GlobeNewswire

Klövern offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.


Det slutliga utfallet av företrädesemissionen i Klövern AB (publ) (”Klövern” eller ”Bolaget”) visar att 17 104 484 stamaktier av serie A och 186 451 359 stamaktier av serie B, motsvarande 98,6 procent av antalet erbjudna stamaktier av serie A respektive 98,7 procent av antalet erbjudna stamaktier av serie B, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 2 703 466 aktier, motsvarande cirka 1,3 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad.

Klövern kommer genom företrädesemissionen att tillföras 2 063 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 35 miljoner kronor. Genom företrädesemissionen kommer Klöverns aktiekapital att öka med 412 518 618 kronor, från 1 864 875 960 kronor till 2 277 394 578 kronor, genom utgivande av 206 259 309 nya stamaktier. Efter företrädesemissionen kommer antalet stamaktier i Klövern att uppgå till totalt 1 122 253 289.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angetts i Klöverns offentliggjorda prospekt med anledning av företrädesemissionen. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att skickas till investerare omkring den 8 december 2020. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 10 december 2020, i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 14 december 2020. Nya stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket den 9 december 2020, och de nya stamaktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 18 december 2020. De stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm den 18 december 2020.

Finansiella och legala rådgivare
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Swedbank AB (publ) samt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerar Joint Global Coordinators. Walthon Advokater AB är legal rådgivare till Bolaget och Linklaters Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.


Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Klöverns avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Klövern har gjort efter bästa förmåga men som Klövern inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Klövern. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Invitation to UPM’s webcast and press conference on Financial Statements for the year 202021.1.2021 09:00:00 CETPress release

(UPM, Helsinki, 21 January 2021 at 10:00 EET) – UPM will publish its fourth quarter results and Financial Statements for the year 2020 on 28 January 2021 at 09:30-10:00 EET. After publishing the report will be available on company's website at www.upm.com. A webcast and a conference call for analysts and investors in English language begins at 13:15 EET. UPM’s financial results will be presented by the President and CEO Jussi Pesonen and CFO Tapio Korpeinen. All participants can view the webcast online at www.upm.com or through this link, but participants who wish to ask questions must attend the conference call by dialling a number in the list below: Conference call title: Financial Statement Release for the year 2020 International telephone numbers: Argentina Toll: +54 1152526536 Australia Toll: +61 284058549 Austria Toll: +43 19287907 Belgium Toll: +32 24035814 Brazil Toll: +55 1133517266 Bulgaria Toll: +359 29358129 Canada Toll: +1 4162164189 Chile Toll: +56 226188227 China Toll: +

Cargotec’s financial statements review 2020 to be published on Thursday, 4 February 202121.1.2021 08:30:00 CETPress release

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 21 JANUARY 2021 AT 9:30 AM (EET) Cargotec’s financial statements review 2020 to be published on Thursday, 4 February 2021 Cargotec Corporation will publish its financial statements review 2020 on Thursday, 4 February 2021 at approximately 1:30 p.m. EET. The report will be available at www.cargotec.com after publication. A live international telephone conference for analysts, investors and media will be arranged on the publishing day at 3:00 p.m. EET. The event will be held in English. The report will be presented by CEO Mika Vehviläinen and Executive Vice President, CFO Mikko Puolakka. The presentation material will be available at www.cargotec.com by the latest 2:30 p.m. EET. The telephone conference, during which questions may be presented, can be accessed by registering here. The registration opens 15 minutes prior to the event. The event conferencing system will call the participant on the phone number provided and place the participant into the

NICE recommends Jyseleca® ▼(filgotinib) on NHS in landmark decision for rheumatoid arthritis21.1.2021 08:08:24 CETPress release

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED KINGDOM NICE guidance, for the first time in the UK, supports access to an advanced therapy for people with moderate as well as severe rheumatoid arthritis (RA) - aiming to avoid irreversible damage as early as possible1More than 400,000 people across the UK live with RA2 and around 70% have moderate or severe disease3 Mechelen, Belgium, 21 January 2021, 08:05 CET – Galapagos NV (Euronext & Nasdaq: GLPG) today welcomed the news that the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) has issued a final appraisal determination (FAD) recommending the use of the daily oral pill, JYSELECA®▼ (filgotinib) on the National Health Service (NHS) in England for the treatment of eligible adult patients with moderate to severe active rheumatoid arthritis (RA).1 It is the first time in the UK that an advanced therapy has been recommended in people with moderate RA, offering thousands more the potential to achieve remission earlier - potentially slowing the

Conference call to present Kinnevik’s fourth quarter and full-year results 202021.1.2021 08:00:00 CETPress release

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") will publish financial results for the fourth quarter and full-year 2020 on Thursday 4 February 2021 at around 08.00 CET. A conference call will be held on the same day at 10.00 CET to present the results. The presentation will be held in English and also be made available via audiocast on Kinnevik’s website, www.kinnevik.com. Link to the audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/a97or8rx Those who wish to participate in the conference call are welcome to dial-in on the below numbers. To ensure that you are connected to the conference call, please dial in and register your attendance a few minutes before the conference call begins. Dial-in numbers: UK: +44 3333 000 804 SE: +46 8 566 426 51 US: +1 631 913 1422 Confirmation code: 69100644# For further information, visit www.kinnevik.com or contact: Torun Litzén, Director Investor Relations Phone +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik is an industry focused investment company with an ent

Telefonkonferens och presentation av Kinneviks resultat för fjärde kvartalet och helåret 202021.1.2021 08:00:00 CETPressemelding

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2020 torsdagen den 4 februari 2021 cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com. Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/a97or8rx De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Telefonnummer: UK: +44 3333 000 804 SE: +46 8 566 426 51 US: +1 631 913 1422 Kod: 69100644# För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik är ett sektorfokuserat invest

Huhtamaki invests in new state-of-the-art manufacturing unit in Malaysia21.1.2021 08:00:00 CETPress release

HUHTAMÄKI OYJ PRESS RELEASE 21.1.2021 AT 09:00 Huhtamaki invests in new state-of-the-art manufacturing unit in Malaysia Huhtamaki, a key global provider of sustainable packaging solutions for consumers around the world, is investing in a new manufacturing site in Malaysia. In order to better serve its customers and respond to future growth of the sector in Southeast Asia, the company is transferring its Malaysian manufacturing base from Penang to Port Klang, Selangor State, the capital region of Malaysia. The new site is expected to be fully operational by the end of the second quarter of 2021. “By investing in a world-class facility in Malaysia we are creating a platform for future growth in Southeast Asia. The new site is strategically located, it is close to our key customers and has easy access to neighboring countries. We will also use the relocation as an opportunity to modernize our equipment and increase automation to improve efficiency. Our initial focus will be on manufacturi

Agfa-Gevaert: Agfa intends to reorganize its Offset Solutions activities – Regulated information21.1.2021 07:45:00 CETPress release

Mortsel, Belgium – January 21, 2021 – 7:45 a.m. CET This press release contains inside information. On January 20, 2021, the Board of Directors expressed the intention to organize the Offset Solutions activities into a stand-alone legal entity structure and organization within the Agfa-Gevaert Group. This intended reorganization is part of the strategic transformation program for the Agfa-Gevaert Group, To improve profitability and to address the significant decline in market demand, Agfa is reviewing its offset business model, simplifying its organization and streamlining its product offering. About Agfa The Agfa-Gevaert Group is a leading company in imaging technology and IT solutions with over 150 years of experience. The Group holds four divisions: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print & Chemicals and Offset Solutions. They develop, manufacture and market analogue and digital systems for the healthcare sector, for specific industrial applications and for the printing in