GlobeNewswire by notified

Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 16 maj 2023

Dela

Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 16 maj 2023 sin årsstämma.

De huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman var följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den kompletta kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.auriant.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolagets fria egna kapital om -268 220 779 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4)
ledamöter utan styrelsesuppleant samt att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Peter Daresbury, Thor Åhlgren, Preston Haskell och Jukka Pitkäjärvi till styrelseledamöter. Stämman omvalde Peter Daresbury till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes för att arbeta som revisorer för Bolaget med Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande och
250 000 kronor vardera till envar av ordinarie styrelseledamöter. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer ska arvode utgå med 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 375 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt avtal mellan bolaget och revisorn.

Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av
valberedning och instruktion för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap.
aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets
finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 genom att sänka aktiekapitalets gränser från lägst 5 322 450 kronor och högst 21 329 800 kronor till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Stämman beslutade vidare att minska aktiekapitalet med 10 611 430,315619 kronor för att täcka bolagets förluster. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Efter att minskningen har registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att uppgå till 500 000 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82
e-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant Mining AB, för mer information besök www.gwkapital.se.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

TRESU Investment Holding A/S – Announcement of Q1 2023 Interim Report30.5.2023 17:00:00 CEST | Press release

TRESU INVESTMENT HOLDING A/S ANNOUNCEMENT NO. 03.2023 30.05.2023 TRESU Investment Holding A/S – Announcement of Q1 2023 Interim Report Tresu Investment Holding A/S today publishes the Q1 2023 Interim Report and presentation of the financial results. We are pleased to invite you to the financial results call, which is being held Wednesday, 7 June 2023, at 1pm CET. The Interim Report will be presented by Christian Jacob Flarup, CEO and Torben Børsting, CFO. After the presentations there will be an opportunity for Q+A. A recording of the results call will be made available for four hours on the TRESU IR website. To register for the investor call, please send an e-mail to Financial manager at TRESU A/S Finn Holm no later than 6 June 2023 9am CET - fho@tresu.com Christian Jacob Flarup CEO, TRESU For further details, please contact: CEO, Christian Jacob Flarup, phone: +45 2027 7971 CFO, Torben Børsting, phone: +45 5130 2780 Attachments: TRESU Investment Holding AS – Q1 2023 Reporting Q1 2023

Transactions in connection with share buy-back program30.5.2023 17:00:00 CEST | Press release

Company announcement no. 22 - 23 30 May 2023 Transactions in connection with share buy-back program On 8 May 2023 NTG Nordic Transport Group (“NTG”) announced a share buy-back program, as described in company announcement no. 17 - 23. The program will be executed in accordance with the principles of Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (MAR) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbor rules. The purposes of the share buy-back program are to meet obligations relating to acquisition of minority shareholders’ shares in NTG subsidiaries under the “Ring-the-Bell” concept, cover obligations arising under share-based incentive programs, and potentially for other purposes such as payment in relation to potential M&A transactions. Under the share buy-back program NTG will purchase its own shares for an aggregate maximum amount of DKK 125,000,000, up to 350,000 shares (nominally DKK 7,000,000), corresponding t

Bang & Olufsen A/S – finanskalender30.5.2023 16:49:43 CEST | pressemeddelelse

Herved følger offentliggørelsesdatoer for Bang & Olufsens planlagte finansielle rapporter samt datoer for generalforsamlinger i 2023 og 2024. Delårsrapporter og årsrapporter vil blive offentliggjort de anførte datoer om morgenen. 2023 Torsdag 6. juliÅrsrapport 2022/23 Torsdag 17. augustGeneralforsamling (Seneste frist for emner til dagsordenen er 6. juli) Onsdag 11. oktoberDelårsrapport (1. kvartal 2023/24) 2024 Onsdag 10. januarDelårsrapport (2. kvartal 2023/24) Onsdag 10. aprilDelårsrapport (3. kvartal 2023/24) Torsdag 4. juliÅrsrapport 2023/24 Torsdag 15. augustGeneralforsamling (Seneste frist for emner til dagsordenen er 4. juli) For yderligere information, kontakt venligst: Cristina Rønde Hefting Investor Relations Phone: +45 4153 7303 Vedhæftet fil BO_2209_Financial calendar 2023-24_DK

Bang & Olufsen A/S – financial calendar30.5.2023 16:49:43 CEST | Press release

Please be informed of the following dates for Bang & Olufsen’s planned publication of financial reports and dates for Annual General Meetings in 2023 and 2024. Interim reports and annual reports are expected to be published in the morning on the listed dates. 2023 Thursday 6 JulyAnnual report 2022/23 Thursday 17 AugustAnnual General Meeting (Deadline for subjects and proposals to the agenda is 6 July) Wednesday 11 OctoberInterim report (1st quarter 2023/24) 2024 Wednesday 10 January Interim report (2nd quarter 2023/24) Wednesday 10 AprilInterim report (3rd quarter 2023/24) Thursday 4 JulyAnnual report 2023/24 Thursday 15 AugustAnnual General Meeting (Deadline for subjects and proposals to the agenda is 4 July) For further information, please contact: Cristina Rønde Hefting Investor Relations Phone: +45 4153 7303 Attachment BO_2209_Financial calendar 2023-24_UK

Darca’s Educational Leadership Accelerator Addresses Shortage of School Principals30.5.2023 15:57:45 CEST | Press release

Innovative Training Program Aims to Address Shortage of School Leaders in Israeli Schools HOLON, Israel, May 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Darca Schools, a leading school network providing equal educational opportunities for Israel’s most underserved communities, is today well underway into the second year of its innovative training program, the Education Leadership Accelerator (ELA). This groundbreaking program fully funded by the Azrieli Foundation is part of an ongoing effort to lift Israel’s entire high school education system. “The biggest drivers of positive change in our high schools are principals, and excellent leadership is a key tenet of our successful approach. It’s clear that schools in Israel are struggling to recruit and retain exceptional leaders for these under-resourced, underappreciated and overworked roles,” said Dr. Gil Pereg, founding CEO of Darca Schools. “To fill this critical vacuum of leadership that brings about positive change, the ELA program has shown it gr