GlobeNewswire

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NAXS AB (publ)

Dela

Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget” eller ”NAXS”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 juli 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer NAXS extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

NAXS välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 juli 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om den extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning ska:
dels            vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 22 juni 2021,
dels            senast onsdagen den 30 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 24 juni 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.naxs.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara NAXS tillhanda senast onsdagen den 30 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@naxs.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Bolagets webbplats, www.naxs.se.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm, eller elektroniskt till info@naxs.se, senast måndagen den 21 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm, och på Bolagets webbplats, www.naxs.se, senast lördagen den 26 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse finns totalt 11 152 585 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse
 9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsens förslag
Punkterna 1, 2 och 6: Val av ordförande vid stämman, val av två justeringspersoner, beslut om ansvarsfrihet
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande.

 • Till ordförande på den extra bolagsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.
 • Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet från den extra bolagsstämman föreslås Amaury de Poret och Thomas Åkerman eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från den extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från den extra bolagsstämman.  
 • Beslut att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna Tony Gardner-Hillman, Andrew Wignall, Damhnait Ni Chinneide och John Chapman för tiden från årsstämman som hölls den 11 mars 2021 till och med slutet av den extra bolagsstämman den 1 juli 2021.

Majoritetsaktieägarens förslag
Punkterna 7 – 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Majoritetsaktieägaren i bolaget Tomkins Square Park S.à.r.l (”Majoritetsaktieägaren”) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande.

 • Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, istället för fyra (4) bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
 • Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma vara oförändrad per ledamot (inklusive ordföranden) och, med anledning av att styrelsen utökats till att bestå av fem ledamöter istället för fyra i enlighet med föregående förslag, totalt utökas från 753 750 kronor till totalt 918 750 kronor.
 • Majoritetsägaren föreslår att stämman byter ut styrelsen i sin helhet. Till nya ordinarie ledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Daniel Gold, Meg Eisner, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. Vidare föreslås nyval av Daniel Gold till styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya styrelsen

Daniel Gold
Daniel Gold (född 1968) har byggt upp och varit en ledande befattningshavare i QVT Financial LP (“QVT”) sedan starten, med början genom handel för egen räkning vid Deutsche Bank A.G. Han är verkställande direktör, och CFO samt Managing Member i QVTs general partner. Daniel Gold var tidigare verkställande direktör för DB Advisors L.L.C. Han grundade också QVT-koncernen på Deutsche Bank strax efter att han började på Deutsche Bank 1992, efter att tidigare ha arbetat som mäklare för egen räkning på Daiwa Securities America och på Bear Stearns & Co. Daniel Gold har en Bachelor of Arts i fysik från Harvard College. Daniel Gold äger inte några aktier direkt i Bolaget, fast har ett ekonomiskt intresse i Majoritetaktiesägarens innehav. Daniel Gold är amerikansk medborgare och bosatt i USA.

Meg Eisner
Meg Eisner (född 1986) är delägare och CFO i QVT. Innan hon började på QVT i 2007 erhöll hon en Bachelor of Arts i International Political Economy med högsta betyg från Fordham University. Meg Eisner äger inte några aktier direkt i Bolaget, men har ett ekonomiskt intresse i Majoritetsägarens aktieinnehav. Meg Eisner har varit ordförande i Bolagets valberedning sedan 2019 som representant för QVT och Majoritetaktiesägaren. Meg Eisner är amerikansk medborgare och bosatt i USA.

Synne Syrrist
Synne Syrrist (född 1972) är en oberoende företagskonsult och har lång erfarenhet som extern styrelseledamot i både privata och publika bolag. Synne Syrrist var tidigare partner och finansanalytiker på First Securities AS. Hon sitter för närvarande i styrelsen för flera publika bolag, inklusive Awilco LNG ASA, Awilco Drilling Ltd. Och Aqualibraemar LOC ASA. Hon har en Master of Science från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och har kvalificerat sig som auktoriserad finansanalytiker vid Norges handelshøyskole. Synne Syrrist äger inga aktier i Bolaget. Synne Syrrist är norsk medborgare och bosatt i Norge.

Nikolai Jebsen                
Nikolai Jebsen (född 1984) är en oberoende konsult och investerare. Han var tidigare CFO i Aurora LPG, en börsnoterad leverantör av transporttjänster för gasol, från grundandet av bolaget till dess att bolaget blev uppköpt 2017. Nikolai Jebsen har lång erfarenhet inom aktie- och obligationskapitalmarknaden från sin tid hos Carnegie, Pareto och SEB, samt i att framställa officiell finansiell rapportering. Han har en kandidatexamen i finans från Handelshøyskolen BI. Nikolai Jebsen äger inga aktier i Bolaget. Nikolai Jebsen har dubbelt medborgarskap och är norsk och amerikansk medborgare, bosatt i Norge.

Børge Johansen
Børge Johansen (född 1974) är en oberoende investerare och styrelseledamot av Sector Alarm. Han har också tidigare varit CFO i Aurora LPG. Innan tiden på Aurora var Johansen ansvarig för forskning och investering inom sjöfartssektorn på Oslo Asset Management AS och Carnegie Investment Bank. Han har också flera års erfarenhet av sammanslagning och förvärv av företag och företagsfinansiering från engagemang inom Creo Advisors och Andersen Consulting. Børge Johansen äger inga aktier i Bolaget. Børge Johansen är norsk medborgare och bosatt i Norge.

Majoritetsaktieägaren har informerat Bolaget om att Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen inte är företrädare för QVT eller för Majoritetsaktieägaren, inte får någon form av ersättning eller andra förmåner från QVT (det finns inte heller något löfte om detta) och att det inte finns några familjeband mellan dem och någon av huvudmännen för QVT eller styrelseledamöter i Majoritetsaktieägaren. Var och en av Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen har suttit, sitter och/eller kan i framtiden då och då komma att sitta i styrelsen för andra bolag där QVTs förvaltade fonder har ett betydande aktieinnehav.

QVT anser att Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare (inklusive Majoritetsaktieägaren och QVT).

Majoritetsaktieägarens förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm och på Bolagets webbplats www.naxs.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2021
Styrelsen för NAXS AB (publ)

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 733-110 011

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 16.00 CET.

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm
Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

GeoJunxion (GOJXN.AS) announces the nomination of a new CEO and CBO16.6.2021 18:00:00 CEST | Press release

Capelle aan den IJssel, The Netherlands – 16 June 2021 – GeoJunxion (GOJXN.AS) is pleased to announce today that the Supervisory Board has decided to nominate Mr. I. Vleeschouwers as its new CEO, and Mr. F. Altamura as its new CBO (Chief Business Officer). Ivo Vleeschouwers currently serving as GeoJunxion’s CFO, has been nominated as permanent CEO. He will be combining the CEO and CFO functions going forward. Mr. Vleeschouwers together with the former CEO (Mr. Jaccoud), has been an integral part in spearheading GeoJunxion’s transformation from a traditional digital map supplier, focused on one-off large deals, to a premium location content and location intelligence service provider, with a “data as a service” revenue model. In light of the recent successes of this on-going change such as the closing of location intelligence service contracts for a value exceeding Euro 600K (see press release dated 6 May 2021) and increased market interest in the new product portfolio (Eco Alert Zones a

Staten lånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386 % ränta16.6.2021 18:00:00 CEST | Pressemelding

Statenlånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386% ränta Riksgälden lånadei dag upp 10 miljarder kronor till en ränta på 1,386 procent i den planerade emissionen av en50-årig statsobligation. Den nya obligationen blir det längsta låneti Sveriges statsskuld. Totalt deltog ett 80-tal investerare med en budvolym på drygt 52 miljarder kronor i emissionen som genomfördes som en syndikering. Det innebär att en grupp banker sålde obligationen till villkor som Riksgälden godkänt. Obligationen prissattes till 45 räntepunkter över marknadsräntan på den tidigare längsta svenska statsobligationen som förfaller om drygt 24 år. – Jag är glad att vi har kunnat förlänga den svenska statspapperskurvan till 50 år genom denna transaktion. Med Sveriges starka statsfinanser som grund visar vi än en gång att Riksgälden kan attrahera en bred investerarbas, säger Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef på Riksgälden. Riksgälden kommer att bygga upp den utestående volymen i den nya obligationen SGB 106

Sweden raises SEK 10 billion at 1.386 % with 50-year bond16.6.2021 18:00:00 CEST | Press release

Sweden raises SEK 10 billion at1.386%with 50-year bond The Kingdom of Sweden raised SEK 10 billion at a yield of 1.386 per cent in the planned sale of a 50-year government bond. The new bond will be the longest outstanding loan in Sweden’s central government debt. More than 80 investors participated in the syndicated sale with the total bid volume reaching above SEK 52 billion. Syndication means that a group of banks executes the transaction at terms approved by the issuer. The final pricing was fixed at 45 basis points above the yield on the Swedish government bond that was formerly the longest, maturing in just over 24 years. – I am pleased that we were able to extend the Swedish government bond curve to 50 years through this transaction. With Sweden’s strong state finances as a foundation, we have again shown that we can attract a broad investor base, says Johan Bergström, Acting Head of Funding at the Swedish National Debt Office. The Debt Office will gradually build up the outstan

Halmstads Energi och Miljö strengthens power grid for the future – with data analytics16.6.2021 14:23:17 CEST | Press release

Having a security of supply in the power grid of 99,99 percent does not make Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) to sit back and relax. Instead, the regional Swedish energy company has declared to make digitalization of the power grid their next step forward. Installing the dInsight Analytics Platform from Dlaboratory Sweden AB (publ) has allowed the company to analyze grid data in-depth and take proactive measures to prevent outages and make grid investments. - The advantage of dLab’s system is that we can find faults in the grid, incidents, and disturbances, before they develop into major outages. This is how we want to work, proactively, before anything has happened, says Jonas Stenberg, electrical engineer at Halmstads Energi och Miljö. The collaboration between HEM and dLab started out as a pilot project in 2018 but by now dLab’s digital solution covers about 70 percent of HEM’s power grid. - It is truly inspiring to learn about HEM’s ambitions within digitalization, and their det

Skyharbour Expands its Current Drill Program at its High Grade Moore Uranium Project, Saskatchewan16.6.2021 14:00:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V:SYH)(OTCQB:SYHBF) (Frankfurt:SC1P) (the “Company”) is pleased to announce that it is expanding its current diamond drilling program at its flagship 35,705 hectare Moore Uranium Project, located approximately 15 kilometres east of Denison Mine's Wheeler River project and near regional infrastructure on the southeast side of the Athabasca Basin, Saskatchewan. The current drilling program at Moore is progressing well and has provided significant encouragement to expand the current 3,500 metres drilling program to a total of 5,000 metres in 12 to 14 holes. This fully funded and permitted program will focus on following-up on existing unconformity and basement-hosted targets along the high grade Maverick structural corridor as well as newly defined targets at the Grid Nineteen area. Moore Uranium Project Claims Map: https://skyharbourltd.com/_resources/maps/MooreLakeRegionalTenure-v1.jpg Winter/S

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS TREASURY BILLS16.6.2021 11:07:00 CEST | Press release

Auction date2021-06-16LoanSeptember 2021IsinSE0014808747Coupon, %0.00Maturity2021-09-15Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 500Offered volume, SEK mln2,400Volume bought, SEK mln1,000Number of bids5Number of accepted bids2Average yield, %-0.194 %Lowest accepted yield, %-0.197 %Highest yield, %-0.186 %Accepted at lowest yield, %70.00 Auction date2021-06-16LoanDecember 2021IsinSE0015244405Coupon, %0.00Maturity2021-12-15Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 500Offered volume, SEK mln2,500Volume bought, SEK mln1,000Number of bids4Number of accepted bids3Average yield, %-0.193 %Lowest accepted yield, %-0.197 %Highest yield, %-0.187 %Accepted at lowest yield, %50.00 Auction date2021-06-16LoanMarch 2022IsinSE0015659529Coupon, %0.00Maturity2022-03-16Tendered volume, SEK mln500 +/- 250Offered volume, SEK mln1,100Volume bought, SEK mln500Number of bids4Number of accepted bids1Average yield, %-0.186 %Lowest accepted yield, %-0.186 %Highest yield, %-0.186 %Accepted at lowest yield, %100.00