GlobeNewswire by notified

Kallelse till extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics

Dela

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), org.nr 556873-8586, med säte i Stockholm, kallar till extra bolagsstämma fredagen den 9 juni 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Bryggargatan 10, Stockholm.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 31 maj 2023, och (ii) senast den 2 juni 2023 anmäla sig per post till Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm eller via e-post till ibt@ibtherapeutics.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ibtherapeutics.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 8 juni 2023.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i stämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 31 maj 2023, och (ii) senast den 2 juni 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är IBT tillhanda senast den dagen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ibtherapeutics.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm eller med e-post till ibt@ibtherapeutics.com. Ifyllt formulär ska vara IBT tillhanda senast den 2 juni 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ibtherapeutics.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 31 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 2 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
  1. Stämmans avslutande

Punkt 2 – Stämmoordförande

Styrelsen föreslår att advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Godkännande av nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 16 maj 2023 om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 611 932,325491 kronor genom emission av högst 75 547 nya aktier av serie A och högst 2 169 689 nya aktier av serie B.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen ska vara den 13 juni 2023. Teckning av aktier ska ske under perioden 15 – 29 juni 2023. Teckningskursen ska vara 45 kronor per aktie, oavsett aktieserie.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se IBT:s pressmeddelande den 16 maj 2023.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav

Annwall & Rothschild Investments AB har gjort tecknings- och garantiåtaganden avseende nyemissionen, vilka kan medföra att dess aktieinnehav i IBT efter nyemissionen ökar till 30 procent eller mer av röstetalet. Annwall & Rothschild Investments AB innehar idag aktier i IBT motsvarande cirka 7,9 procent av aktierna och cirka 29,3 procent av rösterna. Genom infriande av åtagandena kan innehavet öka till högst cirka 9,5 procent av aktierna och cirka 32,0 procent av rösterna. Annwall & Rothschild Investments AB har fått dispens av Aktiemarknadsnämnden från den budplikt som därvid kan uppkomma (AMN 2023:24). Dispensen avseende garantiåtagandet förutsätter att beslutet om nyemissionen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, varvid det ska bortses från de aktier som innehas, och på stämman företräds av, Annwall & Rothschild Investments AB.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm eller via e-post till ibt@ibtherapeutics.com.

Antal aktier och röster

I IBT finns totalt 11 226 184 aktier, motsvarande 14 625 808 röster, varav 377 736 är A-aktier vilka berättigar till 10 röster per aktie och 10 848 448 är B-aktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga aktier.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 7 och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos bolaget på Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm samt på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2023

Styrelsen för Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Seafood “Canton Fair” Brings New Business Opportunities to Seize the China Seafood Market2.6.2023 04:17:37 CEST | Press release

GUANGZHOU, China, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Global Seafood Trade Fair will be held in Guangzhou, China, from June 28th to 30th, 2023. It is organized by the China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance and the China Aquatic Production Chamber of Commerce and managed by Wuhan Shihedao Network Technology Co., Ltd. With over 800 exhibitors and a 40,000 ㎡exhibition area, the Global Seafood Trade Fair will showcase a wide range of aquatic products, frozen goods, processed seafood, and related equipment, covering the entire industry chain of production, processing, and seafood trade. In addition, the exhibition will hold more than 20 onsite events, providing exhibitors with multiple opportunities for business exchange and collaboration, focusing on matching supply and demand, and promoting an efficient one-stop procurement and communication platform. This exhibition will provide you with a unique opportunity to explore the global catering market as well as go deeper i

Webull Australia avails Cboe US Options2.6.2023 01:00:00 CEST | Press release

SYDNEY, Australia, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Webull Securities (Australia) Pty. Ltd. ("Webull AU"), an Australian brokerage firm licensed by the Australian Securities Investment Commission that operates on the popular Webull trading platform, has announced the launch of a suite of Cboe Global Markets (Cboe) US index options on 23 April 2023. This new offering allows Australian retail investors access to cash-settled index options trading through Cboe’s popular US options suite, including the S&P 500 Index (SPX) options, Cboe Volatility Index (VIX) options and Mini-S&P 500 Index (XSP) options. The addition is an extension to Webull AU's existing US options offering and furthers Cboe’s and Webull’s commitment to offering new and innovative products and education resources to retail investors across the globe. The S&P 500 Index is the global benchmark of large-cap US equities and the VIX Index is the world's premier gauge of expected US equity market volatility. The introduction o

Westport Announces Effective Date of Share Consolidation1.6.2023 23:00:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" or the "Company") (TSX:WPRT / Nasdaq: WPRT) a global leader in low-emissions alternative fuel transportation technologies is pleased to announce, further to its April 26, 2023 press release, the completion of the Company's proposed consolidation of its common shares ("Common Shares") on the basis of (1) new post-consolidation Common Share for every ten (10) existing pre-consolidation Common Shares (the "Consolidation"). As of the date hereof, and following the Consolidation, there are 17,174,972 Common Shares issued and outstanding. Immediately prior to the Consolidation, the Company had 171,751,409 Common Shares issued and outstanding. No fractional Common Shares will be issued pursuant to the Consolidation and any fractional shares that would otherwise be issued will be rounded down to the nearest whole Common Share. A letter of transmittal with respect to the Consolidation is being

Constellation Brands to Report First Quarter Fiscal 2024 Financial Results; Host Conference Call June 30, 20231.6.2023 22:30:41 CEST | Press release

VICTOR, N.Y., June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), a leading beverage alcohol company, announced today it will report financial results for its first quarter ended May 31, 2023, on Friday, June 30, 2023, before the open of the U.S. markets. A conference call to discuss the financial results and outlook will be hosted by President and Chief Executive Officer, Bill Newlands, and Executive Vice President and Chief Financial Officer, Garth Hankinson, at 10:30 a.m. EDT, June 30, 2023. The conference call can be accessed by dialing +1-877-407-9121 and entering conference identification number 13739041, beginning at 10:20 a.m. EDT. A live, listen-only webcast of the conference call will be available on the company’s investor relations website at ir.cbrands.com under the News & Events section. When the call begins, financial information discussed on the conference call, and reconciliations of reported GAAP financial measures with comparable and other non-GA

Amlan International Names Beijing Zhongnong Pasture Biotechnology Co., Ltd. as Master Distributor in China1.6.2023 22:03:55 CEST | Press release

CHICAGO, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amlan® International, the animal health business of Oil-Dri® Corporation of America and a global leader in mineral-based feed additives that optimize the intestinal health of poultry and livestock, is proud to announce its strategic restructuring plans for the China business. To streamline distribution and increase efficiency, Amlan has chosen Beijing Zhongnong Pasture Biotechnology Co., Ltd. as its master distributor in China. The strategic decision recognizes the significance of the Chinese market and Amlan’s successful longstanding partnership with Zhongnong. In 2021, China had the world’s largest swine meat production, 53 million MT, producing 44% of global production. Additionally, China was the world’s second largest broiler meat producer, producing 14.7 million MT, and the world’s third largest milk producer, producing 36.8 million MT in the same year. With nearly 20 years of experience serving the Chinese feed and farming industry, Zho