FN-sambandet

Kvinnekonvensjonen 40 år

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Kvinnekonvensjonen ble vedtatt 18.12.1979
Kvinnekonvensjonen ble vedtatt 18.12.1979

FNs generalforsamling

18. desember: Alle 62 resolusjonene fra FNs menneskerettighetskomité (tredje komité) vedtas av Generalforsamlingen.

19. desember: Markering av 40-årsjubileet for Kvinnediskrimineringskonvensjonen (CEDAW).

Menneskerettigheter

16. desember: Sametingspresident Aili Keskitalo deltar på møter om urfolksspråk.

17. desember: Norge holder innlegg på høynivåmøte om det internasjonale året for urfolksspråk.

Sikkerhetsrådet

USA har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i desember.

16. desember: Møte i Sikkerhetsrådet om vold og terrorisme i Vest-Afrika.

16. desember: Kvartalsmøte i Sikkerhetsrådet om Afghanistan.

17. desember: Orientering i Sikkerhetsrådet om FNs oppdrag i Sør-Sudan (UNMISS) og 2206 Sør-Sudans sanksjonsutvalg.

18. desember: Møte i Sikkerhetsrådet om situasjonen i Midtøsten.

19. desember: Møte i Sikkerhetsrådet om den humanitære situasjonen i Syria.

20. desember: Møte i Sikkerhetsrådet om den politiske situasjonen i Syria. Det er forventet av spesialutsending Geir O. Pedersen orienterer.

Aktuelt

Kvinnekonvensjonen 40 år

Kvinnekonvensjonen 40 år

Kvinnekonvensjonen fyller 40 år 18. desember 2019. Den er basert på FNs erklæring om kvinners rettigheter, som ble vedtatt i 1967.

Kvinnekonvensjonen består av 30 artikler, hvorav 16 omhandler kvinners materielle rettigheter. Alle medlemsland som har ratifisert konvensjonen har forpliktet seg til å beskytte kvinner mot diskriminering, og sikre sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter.

Landene som har ratifisert konvensjonen må rapportere til kommisjonen hvert fjerde år om status for arbeidet med å oppfylle den.

FNs kvinnekomité, CEDAW (Commitee on the Elemination of Discrimination Against Women) er et ekspertorgan bestående av 23 eksperter fra FNs medlemsland på feltet som følger implementeringen av kvinnekonvensjonen.

Kvinnekonvensjonen anses som en av de mest problematiske av FNs menneskerettighetskonvensjoner, ettersom likestilling oppfattes svært forskjellig i ulike deler av verden. Disse uenighetene har ført til at flere land har sluttet seg til konvensjonen, men reservert seg mot å følge deler av den.

I 2000 ble Kvinnekonvensjonen supplert med en tilleggsprotokoll som gir individer og grupper av enkeltpersoner mulighet til å få sin sak hørt av kvinnekomiteen dersom deres rettigheter har blitt krenket. Tilleggsprotokollen gir også komiteen anledning til å starte undersøkelser på eget initiativ der det foreligger en mistanke om alvorlige eller systematiske brudd på kvinners rettigheter.

Global Refugee Forum i Genève 16. - 18. desember

Ett år etter den historiske bekreftelsen av Global Compact on Refugees, finner det første Global Refugee Forum sted i Genève. Målsetningen for Global Refugee Forum er å få fortgang i å nå målene og styrke den kollektive responsen på flyktningsituasjonen. I verden i dag er det over 25 millioner flyktninger.

- Vi kommer fra et tiår med fordrivelse hvor flyktningstallene har økt, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi i en utalelse.

- Denne uken, på det første Global Refugee Forum noensinne, må vi fokusere vår innsats i det kommende tiåret på å bygge det vi har lært og iverksette tiltak for å støtte flyktninger, landene og samfunnene som tar imot dem. Dette forumet er en mulighet til å styrke vårt kollektive engasjement for Global Compact on Refugees og stå samlet bak ambisjonene fra bærekraftsmålene om å ikke etterlate noen.

Det første Global Refugee Forum vil fokusere på seks tematiske områder:
ordninger for byrde – og ansvarsfordeling, utdanning, arbeidsplasser og levebrød, energi og infrastruktur, løsninger og beskyttelseskapasitet.

Norge deltar på forumet.

Sveriges resolusjon om Dag Hammarskjölds død

Sverige la 12. desember fram en resolusjon i FN om å fortsette etterforskningen av omstendighetene rundt Dag Hammarskjölds død. Resolusjonen gir medlemslandene mandat til å dele og publisere informasjon relevant for etterforskningen. Resolusjonen ble vedtatt i Generalforsamlingen med over 100 medforslagsstillere.

Som tidligere blir resolusjonen presentert etter svensk initiativ. Vi føler en sterk støtte i FN i arbeidet med å avdekke hva som skjedde med Dag Hammarskjöld og de andre som så tragisk døde 18. september 1961 i Ndola, sier utenriksminister Ann Linde i en pressemelding fra det Svenske utenriksdepartementet.  

Vi er overbevist om at mer kan gjøres. Derfor har Sverige fortsatt å presse på for en ny resolusjon i generalforsamlingen som vil la etterforskningen fortsette. Resolusjonen gir en etterforsker utnevnt av FN mandag til å levere en sluttrapport som også vil inkludere etterforskerens konklusjoner.

Vedtaket av resolusjonen forventes 24. desember 2019.

Innspill til Stortingsmelding 27 Norges rolle og interesser i multirateralt samarbeid

FN-sambandet har sendt inn følgende innspill

ILO på FNs klimatoppmøte, COP 25

ILOs generaldirektør Guy Ryder lanserte Climate Action for Jobs initiativet på COP 25 i Madrid forrige uke. I talen sin sa han blant annet:

- Det første vi må erkjenne er at dersom klimaendringer er en konsekvens av menneskelig aktivitet, er det knyttet til arbeid. Derfor, hvis arbeid er hovedårsaken til klimaendringer må arbeid også være sentralt i strategiene vi trenger for å forebygge, begrense og tilpasse oss disse. Hovedaktørene i arbeidets verden – regjeringer, arbeidere og arbeidsgivere – må  også være ledende i å designe og gjennomføre slike strategier.

ILO Konvensjon 190

- Få slutt på vold og trakassering in arbeidslivet!, sa ILOs General direktør Guy Ryder på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner den 25. november.

- På denne dagen tar verden stilling mot voldtekt og alle former for vold og trakassering mot kvinner.

Han sa videre at vold er en av de mest utbredte og farlige formene for diskriminering. Den undergraver kvinners verdighet, uavhengighet og selvstendighet. Vold og trakassering forekommer overalt. Ingen land, sektor eller noe yrke er immune.  Med ILO konvensjon 190, som ble godkjent i juni i år har vi ifølge Ryder for første gang en internasjonal bindende avtale som fastslår alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, og som viser hvordan denne rettigheten kan realiseres.

Statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet bekreftet på møte arrangert av bl. A LO og Fokus at Norge er i ferd med å ratifisere konvensjonen. 

Fra FN-kalenderen

18.desember: Den internasjonale migrasjonsdagen

20. desember: Internasjonal solidaritetsdag

Fra organisasjoner og sivilsamfunn

Bergen

18. desember: Hvordan tar norske energibedrifter samfunnsansvar i utlandet?

Oslo

16. desember: Launch of Human Development Report 2019

18. desember: The Climate Limbo

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kvinnekonvensjonen ble vedtatt 18.12.1979
Kvinnekonvensjonen ble vedtatt 18.12.1979
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.