GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources Corporation meddelar sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2022

Dela

TORONTO, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2022.

Produktionshöjdpunkter för andra kvartalet:

 • Konsoliderad produktion av säljbar guldekvivalent och försäljning av 23 305 respektive 26 781 uns; och
 • Costerfield uppnår en genomsnittlig bearbetningshalt¹ för guldekvivalent på 17,1 g/t, vilket resulterar i att 14 989 uns guldekvivalent produceras.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Bolagets produktion för andra kvartalet understeg förväntningarna när vi bröt områden som utökade fotavtrycket och låg utanför de planerade utvecklingsområdena vid båda gruvorna. Trots att produktionen är lägre än under tidigare kvartal förväntar vi oss förbättringar vid båda anläggningarna när vi påbörjar brytning av mer centraliserade höghaltiga områden under andra halvåret.

”Costerfield producerade 14 989 uns säljbar guldekvivalent under andra kvartalet – lägre än under första kvartalet 2022. Två viktiga faktorer bidrog till detta. För det första bröt vi inom Youle-fyndighetens nedre yttre gränser, som fortsatte längre ut än väntat, men med lägre halter än de centrala delarna av Youle. Även om materialet var av lägre halt än vad som tidigare utvunnits, var det fortfarande lönsamt och utvecklingen fortsatte för att inte sterilisera malmen.

”För det andra drabbades anläggningen av ett ovanligt stort antal sjukskrivningar under kvartalet eftersom covidregelverket inte tillät personer med influensaliknande symtom att komma in på anläggningen. Detta påverkade vår produktion under jord, vilket tvingade verksamheten att bearbeta mer lager av lägre halter än planerat. Sammantaget uppnådde vi ännu ett mycket lönsamt kvartal med en genomsnittlig bearbetningshalt för guldekvivalenter på 17,1 g/ton. Detta fortsatt starka resultat gjorde det möjligt för Costerfield att producera 32 236 uns säljbart guldekvivalent under första halvåret, cirka 6 % högre jämfört med den sexmånadersperiod som slutade i juni 2021.

”Björkdal producerade 8 316 säljbara uns guld under detta kvartal, vilket var mindre än planerat på grund av lägre genomströmningsnivåer och inmatningstakt vid bearbetningsanläggningen. Bearbetade halter minskade i förhållande till föregående kvartal eftersom vi bröt områden med lägre halter i gruvplanen och flera viktiga strossningar gav lägre halter jämfört med blockmodellen. Avstämningsarbete pågår för att förstå denna underprestation. Under tredje kvartalet kommer gruvverksamheten att fokusera på produktionsområden med högt förtroende. Halter påverkades också av att utvecklingsarbetet i flera områden fortsatte längre än planerade strossningsgränser där lönsamma halter fortsatte, vilket i slutändan fördröjde produktionen i dessa områden. Antalet bearbetade ton var också lägre än första kvartalet eftersom det djupare Aurora-materialet, som togs i produktion under andra kvartalet, var svårare än vad som bearbetats historiskt sett, vilket resulterade i en lägre gruvproduktion. Vi överväger alternativ för att höja bearbetningstakten, inklusive att omvandla kvarnarna till sorterande utmatningskvarnar som möjliggör högre malningstakt.

”Som alltid är vi fast beslutna att leverera bra resultat och är övertygade om att vi kommer att uppnå vår operativa och finansiella prognos för 2022. Vi förväntar oss att halterna kommer att förbättras under resten av 2022 på båda anläggningarna och ser fram emot att visa verksamhetens hållbarhet och tillväxtpotential.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade 30 juni 2022:

 • Under andra kvartalet 2022 producerade bolaget totalt 19 395 uns guld och 523 ton antimon, vilket representerar totalt 23 305 uns guldekvivalent jämfört med 22 707 uns guld, 858 ton antimon och 87 062 uns silver under andra kvartalet 2021, vilket motsvarar totalt 28 843 uns guldekvivalent.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 8 316 uns guld under andra kvartalet 2022 jämfört med 10 941 uns guld under andra kvartalet 2021.
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 11 079 uns guld och 523 ton antimon under andra kvartalet 2022 jämfört med 9 959 uns guld och 858 ton antimon under andra kvartalet 2021.

Säljbar produktion för de sex månader som slutade 30 juni 2022:

 • Bolaget producerade totalt 43 976 uns guld och 1 206 ton antimon, vilket motsvarar en produktion på totalt 52 936 uns guldekvivalent jämfört med 46 368 uns guld, 1 690 ton antimon och 130 761 uns silver under motsvarande halvår 2021, vilket motsvarar totalt 57 519 uns guld ekvivalent.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 20 700 uns guld.
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 23 276 uns guld och 1 206 ton antimon.

Tabell 1 – Säljbar produktion för andra kvartalet och halvåret 2022 och 2021

MetalSourceThree months
ended
June 30
2022
Three months
ended
June 30
2021
Six months
ended
June 30
2022
Six months
ended
June 30
2021
Gold (oz)Björkdal8,31610,94120,70022,796
Costerfield11,0799,95923,27621,041
Cerro Bayo-1,807-2,531
Total19,39522,70743,97646,368
Antimony (t)Costerfield5238581,2061,690
Silver (oz)Cerro Bayo-87,062-130,761
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,8751,814
Antimony US$/t14,01810,272
Total Gold Eq. (oz)(1)
Björkdal8,31610,94120,70022,796
Costerfield14,98914,81832,23630,276
Cerro Bayo-3,084-4,447
Total23,30528,84352,93657,519
 1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”guldekv. (uns)”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com.

Försäljning för kvartalet som slutade 30 juni 2022:

 • Under andra kvartalet 2022 sålde bolaget totalt 21 189 uns guld och 748 ton antimon, vilket motsvarar totalt 26 781 uns guldekvivalent jämfört med 23 147 uns guld, 644 ton antimon och 90 024 uns silver under andra kvartalet 2021, vilket motsvarar totalt 28 115 uns guldekvivalent.
 • Björkdal sålde 8 976 uns guld under andra kvartalet 2022 jämfört med 12 132 uns guld under andra kvartalet 2021.
 • Costerfield sålde 12 213 uns guld och 748 ton antimon under andra kvartalet 2022 jämfört med 9 287 uns guld och 644 ton antimon under andra kvartalet 2021.

Försäljning för halvåret som slutade 30 juni 2022:

 • Bolaget sålde 45 572 uns guld och 1 275 ton antimon, vilket motsvarar totalt 55 061 uns guldekvivalent jämfört med 47 747 uns guld, 1 616 ton antimon och 90 024 uns silver under det första halvåret 2021, vilket motsvarar totalt 57 828 uns guldekvivalent.
 • Björkdal sålde 21 110 uns guld.
 • Costerfield sålde 24 462 uns guld och 1 275 ton antimon.

Tabell 2 – Försäljning för andra kvartalet och halvåret 2022 och 2021

MetalSourceThree months
ended
June 30
2022
Three months
ended
June 30
2021
Six months
ended
June 30
2022
Six months
ended
June 30
2021
Gold (oz)Björkdal8,97612,13221,11024,208
Costerfield12,2139,28724,46221,811
Cerro Bayo-1,728-1,728
Total21,18923,14745,57247,747
Antimony (t)Costerfield7486441,2751,616
Silver (oz)Cerro Bayo-90,024-90,024
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,8751,814
Antimony US$/t14,01810,272
Silver US$/oz22.7126.61
Total Gold Eq. (oz)1
Björkdal8,97612,13221,11024,208
Costerfield17,80512,93433,95130,571
Cerro Bayo-3,049-3,049
Total26,78128,11555,06157,828
 1. Kvartalsvis såld guldekvivalent (uns) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com, och för Sb-priset är www.metalbulletin.com. Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Director, Business Valuations & Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566 ext. 1

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Företaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt kostnader för räkenskapsåret 2022. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

____________________________________
¹ Halten för kvartalsvis guldekvivalent beräknas genom att den guldekvivalenta metallen som förs in i bearbetningsanläggningen divideras med anläggningens tonnagegenomströmning för månaden. ”Guldekvivalentens metallhalt” beräknas genom att multiplicera mängden antimon som matas in i bearbetningsanläggningen under kvartalet med antimonmetallens marknadsvärde och därefter dividera med marknadsvärdet av ett uns guld och sedan addera de uns guld som matas in i bearbetningsanläggningen under kvartalet.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

GOGL - Invitation to presentation of Q2 2022 Results17.8.2022 19:30:59 CEST | Press release

Golden Ocean Group Limited (the “Company) will publish its financial results for the second quarter of 2022 on Thursday August 25, 2022. In connection with the release, a conference call and webcast will be held as described below: Conference call and webcast A conference call will be held at 4:00 P.M. CET (10:00 A.M. New York Time) on Thursday August 25, 2022. The presentation will be available for download from the Investor Relations section at www.goldenocean.bm (under "Presentations") prior to the conference call/webcast. In order to listen to the presentation you may do one of the following: a. Webcast Visit the Investor Relations section of the Company’s website at www.goldenocean.bm and click on the link to “Financial Calendar and Webcast”, or access directly via the webcast link below. GOGL Q2 2022 Webcast b. Conference Call Participants will need to register online prior to the conference call via the link below. Dial-in details will be available when registered. GOGL Q2 2022

Changes in Nokia Corporation's own shares17.8.2022 18:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 17 August 2022 at 19:30 EEST Changes in Nokia Corporation's own shares Espoo, Finland – A total of 189 403 Nokia shares (NOKIA) held by the company were today transferred without consideration to participants of Nokia's equity-based incentive plan in accordance with the rules of the plan. The transfer is based on the resolution of the Board of Directors to issue shares held by the company to settle its commitments to participants of the plan as announced on 3 February 2022. The number of own shares held by Nokia Corporation following the transfer is 79 311 737. About Nokia At Nokia, we create technology that helps the world act together. As a trusted partner for critical networks, we are committed to innovation and technology leadership across mobile, fixed and cloud networks. We create value with intellectual property and long-term research, led by the award-winning Nokia Bell Labs. Adhering to the highest standards of integrity and security, w

Spryker Recognized as a Visionary in 2022 Magic Quadrant™ For Digital Commerce17.8.2022 18:00:00 CEST | Press release

BERLIN and NEW YORK, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, a leading digital commerce platform for Sophisticated Commerce use cases in B2B, Enterprise Marketplaces, IoT and Unified Commerce, has been recognized by Gartner® as a Visionary in the 2022 Magic Quadrant™ for Digital Commerce. It is Spryker's third consecutive inclusion in the Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Commerce. “At Spryker, our goal is to enable digital innovation and differentiation with our composable platform designed specifically for sophisticated transactional business models. We believe being recognized for the second time as a Visionary validates our continued dedication to empowering companies to grow, innovate, and differentiate,” said Boris Lokschin, Co-Founder and CEO at Spryker. “This year we launched our App Composition Platform as the latest stage in our commitment to delivering true composability. This first of its kind platform is why we feel Spryker continues to be recognized in the market. W

Nextensa NV/SA : Half-Year Financial Report 202217.8.2022 17:40:00 CEST | Press release

HALF-YEAR FINANCIAL REPORT 2022 Regulated information Brussels, 17 August 2022 5:40 PM CEST For the first half-year of the financial year 2022 we record the following key data: • The rental income increased by € 3.0 million compared to June last year and now amounts to € 33.2 million • The financial debt ratio has decreased from 48.56% at the end of 2021 to 46.31% on 30 June 2022, in line with the predefined plan • The occupancy rate increased and is now 90.30% compared to 89.09% at the end of 2021 • The extension of the Shopping center Knauf Schmiede welcomes its first shops • The Park Lane phase II project at Tour & Taxis has been launched with a successful reservation of 50% of the apartments of the first section • The construction works on The Emerald office building (7,000 m2) started on Cloche d’Or, a new urban district in the southern outskirts of Luxembourg City Attachment SEMI-AR_2022_ENG_final

Matthews International Acquires OLBRICH GmbH and R+S Automotive GmbH, Extends Engineering Capabilities for Energy17.8.2022 14:49:41 CEST | Press release

PITTSBURGH, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) announced today that the Company has closed on the previously-announced acquisitions of German based engineering firms, OLBRICH GmbH (“OLBRICH”) and R+S Automotive GmbH (“R+S Automotive”), for EUR €43 million (approximately U.S. $45 million). Headquartered in Bocholt, Germany, OLBRICH is a production and intelligent equipment manufacturer, specializing in purpose-built rotary processing equipment, including equipment used in the manufacturing of dry and wet electrodes for lithium-ion batteries uses in electric vehicles and components for hydrogen fuel cells and electrolyzers, with additional strong positions in Specialty & Pharma, Packaging and Home & Décor. R+S Automotive is a specialty engineering services provider of automation, plant and tooling concepts for automotive manufacturing companies around the world. The Company plans to integrate OLBRICH and R+S Automotive with its Saueres