Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til vassuttak frå Storågavassdraget for fiskeoppdrett

Del

NVE gir Polarfisk AS løyve til eit begrensa vassuttak frå Storågavassdraget for landbasert oppdrett av fisk, i Bjerangsfjorden i Meløy kommune i Nordland.

Polarfisk AS vil ta i bruk eit allereie etablert settefiskanlegg med tilhøyrande røyrleidningar og vassinntak. Løyvet vil gi grunnlag for primært å produsere stør og sekundært anadrom laksefisk ved hjelp av fullverdig resirkuleringsteknologi. Vassuttaket skal ikkje vere større enn 2 m3/min og skal ikkje overstige 1,1 m3/min gjennomsnittleg vassuttak over året. Det skal til einkvar tid kunne gjerast greie for storleiken på vassuttaket.

Den største konflikten mellom vassuttak og tilsig er i følgje hydrologiske overslag midtvinters. Det er difor forventa at vassuttaket vil få minimale konsekvensar for smoltutvandring og oppvandring av gytefisk. Det er ikkje foreslått slepp av minstevassføring sidan dette medfører inngrep i vassdraget.

I nokre få dagar når det er tørt og kaldt i vinterhalvåret vil vassforbruket til settefiksanlegget vere opp mot det naturlege tilsiget i Storåga og elva kan bli tørrlagt over en strekning på 30-50 meter. Slik NVE ser det er dette den einaste ulempa av særleg betyding.

NVE er av den oppfatning at vassdraget vil bli tatt i bruk på ein god måte og legg særleg vekt på at bedrifta skal etablere eit fullverdig resirkuleringsanlegg. Med eit beskjedent vassuttak, vil selskapet kunne produsere ein betydeleg større biomasse enn det som er blitt produsert ved tidlegare drift.

NVE meiner at fordelane ved tiltaket samla sett er større enn ulempene for allmenne og private interesser, og gjev difor løyve til vassutak frå Storågavassdraget.

Les meir om løyve til vassutak frå Storågavassdraget for landbasert fiskeoppdrett på NVEs nettstad.

Kontaktpersonar
Seksjonssjef Gry Berg, tlf. 22 95 92 20
Seniorrådgiver Frank Jørgensen, tlf. 22 95 94 31

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom