GlobeNewswire by notified

Maha Energy AB meddelar resultat för fjärde kvartalet 2022 och inbjudan till webcast

Dela

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet förfjärde kvartalet 2022. Rapporten är bifogad idetta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Höjdpunkter

(alla belopp är i amerikanska dollar (USD) om ej annat anges)

Fjärdekvartalet 2022

 • Bindande slutligt avtal (”term sheet”) signerats avseende en sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0. Slutförande beräknas ske efter godkännande på Mahas extra bolagsstämma 29 mars 2023.
 • Försäljning offentliggjord av Mahas brasilianska dotterbolag för en sammanlagd köpeskilling om 186,9 miljoner USD, med en köpeskilling om 138 miljoner USD plus 9,3 miljoner USD efter justeringar av Maha Brazils rörelsekapital, netto, samt 3,7 miljoner USD efter justeringar av inklusive likvida medel, netto, samt 36,1 miljoner USD som ska betalas när vissa milstolpar har uppnåtts.
 • Bolaget slutförde en riktad nyemission om 23,9 miljoner aktier vilken tillförde cirka 20 miljoner USD för att förstärka balansräkningen.
 • Tre nya ledningstillsättningar, inklusive Verkställande Direktör, CFO (Ekonomichef) och CLO (Chefsjurist).
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det fjärde kvartalet 2022 var 2 621 BOEPD (Q4 2021: 3 098 BOEPD) varav 280 BOEPD (Q4 2021:247 BOEPD) avsåg kvarvarande verksamhet och 2 341 BOEPD
  (Q4 2021:2 851 BOEPD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • Intäkter om 17,3 miljoner USD (Q4 2021: 17,8 miljoner USD) varav 2,0 miljoner USD (Q4 2021: 2,0 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 15,3 miljoner USD (Q4 2021: 15,8 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
  • Rörelsens netback uppgick till 9,8 miljoner USD (Q4 2021: 11,9 miljoner USD) varav 1,0 miljoner USD (Q4 2021: 1,1 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 8,8 miljoner USD (Q4 2021: 10,8 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • EBITDA om 8,8 miljoner USD (Q4 2021: 15,6 miljoner USD) varav -1,3 miljoner USD (Q4 2021: -0,5 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 10,1 miljoner USD (Q4 2021: 16,1 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
  • Periodens resultat uppgick till 0,1 miljoner USD (Q4 2021: 7,4 miljoner USD) varav -3,6 miljoner USD (Q4 2021: 3,8 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 3,7 miljoner USD (Q4 2021: 11,1 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
  • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,00 USD (Q4 2021: 0,06 USD) varav -0,03 USD (Q4 2021: -0,03 USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 0,03 USD (Q4 2021: 0,09 USD) avsåg avvecklad verksamhet.

Helåret 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för helåret 2022 uppgick till 3 213 BOEPD (2021: 3 387 BOEPD) varav 401 BOEPD (2021:212 BOEPD) avsåg kvarvarande verksamhet och 2 812 BOEPD (2021:3 175 BOEPD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • Intäkter för helåret 2022 uppgick till 89,8 miljoner USD (2021: 68,3 miljoner USD) varav 12,3 miljoner USD (2021: 5,7 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 77,5 miljoner USD (2021: 62,6 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • Rörelsens netback för helåret 2022 uppgick till 60,7 miljoner USD (2021: 46,1 miljoner USD) varav 6,5 miljoner USD (2021: 2,9 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 54,2 miljoner USD (2021: 43,2 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • EBITDA för helåret 2022 uppgick till 55,1 miljoner USD (2021: 47,7 miljoner USD) varav -0,4 miljoner USD (2021: -2,2 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 55,5 miljoner USD (2021: 49,9 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • Årets resultat för 2022 uppgick till 22,9 miljoner USD (2021: 21,6 miljoner) varav -12,5 miljoner USD (2021: -13,3 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 35,4 miljoner USD (2021: 34,9 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
  • Vinst per aktie före och efter utspädning för helåret 2022 var 0,19 USD (2021: 0,19 USD) varav -0,10 USD (2021: -0,12 USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 0,29 USD (2021: 0,31 USD) avsåg avvecklad verksamhet.
  • Likvida medel per den 31 december 2022 var 23,2 miljoner USD (2021: 25,5 miljoner USD) varav 19,5 miljoner USD (2021: 18,4 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 3,7 miljoner USD (2021: 7,2 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.

Finansiell information i sammandrag

Tabellen avser kvarvarande och avvecklad verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges)Q4 2022Q3
2022
Q2
2022
Q1
2022
Q4
2021
Helår 2022Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD)2 6212 3893 2924 5803 0983 2133 387
Intäkter17 27117 65724 01830 83117 81889 77768 306
Rörelsens netback9 79610 99817 40822 52811 91360 72946 060
EBITDA8 7659 64814 62122 06915 61555 10147 725
Periodens resultat932 5938 21912 0307 36322 93321 587
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD)0,000,020,070,100,060,190,19
Likvida medel23 22811 33823 86329 41625 53523 22825 535

Tabellen avser kvarvarande verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges)Q4
2022
Q4
2021
Helår
2022
Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD)280247401212
Intäkter1 9911 97812 3275 732
Rörelsens netback1 0021 0966 5232 882
EBITDA(1 335)(522)(420)(2 201)
Periodens resultat(3 579)(3 774)(12 529)(13 339)
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD)(0,03)(0,03)(0,10)(0,12)
Likvida medel19 52018 37019 52018 370

Tabellen avser avvecklad verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges)Q4
2022
Q4
2021
Helår
2022
Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD)2 3412 8512 8123 175
Intäkter15 28015 84077 45062 574
Rörelsens netback8 79410 81754 20643 178
EBITDA10 10016 13755 52149 926
Periodens resultat3 67211 13735 46234 926
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD)0,030,090,290,31
Likvida medel3 7087 1653 7087 165

Brev till aktieägarna

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Det fjärde kvartalet 2022 innebar en tid av förändring för Maha med Investmentfonden, som hanteras av Starbord Partners, ett brasilianskt private equity-bolag, som ny aktieägare och blev Maha största aktieägare med ca 19,9 procent. De stora förändringarna i Mahas aktieägarstruktur, styrelse och företagsledning, tillförde förnyat ledarskap och expertis inom och starka meriter i den latinamerikanska energimarknaden.

Bland förändringarna sedan november är det viktigt att peka på följande händelser:

 1. Förändringar i styrelsen: Mahas styrelse tillfördes tre nya styrelseledamöter som har omfattande företagsledande och finansiell bakgrund i energiindustrin och framför allt i mindre olje- och gasbolag (Fabio Vasell och jag själv är båda tidigare grundare och styrelseordföranden i 3R Petroleum, ett noterat brasilianskt olje- och gasbolag med 2 miljarder USD i marknadsvärde);
 2. Förändringar i företagsledningen: Tre nya personer anslöt till Mahas företagsledning under det senaste kvartalet:
  1. Jag, Paulo Mendonça, utsågs till Verkställande Direktör och förnyar Mahas ledarskap;
  2. Bernardo Guterres utsågs till ny CFO i Maha och tillför kompetens och expertis från en 15-årig karriär inom större internationella banker och högt rankade brasilianska private equity-bolag med uppgiften att optimera Bolagets nuvarande kapitalstruktur och leda Bolagets spännande och viktiga förvärvsstrategi;
  3. Barbara Bittencourt utsågs till Chief Legal och Compliance, en ny position i Bolagets företagsledning. Det huvudsakliga syftet var att tillföra teknisk och legal support inom en sektor som har omfattande och komplexa regelverk i olika länder. Barbara har en omfattande karriär som partner i större advokatfirmor och hon har de senaste tio åren helt och hållet ägnat sig åt olje- och gasmarknaden.
 3. I början av december 2022 ingick Maha och DBO 2.0 (”DBO”) en bindande överenskommelse (ett s.k. ”term sheet”) avseende en sammanslagning av bolagens verksamheter. DBO har en 15-procentig ägarandel i 3R Offshore som äger och opererar två offshore kluster i Brasilien - Papa Terra och Peroá. När affären är genomförd kommer den att tillföra ett intressant värde för Mahas aktieägare då den kommer att genomföras till en attraktiv ingångsmultipel om 0,2*P/NAV (nyemission av 36,8 miljoner aktier). Transaktionen kommer, när den är genomförd, att öka Mahas bevisade och sannolika reserver (2P-reserver) med cirka 18,5 miljoner fat oljeekvivalenter och beräknas 2023 tillskjuta cirka 2 000 fat oljeekvivalenter per dag i nettoproduktion med en ytterligare uppsida genom uppgradering av Papa Terra och Peroá och en möjlig utbyggnad i Malombe (del av Peroáklustret). Transaktionen förstärker konstruktionen av en diversifierad portfölj som är balanserad mellan mogna olje- och gastillgångar på land (onshore) såväl som till havs (offshore) med fokus på kassaflöden. Slutförandet av denna transaktion förväntas ske efter godkännande från Mahas extra bolagsstämma den 29 mars 2023.
 4. I mitten av december 2022 tillfördes Maha cirka 19 miljoner USD efter transaktionskostnader genom en riktad nyemission vilket förstärkte och förbättrade Bolagets tidigare kapitalstruktur och tillför en ny bas av aktieägare som har en långsiktig investeringsprofil. Kapitalanskaffningen förstärkte Bolagets investerarbas och attraherade nya institutionella och internationella intesterare.
 5. Under den sista veckan i december 2022 slutförde Maha försäljningen av sitt brasilianska dotterbolag Maha Brasil till PetroRecôncavo, ett brasilianskt listat mindre olje- och gasbolag med ett nuvarande börsvärde om cirka 2 miljarder USD, för en total köpeskilling om upp till 186,9 miljoner USD. Med beaktande av den erhållna likviden för försäljningen av de brasilianska tillgångarna (samt tilläggsköpeskilling) jämte de likvida medlen vid utgången av det fjärde kvartalet 2022 samt det kapital som erhållits i samband med den riktade nyemissionen i mitten av december och efter avdrag för utestående banklån kommer Mahas likvidposition att överstiga Mahas nuvarande börssvärde, vilket ger Bolaget en möjlighet att genomföra nya opportunistiska förvärv.

De ovan nämnda händelserna illustrerar vad den nya företagsledningen I Maha kommer att arbeta med de kommande åren och kan summeras enligt följande: (i) finansiell optimering vilket kommer att förbättra Bolagets kapitalstruktur och kapitalallokering (ii) optimering av investeringar och rörelsekostnader för att erhålla oöverträffad avkastning på insatt kapital och (iii) leta efter nya opportunistiska investeringar som kan förvärvas till attraktiva ingångspriser och med potentiell skalbarhet i utökning av dess produktion.

I det fjärde kvartalet 2022 var den brasilianska produktionen fullt återställd då renoveringskampanjen slutfördes och samtliga produktionsbrunnar var tillbaka i produktion, med förbättrad artificiell lyftning och med nödvändig reparation av rörläckage genomförd. Tie-6-brunnen påbörjade vatteninjicering in i Agua Grande-formationen för att hjälpa till med att upprätthålla tryck och planerna på oljeåtervinning. I Tartaruga konverterades TTG-3-brunnen till en brunn för avyttring av vatten vilket kommer att eliminera nödvändigheten av att transportera vatten med lastbil från Sergipe till Bahiaprovinsen för behandling och kommer att reducera rörelsekostnaderna väsentligt. Stora framsteg gjordes i Oman genom att Mafraq Energy tilldelades 35 % av Mahas intresseandel. Bolaget ser nu fram emot att påbörja testning av dessa brunnar i närtid och ytterligare utvärdera Mafraqfältet. Bolaget kommer att informera om utvecklingen i Oman så fort som möjligt. Slutligen, är vår produktion i USA stabil i Illinoisbassängen med genomsnittlig produktion i kvartalet om 280 BOPD och med mindre underhåll genomfört för att upprätthålla produktion i alla brunnar.

Från en finansiell synvinkel var fjärde kvartalet 2022 ett övergångskvartal för Maha. Total produktion var 2 621 BOEPD och för helåret 3 213 BOEPD. Även om produktionen förbättrades från tredje kvartalet 2022 så var intäkter och nettoresultat för det fjärde kvartalet lägre på grund av minskande realiserade oljepriser jämfört med tredje kvartalet 2022 samt höga administrationskostnader till följd av transaktionerna som genomfördes under kvartalet. För helåret 2022 var intäkterna 89,8 miljoner USD jämfört med 68,3 miljoner USD för helåret 2021 motsvarande en ökning med 31,5 procent. Rörelsens netback för innevarande år påverkades av renoveringsarbeten och inflation; emellertid, uppgick Mahas rörelsens netback för 2022 till 60,7 miljoner USD vilket var mycket högre än för helåret 2021 då rörelsens netback uppgick till 46,1 miljoner USD. Maha stängde kvartalet med bruttoskulder om 46,1 miljoner USD och en likvidposition om 23,2 miljoner USD (inklusive likvida medel hänförligt till avvecklad verksamhet). Maha avslutade 2022 med EBITDA om 55,1 miljoner USD jämfört med 47,8 miljoner USD för 2021, vilket motsvarar en ökning om 15,3 procent på årsbasis.

Totalt sett, med ovan angivna information och siffror, som representerar en utmanande förändringsfas för Maha, arbetar Bolaget nu aktivt för att finna attraktiva möjligheter i syfte att skapa aktieägarvärde.

Med vänliga hälsningar

Paulo T. Arantes de Mendonça

Verkställande direktör

Q4webbsändning imorgon 1 mars kl.18:30 CET

Det kommer att hållas en livepresentation imorgon den 1 mars kl. 18:30 CET (svensk tid) där bolagets ledning kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den28 februari 2023, kl. 19:45 CET.

För mer information, kontakta:
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11
info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11
info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på tre oljetillgångar, Block 70 i Oman samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Biogen Provides Update on FDA Advisory Committee Meeting on Tofersen for SOD1-ALS23.3.2023 01:31:57 CET | Press release

SOD1-ALS is a rare genetic form of the disease affecting approximately 330 people in the United States CAMBRIDGE, Mass., March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) announced today the outcome of the U.S. Food and Drug Administration’s (FDA) Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee meeting on tofersen, an investigational product for the treatment of superoxide dismutase 1 (SOD1) amyotrophic lateral sclerosis (ALS). On the question, “Is the available evidence sufficient to conclude that a reduction in plasma neurofilament light chain (NfL) concentration in tofersen-treated patients is reasonably likely to predict clinical benefit of tofersen for treatment of patients with SOD1-ALS?” the Committee voted unanimously yes (9 yes to 0 no), for consideration of a potential accelerated approval. On the second question, “Does the clinical data from the placebo-controlled study and available long-term extension study results, with additional supporting res

GN Store Nord announces change to the Board of Directors22.3.2023 22:22:29 CET | Press release

Due to sudden serious health issues in the family, Montserrat Maresch Pascual has decided to step down from the Board of Directors of GN Store Nord A/S. The Chairmanship assesses that the remaining five members of the Board possess all the relevant competencies and experience to govern the company. Consequently, GN’s Board of Directors as of today consists of Jukka Pekka Pertola (Chair), Klaus Holse (Deputy chair), Anette Weber, Hélène Barnekow, Ronica Wang, and members elected by the employees: Leo Larsen, Cathrin Inge Hansen, and Claus Holmbeck-Madsen. For further information, please contact: Investor Relations Anne Sofie Staunsbæk Veyhe +45 45 75 85 06 Rune Sandager +45 45 75 92 57 Media Relations Steen Frentz Laursen +45 20 65 34 20 About GN GN facilitates communication between people through intelligent hearing, audio, video, and gaming technology. Inspired by people and driven by our passion for innovation, we leverage technologies to deliver unique user experiences that bring pe

ERYTECH Provides Business and Financial Update for the Fourth Quarter and Full Year 202222.3.2023 22:05:00 CET | Press release

ERYTECH Provides Business and Financial Update for the Fourth Quarterand Full Year 2022 Combination with Pherecydesannounced, intending to create a global leader in extended phage therapies targeting antimicrobial resistant pathogenic bacteria Deep restructuring implemented; team size reduced by approximately 75% since start of 2022Cash and cash equivalents of €38.8million ($41.5 million) at the end of December 2022 Cambridge, MA (U.S.) and Lyon (France),March 22, 2023– ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext: ERYP),aclinical-stage biopharmaceutical company developing innovative therapies by encapsulating therapeutic drug substances inside red blood cells, today provided a business and financial updatefor thefourth quarterand full year of2022. “After the disappointing results of our Phase 3 trial in pancreatic cancer, we have pursued during 2022 a consistent strategy to maximize the remaining value for our shareholders through strategic partnering. We sold our US manufacturing site, sharply

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 22. marts 202322.3.2023 21:48:49 CET | pressemeddelelse

Formand Henrik H. Galsgaard udpegede advokat Rasmus Kronborg, Thisted til dirigent i henhold til vedtægternes § 9. Rasmus Kronborg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til generalforsamlingens dagsorden, som blev gennemgået. Dagsordenens punkt 1: Formand Henrik H. Galsgaard aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. På grund af kommende kapitalkrav forventes der ikke udbetalt udbytte i de kommende år. Der var ikke kommet bemærkninger eller spørgsmål, hvorefter dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning. Dagsordenens punkt 2 og 3: Bankdirektør Jens Odgaard fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt. Årets resultat t.kr. 25.172 blev vedtaget overført således: Udbytte 0 Rente hybrid kernekapital 975 Henlagt til egenkapitalen 24.197 I alt anvendt 25.172 Dagsordenens punkt 4: Bestyrelsesformand Henrik H. Galsgaard freml

CNH Industrial: Periodic Report on $300 Million Buyback Program. Completion of Second $50 million tranche and launch of Third $50 million tranche22.3.2023 21:30:00 CET | Press release

London, March 22, 2023 CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) announces that it has completed the second tranche of its $50 million share buyback (the “Second Tranche”) in the framework of its $300 million common share buyback program with the transaction described in the table below. The transaction, completed on March 13, 2023, reported in aggregate, was based on automatic orders placed with the Company’s broker (who made its trading decisions as to the timing of the purchases independently of the Company based on instructions given before the commencement of the Company’s closed period under the applicable regulations). After the purchases announced today and considering those previously executed under the Second Tranche, the total invested amount is approximately €46,863,453.43 ($49,999,997.50) for a total amount of 3,065,368 common shares purchased. DateNumber of common shares purchasedAverage price per share excluding feesConsideration excluding fees Consideration (**) exclu