Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Likestillingslandet Norge - fremdeles ikke kjønnslikestilt

Del

Den nye nettressursen kjonnslikestilling.no viser at ulikheten mellom kjønn i Norge fortsatt er stor på områder som vold, familieliv, utdannings- og yrkesvalg, økonomi, politikk, helse og levevaner. Nettressursen viser tydelige kunnskapsmangler på flere områder.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har laget og drifter kjønnslikestilling.no, som lanseres fredag 20. januar.

-        Målet med nettressursen er at man enkelt skal ha tilgang til indikatorer på kjønnslikestilling for å spore utviklingen over tid og bli oppmerksom på de til dels store forskjellene man ser mellom kjønn når man ser de ulike områdene i sammenheng. Det er viktig at vi ser kjønnsdimensjonene på viktige områder og skaffer ny og oppdatert kunnskap der vi ser at faktagrunnlaget er tynt eller ikke-eksisterende, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Vold er en alvorlig likestillingsutfordring

Indikatorene viser at menn og kvinner utsettes for ulike typer vold, og den forekommer i ulike sammenhenger. Kvinner utsettes i større grad for vold i nære relasjoner, særlig for voldtekt og annen seksualisert vold. 95 % av de utsatte i anmeldte voldtektssaker er kvinner, og 85 % av ofre i partnerdrap er kvinner.

Menn er generelt noe mer utsatt for vold og trusler enn kvinner. Til tross for dette er det særlig unge kvinner som frykter vold i sitt nærområde. I 78 % av voldstilfellen er voldsutøver mann. I 2015 ble det anmeldt 1 408 voldtekter, og i 99 % av de anmeldte voldtektene er utøver mann.

7 % av kvinner og 3 % av menn i arbeid har vært utsatt for vold på arbeidsplassen. Omfanget av vold og trusler på arbeidsplassen er størst i helse- og sosialsektoren, og her er høyeste andel utsatte menn: fordelingen er 20 % av mannlige ansatte og 14 % av kvinnelige ansatte. Mer enn hver tredje voldshendelse mot kvinner skjer i en kunde-, klient -eller pasientsituasjon.

Behovet for mer kunnskap om vold er stort, spesielt innenfor områdene fritid og digitale arenaer.

Utdanningsvalg og arbeidsliv

Gutters og jenters utdanningsvalg i videregående opplæring, og også delvis i høyere utdanning, er kjønnsdelt. Et kjønnsdelt arbeidsliv vises i statistikk over lederposisjoner, sektor- og yrkestilhørighet, arbeidstid, sykefravær og lønn. Kvinner har vesentlig større sykefravær enn menn og jobber i større grad deltid. Hele 40 % av kvinnene jobber deltid. Totalt har kvinner 33 % lavere samlet bruttoinntekt enn menn.

-        At jenter og gutter velger kjønnstypisk når de utdanner seg kan bidra til å (re)produsere et kjønnsdelt arbeidsliv. Kvinner har nå høyere utdanningsnivå enn menn, men tjener likevel mindre. Slik skal det ikke være, sier Trommald.

Stadig flere kvinner velger det som tradisjonelt har vært mannsdominerte utdanninger. Det er ikke samme tendens blant menn til å velge tradisjonelt kvinnedominerte fag.

Faktaboks kjonnslikestilling.no:

Politikk

  • Sametinget er det eneste folkevalgte organet med kjønnsbalanse
  • 71,7 % blant landets ordførere er menn

 Utdanning

  • 95% blant jenter og gutter velger kjønnstradisjonelle utdanningsprogram
  • 45 %       kvinner og 34 % menn mellom 25 og 66 år har høyere utdanning

Arbeidsliv:

  • 75 % av topplederne i arbeidslivet er menn
  • 68 % av ansatte i offentlig sektor er kvinner

Økonomi

Familie

  • 24 % av 45-årige menn har ikke barn
  • 70 % av fedre tar ut full fedrekvote eller mer

Helse

  • Kvinner har 4 år lengre forventet levealder enn menn, men forskjellen minker
  • 23 % blant kvinner og 12 % blant menn i alderen 16-24 år har betydelige symptomer på psykiske plager

Kontakter

Seniorrådgiver Anette Hoel
Epost: anette.hoel@bufdir.no
Telefon direkte: +47 466 16 143

Medierådgiver Charlotte Lundgren,
Epost: charlotte.lundgren@bufdir.no,
Telefon direkte: +47 924 22 209

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom