GlobeNewswire by notified

Koncernårsrapport 2022

Del

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2022 for Fast Ejendom Danmark A/S.

 • Årets resultat af primær drift før værdireguleringer udgør 37,1 mio. kr. og overgår de udmeldte forventninger på niveauet 34 mio. kr.
 • Rekordhøj værdiregulering på baggrund af forbedret udlejningssituation og højere markedslejeniveauer.
 • Årets tilvækst i indre værdi udgør +23,4 pct. Gennemsnitlig årlig tilvækst i indre værdi over en femårsperiode udgør +14,8 pct.
 • Fortsat positivt udlejningsmiljø medfører yderligere stigende lejeindtægter i 2023.

I kort form kan årets resultat for 2022 og forventningerne til 2023 opsummeres som følgende:

 • Ejendommenes lejeindtægter udgør 77,0 mio. kr. (2021: 77,5 mio. kr.). Lejeindtægterne er på niveau med 2021 på trods af frasalg af ejendomme i 2022. Korrigeret for frasolgte ejendomme, ville lejeindtægterne i 2021 udgøre ca. 73,2 mio. kr.
 • De samlede omkostninger vedrørende ejendomme udgør 26,7 mio. kr. (2021: 29,0 mio. kr.).
 • Resultat af ejendommenes drift udgør 50,3 mio. kr. (2021: 48,5 mio. kr.).
 • Årets værdireguleringer af ejendomme udgør 121,3 mio. kr. (2021: 83,2 mio. kr.).
 • Årets administrationsomkostninger udgør 14,2 mio. kr. (2021: 11,9 mio. kr.). Udviklingen kan primært forklares ved stigning i den resultatbaserede bonusaflønning.
 • Resultat af primær drift før værdireguleringer udgør 37,1 mio. kr. (2021: 36,6 mio. kr.), hvilket kan sammenholdes med Selskabets børsmeddelelse af 27. oktober 2022, hvor Selskabet fastholdt et forventet resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 34 mio. kr.
 • Årets finansielle omkostninger, opgjort netto, udgør 10,4 mio. kr. (2021: 9,6 mio. kr.).
 • Det samlede resultat efter skat er realiseret med 113,5 mio. kr. (2021: 77,0 mio. kr.).
 • Pengestrøm fra driftsaktiviteten udgør +19,0 mio. kr. (2021: +26,6 mio. kr.).
 • Udlejningsgraden er øget fra 80,1 pct. primo året til 85,3 pct. ved årets afslutning.
 • Ejendommenes dagsværdi, inkl. projektejendomme, udgør ultimo året 1.325,0 mio. kr. (2021: 1.201,4 mio. kr.).
 • I forhold til ejendomsporteføljens værdi udgør netto gælden (Loan to Value) ultimo året 44,4 pct. (2021: 54,6 pct.).
 • Egenkapitalen udgør ultimo året 598,7 mio. kr. (2021: 485,0 mio. kr.).
 • Indre værdi pr. aktie udgør 232,9 (2021: 188,6).
 • For året 2023 forventer Selskabet et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 48 mio. kr. (2022: 37,1 mio. kr.). Stigningen på godt 11 mio. kr. kan i al væsentlighed henføres til en positiv udvikling i udlejningsgraden og regulering af lejeindtægterne med udviklingen i NPI.
 • Selskabets pengestrøm fra driftsaktiviteten forventes i 2023 at være i niveauet +18 mio. kr. (2022: +19,0 mio. kr.). Det øgede resultat af primær drift før værdireguleringer mere end modsvares af øgede finansielle omkostninger som følge af stigende renter generelt, men også renteomkostninger relateret til den igangværende ombygning til boliger på Baltorpvej i Ballerup.

Direktør Torben Schultz udtaler: ”Det harværet et tilfredsstillende år for Fast Ejendom Danmark A/S. På trods af den geopolitiske uro med bl.a. stigende inflation og renter, som har påvirket den mere transaktionsdrevne del af ejendomsmarkedet, har vi i et solidt lejemarkedfortsat vores momentum fra 2021 i vores udlejningsbestræbelser. Dette medfører, at vi fastholder niveauet for lejeindtægter på samme niveau som for regnskabsåret 2021, på trods af at lejeindtægterne fra treejendomme frasolgt i 2022 ikke, eller kun delvist, indgår som lejeindtægt i 2022.Det positive udlejningsscenarie har medført at Selskabets udlejningsgrad ved årsafslutning udgør 85,3% (2021: 80,1%), og såfremt den mere udviklingstunge Ringager 2 – 4 i Brøndby ikke indgår i beregningen, udgør udlejningsgraden 92,8% (2021: 89,2%).

Værdireguleringerne på i alt 121 mio. kr. er et konkret udtryk for, at vores udlejningssituation er blevet mærkbart forbedret, kombineret med at lejeniveauerne er løftet markant hen over året, dels som følge af højere end budgetterede pristalsreguleringer, og dels som følge af indgåelse af en række lejeaftaler på gunstigere vilkår end forventet, hvilket igen – i en række tilfælde - har medført et løft i markedslejeniveauerne.

Vi er startet det nye år godt, og ved indgangen til 2023 er Selskabet langt i dialogen med en række potentielle lejere, og vi forventer således en fortsat en stigende udlejningsgrad, som nok må forventes hovedsageligt at ske i Ringager 2 - 4 i Brøndby.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2022.

Den godkendte årsrapport er vedlagt.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 102876

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Samlet driftsresultat (EBVAT) i 2022 – 27,1 mio. kr.23.3.2023 13:10:20 CET | pressemeddelelse

Den 23. marts 2023 Samlet resultat før skat i 2022, 15,6 mio. kr.Kreditfaciliteter til rådighed for 35,8 mio. kr.Negativ værdiregulering på 0,68% af investeringsejendommenes dagsværdi (-11,5 mio. kr.) EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har realiseret et resultat før skat i 2022 på i alt 15,6, mio. kr. på koncernniveau mod 147,4 mio. kr. sidste år, hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende, da driften af koncernens ejendomme er forbedret siden sidste år. Af årets resultat udgør værdiregulering af investeringsejendommene -11,5 mio. kr. mod 121,1 mio. kr. sidste år. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 27,1 mio. kr. mod 26,2 mio. kr. sidste år. Årets driftsresultat indfrier de opjusterede forventninger om, at årets EBVAT ville ligge i intervallet 26,8-27,1 mio. kr., hvilket blev meldt ud i den seneste periodemeddelelse. Der er i løbet af året foretaget en tilbageførsel af afsatte hensættelser til tab på erhvervslejere relateret til covid-19. Erhvervslejerne fik under pandemien i 20

Evaxion presents a new source of AI-derived immunotherapeutic targets strongly associated with the overall survival of cancer patients23.3.2023 12:55:29 CET | Press release

Evaxion’s AI technology has led to the identification of new viral targets for cancer immunotherapy This potentially enables treatment for patients with cold tumors, normally unresponsive to immunotherapy COPENHAGEN, Denmark, March 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) (“Evaxion” or the “Company”), a clinical-stage biotechnology company specializing in the discovery and development of AI-powered immunotherapies today announces that it has developed a new proprietary AI platform technology ObsERV™ to identify a new source of targets for personalized cancer therapy, potentially enabling treatment of patients that are currently considered unresponsive to cancer immunotherapy. ObsERV™, Evaxion’s new proprietary AI platform technology, identifies patient-specific virus targets, so-called ERVs (endogenous retroviruses), expressed in cancer. Evaxion has demonstrated that overexpression of such ERVs is strongly associated with the overall survival of cancer patients,

Auctions of mortgage covered bonds for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3®23.3.2023 12:49:47 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen A/S Executive Board Lersø Parkalle 100 DK-2100 København Ø www.rd.dk Telephone +45 7012 5300 23 March 2023 Company Announcement number 22/2023 Auctions of mortgage covered bonds for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3® Realkredit Danmark will hold auctions on SDRO’s for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3® as of 1 July 2023. The auctions will be held on 24 - 25 May 2023. Realkredit Danmark will open two new mortgage covered bonds (SDRO’s) to put on the auctions for the refinancing of RD Cibor6® and RD Euribor3®, respectively. The underlying bond to RD Cibor6® will be used for new loan offers at a later stage whereas the underlying bond to RD Euribor3® will be used for new loan offers immediately after the refinancing has taken place. At the auctions, investors make their bids on the spread to CIBOR 6M and EURIBOR 3M. Regarding FlexKort®, investors make their bids on the price of DK0004626322. The characteristics of the new

Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3®23.3.2023 12:49:47 CET | pressemeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S Direktionen Lersø Parkalle 100 2100 København Ø www.rd.dk Telefon 7012 5300 23. marts 2023 Selskabsmeddelelse nummer 22/2023 Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3® Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3® pr. 1. juli 2023. Auktionerne vil blive afholdt den 24. og 25. maj 2023. Til brug for auktionerne åbner Realkredit Danmark to nye obligationer til refinansiering af henholdsvis RD Cibor6® og RD Euribor3®. Obligationen bag RD Cibor6® vil på sigt blive anvendt til lånetilbud mens obligationen bag RD Euribor3® vil blive anvendt til lånetilbud umiddelbart efter refinansieringen. På auktionen skal investorer byde på tillægget til CIBOR 6M og EURIBOR 3M, mens der på auktionen vedrørende FlexKort® skal bydes på kursen til DK0004626322. De nye obligationers karakteristika fremgår af vedlagte bilag. De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddel

Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S23.3.2023 12:34:03 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen FIXING OF COUPON RATES 23 March 2023 Fixing of coupon rates effective from 27 March 2023 Effective from 27 March 2023, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S will be adjusted. Bonds with quarterly interest rate fixing The new coupon rates will apply from 27 March 2023 to 27 June 2023: Uncapped bonds DK0030486246, (SNP), maturity in 2024, new rate as at 27 March 2023: 3.9900% pa DK0030492053, (SNP), maturity in 2023, new rate as at 27 March 2023: 3.9900% pa DK0030494851, (SNP), maturity in 2023, new rate as at 27 March 2023: 3.7400% pa Questions may be directed toInvestor Relations at investor_relations@nykredit.dkor Rikke Gredsted Seidenfaden, Head of Press Relations,tel +45 44 55 14 49. Attachment Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit - 20230323