GlobeNewswire by notified

Kommuniké från extra bolagsstämma i Serstech AB (publ)

Share

Kommuniké från extra bolagsstämma i Serstech AB (publ) 
15 November, 2022


Idag, den 15 november 2022 hölls extra bolagsstämma i Serstech AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, varigenom bestämmelserna om gränserna för aktiekapital och antal aktier ändrades.

Godkännande av styrelsens förslag tillbemyndigande för styrelsen
Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande enligt nedan.

Beslut att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital skall kunna ökas till det högsta belopp som medges enligt gällande bolagsordning, vilket vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 2 570 691 SEK (14 570 691 SEK efter föreslagen ändring av bolagsordning).

Emissioner skall kunna ske genom kontantemission, apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor, i syfte att genomföra eller finansiera expansion av verksamheten, och/eller att förvärva hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor, med den prissättning som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Lund i november 2022
Serstech AB (publ)
STYRELSEN


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Sandor,                                                                 
VD, Serstech AB                                                              
telefon: +46 739 606067                                              
e-post: ss@serstech.com                                              


Thomas Pileby,

Styrelseordförande, Serstech AB

telefon: +46 702 072643

e-post: tp@serstech.com


Bolagets hemsida: www.serstech.com

Denna information är sådan insiderinformation som Serstech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 15 november 2022 kl. 11:25 CEST.

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Om Serstech

Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudskligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar  FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige. 


To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of November 30, 20228.12.2022 22:30:00 CET | Press release

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of November 30, 2022 (Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers) Market : NYSE Euronext Paris ISIN Code: FR 0010417345 Date Total number of sharesTotal number of voting rights11/30/2022 94,137,145 Total gross of voting rights: 94,137,145 Total net* of voting rights: 93,966,891 * Total net = total number of voting rights attached to shares – shares without voting rights Attachment PDF Version

Zealand Pharma Increases its Share Capital as a Consequence of Exercise of Employee Warrants8.12.2022 22:00:00 CET | Press release

Company announcement – No. 57 / 2022 Zealand Pharma Increases its Share Capital as a Consequence of Exercise of Employee Warrants Copenhagen, Denmark and Boston, MA, U.S. December 8, 2022 – Zealand Pharma A/S (“Zealand”) (NASDAQ: ZEAL) (CVR-no. 20 04 50 78), a Copenhagen-based biotechnology company focused on the discovery and development of innovative peptide-based medicines, has increased its share capital by a nominal amount of DKK 64,919 divided into 64,919 new shares with a nominal value of DKK 1 each. The increase is a consequence of the exercise of warrants granted under several of Zealand Pharma's employee warrant programs. Employee warrant programs are part of Zealand Pharma’s incentive scheme, and each warrant gives the owner the right to subscribe for one new Zealand Pharma share at a prespecified price, the exercise price, in specific predefined time periods before expiration. For a more detailed description of Zealand Pharma’s warrant programs, see the company’s Articles o

Report of transactions of shares and related securities of Bavarian Nordic by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such8.12.2022 21:40:00 CET | Press release

COPENHAGEN, Denmark, December 8, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) has today received information about the following transactions of the company’s shares/related securities by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such. 1.Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associateda)NamePaul Chaplin2.Reason for the notificationa)Position/status President and Chief Executive Officer of Bavarian Nordic A/S b)Initial notification/AmendmentInitial notification3.Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitora)NameBavarian Nordic A/Sb)LEI2138006JCDVYIN6INP514.Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducteda)Description of the financial instrument, type of instrument Identification codeWarrants DK0015

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer8.12.2022 21:40:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse. 1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til dennea)NavnPaul Chaplin2.Årsag til indberetningena)Stilling/titelAdministrerende direktør i Bavarian Nordic A/Sb)Første indberetning/ændringFørste indberetning3.Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførendea)NavnBavarian Nordic A/Sb)LEI-kode2138006JCDVYIN6INP514.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktionera)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen IdentifikationskodeTegningsoption

Bavarian Nordic iværksætter nyt incitamentsprogram for koncernledelsen og udvalgte medarbejdere8.12.2022 21:35:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner til koncernledelsen og udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Som et nyt initiativ vil erhvervelsen (vesting) af tegningsoptioner for medlemmer af koncernledelsen være baseret på succesfuld opnåelse af relevante Key Performance Indicators (KPI’er). Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b og 5c, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik. Der tildeles i alt 248.787 tegningsoptioner til medlemmer af koncernledelsen til en udnyttelseskurs på DKK 224,70 pr. aktie, svarende til markedskursen for Bavarian Nordics aktie på tildelingstidspunktet. Erhvervelse af tegningsoptionerne er betinget af forudgående opfyldelse af KPI’er, som fastsættes af bestyrelsen. Der tildeles i alt 683.264 tegningsoptioner til udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen til