GlobeNewswire by notified

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Dela

KALLELSETILLEXTRABOLAGSSTÄMMAIHOYLUAB(PUBL)

På uppdrag av aktieägaren, Alden AS, som representerar 14,9 procent av aktierna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084–6381 ("Bolaget") kallar styrelsen härmed till Bolagets extra bolagsstämma den 25 november 2022, kl. 08.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 07.45.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 november 2022, och

  • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 21 november 2022, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på extra bolagsstämman ska ske via e-post till bolagsstamma@hoylu.com eller via post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Att: Hoylu EGM, Strandvägen 1 114 51 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADEAKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på extra bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 21 november 2022 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hoylu.com.

FÖRSLAGTILLDAGORDNING

 1. Öppnande av extra bolagsstämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
 5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om riktad konvertibelemission
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 9. Extra bolagsstämmans avslutande

FÖRSLAGTILLBESLUT

Beslutomriktadkonvertibelemission(punkt7)

Aktieägaren, Alden AS (”Aktieägaren”) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av konvertibler till ett nominellt värde ej överstigande 37 042 807 kronor. Vid full konvertering av konvertiblerna innebär det en ökning av aktiekapitalet uppgående till 3 053 772,70 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla för emissionen.

 1. Rätt att teckna konvertibler i den riktade emissionen tillkommer Baklid Invest AS, CeWi Invest AS, Fougner Invest AS, Trellevika Invest AS, Fredrik Fougner, Skadi AS, TTC Invest AS och Windchange Invest AB. Inför förslaget om den riktade konvertibelemissionen har Aktieägaren övervägt möjligheten att föreslå en företrädesemission men konstaterat att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad emission. Vidare bedöms det rådande klimatet på aktiemarknaden medföra att det vid en företrädesemission är troligt att en företrädesemission inte i erforderlig utsträckning blir tecknad och att garantiförbindelser därför måste upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning. Mot bakgrund av detta har Aktieägaren har gjort bedömningen att en riktad konvertibelemission på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering för att reglera skulder som har förfallit till betalning och för fortsatt finansiering av verksamheten.

 2. Det nominella värdet per konvertibel uppgår till 1 krona eller hela multiplar därav. Lånet löper med en årlig ränta uppgående till 6 procent i enlighet med vad som framgår av villkoren, Bilaga 1B. Villkoren för konvertibelemissionen, inklusive konverteringskurs, har beslutats efter förhandling med tecknarna på en armlängds avstånd. Aktieägaren bedömer att villkoren för konvertibelemissionen är marknadsmässig.

 3. Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.

 4. Betalning för tecknade konvertibler ska ske kontant eller genom kvittning av fordran i enlighet med styrelsens redogörelse.

 5. Teckning ska ske inom tre dagar från datum för beslut om emissionen. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska erläggas inom en vecka från tiden för teckning.

 6. Konvertiblerna får konverteras till aktier under perioden från och med datum för registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2023 till en konvertering om 1,00 krona.

 7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

 8. Övriga villkor framgår av Bilaga 1B.

Aktiekapital,antalaktierochutspädning

Under förutsättning att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med Alden AS förslag, och förutsatt full konvertering av konvertiblerna (exklusive ackumulerad ränta) innebär det att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 3 053 772,70 kronor genom utfärdandet av 37 042 807 nya aktier. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 29,3 procent.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Beslutombemyndigandeförstyrelsenattvidtasmärrejusteringaravbesluten(punkt8)

Aktieägaren föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

AntalaktierochrösteriBolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 91 743 922 utestående aktier representerande totalt 91 743 922 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägaresrättattbegäraupplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid extra bolagsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har vid extra bolagsstämman rätt att ställa frågor till Bolaget avseende punkterna och förslagen som ska hanteras vid extra bolagsstämman.

Handlingar

Handlingar hänförliga till föreslagna beslut till extra bolagsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida www.hoylu.com senast två (2) veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på extra bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.
För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 19:00 CET.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Power Purchase Agreements signed under South Africa’s REIPPPP Bid Window 58.12.2022 10:49:54 CET | Press release

Oslo / Cape Town, 8 December 2022: Today, Scatec ASA, a leading renewable energy provider in emerging markets, signed power purchase and implementation agreements (Legal Close) for the three solar Grootfontein projects in the Western Cape Province of South Africa, under the Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP), alongside the South African government. “We are proud to have reached this milestone in the procurement process - and are excited to continue delivering clean and reliable energy in South Africa. The South African government has shown strong commitment to deliver in challenging times - and today’s achievement is a testament to the hard work and dedication of actors in the country’s renewable energy transition. Scatec continues to drive action and remains the leading solar IPP in the country and continent. We look forward to completing the necessary deliverables in the new year.” says Scatec Executive Vice President for Sub-Saharan Africa, J

Savosolar appoints Kirsi Suopelto as Vice President, Strategy8.12.2022 10:30:00 CET | Press release

Savosolar Plc Company Announcement 8 December 2022 at 10.30 a.m. (CET) Savosolar appoints Kirsi Suopelto as Vice President, Strategy Savosolar has appointed Ms. Kirsi Suopelto, Master of Laws and MBA (born 1976) as Vice President, Strategy of Savosolar Plc and a member of the group's executive management team. Kirsi's tasks include preparation of large investments and financial arrangements as well as M&A projects. Kirsi was elected as the chairperson of the board of Savosolar Plc at the extraordinary general meeting held on November 25, 2022 and at the subsequent organizational meeting of the board. Kirsi has more than 20 years of experience in the financial industry, both in legal and commercial positions. Kirsi has worked for several companies offering financial services in Finland and abroad. She has also been promoting financial industry interests. Kirsi is the chairperson of the board, owner and founder of Hybrid Consulting Oy, which acted as an advisor to VG-Shipping Oy and Meri

Clinigen notes results from the MIROCALS trial investigating low dose Proleukin® (aldesleukin) in patients with amyotrophic lateral sclerosis8.12.2022 10:12:00 CET | Press release

8 December 2022 Clinigen notesresults from the MIROCALS trial investigating low doseProleukin® (aldesleukin)in patients withamyotrophic lateral sclerosis Clinigen Limited (‘Clinigen’), the global pharmaceutical services company, is pleased to notethe announcement of top-line results from MIROCALS (Modifying Immune Response & OutComes in Amyotrophic Lateral Sclerosis) a phase 2b randomised placebo-controlled trial investigating the efficacy and safety of low dose interleukin-2 (ld IL-2) for controlling neuro-inflammation in newly-diagnosed patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The MIROCALS trial, conducted in 220 patients from 17 clinics across the UK and France, in collaboration with eight leading research groups in the UK, France, Italy and Sweden, investigated whether low dose IL-2 can modify aspects of neuro- inflammation, which is believed to play a central role in ALS disease progression. Dr. Gilbert Bensimon presented the top-line results at the International Symposi

Kvika banki hf.: Birkir Jóhannsson new CEO of TM8.12.2022 10:01:44 CET | Press release

Birkir Jóhannsson has been appointed CEO of TM, Kvika banki‘s subsidiary. Birkir will be replacing Sigurður Viðarsson as he takes up the position of deputy CEO at Kvika. Birkir has in past years worked as managing director of core operations and digital solutions at VIS Insurance and has substantial work experience within banking, payment solutions and finance. Birkir has previously been employed at Birti Capital Partners, Valitor, Arion bank and Attorneys atHöfðabakki.. Birkir holds a law degree from the University of Iceland and a master’s degree in corporate finance from Reykjavik University. In addition, Birkir has completed a degree in securities trading and is licensed as a district court attorney. Birkir will be a member of the Kvika group management board. When the changes, that Kvika banki introduced on 5 December, have been implemented the Kvika group management team will consist of Kvika banki’s management board, the CEO of TM, the CEO of Kvika asset management and the CEO o

EV-Joyment, Emotional Promise Motivate EV Adoption Over Environmental Benefits8.12.2022 10:00:58 CET | Press release

Latest Escalent EVForward™ Europe report findings encourage brands to tap into emotional aspirations of BEV ownership to engage with consumers LIVONIA, Mich., Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- As new-car buyer personas continue to evolve, connecting with consumers’ emotions and personality is more likely to ignite interest in battery electric vehicles (BEVs). This diverges from the long-standing industry narrative that environmental benefits are what drive BEV adoption, creating great opportunity for brands to expand their messaging and embrace new customers with a varying mix of values, lifestyles and attitudes. The environmental and running cost credentials of BEVs are clear, but relatively few car buyers are motivated by such a narrow range of rational criteria. In 2022, 43% of car buyers acknowledge the environmental credentials of BEVs as a benefit, but the same factor only ranks 9th out of 19 in a hierarchy of most important car buying criteria, thus revealing the environment’s l