GlobeNewswire by notified

Kommuniké från årsstämman i Acarix

Dela

Pressmeddelande
Malmö, 11 maj 2022  

Kommuniké från årsstämman i Acarix

Årsstämman 2022 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 11 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor (1 000 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens och utskottens ledamöter enligt följande:

  • 400 000 SEK (400 000 SEK) till styrelseordföranden och 200 000 SEK (200 000 SEK) till övriga ledamöter; och
  • 0 SEK (0 SEK) till ordföranden i revisions- respektive ersättningsutskottet och övriga ledamöter av utskotten.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Marlou Janssen-Counotte, Ulf Rosén, Fredrik Buch och Philip Siberg. Philip Siberg omvaldes som styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag (oförändrade från föregående år).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (oförändrade från föregående år).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare, övriga anställda och övriga nyckelpersoner i Bolaget och koncernen i Sverige, Danmark, Tyskland och USA genom emission och överlåtelse av högst 3 500 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 30 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget och Acarix Incentives AB, org.nr 559102-0044, och annat koncernbolag. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 15 januari 2023 till och med den 31 maj 2026. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 30 december 2022 till och med den 13 januari 2023.

Personaloptionsprogrammet ska erbjudas vid ett eller flera tillfällen till (i) samtliga nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernens verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland eller USA fram till och med den 15 januari 2023 samt (ii) de nuvarande och tillkommande nyckelpersoner som (personligen eller via bolag) är verksamma i koncernens verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland.

Tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande:

  • 40 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 januari 2023, och
  • 60 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in i linjärt kvartalsvis från den 1 februari 2023 till och med den 1 mars 2026.

Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt aktiv inom koncernen och inte har sagt upp sin anställning eller sitt konsultavtal per dagen då respektive intjäning sker. För det fall deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i koncernen före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte.

Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandedatum till och med den 31 maj 2026. Styrelsen äger rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden.
Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas det till kallelsen och årsredovisningen samt valberedningens förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acarix.com.

För mer information, kontakta:
Helen Ljungdahl Round, VD, tel +1 267 809 1225, +46 730 770283, email helen.round@acarix.com
Christian Lindholm, CFO, tel +46 705 118333, email Christian.lindholm@acarix.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire.

Om Acarix
Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostik. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k. CAD-score som med minst 96 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom (i en population med cirka 10 procents förekomst av CAD). Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

ERYTECH Announces the Availability of the Documents for its Annual General Meeting to be held on June 24, 202224.5.2022 22:05:00 CEST | Press release

ERYTECHAnnounces the Availability of the Documents for its Annual General Meeting to be held on June 24, 2022 Cambridge, MA (U.S.) and Lyon (France), May 24, 2022 – ERYTECH Pharma (Nasdaq& Euronext: ERYP), a clinical-stage biopharmaceutical company developing innovative therapies by encapsulating therapeutic drug substances inside red blood cells, today announced the availability of the documents for its Annual General Meeting to be held on Friday, June 24, 2022. ERYTECH’s shareholders are hereby informed of the Annual General Meeting which will be held on June 24, 2022 at 09:00am CEST at the Hôtel Intercontinental Paris – Le Grand, 2 rue Scribe, 75009 Paris (FRANCE). Shareholders may participate in the General Meeting as follows: Attend in person; Voting by mail or by internet on the secure voting platform Votaccess; or Give a proxy to any individual or legal entity of their choice, under the applicable legal and regulatory conditions, or give a proxy to the Chairman of the Shareholde

Data Quality Leaders Unite Around Alation’s ‘Open Data Quality Initiative’24.5.2022 16:50:06 CEST | Press release

Alation 2022.2 includes new framework that drives freedom of choice and flexibility for organisations; delivers quality data to data consumers at point of consumption REDWOOD CITY, Calif., May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc., the leader in enterprise data intelligence solutions, announced that leading data quality and data observability providers such as Acceldata, Anomalo, Bigeye, Experian, FirstEigen, Lightup, and Soda, and industry partners including Capgemini and Fivetran, have joined Alation in support of its newly launched Alation Open Data Quality Initiative for the Modern Data Stack. The program provides customers with the freedom of choice and flexibility when selecting the best data quality and data observability vendors to fit the needs of their modern, data-driven organisations. The Open Data Quality Initiative was designed to accelerate data governance and access to trusted self-service analytics for the broadest range of data consumers. Data quality is a top pri

PubMatic Launches Connect to Streamline Data Activation on the Sell-Side24.5.2022 16:00:00 CEST | Press release

New Fully Integrated, Omnichannel Addressability Solution Helps Buyers Target Audiences with Any Data Currency NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Calif., May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), an independent technology company delivering digital advertising’s supply chain of the future, today announced the launch of Connect, a comprehensive and fully integrated platform to enable media buyers to seamlessly connect with their target audiences across the open internet. Connect is one of the only unbiased addressability offerings that combines many of the preferred signal approaches into one platform, including known identity, first- and second-party data, contextual signals, seller-defined audiences, and modeled audiences. The solution enables brands and media buyers to activate a portfolio approach to addressability to improve ad relevance while respecting consumer privacy, well ahead of the ecosystem's transition away from the third-party cookie. Connect builds on the mom

JETEX AND VOLOCOPTER REVOLUTIONIZE URBAN AIR MOBILITY MODEL24.5.2022 15:20:31 CEST | Press release

At EBACE 2022, Jetex and Volocopter sign a milestone strategic partnership agreement to define a safe and sustainable model of urban air mobility (UAM) Dubai, United Arab Emirates, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jetex, an award-winning leader in private aviation, and Volocopter, a pioneer in the world’s first-ever eVTOL suite of services, enter in a strategic partnership agreement to deploy and operate permanent, economically sustainable, and integrated UAM taxi take-off and landing infrastructure and services for passenger transportation. Recent technological advancements and the need for more affordable, rapid and sustainable travel are driving this trend forward. Both companies aim to launch operations from 2024. Miami, Singapore and Paris are the priority markets where Jetex already established its presence and where sustainable air taxi operations are being mapped for passenger transportation. Jetex and Volocopter are researching most popular routes in these markets to ensure se

Auriant Mining:s delårsrapport för Q1 2022 och online-konferens den 31 maj 202224.5.2022 15:20:21 CEST | Pressemelding

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att Bolagets delårsrapport för Q1 2022 kommer att publiceras på tisdagen den 31 maj. Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2022 samt med en möjlighet att ställa frågor. Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London). För att delta i ZOOM-konferensen tisdagen den 31 maj, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail. Om du har några frågor kan du skicka dem till e-post: conf@auriant.com För mer information, vänligen kontakta: Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: d.lange@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Webbplats: www.auriant.com Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag