GlobeNewswire

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 30 juni 2020

Dela

Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna ska ske med 0,60 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019 samt att avstämningsdag ska vara den 2 juli 2020. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 7 juli 2020 genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor samt arvoden
Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, följande:

Att fastställa arvodet till 380 000 kronor för styrelsens ordförande och till 190 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 330 000 kronor).

Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, att omvälja styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Peter Lindström, Erik Syrén och Bo Nordlander samt att nyvälja Martin Bjäringer. Till styrelsens ordförande beslutade bolagsstämman att omvälja Bo Nordlander.

Att, efter genomförd upphandling av revisor och i enlighet med styrelsens rekommendation, omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2021. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow.

Principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen
Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen äger rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna motsvarar i huvudsak tidigare riktlinjer med uppdateringar utifrån nya lagkrav.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, om att införa incitamentsprogram 2020/2023 genom en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska uteslutande tillkomma samtliga anställda i bolaget. Anställda i bolaget ska vara garanterade en tilldelning om minst 2 000 teckningsoptioner per tecknare. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 22 juni 2020 till och med 29 juni 2020. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 26 maj 2023. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2020/2023 beräknas uppgå till högst cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2018. Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i bolaget för 17,90 kr per aktie under perioden från och med den 10 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Ett återköp av teckningsoptionerna ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ändra § 9 i bolagsordningen. Ändringen tar höjd för förväntad framtida lagstiftning avseende avstämningsdag för deltagande vid bolagsstämma.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85
Bo Nordlander, styrelsens ordförande, +46 546 63 10

________________________________________________________

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges ovan, klockan 12:00 CET den 30 juni 2020.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Scandinavian Tobacco Group A/S udsteder EUR 300 millioner erhvervsobligationer18.9.2020 08:00:00 CESTpressemeddelelse

Selskabsmeddelelse Nr. 27/2020 København, 18. september 2020 Scandinavian Tobacco Group A/S udsteder EUR 300 millioner erhvervsobligationer Denne meddelelse og indholdet heraf må ikke udleveres, offentliggøres eller distribueres, direkte eller indirekte, i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion, hvor udlevering, offentliggørelse eller distribution ville være ulovlig.Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at fremsætte tilbud om at købe nogen værdipapirer i Scandinavian Tobacco Group A/S eller STG Global Finance B.V. i USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion. STG Global Finance B.V., et helejet datterselskab til Scandinavian Tobacco Group A/S, har gennemført prisning af en udstedelse af en 5-års usikret erhvervsobligation garanteret af Scandinavian Tobacco Group A/S med en hovedstol på EUR 300 millioner, forfald i september 2025 og en kuponrente på 1,375 %. Udstedelsen blev overtegnet lidt over to

Saniona deltar i den virtuella konferensen Oppenheimer Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit 202018.9.2020 08:00:00 CESTPressemelding

PRESSMEDDELANDE 18 september 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att företagets koncernchef och VD Rami Levin kommer att delta i ett virtuellt ”samtal vid brasan” i samband med konferensen Oppenheimer & Co. Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit som anordnas 21-23 september 2020. Närmare uppgifter om det virtuella samtalet vid brasan presenteras nedan. Oppenheimer & Co. 2020 Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit Datum: Tisdag 22 september 2020 Tid: 10.50 ET Länk till webbsändning: https://wsw.com/webcast/oppenheimer5/sanion.st/3751533 Samtalet vid brasan kommer att websändas live, och kan nås via sidan ”Intervjuer och webbsändningar” på Sanionas webbplats: https://saniona.com/se/investors/interviews-webcasts/. Efter livesändningen kommer samtalet att finnas arkiverat på Sanionas webbplats i ungefär 90 dagar. För mer information, var vänlig kontakta Trista Morrison, Chief Communi

Saniona to Participate in Oppenheimer’s Virtual 2020 Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit18.9.2020 08:00:00 CESTPress release

PRESS RELEASE September 18, 2020 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that Rami Levin, President and Chief Executive Officer of Saniona, will participate in a virtual fire side chat at the Oppenheimer & Co. Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit being held September 21–23, 2020. Details on the virtual fire side chat are shown below. Oppenheimer & Co. 2020 Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit Date: Tuesday September 22, 2020 Time: 10:50 a.m. ET Webcast Link: https://wsw.com/webcast/oppenheimer5/sanion.st/3751533 A live webcast of the fire side chat will be available in the Interviews & Webcasts section of the Saniona website found here: https://saniona.com/investors/interviews-webcasts/. After the live webcast, this event will remain archived on the Saniona website for approximately 90 days. For more information, please contact Trista Morrison, Chief Communications Officer. Mobile + 1 (781) 810 9227

Scandinavian Tobacco Group A/S issues EUR 300 million Corporate Bond18.9.2020 08:00:00 CESTPress release

Company Announcement No. 27/2020 Copenhagen, 18 September 2020 Scandinavian Tobacco Group A/S issues EUR 300 million Corporate Bond The information contained herein is not a release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which such release, publication or distribution would be unlawful.This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities in Scandinavian Tobacco Group A/S or STG Global Finance B.V. in the United States, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction. STG Global Finance B.V., a wholly-owned subsidiary of Scandinavian Tobacco Group A/S, has successfully priced an issuance of a 5 year unsecured corporate bond for a principal amount of EUR 300 million with maturity in September 2025 and with a coupon of 1.375%. The issuance was more than two times oversubscribed. The bonds are guaranteed by Scandinavian Tobacco Group

Roche launches new quantitative antibody test to measure SARS-CoV-2 antibodies, to support the evaluation of vaccines18.9.2020 07:03:00 CESTPress release

The new Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S test can quantitatively measure the level of antibodies against SARS-CoV-2 in patients who have been exposed to the virus. The test targets antibodies against the spike protein. This is the focus of vaccines in development and convalescent plasma therapy.1Using the Elecsys Anti-SARS-COV-2 S antibody test, together with the Elecsys Anti-SARS-CoV-2* test launched in May, can help to more effectively determine the percentage of a population who already have antibodies against SARS-COV-2. Basel, 18 September 2020 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced the launch of its Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S antibody test for markets accepting the CE Mark. Roche has filed for Emergency Use Authorisation (EUA) from the U.S. Food and Drug Administration (FDA). The Elecsys Anti-SARS-CoV-2 serology test can be used to quantitatively measure antibodies in people who have been exposed to the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and can p

IMCD acquires Finnish distributor of composite materials Kokko-Fiber18.9.2020 07:00:00 CESTPress release

ROTTERDAM, The Netherlands (18 September 2020, 07:00 CET) – IMCD N.V. (“IMCD” or the “Company”), a leading distributor of speciality chemicals and ingredients, today announces that it has acquired 100% of the share capital of Oy Kokko-Fiber Ab (“Kokko-Fiber”), a leading supplier of fiber-reinforced plastic composite materials in Finland. Kokko-Fiber, founded in 1994, serves a broad customer base that includes many of the largest Finnish companies that use fiber-reinforced plastics in their operations. The company has five employees and generated a revenue of €9.0 million in 2019. Sami Valkama, Managing Director IMCD Finland, comments: “IMCD Finland was established 25 years ago and since then we have strived to offer our customers best-in-class solutions. We recognize the importance of the composite business in the Nordic region. With this acquisition, IMCD will not only expand and strengthen its relationship with other suppliers in the composites’ market, but it will be in an excellent