GlobeNewswire

Kinnevik: Kallelse till årsstämma

Dela

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till årsstämman 2021 torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande.

Information om de vid årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 29 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

Ett anförande av Kinneviks verkställande direktör, Georgi Ganev, samt korta introduktioner av den av valberedningen föreslagna nya styrelseordföranden James Anderson, och den av valberedningen föreslagna nya styrelseledamoten Harald Mix, kommer att finnas tillgängliga på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”) i samband med årsstämman.

Utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando

Som offentliggjordes av Kinnevik den 17 februari 2021, föreslår styrelsen i Kinnevik att årsstämman 2021 beslutar om en utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando SE ("Zalando") till aktieägarna. Utskiftningen föreslås ske genom ett aktieinlösenprogram i enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag under punkterna 17(a)-(f) på den föreslagna dagordningen. Genom utskiftningen blir Kinneviks portfölj mer balanserad och fokuserad på Kinneviks yngre, i större utsträckning onoterade, tillväxtbolag – i linje med Kinneviks strategiska plan att transformera sin portfölj och förstärka sin position som Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare. Kinneviks innehav i Zalando kommer av tekniska skäl skiftas ut i form av Zalandoaktier registrerade hos Euroclear Sweden som innehavaren sedan, efter aktieinlösenprogrammet, kan omregistrera till Zalandoaktier registrerade hos Clearstream i Tyskland. Omregistreringen genomförs för att aktieägarna ska kunna genomföra transaktioner med de utskiftade Zalandoaktierna på Frankfurtbörsen.

En informationsbroschyr med ytterligare information om aktieinlösenprogrammet och med detaljerade instruktioner om den efterföljande, kostnadsfria, omregistreringen finns tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

Årsstämman hålls även för att:

 • välja totalt sex (6) styrelseledamöter och bland dessa en ny styrelseordförande – Susanna Campbell, Brian McBride, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg föreslås för omval, James Anderson och Harald Mix föreslås som nya styrelseledamöter och James Anderson föreslås som ny styrelseordförande,
 • besluta om åtgärder för Kinneviks utestående långsiktiga incitamentsprogram med anledning av den föreslagna utskiftningen av Zalando och andra extraordinära värdeöverföringar till aktieägarna sedan 2018,
 • besluta om ändringar av bolagsordningen,
 • godkänna en ny instruktion för valberedningen och välja valberedningens ledamöter, och
 • behandla övriga frågor som ska tas upp vid en årsstämma enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 21 april 2021, och anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 28 april 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Kinnevik tillhanda senast denna dag.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per den 21 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig ("rösträttsregistrering") och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning på förhand i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”). Aktieägare kan även poströsta digitalt. Länk till digital poströstning finns på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

Poströstningsformulär och digitala poströster ska vara Kinnevik tillhanda senast den 28 april 2021. Ytterligare anvisningar och villkor finns i formuläret.

Föreslagen dagordning

Styrelsen föreslår följande dagordning till årsstämman:

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande Kinneviks vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 13. Val av styrelseledamöter:
  1. Susanna Campbell (omval, valberedningens förslag),
  2. Brian McBride (omval, valberedningens förslag),
  3. Cecilia Qvist (omval, valberedningens förslag),
  4. Charlotte Strömberg (omval, valberedningens förslag),
  5. James Anderson (nyval, valberedningens förslag), och
  6. Harald Mix (nyval, valberedningens förslag).
 14. Val av styrelseordförande.
 15. Beslut om:
  1. ändring av bolagsordningen, och
  2. bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
 16. Beslut om:
  1. godkännande av instruktion för valberedningen, och
  2. val av valberedningens ledamöter.
 17. Beslut om utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando genom ett aktieinlösenprogram, innefattande beslut om:
  1. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  2. uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  3. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier,
  4. minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier,
  5. ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, och
  6. minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.
 18. Beslut om utdelning till deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram 2018 som kompensation för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar sedan 2018. 
 19. Beslut om överlåtelse av egna B-aktier för att täcka kostnader för utestående långsiktiga incitamentsprogram och effektivt realisera värdet av B-aktier i eget förvar.
 20. Beslut om säkringsåtgärder för att täcka framtida kostnader för utestående långsiktiga incitamentsprogram, innefattande beslut om:
  1. ändring av bolagsordningen,
  2. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av X-aktier, och
  3. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av X-aktier.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Correction: REC Silicon - Notice of Annual General Meeting20.4.2021 16:18:14 CEST | Press release

Reference is made to the stock exchange announcement by REC Silicon ASA earlier today (20 April 2021) regarding Notice of Annual General Meeting. In addition to the original announcement, please see the attached Calling Notice AGM and Recommendation from the nomination committee. Lysaker, Norway - April 20, 2021: Notice is hereby given that the Annual General Meeting of REC Silicon ASA (REC) will be held at the offices of Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo, Norway on May 11, 2021 at 4.00 pm CET. Please find attached Notice of the General Meeting and the Recommendation of the Nomination Committee. All documents are available at https://www.recsilicon.com/investors/agm/ Due to the extraordinary situation with Covid-19, and in light of prevailing travel and meeting recommendations and restrictions, the Board urges shareholders to vote through submission of proxy forms prior to the meeting and not attend the meeting in person. For further information, please contact: James A. May II, Chief Fi

Neumann Bygg, en norske distributør av byggematerialer, har valgt Blue Ridge for å forbedre nøyaktighetene til prognosene sine og effektivisere forsyningskjeden sin20.4.2021 16:00:23 CEST | Pressemelding

OSLO, Norge, April 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge, den ledende plattformen for kombinering av planleggings- og prisløsninger for bunnsolide forsyningskjeder, har kunngjort et nytt partnerskap med Neumann Bygg, noe som viser at fremgangen i Europa fortsetter og tydelig viser deres forpliktelse til overlegen forsyningskjedeplanlegging. Neumann Bygg er en norsk kjede av profesjonelle byggvarehandeler som betjener proff- og bransjemarkedet langs norskekysten. Selskapet er én av fem forretningsenheter under Stark Group, Europas nest største distributør av byggematerialer. Neumann Bygg er en av Norges største distributører av byggematerialer, og har rundt 300 ansatte i 14 varehus rundt om i landet, samt et servicekontor i Oslo. I 2019 var omsetningen rundt 1,4 milliarder kroner. Neumann Bygg bruker Blue Ridge Supply Chain Planning (SCP) å øke lønnsomheten gjennom økt prognosenøyaktighet, reduksjon av lagerbeholdning og relaterte besparelser. «Det er en glede å ønske Neumann Bygg vel

Sampo plc: Disclosure Under Chapter 9 Section 5 of the Securities Market Act (BlackRock, Inc.)20.4.2021 15:35:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 20 April 2021 at 4:35 pm Disclosure Under Chapter 9 Section 5 of the Securities Market Act (BlackRock, Inc.) Sampo plc (business code 0142213-3) has received a disclosure under Chapter 9, Section 5 of the Securities Markets Act, according to which the number of Sampo A shares (ISIN: FI009003305) owned directly or indirectly by BlackRock, Inc. (USA tax ID 32-0174421) and its funds increased on 19 April 2021 above five (5) per cent of Sampo plc's total stock. Sampo's share capital comprises 555,351,850 shares, of which 554,151,850 are A shares and 1,200,000 are B shares. Each A share entitles its holder to one (1) vote and each B share to five (5) votes. Thus, the total number of votes is 560,151,850. Total positions of BlackRock, Inc and its funds subject to the notification: % of shares and voting rights (total of A)% of shares and voting rights through financial instruments (total of B)Total of both in % (A+B)Resulting situation on the date on which th

REC Silicon - Notice of Annual General Meeting20.4.2021 15:12:01 CEST | Press release

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Lysaker, Norway - April 20, 2021: Notice is hereby given that the Annual General Meeting of REC Silicon ASA (REC) will be held at the offices of Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo, Norway on May 11, 2021 at 4.00 pm CET. Please find attached Notice of the General Meeting and the Recommendation of the Nomination Committee. All documents are available at https://www.recsilicon.com/investors/agm/ Due to the extraordinary situation with Covid-19, and in light of prevailing travel and meeting recommendations and restrictions, the Board urges shareholders to vote through submission of proxy forms prior to the meeting and not attend the meeting in person. For further information, please contact: James A. May II, Chief Financial Officer Phone: +1 509 989 1023 Email: james.may@recsilicon.com Nils O. Kjerstad, IR Contact Phone: +47 9135 6659 Email: nils.kjerstad@crux.no About REC

Årsredovisning 2020 är nu publicerad20.4.2021 15:00:00 CEST | Pressemelding

2021-04-20 PRESSRELEASE Årsredovisning 2020är nu publicerad Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors. Om Arcoma Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se) För mer information om bolaget besök www.arcoma.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Arcomas VD Sanna Rydbe

Skyharbour’s Partner Company Valor Completes Airborne Survey at Hook Lake Uranium Project, Saskatchewan20.4.2021 14:00:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, April 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) (OTCQB: SYHBF) (Frankfurt: SC1P) (the “Company”) is pleased to announce that partner company Valor Resources Limited (“Valor”) entered into a contract with Precision GeoSurveys Inc. through TerraLogic Exploration Inc. (“TerraLogic”), the Company’s geological consultants, to undertake a detailed airborne survey over the Hook Lake Project (previously North Falcon Point). The survey commenced in early April 2021 and is now complete. TerraLogic designed the low-level airborne magnetic and VLF-EM survey to cover the entire Hook Lake claim area, using a fixed-wing aircraft, at 75m line-spacing totaling 5,100 line-km. Final data processing, data interpretation, target selection and recommendations for follow-up ground-based exploration and drilling programs will also be handled by TerraLogic. This process is expected to take approximately six weeks, followed immediately by the recommended fi

Acarix publicerar årsredovisningen för 202020.4.2021 13:00:00 CEST | Pressemelding

Pressmeddelande Malmö, 20 april 2021 Acarix publicerar årsredovisningen för 2020 Idag, tisdagen den 20 april, publicerar Acarix sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.acarix.com. Årsredovisningen finns även bifogad i pressreleasen. För mer information, vänligen kontakta: Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire. Om Acarix Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CAD-score på skärmen. Presentation av mätresul