GlobeNewswire

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Dela

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org.nr 559084–6381 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 oktober 2019, kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.30.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 5 oktober 2019 (då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 oktober 2019), och
• senast måndagen den 7 oktober 2019, helst före kl. 12.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget med adress Hoylu AB, Tunnbindaregatan 37 C, 602 21 Norrköping, via e-post till bolagsstamma@hoylu.com eller per telefon 040-170 600 under kontorstid.

Anmälan ska innehålla fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden. Till anmälan bör även i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta på stämman, genom förvaltarens försorg omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 5 oktober 2019. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan omregistrering bör underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 4 oktober 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.hoylu.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av extra bolagsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om bolagsordningsändring
8. Beslut om styrelsens förslag till nyemission av aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt (apport)
9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsens ordförande Björn Wallin föreslås väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om bolagsordningsändring (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 § avseende gränser för aktiekapitalets storlek ändras från nuvarande lägst 824 390 kronor och högst 3 297 560 kronor till lägst 2 060 975 kronor och högst 8 243 900 kronor. Bolagsordningens 4 § föreslås därmed få följande lydelse:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 2 060 975 kronor och högst 8 243 900 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 2,060,975 and no more than SEK 8,243,900.”

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens 5 § avseende gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. Bolagsordningens 5 § föreslås därmed få följande lydelse:

”Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

The number of shares shall be no fewer than 25,000,000 and no more than 100,000,000.”

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om styrelsens förslag till nyemission av aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt (apport) (punkt 8)

Som framkommit i Bolagets pressmeddelande den 2 september 2019 har Hoylu ingått ett avtal med Truls Baklid enligt vilket Hoylu kommer att förvärva, från ett investmentbolag som kontrolleras av Baklid, samtliga aktier i ett norskt aktiebolag som ska namnändras till Hoylu Norge AS (”Hoylu Norge AS”) i utbyte mot 600 000 nyemitterade aktier i Hoylu AB (publ).

Baserat på ovanstående, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med högst 49 463,4116676 kronor genom utgivande av högst 600 000 nya aktier.

De nya aktierna ska emitteras till en kurs om 2,85 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för aktierna den 30 augusti 2019. Betalning för tilldelade aktier ska ske genom apport bestående av 100 procent av aktierna i Hoylu Norge AS senast den 18 oktober 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden. Teckning av nya aktier ska ske senast den 18 oktober 2019. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avseende på aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Baklid Invest AS som ägs av Truls Baklid.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra förvärvet aktier i Hoylu Norge AS i enlighet med avtalet med Truls Baklid. Med hänsyn till det anförda och till den föreslagna teckningskursen bedöms en riktad nyemission på föreslagna villkor vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas vidta sådana smärre ändringar av beslutet som kan erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 25 010 678 utestående aktier representerande totalt 25 010 678 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har vid stämman rätt att ställa frågor till Bolaget avseende punkterna och förslagen som ska hanteras vid stämman.

Majoritetskrav

Stämmans beslut avseende punkten 7 giltig endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stämmans beslut avseende punkten 8 är giltig endast om besluten biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Kallelsen samt styrelsens fullständiga förslag handlingar hänförliga till föreslagna beslut finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida www.hoylu.com senast tre veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicy tillgänglig på Euroclear Sweden AB’s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2019
Hoylu AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 September 2019 kl. 02:00 (CEST).

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Jays Headphones announce partnership with Princeton Ltd in Japan20.9.2019 10:30:00 CESTPress release

General press release Swedish lifestyle and audio product developer Jays Headphones announce a new partnership for distribution in Japan, one of the biggest heaphone markets. Starting September Princeton Technology Ltd, one of the leading distributors of consumer electronics and accessories in Jap an, will start distributing Jays Headphones. Northbaze Group (publ) announces a new partnership for distribution of Jays headphones in Japan, starting Q3 2019. The agreement involves Jays current and future product range including their latest launch, m-Seven True Wireless. Princeton Techonlogy Ltd was founded in 1995 and has a strong position on the the Japanese Consumer Electronic market. Princeton offers a wide variety of digital gadgets and accessories for tablets and smartphones and supply all major retail and e-tail channels in Japan. “I’m very excited about this partnership. Japan is a huge headphone market with a lot of potential. With Princeton I am confident that we have found the r

Jays Headphones inleder samarbete med Princeton Ltd i Japan20.9.2019 10:30:00 CESTPressemelding

Generellt pressmeddelande Svenska livsstilsvarumärket och hörlurstillverkaren Jays inleder nytt samarbete för distribution i Japan, en av världens största marknader för hörlurar. Från och med september kommer Princeton Techonlogy Ltd att distribuera Jays produkter i Japan. Princeton är av de ledande distributörerna i konsumentelektronik på den japanska marknaden. Northbaze Group ägda Jays Headphones tillkännager ett nytt partnerskap för distribution och försäljning av Jays i Japan, med start i Q3 2019. Avtalet innefattar Jays nuvarande och kommande sortiment inklusive den nyligen lanserade ”m-Seven True Wireless”. Princeton Technology Ltd som grundades 1995 har en lång erfarenhet från japanska konsumentelektronikmarknaden. Sortimentet består i huvudsak av tillbehör till smartphones och surfplattor. Man levererar och har nära relationer med samtliga ledande detalj- och e-handels butiker i Japan. ”Jag har stora förväntningar på detta samarbetet. Japan är efter USA världens andra största

Better Collective invests in Mindway AI; artificial intelligence technology for safer gambling20.9.2019 08:45:00 CESTPress release

Regulatory release 29/2019 Better Collective has acquired 19,99% of the shares in Mindway AI, who specialises in innovative and advanced software solutions for the identification of at-risk gambling and problem gambling behaviour. The investment aligns Better Collective’s vision to empower iGamers and help establishing an entertaining and safe betting environment. The world’s leading developer of digital platforms for bookmaker information, tipster communities, and betting tips, Better Collective, has acquired 19,99% of the Danish software company, Mindway AI A/S, for a total price of 4 million DKK. Better Collective will under certain performance-based conditions acquire the remaining shares at a price of 20 million DKK. Furthermore, Better Collective has provided a loan of 4 million DKK to the company. Provider of early detection and intervention solutions for safer gambling Mindway AI is an award-winning company that specialises in software solutions that can identify at-risk gambli

Ålandsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Borgo startar hypoteksbolag tillsammans20.9.2019 08:00:00 CESTPressemelding

Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 20.9.2019 kl. 9.00 Ålandsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Borgo startar hypoteksbolag tillsammans Ålandsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Borgo har tecknat avtal angående att etablera ett gemensamt hypoteksbolag på den svenska marknaden. - Att lansera ett nytt hypoteksbolag tillsammans med så starka och etablerade partners som ICA Banken, Söderberg & Partners och Ikano Bank säkerställer långsiktighet och stabilitet och ger bra förutsättningar att erbjuda bolån till bra villkor. Detta gynnar oss och våra samarbetspartners men naturligtvis även svenska bolånekunder i slutändan, säger Peter Wiklöf, vd på Ålandsbanken. Ålandsbanken och deras dotterbolag Crosskey kommer att tillhandahålla plattformslösningar för det nya hypoteksbolaget liksom bidra med befintlig kunskap om bolånehantering. - Genom att etablera ett nytt hypoteksbolag kan vi konkurrera på bolånemarknaden på ett helt nytt sätt och flytta fram våra p