GlobeNewswire by notified

Lerøy Seafood Group ASA: Resultat tredje kvartal 2022

Del

FORSLAG OM GRUNNRENTESKATT GIR ØKT USIKKERHET

Driftsresultatet før verdijustering er i tredje kvartal 2022 på MNOK 831, som er en økning på 44% sammenlignet med samme periode i fjor. Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor.

Havbrukssegmentet leverte økt resultat i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Lakseprisen har falt betydelig siden andre kvartal, men er fortsatt høyere enn i fjor. Slaktet volum er på linje med samme kvartal i fjor, og inflasjonspress i økonomien påvirker kostnadsutviklingen.

Slaktet volum av laks og ørret estimeres til 202.000 GWT for 2023 (inkludert Lerøy sin andel i Scottish Seafarms).

Tilveksten i havbruk gjennom tredje kvartal og starten av fjerde kvartal har vært noe svakere enn ventet, og som følge av dette er forventningen om slaktevolum redusert 5,000 GWT i 2022, forteller Beltestad.

Inntjening i segment VAP salg og distribusjon har vært negativt påvirket av ekstrem utvikling i lakseprisene. Gjennom tredje kvartal har inntjeningen gradvis bedret seg, og det forventes en ytterligere bedring i marginen i fjerde kvartal.

I segmentet Villfangst økte resultatet sammenlignet med samme kvartalet i 2021, drevet av høye priser og økte fangstvolumer. Kostnadsutviklingen preges av økte bunkerskostnader.

28 september foreslo regjeringen å innføre grunnrenteskatt for perioden laksen er i åpen merd. Lerøy, med en helintegrert verdikjede, opplever at forslaget inneholder betydelige svakheter som er preget av manglende innsikt i næringens komplekse verdikjede. Forslaget påvirker allerede Lerøys daglige operasjon vesentlig negativt, og vil ha betydelige langsiktige negative konsekvenser for Lerøy og næringen.

Norge har en lang tradisjon med åpne prosesser, hvor også næringsaktører blir hørt og forstått, når det skal gjøres vesentlige endringer i rammebetingelser. Åpne prosesser gir forutsigbarhet, stabilitet, tillit og ikke minst forståelse og kunnskap om næringen som berøres. Forslaget av 28 september bryter med denne tradisjonen. Det medfører stor usikkerhet, brudd på tillit og ikke minst et forslag som mangler tilstrekkelig innsikt i næringens dynamikk. Konsekvensene er svært alvorlige for Lerøy og våre ansatte, og vår forventning er at implementering av forslaget utsettes slik at en grundig høringsrunde kan gjennomføres med påfølgende behandling og brede forlik i Stortinget, sier konsernleder Henning Beltestad

For henvendelser, vennligst kontakt konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

OM LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets nær 6.000 medarbeidere håndterer årlig mellom 350.000 og 400.000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter.

Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsetting for avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) er 18%. Konsernet har satt mål for bærekraft inkludert reduksjon i utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.

Konsernets aktivitet gir betydelige ringvirkninger i Norge. Lerøy konsernet har 3500 ansatte i Norge fordelt på 60 kommuner. Vi kjøper varer og tjenester fra våre 4 500 leverandører for om lag 13 milliarder, og disse er fordelt på nær 300 kommuner langs kysten, i innlandet og på Østlandet. Dette gir en total sysselsettingseffekt på 13 000 personer.

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of November 30, 20228.12.2022 22:30:00 CET | Press release

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of November 30, 2022 (Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers) Market : NYSE Euronext Paris ISIN Code: FR 0010417345 Date Total number of sharesTotal number of voting rights11/30/2022 94,137,145 Total gross of voting rights: 94,137,145 Total net* of voting rights: 93,966,891 * Total net = total number of voting rights attached to shares – shares without voting rights Attachment PDF Version

Zealand Pharma Increases its Share Capital as a Consequence of Exercise of Employee Warrants8.12.2022 22:00:00 CET | Press release

Company announcement – No. 57 / 2022 Zealand Pharma Increases its Share Capital as a Consequence of Exercise of Employee Warrants Copenhagen, Denmark and Boston, MA, U.S. December 8, 2022 – Zealand Pharma A/S (“Zealand”) (NASDAQ: ZEAL) (CVR-no. 20 04 50 78), a Copenhagen-based biotechnology company focused on the discovery and development of innovative peptide-based medicines, has increased its share capital by a nominal amount of DKK 64,919 divided into 64,919 new shares with a nominal value of DKK 1 each. The increase is a consequence of the exercise of warrants granted under several of Zealand Pharma's employee warrant programs. Employee warrant programs are part of Zealand Pharma’s incentive scheme, and each warrant gives the owner the right to subscribe for one new Zealand Pharma share at a prespecified price, the exercise price, in specific predefined time periods before expiration. For a more detailed description of Zealand Pharma’s warrant programs, see the company’s Articles o

Report of transactions of shares and related securities of Bavarian Nordic by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such8.12.2022 21:40:00 CET | Press release

COPENHAGEN, Denmark, December 8, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) has today received information about the following transactions of the company’s shares/related securities by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such. 1.Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associateda)NamePaul Chaplin2.Reason for the notificationa)Position/status President and Chief Executive Officer of Bavarian Nordic A/S b)Initial notification/AmendmentInitial notification3.Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitora)NameBavarian Nordic A/Sb)LEI2138006JCDVYIN6INP514.Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducteda)Description of the financial instrument, type of instrument Identification codeWarrants DK0015

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer8.12.2022 21:40:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse. 1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til dennea)NavnPaul Chaplin2.Årsag til indberetningena)Stilling/titelAdministrerende direktør i Bavarian Nordic A/Sb)Første indberetning/ændringFørste indberetning3.Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførendea)NavnBavarian Nordic A/Sb)LEI-kode2138006JCDVYIN6INP514.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktionera)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen IdentifikationskodeTegningsoption

Bavarian Nordic iværksætter nyt incitamentsprogram for koncernledelsen og udvalgte medarbejdere8.12.2022 21:35:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner til koncernledelsen og udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Som et nyt initiativ vil erhvervelsen (vesting) af tegningsoptioner for medlemmer af koncernledelsen være baseret på succesfuld opnåelse af relevante Key Performance Indicators (KPI’er). Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b og 5c, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik. Der tildeles i alt 248.787 tegningsoptioner til medlemmer af koncernledelsen til en udnyttelseskurs på DKK 224,70 pr. aktie, svarende til markedskursen for Bavarian Nordics aktie på tildelingstidspunktet. Erhvervelse af tegningsoptionerne er betinget af forudgående opfyldelse af KPI’er, som fastsættes af bestyrelsen. Der tildeles i alt 683.264 tegningsoptioner til udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen til