GlobeNewswire by notified

Karolinska Developments årsstämma 2023

Dela

STOCKHOLM, SVERIGE – 16 maj 2023. Karolinska Development AB (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) har den 16 maj 2023 hållit sin årsstämma. Aktieägare har före årsstämman haft möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med punkt 13 i bolagsordningen. Aktieägare har därmed haft möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, poströstning eller ombud. Vid årsstämman beslutade aktieägarna följande:

Redovisning: beslöts att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition: beslöts att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK 1 238 799 865 balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD: beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter: beslöts att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna: beslöts att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med SEK 400 000, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten; att ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med SEK 200 000, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten; att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelsens ordförande, och styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter: beslöts att omval sker av styrelseledamöterna Björn Cochlovius, Theresa Tse, Anna Lefevre Skjöldebrand, Ben Toogood och Philip Duong; att till styrelsens ordförande utses Björn Cochlovius; beslöts att till revisor, i enlighet med revisionsutskottets förslag, utse Ernst & Young Aktiebolag, för närvarande med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen: beslöts i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Varje år ska de fem röstmässigt största ägarna (enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i augusti) utse var sin representant. Styrelsens ordförande ska sammankalla det första mötet. Avstår ägare från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största ägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska, om valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som gäller för hur valberedningen utses). Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästa valberedning har offentliggjorts.

Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska även lämna förslag till val av Bolagets revisor, arvode för Bolagets revisor samt val av ledamöter till valberedningen eller principer för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Fastställande av styrelsens ersättningsrapport 2022: beslöts att godkänna av styrelsen framlagd ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen avseende 2022.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier: beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om överlåtelse av samtliga egna aktier av serie B som Bolaget vid var tid innehar. Överlåtelsen får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för aktier ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier: beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, samt mot kontant betalning, genom kvittning eller betalning med apportegendom, besluta om nyemission av högst så många nya aktier av serie B som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt bemyndigandet motsvarar tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan nyemission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.karolinskadevelopment.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 kl. 17.15.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Vaisala Oyj: SHARE REPURCHASE 30.5.202330.5.2023 17:30:00 CEST | Press release

VAISALA CORPORATIONSTOCK EXCHANGE RELEASE 30.5.2023VAISALA CORPORATION: SHARE REPURCHASE 30.5.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date 30.5.2023Bourse trade BuyShare VAIASAmount 1 500SharesAverage price/ share 42,6096EURTotal cost 63 914,40EURVaisala Corporation now holds a total of 166 616 sharesincluding the shares repurchased on 30.5.2023On behalf of Vaisala CorporationNordea Bank OyjJanne Sarvikivi Sami HuttunenAdditional information Paula Liimattatel +358 9 8949 2020, ir@vaisala.comwww.vaisala.com ​​​​​Vaisala is a global leader in weather, environmental, and industrial measurements. Building on over 85 years of experience, Vaisala provides observations for a better world, with space-proof technology even exploring Mars and beyond. We are a reliable partner for customers around the world, offering a comprehensive range of innovative observation and measurement products and services. Headquartered in Finland, Vaisala employs over 2,000 professionals worldwide and is listed on t

Enento Group Plc: SHARE REPURCHASE 30.5.202330.5.2023 17:30:00 CEST | Press release

Enento Group PlcANNOUNCEMENT 30.5.2023Enento Group Plc: SHARE REPURCHASE 30.5.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date30.5.2023Bourse tradeBuyShareENENTOAmount5,000SharesAverage price/ share18.9042EURTotal cost94,521.00EUREnento Group Plc now holds a total of 126 200 sharesincluding the shares repurchased on 30.5.2023On behalf of Enento Group PlcNordea Bank OyjJanne SarvikiviSami HuttunenFor further information:Arto PaukkuInvestor Relations Officertel. +358 50 469 5380www.enento.com Attachment Enento 30.5 trades

BioPorto A/S initiates a rights issue with pre-emptive rights for its existing shareholders and proceeds of up to approximately DKK 59.4 million with approximately DKK 16.6 million pre-subscribed pursuant to advance commitments30.5.2023 17:27:34 CEST | Press release

May 30, 2023 Announcement no. 10 THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR ISSUE, OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SUBSCRIBE FOR OR OTHERWISE ACQUIRE ANY SECURITIES IN THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA (COLLECTIVELY, THE “UNITED STATES”)) OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION WOULD BE UNLAWFUL OR TO ANY PERSON TO WHOM IT IS UNLAWFUL TO MAKE SUCH OFFER OR SOLICITATION. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE “SECURITIES ACT”), OR WITH ANY SECURITIES REGULATORY AUTHORITY UNDER ANY APPLICABLE SECURITIES LAWS OF

Cortus Energy testlevererar syngas till bandugn hos Höganäs AB30.5.2023 17:15:28 CEST | Pressemelding

Cortus har de senaste två veckorna på dagtid levererat syngas till Höganäs bandugn för intrimning av brännarsystem inför kommande driftprover. Intrimningen har gått bra och följs upp med drift och utbildning av driftspersonal under de kommande veckorna. Testleveransen av syngas till en av Höganäs bandugnar är det första steget i att ersätta fossil naturgas med syngas i Höganäs AB:s produktion inom ramen för det samarbete som startades för sex år sedan mellan Cortus och Höganäs. När utbildning av driftspersonal är klar och produktionen är redo kan dagtidstesterna övergå i långtidstester och förhoppningsvis kontinuerliga syngasleveranser. Om allt går som planerat kan det här påbörjas under andra halvan av augusti i år. ”Detta är en glädjens dag för oss på Cortus och en belöning efter alla de vedermödor som varit kring vår WoodRoll® -anläggning. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till alla på Höganäs AB för deras stora tålamod”, säger Rolf Ljunggren, grundare och t f VD i Cortus Energy