Norges Jeger- og Fiskerforbund

Kommunene må stoppe naturtapet!

Del

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener at tap av natur er en utfordring som må løses parallelt med klimautfordringene. Naturmangfoldet har aldri før vært så truet som det er i dag. FNs Naturpanel sin rapport fra 2019 slår fast at alle hovedgrunnene til at naturmangfoldet er truet, er menneskeskapte.

Høstingsbasert friluftsliv – jakt, fiske, sopp- og bærplukking – står sterkt i Norge. For at fremtidige generasjoner skal få ta del i denne tradisjonen så må naturen forvaltes godt. Norge trenger utvikling og arbeidsplasser, men det må gjøres på naturens premisser.

Vi må unngå at presset på viltet og fiskens leveområder fortsetter. Verden står i en naturkrise som må tas like mye på alvor som klimakrisa. Villreinen, en av våre nasjonalskatter, er et trist eksempel på hva som kan skje når vi mennesker breier oss for mye. Villreinen er på vei inn på rødlista som en truet art. Det er flere årsaker til det.

Utbygging truer
Utbygging av vannkraft, veier, kraftlinjer og hytteområder har vært til stor skade for villreinen. Det samme gjelder økende turisttrafikk og ferdsel i fjellet. Leveområdene er i dag sterkt oppsplittet, og viktige beiter avstengt. På toppen av det hele er villreinen spesielt utsatt for effektene av klimaendringer.

Tilsvarende press opplever også andre vilt- og fiskearter på sine leveområder. Derfor sier NJFF nei til landbasert vindkraft i norsk natur. Vi er mot nedbygging i kystsonen. Vi jobber for restaurering med og beskyttelse av bekker for sjøørreten. Vi vil ha statlige retningslinjer for å regulere hyttebygging slik at vi kan stanse naturtapet og ta nødvendig hensyn til vilt, fisk og friluftsliv.

For fremtiden må vi tørre å ta tøffe avgjørelser for å beskytte naturen, fisken og viltet. Kanskje må vi bremse noe av vår menneskelige aktivitet. Med stort press for utvikling og utbygging så må man ha god rygg for å ta de kloke og framtidsrettede valgene på naturens vegne.


NJFF krever:

At allmennhetens tilgang til strandsonen sikres langs hele kysten, og kommunene rundt Oslofjorden og Skagerrak må sette en endelig stopp for mer nedbygging.

At regjeringen innfører nasjonale rammer for å styre utviklingen av hyttebygging.

At regjeringen sier nei til all videre utbygging av landbasert vindkraft i norsk natur.

At regjeringen prioriterer god forvaltning av og økt restaureringsinnsats i kystbekker og innlandsvassdrag (både stille og rennende vann), for gjenoppretting av deres fysiske, kjemiske og biologiske funksjon så nært opptil naturtilstanden som mulig.

At regjeringen ytterligere prioriterer å gjenopprette Oslofjordens økologiske tilstand i tett samarbeid med lokale og regionale brukere og forskere.

Bilder

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom