GlobeNewswire by notified

Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 10 maj 2022

Dela

Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 10 maj 2022 sin årsstämma. Årsstämman utfördes enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.  Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.auriant.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Disposition av Bolagets resultat 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att Bolagets fria egna kapital om -210 293 867 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna, styrelsesuppleanten och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en styrelsesuppleant samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Lord Daresbury (Peter), Preston Haskell, Birgit Köster Hoffmann och Jukka Pitkäjärvi. Stämman omvalde James Provoost Smith till styrelsesuppleant. Stämman omvalde Peter Daresbury till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes för att arbeta som revisorer för Bolaget för perioden intill slutet av nästa årsstämma med Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig revisor. 

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande och 250 000 kronor vardera till envar av ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanten. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer ska arvode utgå med 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 725 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt avtal mellan Bolaget och revisorn.

Valberedning 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av valberedning och att hålla den tidigare godkända instruktionen för valberedningen oförändrad.

Godkännande av lån från aktieägare

Stämman beslutade att godkänna en lånefacilitet till Bolaget från aktieägaren GoMobile Nu AB, som är en närstående person, detta på i huvudsak följande villkor. Bolaget har ingått ett villkorat låneavtal med GoMobile Nu AB. Avtalet var villkorat på sådant sätt att dess giltighet är beroende av bolagsstämmans godkännande, och detta godkännande har nu erhållits. Bolaget kommer att tillföras en lånefacilitet om upp till SEK 9 400 000. Lånefaciliteten kommer vara tillgänglig under perioden mellan den 10 maj 2022 och den 9 maj 2023 (tillgänglighetsperioden). Bolaget kommer ha rätt att under tillgänglighetsperioden låna medel genom ett eller flera avrop. På avropade lånebelopp ska Bolaget betala en årlig ränta om 6,5 procent per år, och därutöver ska Bolaget betala en s.k. stand-by fee om 1,5 procent per år på den del av lånefaciliteten som inte avropats under tillgänglighetsperioden. Bolaget har rätt att när som helst säga upp tillgänglighetsperioden.  Återbetalning av avropade lån ska ske senast den 10 maj 2023, som alltså är förfallodag. På förfallodagen ska även sagda ränta jämte stand-by fee betalas.

Bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

 För mer information, vänligen kontakta:

Peter Daresbury, Styrelsensordförande
Tel: + 44 194 886 1900
e-post: peter.daresbury@daresburyltd.co.uk

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant Mining AB, för mer information var god ring +46 8 503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se eller besök www.gwkapital.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

ERYTECH Announces the Availability of the Documents for its Annual General Meeting to be held on June 24, 202224.5.2022 22:05:00 CEST | Press release

ERYTECHAnnounces the Availability of the Documents for its Annual General Meeting to be held on June 24, 2022 Cambridge, MA (U.S.) and Lyon (France), May 24, 2022 – ERYTECH Pharma (Nasdaq& Euronext: ERYP), a clinical-stage biopharmaceutical company developing innovative therapies by encapsulating therapeutic drug substances inside red blood cells, today announced the availability of the documents for its Annual General Meeting to be held on Friday, June 24, 2022. ERYTECH’s shareholders are hereby informed of the Annual General Meeting which will be held on June 24, 2022 at 09:00am CEST at the Hôtel Intercontinental Paris – Le Grand, 2 rue Scribe, 75009 Paris (FRANCE). Shareholders may participate in the General Meeting as follows: Attend in person; Voting by mail or by internet on the secure voting platform Votaccess; or Give a proxy to any individual or legal entity of their choice, under the applicable legal and regulatory conditions, or give a proxy to the Chairman of the Shareholde

Data Quality Leaders Unite Around Alation’s ‘Open Data Quality Initiative’24.5.2022 16:50:06 CEST | Press release

Alation 2022.2 includes new framework that drives freedom of choice and flexibility for organisations; delivers quality data to data consumers at point of consumption REDWOOD CITY, Calif., May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc., the leader in enterprise data intelligence solutions, announced that leading data quality and data observability providers such as Acceldata, Anomalo, Bigeye, Experian, FirstEigen, Lightup, and Soda, and industry partners including Capgemini and Fivetran, have joined Alation in support of its newly launched Alation Open Data Quality Initiative for the Modern Data Stack. The program provides customers with the freedom of choice and flexibility when selecting the best data quality and data observability vendors to fit the needs of their modern, data-driven organisations. The Open Data Quality Initiative was designed to accelerate data governance and access to trusted self-service analytics for the broadest range of data consumers. Data quality is a top pri

PubMatic Launches Connect to Streamline Data Activation on the Sell-Side24.5.2022 16:00:00 CEST | Press release

New Fully Integrated, Omnichannel Addressability Solution Helps Buyers Target Audiences with Any Data Currency NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Calif., May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), an independent technology company delivering digital advertising’s supply chain of the future, today announced the launch of Connect, a comprehensive and fully integrated platform to enable media buyers to seamlessly connect with their target audiences across the open internet. Connect is one of the only unbiased addressability offerings that combines many of the preferred signal approaches into one platform, including known identity, first- and second-party data, contextual signals, seller-defined audiences, and modeled audiences. The solution enables brands and media buyers to activate a portfolio approach to addressability to improve ad relevance while respecting consumer privacy, well ahead of the ecosystem's transition away from the third-party cookie. Connect builds on the mom

JETEX AND VOLOCOPTER REVOLUTIONIZE URBAN AIR MOBILITY MODEL24.5.2022 15:20:31 CEST | Press release

At EBACE 2022, Jetex and Volocopter sign a milestone strategic partnership agreement to define a safe and sustainable model of urban air mobility (UAM) Dubai, United Arab Emirates, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jetex, an award-winning leader in private aviation, and Volocopter, a pioneer in the world’s first-ever eVTOL suite of services, enter in a strategic partnership agreement to deploy and operate permanent, economically sustainable, and integrated UAM taxi take-off and landing infrastructure and services for passenger transportation. Recent technological advancements and the need for more affordable, rapid and sustainable travel are driving this trend forward. Both companies aim to launch operations from 2024. Miami, Singapore and Paris are the priority markets where Jetex already established its presence and where sustainable air taxi operations are being mapped for passenger transportation. Jetex and Volocopter are researching most popular routes in these markets to ensure se

Auriant Mining:s delårsrapport för Q1 2022 och online-konferens den 31 maj 202224.5.2022 15:20:21 CEST | Pressemelding

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att Bolagets delårsrapport för Q1 2022 kommer att publiceras på tisdagen den 31 maj. Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2022 samt med en möjlighet att ställa frågor. Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London). För att delta i ZOOM-konferensen tisdagen den 31 maj, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail. Om du har några frågor kan du skicka dem till e-post: conf@auriant.com För mer information, vänligen kontakta: Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: d.lange@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Webbplats: www.auriant.com Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag