GlobeNewswire by notified

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i Saniona AB

Dela

PRESSMEDDELANDE

25 maj 2022

Idag, den 25 maj 2022, hölls årsstämma i Saniona AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition för 2021

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2021. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Jørgen Drejer, Anna Ljung och Carl Johan Sundberg. Jørgen Drejer valdes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd av Saniona eller något av dess dotterbolag. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, med 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet och med 30 000 kronor till varje ledamot i ersättningsutskottet, dock att arvode för utskottsarbete inte ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av Saniona eller något av dess dotterbolag.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Deloitte AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om arvode till valberedningen för arbete inför årsstämman 2023

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöterna i valberedningen, för arbete fram till och med årsstämman 2023, ska utgå med 30 000 kronor till varje ledamot som inte också är styrelseledamot.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelens förslag att bemyndiga styrelsen att, inom gränserna för bolagets bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får uppgå till högst 15 596 420, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Malmö den 25 maj 2022

Saniona AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, verkställande direktör, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25maj 2022 kl. 17.00.

Om Saniona

Saniona ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling och en mission att dra fördel av sin expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Bolagets längst framskridna produktkandidat, Tesomet™, har avancerats till kliniska studier i mellanfas för behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Dessa kliniska studier har på bolagets eget initiativ pausats på grund av begränsad tillgång till finansiering, och Saniona utforskar aktivt möjligheter till partnerskap. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 genomgår klinisk prövning i Fas 1 och är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd, och SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona är baserat i Köpenhamnsområdet i Danmark och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Monthly information related to total number of voting rights and shares composing the share capital _June 30, 2022.7.7.2022 18:00:00 CEST | Press release

Monthly information related to total number of voting rights and shares composing the share capital _June 30, 2022. Article 223-16 of general regulation of French Autorité des Marchés Financiers Lyon – France Listing markets: Euronext Paris from Euronext (Market segment C - ISIN Code: FR0011471135- Symbol: ERYP) & Nasdaq Global Select Market in the United-States (Symbol : ERYP) Website : www.erytech.com DateTotal of shares composing the share capitalTotal of brut(1) voting rights Total of net (2) voting rights December 31, 202131 018 55332 518 33932 515 839January 31, 202231 018 55332 518 33932 515 839February 28, 202231 018 55332 518 54732 516 047March 31, 202231 018 55332 518 54732 516 047April 30, 202231 018 55332 518 54732 516 047May 31, 202231 018 55332 518 54732 516 047June 30, 202231 018 55332 520 10732 517 607 (1) Gross voting rights number (or « theoretical » voting rights) is used as a basis for calculating the crossing of the threshold. In accordance with article 223-11 of g

KBC Group: KBC completes acquisition of Raiffeisen Bank International's Bulgarian operations7.7.2022 17:45:00 CEST | Press release

Press Release Outside trading hours – Regulated information* Brussels, Sofia, 7 July 2022 (5.45 p.m. CEST) KBC completes acquisition of Raiffeisen Bank International's Bulgarian operations Today, KBC Bank and Raiffeisen Bank International (‘RBI’) completed the deal announced on 15 November 2021 concerning the acquisition of 100% of the shares of Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, which is responsible for the banking operations of RBI in Bulgaria. The transaction also includes Raiffeisenbank Bulgaria’s fully owned subsidiaries Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), Raiffeisen Insurance Broker and Raiffeisen Service. The acquisition, worth a total of 1 009 million euros paid in cash, reflects the quality of the Raiffeisen franchise in Bulgaria and the potential for synergy. The transaction will have a capital impact of around -1 pp on KBC Group’s CET1 in 3Q2022. Raiffeisenbank (Bulgaria) has systematically developed its banking activities since entering the mark

Volta Finance Limited - Dividend Declaration7.7.2022 17:12:32 CEST | Press release

Volta FinanceLimited (VTA/VTAS) Dividend Declaration NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES Guernsey, 7 July 2022 Volta Finance Limited ("the Company") hereby announces a second interim dividend for the financial year commencing 1 August 2021. The Company announces that it has declared a quarterly interim dividend of €0.13 per share payable on 28 July 2022 amounting to approximately €4.75 million, equating approximately to an annualised 8% of net asset value. The ex-dividend date is 14 July 2022 with a record date of 15 July 2022. The Company has arranged for its shareholders to be able to elect to receive their dividends in either Euros or Pounds Sterling. Shareholders will, by default, receive their dividends in Euros, unless they have instructed the Company’s Registrar, Computershare Investor Services (Guernsey) Limited (“Computershare”), to pay dividends in Pounds Sterling. Such instructions may be given to Computershare eith

Maha Energy AB har underrättats om att kontrakterad borrigg i Oman har dragits tillbaka7.7.2022 15:45:00 CEST | Pressemelding

Maha Energy AB (publ) har underrättats av Global Business Services (“GBS”) att den kontrakterade borriggen GBS-1 (tidigare OGI-4) inte längre kommer att vara tillgänglig för Maha Energy i Oman. Detta innebär att den planerade borrstarten av de första sex brunnarna på Mafraqfältet försenas. GBS har meddelat Maha Energy att de inte kan leverera borriggen GBS-1 (tidigare OGI-4) främst på grund av tekniska brister som upptäckts under inspektioner strax innan mobiliseringen. Maha arbetar nu på att hitta alternativa lösningar, men detta innebär att borrningen av de sex brunnarna på Mafraq kommer att försenas. En reviderad tidplan kommer att meddelas så snart som ytterligare information finns tillgänglig. ”Då vi arbetat väldigt hårt för att få allt på plats och starta borrningarna innan den sista juni är vi mycket besvikna över att GBS nu beslutat att inte leverera den kontrakterade borriggen i sista minuten. Men eftersom borrplatser och all annan borrutrustning nu står klart så är vi redo fö

Maha Energy AB has been notified that contracted drilling rig has been withdrawn in Oman7.7.2022 15:45:00 CEST | Press release

Maha Energy AB (publ) has been notified by Global Business Services (“GBS”) that the contracted GBS-1 (formerly OGI-4) drilling rig will no longer be available for Maha Energy in Oman. This means that the planned start of the drilling of the six first wells on the Mafraq field will be delayed. GBS has notified Maha Energy that they are unable to deliver the drilling rig GBS-1 (formerly OGI-4) primarily due to technical deficiencies uncovered during pre-mobilisation inspections. Maha is now evaluating alternative options, but this means that the drilling of the six wells on Mafraq will be delayed. A revised schedule will be announced as soon as further information is available. Jonas Lindvall, CEO at Maha comments: “We have been working hard to ensure all material and equipment were available for a June 30 spud, so it is very disappointing that GBS has decided to withdraw the contracted drilling rig this late in the game. Everything else is in place so once we find a replacement drillin