corporate Communications +1-786-628-5300 press@millicom.com Yocasta Valdez, Group Manager Digital Media & Communications +1-305-929-5417 press@millicom.com Investors: Michel Morin, VP Investor Relations +1-786-628-5270 investors@millicom.com Sarah Inmon, Director Investor Relations +1-786-628-5303 investors@millicom.com About Millicom Millicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) is a leading provider of fixed and mobile services dedicated to emerging markets in Latin America and Africa. Millicom sets the pace when it comes to providing high-speed broadband and innovation around The Digital Lifestyle® services through its principal brand, TIGO. As

Volta Finance Limited - Result of AGM8.12.2021 16:04:30 CET | Press release

8 December 2021 Volta Finance Limited (VTA / VTAS) RESULTS OF THE FIFTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING Volta Finance Limited announces that at the Fifteenth Annual General Meeting held earlier today all resolutions proposed were duly passed. One of these resolutions was a special resolution. The full text of the resolutions can be found in the Notice of Meeting contained within the Annual Report and Accounts 2021, copies of which are available for viewing on the Company’s website http://www.voltafinance.com. Further information on the votes cast for each resolution will be available on the Company’s website shortly. CONTACTS For the Investment Manager AXA Investment Managers Paris Serge Demay serge.demay@axa-im.com +33 (0) 1 44 45 84 47 Company Secretary and Administrator BNP Paribas Securities Services S.C.A, Guernsey Branch guernsey.bp2s.volta.cosec@bnpparibas.com +44 (0) 1481 750 853 Corporate Broker Cenkos Securities plc Andrew Worne Daniel Balabanoff +44 (0) 20 7397 8900 ***** ABOUT V

New Kisqali® data shows consistent overall survival benefit across genomic and clinical subtypes of interest in HR+/HER2- metastatic breast cancer8.12.2021 15:30:00 CET | Press release

Data from the MONALEESA Phase III program provide further evidence of the unique profile of Kisqali, the CDK4/6 inhibitor with the longest reported median overall survival (OS) in HR+/HER2- metastatic breast cancer (over 5 years) and proven OS benefit across patient subgroups1-5 Kisqali pooled data at the San Antonio Breast Cancer Symposium confirms OS benefit across most common genomic intrinsic subtypes of HR+/HER2- metastatic breast cancer, including the aggressive, ET-resistant HER2-enriched subtype6 Data supports rationale for HARMONIA, the first prospective, head-to-head Phase III trial seeking to identify the best therapeutic option between Kisqali and Ibrance®* for patients with the HER2-enriched subtype Kisqali remains the only CDK4/6i with consistent OS benefit across the entire MONALEESA program, regardless of site and number of metastases, prior treatment, endocrine partner, line of therapy or menopausal status1-5,7-8 Basel, December 8, 2021 — Novartis today announced new K