GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources Corporation fortsätter att utvidga Shepherd-zonen och tillhandahåller en uppdatering av Costerfields djupborrningsprogram

Dela

Betydande utvidgning i södra delen av Shepherd-zonen, för närvarande med en slaglängd på 500 meter (”m”). Djupborrningsprogrammet i Costerfield har påträffat ådror med synligt guld.

TORONTO, Oct. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om borrningen vid dess Costerfield-gruva i Victoria, Australien.

Ytterligare diamantborrning under Youle-malmkroppen har delat upp Shepherd-zonen i fem separata ådror. Dessa är grupperade i horisontella östliga och västliga ådror enligt beskrivningen i den föregående uppdateringen av Shepherd-zonen (se pressmeddelandet från den 8 juni 2021). Den östliga ådergruppen har utvidgats söderut och sträcker sig mer än 400 m i slaglängd och drygt 100 m vertikalt. Shepherd-systemet är fortfarande öppet norrut, söderut och på djupet, och det sydligaste borrhålet uppvisar genomgående ådring med betydande guld- och antimonhalter.

Costerfield Deeps-programmet har utvecklats med ett nytt borrhål sedan den senaste uppdateringen 2020. Borrhål CD002 och kilhål CD002W1 borrades under Cuffley- och Augusta- fyndigheterna och kvartsådror hittades med flera synliga guldfyndigheter i horisontella ådror som inte påträffats tidigare. Upptäckten av nya guldbärande ådror på djupet i Augusta-gruvan bygger på tidigare rapporterade höghaltiga fynd i djupborrningsprogrammet King Cobra och slår fast bolagets förväntningar på ett betydande system med väsentligt mineraliserade guldbärande ådror på djupet under den nuvarande utvecklingen.

Nya borrningshöjdpunkter:

Östlig ådergrupp (Eastern Vein Group)

 • 399,0 g/t guld över sann bredd på 0,11 m  i KD773;
 • 61,8 g/t guld över sann bredd på 1,66 m  i BC214;
 • 24,6 g/t guld och 2,3 % antimon över sann bredd på 1,19 m  i BC218A;
 • 10,0 g/t guld och 2,3 % antimon över sann bredd 8,2 m i BC239 inklusive:
  • 98,6 g/t guld och 18,5 % antimon över sann bredd på 0,31 m;
  • 2,4 g/t guld och 1,7 % antimon över sann bredd på 0,74 m;
  • 19,8 g/t guld och 8,3 % antimon över sann bredd på 0,26 m;
  • 156,0 g/t guld och 19,1 % antimon över sann bredd på 0,17 m; och
 • 14,8 g/t guld och 11,6 % antimon över sann bredd på 1,76 m  i BC241

Västlig ådergrupp (Western Vein Group)

 • 155,0 g/t guld och 10,5 % antimon över sann bredd på 0,11 m  i BC234; och
 • 66,6 g/t guld över sann bredd på 0,25 m  i BC220

Ytterligare detaljer kring förekomsten inklusive betydande förekomster inom kompositintervall finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar: ”Trots en omdirigering av resurser till andra mål i närheten av gruvan, medan lämpliga borrplattformar sattes upp, gav borrning och tolkning av Shepherd utmärkta resultat. Mandalay är väldigt uppmuntrat av åderns utvidgning på 150 m som även omfattar en av de största förekomsterna i systemet hittills. När uppgifterna blev färdiga förstod vi att vad som tidigare uppfattades som två horisontella ådringar, nu tolkas som fem separata ådror.”

Duffy fortsätter, ”Efter utvidgningen av ådrorna och slaglängden, visar de sydliga ådrorna ökade mängder antimon vid sidan av de guldbärande kvartsådrorna. Antimon produceras för närvarande som en samprodukt tillsammans med guld och anses vara ett kritiskt mineral av Australiens regering. Denna södra zon är rik på antimon och är fortfarande öppen söderut och på djupet. Den övre vertikala begränsningen (interaktion med Youle) stiger i takt med att ådern fortsätter söderut.”

Duffy fortsätter, ”I samband med Shepherd-borrningsprogrammet utvidgades det pågående Costerfield Deeps-projektet med två djupa hål under Costerfield-korridoren med flera miljoner uns. Vi är glada att CD002 – som har borrats under Cuffley-fyndigheten – gav två förekomster av synligt guld i kvartsådror på 998 m respektive 1 169 m nedåt i hålet. Detta resultat tillsammans med de inledande höghaltiga fynden som borrades 2016, indikerade att systemet på djupet (900 m under ytan) är 500 m brett.”

Duffy avslutar, ”Både de gradvisa steg som tagits i samband med upptäckten av Shepherd och den stegvisa borrningen i Costerfield Deeps-programmet utgör en stark grund för framtida tillväxt vid Costerfield. Gruvan har för närvarande en av världens högsta guldhalter och Australiens högsta antimonhalt.

”En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration, för att ytterligare förklara informationen i detta meddelande. Videon hittar du på Mandalays webbplats eller genom att klicka här.”

Shepherd-zonens utvidgning och utfyllnad

Sedan Mandalays senaste pressmeddelande om borrning i Shepherd-zonen (8 juni 2021) har ytterligare 27 hål borrats i Shepherd-zonen. Från denna borrning har prover tagits på 62 signifikanta fynd.

Den senaste borrningen fokuserade på att bygga förtroende för de norra och centrala delarna av Shepherd och utvidga ådern söderut. Fortsatt borrning och tolkning har förfinat Shepherd-modellen; de tidigare tolkade östliga och västliga Shepherd-ådrorna har definierats vidare i en serie på två ådror (Shepherd och Merino) grupperade som ”Eastern Veining” och tre ådror (Suffolk, Dorper och Southdown) grupperade som ”Western Veining” (figur 1).

De laterala och vertikala utvidgningarna av Shepherd-zonens ådror är ännu inte helt kända, eftersom den sydligaste borrningen visar att systemet fortfarande har en hög halt. Den nya tolkningen av tre ådror som fortsätter norrut har visat att den nordligaste borrningen inte har testat ådern på ett tillfredsställande sätt. Mineralisering på djupet har upptäckts, men de borrvinklar som erbjuds av befintlig infrastruktur blir akuta på djupet. Eftersom borrningen hittills har fokuserat på lateral utvidgning har den planerade utvidgningen på djupet från borrade horisontella hål inte utvecklats ännu.

Fig. 1. Lutande planavsnitt i Shepherd-ådersystemet, så som det för närvarande tolkas, med positionerna för de förekomster som visas i detta pressmeddelande.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8711fe30-75a7-4be2-bb1b-e6fe3c2fa1a7

Östlig åder (Eastern Veining)

Ungefär 150 m slaglängd har lagts till söder om Shepherd-ådern genom förekomster som erhållits i borrhål BC234, BC239, BC240 och BC241. Tillsammans med guldet i kvarts är ådror allmänt förekommande i de norra och centrala delarna av Shepherd, och borrningen uppvisar en stark och rik stibnitådring (antimonmalm). Denna mineralisering visas i BC239 med förekomster på 10,0 g/t guld och 2,3 % antimon över sann bredd på 8,2 m inklusive 98,6 g/t guld och 18,6 % antimon över 0,31 m och 156,0 g/t guld och 19,1 % antimon över 0,17 m. Den sydligaste förekomsten (BC240: 40,1 g/t Au och 13,5% Sb över sann bredd på 0,30 m) visar fortfarande stark närvaro av guld och antimon. Ungefär 50 m ovanför sydligaste BC240 ligger förekomsten av BC241, som återigen uppvisar höggradiga ådror med en komposit på 14,8 g/t guld och 11,6 % antimon över sann bredd på 1,76 m (figurerna 2 och 3).

Fig. 2. Bild av borrkärnan i BC241 av Shepherd-förekomsten. Längder och halter för djuphålet visas i rött. Det ljusgrå eller metalliska mineralet är stibnit.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3cf9a56-c779-4aed-bdc6-487dea06ecce

De två nyligen definierade ådrorna i ”Eastern Array” har olika riktning utmed Shepherd-förkastningen (75 °) i väster i motsats till den subvertikala (85 °) Merino-ådern. Denna variation i riktningen orsakar en konvergens av strukturerna och en lokaliserad uppgradering längs den norra förkastningen. Ett viktigt fynd från den senaste iterationen av modelleringen är att Shepherd-ådern troligen är en strukturell och mineraliserad fortsättning av Youle-malmkroppen fast i brantare riktning (figur 1).

Fig. 3. Längdsnitt av östlig ådergrupp i Shepherd-zonen (600, 605 ådror)
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/08d2b5dd-b590-4842-9cbd-8e13dca3be53

Västlig åder (Western Veining)

Efter den senaste uppdateringen har den ”västliga ådern” delats upp i tre separata ådror (Suffolk, Dorper och Southdown). Borrningar efter meddelandet i juni gav träffar endast i Suffolk- och Southdown-ådrorna. Många av hålen mot den västliga ådern har under denna rapporteringsperiod avsatts för att fylla ut stora öppningar som hittades i takt med att tolkningen fortskred, och för att utvidga dessa ådror nedåt i hålet. De västliga ådrorna norrut (Suffolk, Dorper) fortsätter att domineras av enbart guldmineralisering med stibnit som ofta inte upptäcks i dessa fynd, såsom BC220 (66,6 g/t guld över sann bredd på 0,25 m) i Suffolk-ådern. Den södra Southdown-ådern uppvisar både antimon- och guldmineralisering som påträffades i borrhål BC234 (155 g/t guld och 10,5 % antimon över sann bredd på 0,11 m). Nuvarande tolkningen visar en förändring i slaglängden mellan Suffolk- och Southdown-ådrorna, och ytterligare utfyllnadsborrning (mellan 6 990 och 7 040 m) planeras för att förstå denna förändring tillsammans med typen av mineralisering från guld i kvarts i Suffolk-ådern till den mer stibnit och kvarts med synligt guld som ses i Southdown-ådern.

Fig. 4. Längdsnitt av Shepherd-zonens västliga ådergrupp
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/888feb0a-75c1-4531-b8c9-9422d6f5be07

Utfyllnadsborrning och utvidgningsborrning av Shepherd-zonen pågår med nuvarande program fram till slutet av året. Dessutom kommer borrning på djupet återigen att stå i fokus när ytterligare borrningsmål blir tillgängliga i takt med att fallet går mot Shepherd.

Djupborrning i Costerfield

Costerfield Deeps-borrningsprogrammet har utformats för att utforska det spännande djupborrningsprogrammet som påbörjades 2015, vilket redan har lett till många tidigare rapporterade höghaltiga fynd (beskrivs nedan). Med den fortsatta framgången vid Cuffley, Brunswick och nu Youle, blev Costerfield Deeps en lägre prioritet tills ytterligare lito-stratigrafiska analyser (som utlöstes av framgången för den angränsande Fosterville-gruvan) gav sammanhang åt resultaten av hög guldhalt och utsikterna till ett betydligt större mål. Generellt sett ligger den gynnsamma miljön på ett djup mellan 0,8 och 1,2 km, så det nuvarande programmet har inneburit långa borrhål med kilar från dessa hål. Borrhål CD001 under södra Youle rapporterades 2020. Nedan följer en sammanfattning av det andra hålet i serien CD002 och kilriktning på djupet söder om fältet.

Borrhål CD002, som färdigställdes den 30 juli 2021, borrades till ett djup av 1 497 m och utformades för att testa på djupet under Cuffley- och Augusta-malmsystemen, nedåt i fallet i ett område där höghaltig guldmineralisering har påträffats under 2016 års borrning av King Cobra. De djupaste signifikanta resultaten från detta program är:

 • CSK007 – 47,5 g/t guld över sann bredd på 2,37 m (rapporterad 19 januari 2016). Inklusive 1 361 g/t guld över sann bredd på 0,08 m; och
 • CSK012 – 344,7 g/t guld över sann bredd på 0,19 m (rapporterad 25 juli 2016)

Geologisk modellering av detta område, som innebar integrering av lito-stratigrafisk och strukturell information från 2019 års CD001-borrhål, visade att det fanns en bred antiklinal som korsas av utvidgningen nedåt i fallet av de västsluttande förkastningarna som begränsar de för närvarande utvunna malmkropparna och innehåller samma kolhaltiga sandsten som påträffades i CD001. Den geokemiska och reologiska kontrasten mellan dessa sandstenar med de siltstensdominerade litologierna i Costerfield-området föreslogs som en gynnsam miljö för mineralisering.

Fig. 5. Tvärsnitt av Costerfield Deeps-hålet CD002 som visar positionen för de mineraliserade ådror som påträffats i samband med gruvorna i Brunswick och Cuffley/Augusta.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db5e9251-c0b2-4aee-9f37-69c2bcfd5d59

CD002 fann att den tolkade antiklinalen var närvarande (figur 5) och påträffade två signifikant mineraliserade ådror som båda visade synligt guld:

 • Från 998,7 m till 0,7 g/t guld över sann bredd på 0,12 m; och
 • Från 1 169 m till 7,9 g/t guld över sann bredd på 0,07 m.

Analysresultatet av den lägre halten i den första ådern (vid 999 m hål) var en subvertikal östlig åder, som är atypisk i ådror som innehåller synligt guld vid Costerfield och belyser den signifikanta ”korneffekten” som är aktiv vid analys av grovt guldmaterial. Denna effekt avtar i Shepherd-zonen tack vare analys av hela diamantborrkärnor. Costerfield Deeps-borrkärna sågas itu före provtagning och den andra halvan behålls för arkivering. Kilning utfördes för att fördubbla de mineraliserade förekomsterna och öka förtroendet för geologisk tolkning runt dessa områden. Analysresultaten för dessa kilar redovisas i bilagan till detta meddelande.

Fig. 6. Fotomikrografi av guld i ådror vid 998,7 m i CD002.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f71cf22d-4295-4244-b1ad-5c6b75fc67f8

Dessa mineraliserade fynd fortsätter den prospektering på djupet som först identifierades i CSK007- och CSK012-borrhålen under King Cobra, och pekar på potentialen för att det ska finnas mineralisering mellan förkastningarna Adder och Blue-Ringed i den befintliga gruvan. Med den nya informationen från CD002 är denna mineraliserade korridor nu minst 500 m bred och av okänd slaglängd. Detta område kommer även i fortsättningen att fokusera på ytterligare borrning under 2022.

Borrning och analys

All borrning under jord som rapporteras i detta dokument slutfördes med 2 x LM90 och 1 x LM30 Boart Longyear-diamantborriggar som drivs av borrentreprenören Starwest Pty Ltd. Borrningen på ytan slutfördes med hjälp av en Boart Longyear LM90-diamantborrigg. Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av grovkornigt guld i borrproven. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar hela den återstående massan på +75µm till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och 3 x fragment av fraktioner på -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2021 med titeln ”Mandalay Resources - Costerfield Operation NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt underhålls-, avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktionsprofil och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapper lagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för Youle-fyndigheten (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Borrkompositer i Shepherd-zonen

DRILL HOLE IDFROM (M)TO (M)DRILL WIDTH (M)TRUE WIDTH (M)AU GRADE (G/T)SB GRADE (%)AU (G/T) OVER MIN.
1.8M MINING WIDTH
VEIN NAME
BC21458.3860.962.581.6661.80.157.1Merino
BC216156.09156.680.590.203.0LLD0.3Merino
BC217151.00152.321.440.6520.1LLD7.3Merino
including151.98152.320.340.1284.2LLD5.6Merino
BC220129.44129.790.350.294.00.10.7Merino
BC221121.61121.960.350.1595.516.911.2Merino
BC222121.85122.360.510.1265.76.65.4Merino
BC225163.85166.372.521.340.1LLD0.1Merino
BC227102.68105.903.222.071.6LLD1.6Merino
BC228A99.95100.310.360.1774.40.07.0Merino
BC23190.0290.940.920.7422.0LLD9.0Merino
BC232105.84106.680.840.4516.40.04.1Merino
KD774134.00134.240.240.130.40.00.0Merino
BC21456.0058.382.380.6614.80.55.9Shepherd
BC215119.15119.350.200.050.50.00.0Shepherd
BC218A173.00174.931.931.1924.62.319.8Shepherd
including174.24174.930.690.4766.76.521.3Shepherd
BC225172.17172.770.600.397.6LLD1.7Shepherd
BC227114.96115.550.590.3014.9LLD2.5Shepherd
BC228A125.96126.600.640.250.90.00.1Shepherd
BC230103.70104.040.340.260.4LLD0.1Shepherd
BC232114.66115.160.500.23114.00.014.6Shepherd
BC233141.50142.100.600.272.1LLD0.3Shepherd
BC234265.45268.442.991.0212.36.515.5Shepherd
BC237142.93143.560.630.2291.20.011.2Shepherd
BC239270.66286.1515.498.2310.02.315.4Shepherd
Including270.66271.400.740.3198.618.524.4Shepherd
Including276.16277.150.990.2619.88.35.6Shepherd
Including285.83286.150.320.17156.019.118.9Shepherd
Including271.40276.164.760.742.41.72.6Shepherd
BC240328.10328.550.450.3040.113.511.9Shepherd
BC241127.70130.843.141.7614.811.640.7Shepherd
KD77393.0693.180.120.11399.00.124.4Shepherd
KD774136.25137.471.220.7331.90.013.0Shepherd
BC218A267.73268.270.350.2223.26.14.6Southdown
BC234349.98350.130.150.11155.010.511.0Southdown
BC214103.08103.230.150.100.3LLD0.0Suffolk
BC215146.68149.052.371.460.2LLD0.2Suffolk
BC220102.96103.240.280.2566.60.09.3Suffolk
BC221213.79213.950.160.100.10.00.0Suffolk
BC222218.84219.000.160.1058.40.03.2Suffolk
BC228117.70118.701.000.3121.5LLD3.7Suffolk
BC229124.70124.910.210.110.0LLD0.0Suffolk
BC232161.87162.240.370.143.6LLD0.3Suffolk
BC235129.60130.130.530.370.4LLD0.1Suffolk
BC215128.47129.901.431.011.8LLD1.0Unnamed
BC222110.41110.700.290.1919.8LLD2.1Unnamed

Anmärkningar
1.   AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

 AuEq g per t = Au g per T + Sb% × (Sb-pris per 10 kg × Sb-utvinning)/(Au-pris per g × Au-utvinning)

      Använda priser och utvinning: Au $/uns = 1 760; Sb $/t = 12 800; Au-utvinning = 93 % och Sb-utvinning = 95 %

2.  LLD betecknar en mängd antimon som inte kan upptäckas. Detekterbar gräns för analys som använts är 0,01 %

3.  Kompositer som inte tolkas som är kopplade till en namngiven åder och understiger 1 g/t AuEq när de späds ut till 1,8 m anses inte vara signifikanta och registreras inte här.

Tabell 2. Kompositer för djupborrning i Costerfield

Drill Hole IDFrom (m)To (m)Drill Width (m)True Width (m)Au Grade (g/t)Vein name
CD002988.67989.130.460.080.8
CD002998.67999.130.460.120.7Upper vein
CD0021169.241169.50.260.077.9Lower vein
CD002W11034.831035.090.260.061.0
CD002W11046.951047.650.700.160.7Lower vein
CD002W11211.331212.331.000.420.5
CD002W2997.6998.130.530.132.4Upper vein


För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

FDA approves Roche’s Susvimo, a first-of-its-kind therapeutic approach for neovascular or “wet” age-related macular degeneration (nAMD)22.10.2021 20:30:00 CEST | Press release

Susvimo, previously called Port Delivery System with ranibizumab, is the first nAMD treatment in 15 years to provide an alternative to standard-of-care eye injections needed as often as once a monthBy continuously delivering medicine into the eye through a refillable implant, Susvimo may help people with nAMD maintain their vision with as few as two treatments per yearNeovascular AMD impacts approximately 20 million people worldwide and is a leading cause of blindness in people over the age of 60 Basel, 22 October 2021 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved Susvimo™ (ranibizumab injection) 100 mg/mL for intravitreal use via ocular implant for the treatment of people with neovascular or “wet” age-related macular degeneration (nAMD) who have previously responded to at least two anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) injections. Neovascular AMD is a potentially blinding condition that requires treatment wi

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS22.10.2021 16:20:00 CEST | Press release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-10-26BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2024 The following issuers are accepted for delivery: GÖTEBORGS KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN JÖNKÖPINGS KOMMUN Linköpings Stadshus AB MALMÖ KOMMUN SKÅNE LÄNS LANDSTING STOCKHOLMS KOMMUN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SÖDERTÄLJE KOMMUN Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2021-10-15BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2021-10-26Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 750 +/- 750 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 750 million. No bid may

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS22.10.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-10-27BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: HEIMSTADEN BOSTAD AB: XS2259781230, 2025-02-25 CASTELLUM AB: SE0012675916, 2025-11-27 CASTELLUM AB: SE0011062827, 2023-05-17 ESSITY AB: XS2355204608, 2025-01-17 LUNDBERGFORETAGEN AB: SE0012676609, 2025-11-13 LUNDBERGFORETAGEN AB: SE0012676666, 2024-12-06 SVENSK FASTIGHETS FIN: SE0013882719, 2022-11-16 SVENSK FASTIGHETS FIN: SE0012676880, 2022-09-07 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-09-27Bid date2021-10-27Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS2259781230: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0012675916: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0011062827: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2355204608: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE00

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS22.10.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-10-28BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 195. SE0013546066. 2025-06-18 STADSHYPOTEK AB: 1591, SE0013882644, 2026-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 518, SE0011309244, 2025-09-17 DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 Bid date2021-10-28Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)195: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1591: 1700 mln SEK +/-850 mln SEK 146: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 580: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 518: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2312: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 5535: 600 mln SEK +/-300 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)195: 500 mln SEK per bid 1591: 1700 mln SEK per bid 146: 800 mln SEK per bid 580: 500 mln SEK per bid 518: 500 mln SEK per bid 2312: 400 mln SEK per bid 5535: 600 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (co

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS22.10.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-10-29BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1056. SE0004517290. 2032-06-01 SWEDISH GOVERNMENT: 1053, SE0002829192, 2039-03-30 Bid date2021-10-29Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1056: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1053: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1056: 500 mln SEK per bid 1053: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-11-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-10-22 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c

Stockwik tillträder Sundisol22.10.2021 16:00:00 CEST | Pressemelding

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 22 oktober 2021 tillträtt Sundisol Aktiebolag och den fastighet från vilken Sundisols verksamhet bedrivs. Samtliga aktier i Sundisol och fastighetsbolaget har förvärvats. Tillträdet är i enlighet med det avtal om förvärv som ingicks och offentliggjordes den 20 oktober 2021. Sundisol är ett bolag med inriktning på installation av akustikplattor och undertak. Sundisol är beläget i Sundsvall och omfattar 11 anställda. Verksamheten har bedrivits sedan 1973. Sundisols omsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till drygt 23,4 MSEK respektive 3,8. Fastighetsbolagets hyresintäkter och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till 0,7 MSEK respektive 0,6. Köpeskillingen för Sundisol uppgår till 17,0 MSEK på skuldfri basis vilket beräknas motsvara en multipel om 4,1x EV/EBITDA, varav 15 MSEK erläggs kontant och 2 MSEK genom revers med 3 års löptid och

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier22.10.2021 14:42:18 CEST | Pressemelding

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2021 fattat beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska genomföras inom ramen för ett återköpsprogram vilket syftar till att säkerställa HMS åtaganden att leverera prestationsaktier enligt HMS Aktiesparprogram 2022-2025. Återköpen får inledas den 25 oktober 2021 och kommer att ske vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2022. Återköpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fattar handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av HMS. Återköp kommer ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ske av högst 81 000 aktier. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer