GlobeNewswire

Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

Dela

Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 juli 2021.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om begränsningar av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Klövern välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning i den ordning som beskrivs nedan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 9 juli 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman genom poströstning har den som

dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juli 2021;

dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 8 juli 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 1 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 5 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 8 juli 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Klövern AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 8 juli 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

För frågor om poströstningsförfarandet eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 08.30-16.00).

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justerare.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Val av nya styrelseledamöter.
  7. Val av styrelseordförande.
  8. Fastställande av styrelsearvode.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 1

Styrelsen föreslår advokaten Erik Sjöman som ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av justerare, punkt 3

Styrelsen föreslår Patrik Essehorn, som representerar Corem Property Group AB (publ), och Pia Gideon, nuvarande styrelseordförande i Klövern AB (publ), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

Val av nya styrelseledamöter, punkt 6

Bolagets största aktieägare Corem Property Group AB (publ) föreslår att Patrik Essehorn, Fredrik Rapp, Christina Tillman, Katarina Klingspor och Magnus Uggla ska väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pia Gideon, Eva Landén, Ulf Ivarsson, Johanna Fagrell Köhler och Lars Höckenström har samtliga ställt sina platser till förfogande och avgår som styrelseledamöter i samband med detta nyval.

Patrik Essehorn, 1967, styrelseordförande och delägare i Walthon Advokater AB. Styrelseordförande i Corem Property Group AB (publ), Tobin Properties AB och Kista Square Holding AB. Styrelseledamot och VD i EssehornNorrman Advokat AB. Styrelseledamot i Patrik Essehorn Advokat AB.

Fredrik Rapp, 1972, styrelseledamot och VD i Pomona-gruppen AB. Styrelseordförande i Xano Industri AB (publ), Argynnis Group AB, Serica Consulting AB samt Svenska Handbollsförbundet. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), ITAB Shop Concept AB (publ), Ages Industri AB (publ), Primekey Solutions AB och Segulah AB.

Christina Tillman, 1968, styrelseordförande i NF11 Holding AB. Styrelseledamot och VD i YPO Guld Service AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Volati AB (publ), Grimaldi Industri Aktiebolag, Cycleurope AB, Clean 6 holding AB, Stocksund Financial Management AB och Stocksund Financial Services AB samt tillförordnad VD i Hunter Sales Stockholm AB.

Katarina Klingspor, 1963, styrelseordförande i Srf Konsulterna AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Ludvig & Co Holding AB, Ludvig & Co Group AB, Svenska Viltmatakademin och Biby Förvaltnings AB.

Magnus Uggla, 1952, styrelseordförande i Sagolekhuset Junibacken AB och Uggla Advisory AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ).

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är styrelseledamöter i Corem Property Group AB (publ) och kommer, om stämman beslutar att välja de föreslagna ledamöterna, att ha motsvarande position i styrelsen i Klövern AB (publ).

Val av styrelseordförande, punkt 7

Corem Property Group AB (publ) föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Fastställande av styrelsearvode, punkt 8

Corem Property Group AB (publ) föreslår att nyvalda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor vardera, innebärande ett totalt arvode om 375 000 kronor. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Respektive avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman den 28 april 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Övrigt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Klövern AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 1024, 611 29 Nyköping, eller via e-post till info@klovern.se, senast den 29 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Klövern AB, Spelhagsvägen 13, 611 31 Nyköping, och på www.klovern.se, senast den 4 juli 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin postadress eller e-postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 1 138 697 289 aktier i bolaget, varav 85 471 753 är stamaktier av serie A, 1 036 781 536 är stamaktier av serie B och 16 444 000 är preferensaktier. Stamaktier av serie A har en röst per aktie och stamaktier av serie B samt preferensaktier har en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 190 794 306,6.

Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie B, motsvarande 9 095 674 röster, vilka inte får företrädas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juni 2021

Klövern AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Gideon, styrelseordförande i Klövern
Tel: 070-546 71 00

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Financière de Tubize - 2021 halfyear financial report2.8.2021 08:00:00 CEST | Press release

Press release 2 August 2021 Embargo till 08:00h CET FINANCIERE DE TUBIZE SA Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels Contact: Eric Nys, day-to-day management, eric.nys@financiere-tubize.be 2021 half-year financial report Regulated information 2 August 2021 The board of directors of Financière de Tubize has issued the 2021 half-year financial report. This report is available on the website www.financiere-tubize.be Profit for the period in accordance with Belgian accounting standards: € 85,0 million,Profit for the period in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS): € 204,8 million,Dividend received from UCB: € 86,5 million (€ 1,27 per share, an increase of 2,4% compared to 2020),Dividend paid to shareholders of Financière de Tubize of € 30,3 million (€ 0,68 per share, an increase of 9,6% compared to 2020), Decrease of outstanding bank borrowings from € 33,5 million at 31 December 2020 to € 0,0 at 30 June 2021,Acquisition of 257.000 UCB shares, increasing the hold

Biotalys announces end of Stabilization Period and the partial exercise of the Over-allotment Option in respect of 712,942 Shares in connection with its Initial Public Offering2.8.2021 07:00:00 CEST | Press release

Ghent, BELGIUM, Aug. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- This announcement is not an offer to invest in the shares (the “Shares”) of Biotalys. An investment in the Shares can only be based on the prospectus (the “Prospectus”) Biotalys has issued in connection with the offering of its Shares and which has, subject to the certainlimitations, been made available on the Company’s website atwww.biotalys.com/investorsand prospective investors must read the entire prospectus in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the Shares. Prospective investors should read in particular the section on “Risk Factors” for a discussion of certain factors which should be considered in connection with an investment in the Shares, includingthe following risks: (i) Biotalys has never brought a product to the market. All but one of Biotalys’ product candidates are still in early stages of discovery. Only one product candidate is in the registration phase, but

TGS Announces NOAKA Ocean Bottom Node Seismic Survey on the Norwegian Continental Shelf2.8.2021 07:00:00 CEST | Press release

OSLO, Norway (2 August 2021) - TGS, a global provider of energy data and intelligence, today announced a new Ocean Bottom Node (OBN) seismic survey on the Norwegian Continental Shelf (NCS). The 437 square kilometer survey will be acquired in the NOAKA area, between Oseberg and Alvheim in the Norwegian North Sea, containing both held and open acreage. This region has seen significant Infrastructure-Led Exploration (ILX) activity in recent years and includes the development of the NOAKA fields, one of the largest developments on the NCS, with recoverable reserves of more than 500 million barrels of oil equivalents. TGS expects to emulate the recent success of the TGS-AGS Utsira OBN project in the North Sea (the first large-scale, densely sampled OBN survey for exploration) and will apply the learnings from TGS’ ongoing reprocessing of Utsira, including the extraction and use of ultra-long offset signal for FWI-based model building. As with Utsira, the NOAKA survey will utilize full azimu

Yara continues its transformation with divestment of Salitre phosphate mining project in Brazil1.8.2021 21:00:00 CEST | Press release

Oslo, 1 August 2021: Yara has signed a Share Purchase Agreement with EuroChem to sell its Salitre phosphate mining project for a cash consideration of USD 410 million. Yara’s ongoing transformation has a strategic focus on food solutions, premium products and enabling the hydrogen economy. Salitre remains an attractive project, but as previously communicated the project progress has been impacted by Covid 19, and significant construction time and capital expenditure remains to reach completion. The Salitre divestment therefore supports Yara’s transformation by reallocating capital and risk appetite in the coming years towards Yara’s strategic focus areas. “This transaction allows us to further sharpen our strategic focus, based on our strong competitive edges. Yara Brazil will continue to play an essential role in this growth agenda, and this transaction enables that growth to be driven with a sharper downstream focus,” said Svein Tore Holsether, President and Chief Executive Officer o

Scientists Narrow Search For Mysterious Mad Trapper To Sweden30.7.2021 23:21:41 CEST | Press release

EDMONTON, Alberta and HOUSTON, July 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- This month marks the 90th anniversary of the arrival of the fugitive known as ‘The Mad Trapper of Rat River’ to the Canadian North and the revelation of an important new clue to identifying the mysterious fugitive. Following the unprovoked shooting of RCMP Constable A.W. King in December 1931, the unknown criminal who identified himself by the pseudonym Albert Johnson led an RCMP posse on seven-week manhunt across the desolate Arctic landscape. During the pursuit, the Mad Trapper shot and killed Constable E. Millen. With the help of indigenous guides the Mad Trapper was located and killed during a gun battle on the Eagle River on February 17, 1932. Despite the RCMP releasing photos of the Mad Trapper and receiving hundreds of tips from around the world his identity was never established In 2007, Myth Merchant Films of Alberta Canada secured permission for a team of forensic experts to exhume the body of the Mad Trapper in

KBC Group: KBC remains strongly capitalised under 2021 EU-wide EBA stress test30.7.2021 18:15:00 CEST | Press release

Press Release Outside trading hours - Regulated information* Brussels, 30 July 2021 (6.15 p.m. CEST) KBC remains strongly capitalised under 2021 EU-wide EBA stress test KBC notes the announcements made today by the European Banking Authority (EBA) regarding the results of the 2021 EU-wide stress test. A brief set of slideson the KBC data is available at www.kbc.com. The impact of the stress test on KBC’s fully loaded Common Equity Tier-1 (CET1) ratio of 17.58% at year-end 2020 caused this ratio to increase by 1.92 percentage points to 19.50% at year-end 2023 under the base scenario. Under the adverse scenario, KBC’s fully loaded CET1 ratio would fall by 3.51 percentage points to 14.07%1. KBC’s leverage ratio, which stood at 6.42% at year-end 2020, would increase to 7.09% under the base scenario and decrease to just 5.53% under the adverse scenario. Commenting on today’s announcements, Johan Thijs, KBC Group CEO had this to say: ‘The results of this regular, theoretical exercise conduct

EBA reports on outcome of 2021 EU-wide stress test30.7.2021 18:10:23 CEST | Press release

EBA reports on outcome of 2021 EU-wide stress test ING Group was subject to the 2021 EU-wide stress test conducted by the European Banking Authority (EBA), in cooperation with the European Central Bank (ECB), the European Systemic Risk Board (ESRB) and De Nederlandsche Bank. ING Group notes the announcements made today by the EBA on the stress test and fully acknowledges the outcomes of this exercise. The 2021 EU-wide stress test does not contain a pass/fail threshold and instead is designed to be used as an important source of information for the purposes of the Supervisory Review and Evaluation Process. The results will assist competent authorities in assessing ING Group’s ability to meet applicable prudential requirements under stressed scenarios. The adverse stress test scenario was set by the ECB/ESRB and covers a three-year time horizon (2020-2023). The stress test has been carried out applying a static balance sheet assumption as at December 2020, and therefore does not take int