GlobeNewswire by notified

Kallelse till extra bolagsstämma i Elon AB (publ)

Dela

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2022-05-31

Kallelse till extra bolagsstämma i Elon AB (publ)

Aktieägarna i Elon AB (publ), org.nr 556065-4054, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juni 2022 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hammarby Kaj 14 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 juni 2022,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 16 juni 2022.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till adress Elon AB (publ), Hammarby Kaj 14, 120 30 Stockholm, via e-post: info@elongroup.se eller per telefon 0480-58 400. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Detta innebär att aktieägare i god tid före avstämningsdagen behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 16 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida, www.elongroup.se.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 14 860 343 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 14 860 343. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare.
  7. Beslut om vinstutdelning genom efterutdelning.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår styrelseordföranden Fredrik Johansson som ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om införande av incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag på i huvudsak följande villkor.

Riktad emission av teckningsoptioner
Högst 630 000 teckningsoptioner ska ges ut.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Elon AB (publ), org.nr 556065-4054. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag enligt nedan. Skälet till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är emissionen utgör ett led i införande av incitamentsprogrammet, varigenom ledande befattningshavare ges möjlighet till en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 1 juli 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår bolagsstämman. Teckningskursen ska avrundas till närmaste tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under följande perioder:

a)   tio handelsdagar från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 mars – 30 juni 2025, dock tidigast den 18 augusti 2025 och senast den 15 september 2025; och

b)   tio handelsdagar från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2025, dock tidigast den 1 november 2025 och senast den 15 december 2025.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske med hänsyn till vid var tid gällande insiderlagstiftning. Om optionsinnehavare är förhindrad att teckna aktier under teckningsperioden på grund av bestämmelser i vid var tid gällande insiderlagstiftning ska styrelsen äga rätt att medge att sådan optionsinnehavare istället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter sådant hinder har upphört.

Innehavare av teckningsoptionerna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren. Vid tillämpning av den alternativa lösenmodellen ska teckningskursen för varje aktie motsvara aktiens kvotvärde och teckningsoptionerna berättiga till ett omräknat, som utgångspunkt lägre, antal aktier. Teckningsoptionerna ska dock inte berättiga till mer än en (1) aktie per teckningsoption med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med de fullständiga optionsvillkoren.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts och aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos Euroclear Sweden AB.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 575 000 kronor.

Teckningsoptionerna ska omfattas av fullständiga villkor enligt särskild bilaga.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att bolaget överlåter högst 630 000 teckningsoptioner enligt följande.

(a)   Kategori 1 (VD, vice VD, CFO): högst 125 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen;

(b)   Kategori 2 (övriga medlemmar i ledningsgruppen): högst 30 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen; och

(c)   Kategori 3 (andra nyckelpersoner): högst 20 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen.

En teckningsberättigad kan teckna ett lägre antal teckningsoptioner än vad denne har rätt att teckna enligt ovan. Erbjudna optioner som inte förvärvas enligt ovan ska kunna överlåtas till andra deltagare i optionsprogrammet. Optionerna ska fördelas mellan de deltagare som anmält intresse för att förvärva ytterligare optioner pro rata i förhållande till antal förvärvade optioner.

Med anställd jämställs person som har träffat anställningsavtal men ännu inte tillträtt sin anställning.

Vid överlåtelse ska för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Överlåtelse ska vara villkorad av att överlåtelse lagligen kan ske samt att förvärvaren ingår ett s.k. hembudsavtal med bolaget, enligt vilket förvärvaren är förpliktad att erbjuda bolaget, eller den bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna i vissa situationer.

Bindande anmälan om att förvärva teckningsoptioner ska vara Bolaget tillhanda senast den 27 juni 2022. Överlåtelse av teckningsoptioner till anvisade personer ska ske under tiden från och med registreringen av teckningsoptionerna till och med den 8 juli 2022. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga denna period.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Tidigare aktierelaterade incitamentsprogram och utspädning

Bolaget har för närvarande inget utestående aktierelaterat incitamentsprogram.
Baserat på vid tidpunkten för kallelsen antal utestående aktier kommer ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i det föreslagna incitamentsprogrammet att innebära en utspädningseffekt motsvarande ca 4,1 procent av såväl aktierna som rösterna i bolaget.

Kostnader för incitamentsprogrammet och påverkan på nyckeltal

Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet. Bolaget bedöms inte belastas med några kostnader för sociala avgifter eller motsvarande. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är marginella. Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av ersättningsutskottet och styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning genom efterutdelning

Styrelsen föreslår en efterutdelning till bolagets aktieägare om 2 kronor per aktie, totalt 29 720 686 kronor, med avstämningsdag måndagen den 27 juni 2022. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg ca tre bankdagar efter avstämningsdagen, dvs. torsdagen den 30 juni 2022.

Per den 31 december 2021 uppgick moderbolagets fria egna kapital till 50 671 355 kronor. Vid årsstämman den 28 mars 2022 beslutades att dela ut 3 kronor per aktie motsvarande 15 603 360 kronor. Några ytterligare beslut om värdeöverföringar har inte fattats. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår således till 35 067 995 kronor.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt styrelsens yttrande enligt 14 kap. 8 § och 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 14 kap 8 § samt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, finns tillgängliga hos bolaget på adress Hammarby Kaj 14 i Stockholm samt på bolagets hemsida www.elongroup.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 1 juni 2022. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av postadress och kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

__________________
Stockholm i maj 2022
Elon AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan som Elon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom Anneli Sjöstedts försorg, för offentliggörande den 31:a maj 2022 kl. 15.00.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Monthly information related to total number of voting rights and shares composing the share capital _June 30, 2022.7.7.2022 18:00:00 CEST | Press release

Monthly information related to total number of voting rights and shares composing the share capital _June 30, 2022. Article 223-16 of general regulation of French Autorité des Marchés Financiers Lyon – France Listing markets: Euronext Paris from Euronext (Market segment C - ISIN Code: FR0011471135- Symbol: ERYP) & Nasdaq Global Select Market in the United-States (Symbol : ERYP) Website : www.erytech.com DateTotal of shares composing the share capitalTotal of brut(1) voting rights Total of net (2) voting rights December 31, 202131 018 55332 518 33932 515 839January 31, 202231 018 55332 518 33932 515 839February 28, 202231 018 55332 518 54732 516 047March 31, 202231 018 55332 518 54732 516 047April 30, 202231 018 55332 518 54732 516 047May 31, 202231 018 55332 518 54732 516 047June 30, 202231 018 55332 520 10732 517 607 (1) Gross voting rights number (or « theoretical » voting rights) is used as a basis for calculating the crossing of the threshold. In accordance with article 223-11 of g

KBC Group: KBC completes acquisition of Raiffeisen Bank International's Bulgarian operations7.7.2022 17:45:00 CEST | Press release

Press Release Outside trading hours – Regulated information* Brussels, Sofia, 7 July 2022 (5.45 p.m. CEST) KBC completes acquisition of Raiffeisen Bank International's Bulgarian operations Today, KBC Bank and Raiffeisen Bank International (‘RBI’) completed the deal announced on 15 November 2021 concerning the acquisition of 100% of the shares of Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, which is responsible for the banking operations of RBI in Bulgaria. The transaction also includes Raiffeisenbank Bulgaria’s fully owned subsidiaries Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), Raiffeisen Insurance Broker and Raiffeisen Service. The acquisition, worth a total of 1 009 million euros paid in cash, reflects the quality of the Raiffeisen franchise in Bulgaria and the potential for synergy. The transaction will have a capital impact of around -1 pp on KBC Group’s CET1 in 3Q2022. Raiffeisenbank (Bulgaria) has systematically developed its banking activities since entering the mark

Volta Finance Limited - Dividend Declaration7.7.2022 17:12:32 CEST | Press release

Volta FinanceLimited (VTA/VTAS) Dividend Declaration NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES Guernsey, 7 July 2022 Volta Finance Limited ("the Company") hereby announces a second interim dividend for the financial year commencing 1 August 2021. The Company announces that it has declared a quarterly interim dividend of €0.13 per share payable on 28 July 2022 amounting to approximately €4.75 million, equating approximately to an annualised 8% of net asset value. The ex-dividend date is 14 July 2022 with a record date of 15 July 2022. The Company has arranged for its shareholders to be able to elect to receive their dividends in either Euros or Pounds Sterling. Shareholders will, by default, receive their dividends in Euros, unless they have instructed the Company’s Registrar, Computershare Investor Services (Guernsey) Limited (“Computershare”), to pay dividends in Pounds Sterling. Such instructions may be given to Computershare eith

Maha Energy AB har underrättats om att kontrakterad borrigg i Oman har dragits tillbaka7.7.2022 15:45:00 CEST | Pressemelding

Maha Energy AB (publ) har underrättats av Global Business Services (“GBS”) att den kontrakterade borriggen GBS-1 (tidigare OGI-4) inte längre kommer att vara tillgänglig för Maha Energy i Oman. Detta innebär att den planerade borrstarten av de första sex brunnarna på Mafraqfältet försenas. GBS har meddelat Maha Energy att de inte kan leverera borriggen GBS-1 (tidigare OGI-4) främst på grund av tekniska brister som upptäckts under inspektioner strax innan mobiliseringen. Maha arbetar nu på att hitta alternativa lösningar, men detta innebär att borrningen av de sex brunnarna på Mafraq kommer att försenas. En reviderad tidplan kommer att meddelas så snart som ytterligare information finns tillgänglig. ”Då vi arbetat väldigt hårt för att få allt på plats och starta borrningarna innan den sista juni är vi mycket besvikna över att GBS nu beslutat att inte leverera den kontrakterade borriggen i sista minuten. Men eftersom borrplatser och all annan borrutrustning nu står klart så är vi redo fö

Maha Energy AB has been notified that contracted drilling rig has been withdrawn in Oman7.7.2022 15:45:00 CEST | Press release

Maha Energy AB (publ) has been notified by Global Business Services (“GBS”) that the contracted GBS-1 (formerly OGI-4) drilling rig will no longer be available for Maha Energy in Oman. This means that the planned start of the drilling of the six first wells on the Mafraq field will be delayed. GBS has notified Maha Energy that they are unable to deliver the drilling rig GBS-1 (formerly OGI-4) primarily due to technical deficiencies uncovered during pre-mobilisation inspections. Maha is now evaluating alternative options, but this means that the drilling of the six wells on Mafraq will be delayed. A revised schedule will be announced as soon as further information is available. Jonas Lindvall, CEO at Maha comments: “We have been working hard to ensure all material and equipment were available for a June 30 spud, so it is very disappointing that GBS has decided to withdraw the contracted drilling rig this late in the game. Everything else is in place so once we find a replacement drillin