Miljødirektoratet

Kan stoppe pukkellaks med fiskesperre i store elver

Del
Pukkellaks kan stoppes med fiskesperrer, selv i store elver som Tanaelva i Finnmark, viser ny rapport.
Denne fiskefellen ble testet i Vestre Jakobselv i 2022, og skal brukes for å sortere ut pukkellaks i 2023. Nå har en ekspertgruppe foreslått en ny måte å konstruere fiskefeller som kan brukes i de største elvene. Foto: Jan Harald Tomassen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Denne fiskefellen ble testet i Vestre Jakobselv i 2022, og skal brukes for å sortere ut pukkellaks i 2023. Nå har en ekspertgruppe foreslått en ny måte å konstruere fiskefeller som kan brukes i de største elvene. Foto: Jan Harald Tomassen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark

‒ Det har vært usikkerhet om det er mulig å hindre den uønskede pukkellaksen i å ta seg opp de største lakseelvene, slik som Tanaelva, Altaelva og Neiden i Finnmark. Vi er glade for at dette rent teknisk ser ut til å la seg gjøre, selv om en rekke forhold, deriblant kostnader, må utredes nærmere, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

En ekspertgruppe oppnevnt av Miljødirektoratet mener at det er teknisk mulig å etablere effektive fiskesperrer i nedre deler av alle tre elvene, slik at man kan sortere ut pukkellaks. Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra ekspertgruppa, som fikk i oppdrag å utrede tiltak for å hindre oppvandring av pukkellaks i store lakseelver som Tanaelva, Neidenelva og Altaelva i Finnmark.

Mulige tiltak i de tre elvene

I Tanaelva vurderer ekspertgruppa at det er teknisk mulig å etablere felleløsninger på flere alternative steder. Ekspertgruppa vurderer at det er enklere å etablere en sperre ved Seidaholmen enn ved Norskholmen. De mener at en sperreløsning ved Tana bru også er mulig, men dette alternativet er ikke utredet så langt.

I Altaelva har ekspertgruppa sammen med Alta laksefiskeri Interessentskap funnet et godt egnet sted for å sette opp fiskesperre.

I Neidenelva har ekspertgruppa vurdert at det kan etableres fiskesperre ved Fossheim skole, der elva har en naturlig innsnevring. I etterkant av ekspertgruppas vurdering har det kommet frem opplysninger om et annet sted, som også vil bli vurdert.

Må testes ut i praksis

Selv om ekspertgruppa ser gode muligheter for å sette opp effektive fiskesperrer i de store elvene er det fortsatt forhold som må utredes, og kostnader ved ulike løsninger må avklares. Det gjenstår å teste ut den foreslåtte løsningen i mindre skala før en fullskala felle kan etableres. Både vanntekniske og fiskebiologiske forhold må undersøkes nærmere. Ut over at fiskefella skal fungere for å fange pukkellaks på en mest mulig kostnadseffektiv måte, må man også sikre at de lokale fiskebestandene slipper uskadet forbi.

Tiltak i store elver i 2023

2023 blir etter alt å dømme et nytt stort pukkellaksår. Dette skyldes at den introduserte fremmede arten har en toårig livssyklus, og det er bestanden som gyter i oddetallsår som har fått rotfeste i Norge. Nå jobbes det hardt for å stille best mulig forberedt.

I Tanaelva gjennomførte Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) i fjor et pilotprosjekt like nedenfor Tana bru, som ledd i å utvikle en sperre. Elva ble delvis sperret ved hjelp av plaststikker forankret med kjetting, og området ble videoovervåket.

‒ Det arbeides nå intensivt med å få på plass en sperreløsning i Tanaelva som bygger på fjorårets pilotprosjekt, og som kan etableres før det ventede store innsiget av pukkellaks i sommer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

I forbindelse med videre planlegging og utredning av tiltakene i Tanaelva arrangeres det et seminar i Tana bru 17. januar. Her er den norske og finske lokalbefolkningen, samt finske myndigheter, viktige målgrupper.

I Neidenelva kan man sortere ut pukkelaks ved en laksetrapp som ligger ved Skoltefossen nært sjøen. Dette ble gjort i 2021, og kan gjentas med finansiering fra Staten i 2023. Nedenfor Skoltefossen kan pukkellaksen tas ut med not, garn og håv, inntil en fiskefelle lar seg realisere.

‒ Målet om en fiskefelle ligger fast, og vi vil jobbe videre med å utrede riktig lokalitet og fellekonstruksjon i samarbeid med Neidenelvens fiskefellesskap, sier Ellen Hambro.

For Altaelva handler det nå om å få gjennomført nødvendig prosjektering og småskala utprøving, som må til før man kan bygge en fullskala versjon av den tekniske løsningen som er foreslått i rapporten fra ekspertgruppa. Disse utredningene vil også gi svar på hvor kostbart dette blir. Utredningsbehovet betyr at det er lite sannsynlig at Altaelva kan sperres av i år.

‒ Langt bedre forberedt

For de små og mellomstore elvene er det utviklet flere varianter av felleløsninger, fra forholdsvis enkle løsninger i rør og netting til mer avanserte løsninger som flyteristsperrer.

‒ Vi er nå i ferd med å kjøpe inn disse løsningene til bruk ved den ventede pukkellaksinvasjonen i år. Staten vil også betale for drift av slike feller i det hardest rammede området. Med disse tiltakene vil vi stille langt bedre forberedt på et nytt stort pukkellaksår, sier Hambro.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Denne fiskefellen ble testet i Vestre Jakobselv i 2022, og skal brukes for å sortere ut pukkellaks i 2023. Nå har en ekspertgruppe foreslått en ny måte å konstruere fiskefeller som kan brukes i de største elvene. Foto: Jan Harald Tomassen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Denne fiskefellen ble testet i Vestre Jakobselv i 2022, og skal brukes for å sortere ut pukkellaks i 2023. Nå har en ekspertgruppe foreslått en ny måte å konstruere fiskefeller som kan brukes i de største elvene. Foto: Jan Harald Tomassen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.