Kystverket

Lærerik prøvemudring i Fredrikstad

Del
Prøvemudringen i november gav Kystverket nyttig kunnskap å ta med seg videre i Innseiling Borg havn-prosjektet.
Oversiktsbilde Borg havn, med prøvemudringanlegget omtrent midt i bildet. Foto: Showfabrikken/Kystverket
Oversiktsbilde Borg havn, med prøvemudringanlegget omtrent midt i bildet. Foto: Showfabrikken/Kystverket

For å forbedre fremkommelighet og sjøsikkerhet – og dermed redusere sannsynligheten for miljøforurensning i et område med nærliggende naturreservat – skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg havn i Fredrikstad, i utløpet til Glomma. Derfor ble det i perioden 7.–23. november 2022 gjennomført en prøvemudring for å teste ulike mudringsteknikker og innhente data og erfaringer fra miljøovervåking av arbeidene, for å sikre at hovedprosjektet kan gjennomføres på best mulig måte.

– Vi fikk testet anleggsgjennomføringen og miljøovervåkningen i praksis, og lærte svært mye i løpet av kort tid, både om metoder, om forurensingssituasjonen, om partikkelspredningen og om kontroll- og miljøovervåkningsprogrammet som prosjektet skal ha, fastslår prosjektleder Martin Fransson i Kystverket.

Viktige funn om miljøforurensningen

Under prøvemudringen ble det tatt mange prøver av mudremassene som har blitt analysert.

– Det ble tatt prøver for hver 300 kubikkmeter masse, som er mer ti ganger oftere enn hva tillatelsen krever. Analysene av disse viser at massene generelt kan klassifiseres som lett forurensede – altså slik man typisk finner i norske havneområder. Enkelte prøver hadde høyere konsentrasjoner av enkeltforbindelser, men var langt unna nivå som regnes som farlig avfall, sier Fransson og nevner spesifikt at det er funnet lite kvikksølv i prøvene.

– Vi vet at mange bekymrer seg spesielt for kvikksølvforurensning i området og at det tidligere i forundersøkelsene er gjort noen funn av høyere konsentrasjoner. Analysene fra prøvemudringen viser at konsentrasjonene av miljøgifter i hovedsak ligger i tilstandsklasse 1–3 som tilsvarer rene eller lett forurensede masser. Ingen av prøvene inneholdt konsentrasjoner av kvikksølv som var høyere enn bakgrunnsnivå eller god tilstand. Dette er i tråd med funnene fra forundersøkelsene. Det er imidlertid funnet konsentrasjoner av kobber og antracen som overskrider dette i henholdsvis to og en prøve, opplyser han.

Prøver tatt av sjøbunnen i og i nærheten av sjøbunnsdeponiet før og etter deponering viser ingen negativ endring i forurensingsgrad i området.

Tilsyn forbedrer gjennomføringen

For at prosjektet skal gjennomføres så skånsomt som mulig for miljøet har Miljødirektoratet i sin tillatelse stilt strenge krav til gjennomføringen av tiltakene og overvåkningen av miljøet. Miljødirektoratet gjennomførte derfor uanmeldt tilsyn under prøvemudringen, der de avdekte fem avvik.

– Vi i Kystverket synes det er positivt at Miljødirektoratet følger tett opp tillatelsen. De avdekte at det finnes rom for forbedringer når det gjelder å bygge opp et mer robust internkonrollsystem som sikrer at vi dokumenterer hva som skjer og at vi i tide kan fange opp avvik i gjennomføringen. Funnene i tilsynsrapporten bruker vi til å forbedre prosjektet, sier Fransson.

Testet kontroll- og miljøovervåkningsprogrammet

Den praktiske kunnskapen og erfaringen fra prøvemudringen gjør det også mulig å bygge opp et enda mer robust overvåkningsprogram for hovedtiltaket, og sikre at miljøovervåkningen og kontrollen av prosjektet blir så god som mulig.

– Automatiske målestasjoner rundt mudring- og deponeringsaktiviteten gir god kontroll på partikkelmengde og overholdelse av grenseverdier, og klarer til tross for utfordrende strømforhold å fange opp partikkelspredningen i både ferskvann- og saltvannslaget. Prøvemudringen har dessuten vist oss at det er praktisk mulig å gjøre mudringsarbeidene også i perioder med høy vannføring og krevende værforhold, sier han.

Overvåkningen av partikkelspredning viser at mudringen ga en økt mengde partikler i vannet under aktivitet, men at den målte partikkelspredningen samsvarer godt med det som var forventet basert på Sintef sine beregninger i deres modell.

Testet for gjenbruk av sedimenter

Deler av de forurensede mudremassene som ble tatt opp ble levert til Nes miljøpark for å få testet massenes gjenbrukspotensiale ved størrelsesseparering og vasking. Dette ble utført innenfor rammene for forskningsprosjektet EarthresQue, der Kystverket er en partner.

– Dette er et spennende prosjekt som vi håper på sikt skal åpne for bærekraftige løsninger og økt kommersielt gjenbruk av slike masser – slik at et minimum av sedimenter i fremtiden må deponeres i sjøen og på land. Resultatene av disse testene blir presentert i mars, avslutter Fransson.

På www.kystverket.no/borg finner du mer info om prosjektet, inkludert både erfaringsrapporten om prøvemudringen og en kortere oppsummering av den, og også podkast om resultatene fra prøvemudringen.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Informasjonsfilm om prøvemudringen i Borg havn.

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektleder Martin Fransson, +47 900 34 184 / martin.fransson@kystverket.no

Bilder

Oversiktsbilde Borg havn, med prøvemudringanlegget omtrent midt i bildet. Foto: Showfabrikken/Kystverket
Oversiktsbilde Borg havn, med prøvemudringanlegget omtrent midt i bildet. Foto: Showfabrikken/Kystverket
Last ned bilde
Oversiktsbilde Borg havn. Foto: Showfabrikken/Kystverket
Oversiktsbilde Borg havn. Foto: Showfabrikken/Kystverket
Last ned bilde
Prosjektleder Martin Fransson i Kystverket inspiserer mudremassen under prøvemudringen. Foto: Showfabrikken/Kystverket
Prosjektleder Martin Fransson i Kystverket inspiserer mudremassen under prøvemudringen. Foto: Showfabrikken/Kystverket
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom