GlobeNewswire by notified

Kallelse till extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Dela

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget” eller ”Auriant Mining”), 556659-4833, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 22 december 2021.

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Auriant Mining välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm, eller via e-post till egm@auriant.com, senast den 12 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Advokatfirman Vinge på Smålandsgatan 20, Stockholm och på www.auriant.com, senast den 17 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman, genom förhandsröstning, måste:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Svenska Central Securities Depository) förda aktieboken avseende förhållandena 14 december 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB 16 december 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren,

(ii) dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Auriant Mining tillhanda senast 21 december 2021.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Auriant Minings hemsida www.auriant.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Auriant Mining tillhanda senast 21 december 2021. Formuläret kan skickas med e-post till egm@auriant.com eller med post till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Auriant Mining AB på egm@auriant.com.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till extra bolagsstämman finns i Bolaget totalt 98 768 270 aktier med en röst per aktie.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Val av en eller två protokolljusterare.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om godkännande av tillägg till obligationsemissionsavtal.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat David Andersson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, föreslås att utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

2. Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår att Per Åhlgren, representant för GoMobile Nu AB, och Maria Carrasco, eller, vid någons eller bådas förhinder, den som styrelsen istället anvisar utses till personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

6. Beslut om godkännande av tillägg till obligationsemissionsavtal

Styrelsen för Auriant Mining föreslår att extra bolagstämman beslutar att godkänna att Auriant Mining har ingått ett tilläggsavtal till obligationsemissionsavtalet daterat den 9 april 2018 med Golden Impala Limited enligt nedan. Styrelseledamoten Mr. Preston Haskell äger indirekt cirka 52 procent av Bolagets aktiekapital via Bertil Holdings Ltd. Bertil Holdings Ltd. är helägt av Golden Impala Limited.

Bakgrund till förslaget

Den 9 april 2018 ingick Auriant Mining och Golden Impala Limited ett obligationsemissionsavtal (”Avtalt”) enligt vilken Auriant Mining emitterade en obligation (”Obligationen”) som tecknades av Golden Impala Limited. Avtalet respektive Obligationen har tidigare ändrats så att Obligationens förfallodag är den 31 december 2021. Auriant Mining och Golden Impala önskar att ändra villkoren i Avtalet enligt nedan och emittera en uppdaterad Obligation. Mot bakgrund av detta ingick Auriant Mining och Golden Impala Limited ett tilläggsavtal den 3 december 2021 (”Tilläggsavtalet”). Tilläggsavtalet är villkorat av extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsens redogörelse

Styrelsen för Auriant Mining föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna Tilläggsavtalet. Tilläggsavtalet ska dock anses träda i kraft den 1 januari 2022. Följande huvudvillkor ska gälla för den nya Obligationen.

Det nominella beloppet ska vara 33 827 665 USD och räntan ska vara tre månaders U.S. Dollars LIBOR plus 6.44 procent (”Räntesatsen”). Räntan ska betalas kvartalsvis i efterskott inom fem bankdagar efter sista dagen i det aktuella kvartalet. Om någon ränta för kvartalet inte betalas på förfallodagen ska dröjsmålsräntan lika med Räntesatsen samt två procentenheter löpa på eventuell obetald ränta. Förfallodagen ska vara 31 december 2024. Den årliga räntan skulle uppgå till 2 362 230 USD kronor baserat på den tillämpliga Räntesatsen per 31 oktober 2021 och det nominella beloppet för det fall inga ytterligare räntebetalningar görs från och med 31 december 2021, vilket innebär att det nominella beloppet för den nya Obligationen kommer att motsvara 35 954 797,36 USD. Styrelsen anser att villkoren för Tilläggsavtalet är marknadsmässiga.

Mr. Preston Haskell har inte deltagit i utarbetandet av detta förslag.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs bifall av hälften av de avgivna rösterna vid stämman. Aktier som innehas av den närstående, Golden Impala Limited, kommer inte beaktas. Inte heller kommer aktier som innehas av ett annat bolag i samma koncern som den närstående beaktas.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med fullständiga förslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Advokatfirman Vinge på Smålandsgatan 20, Stockholm samt på Bolagets hemsida www.auriant.se senast den 8 december 2021. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2021

Auriant Mining AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se eller besök www.gwkapital.se.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Verisk Welcomes Olumide Soroye to Its Board of Directors18.8.2022 22:15:00 CEST | Press release

JERSEY CITY, N.J., Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verisk (Nasdaq: VRSK) today announced that Olumide Soroye has been appointed independent director of the company’s Board of Directors effective immediately. Soroye brings three decades of leadership experience across multiple industries. “Olumide’s experience in software, data analytics, AI, and growth-minded leadership make him an exceptional addition to Verisk’s board,” Verisk CEO Lee Shavel said. “We look forward to working closely with Olumide to ensure that we continue to drive value and positive impact for all Verisk stakeholders including shareholders, clients, employees and partners.” Soroye, 50, is president and chief executive officer of Fortive Corporation’s Intelligent Operating Solutions segment. Before Fortive, he held leadership roles at CoreLogic, where he was managing director of property intelligence & risk management, and QuinStreet, where he was senior vice president of the company’s technology and home services b

Galapagos receives transparency notification from FMR LLC18.8.2022 22:01:00 CEST | Press release

Mechelen, Belgium;18 August 2022, 22.01CET;regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) received a transparency notification from FMR LLC. Pursuant to Belgian transparency legislation1, Galapagos received a transparency notification on 15 August 2022 from FMR LLC, who notified that it holds 3,740,842 of Galapagos’ voting rights, consisting of 3,740,842 ordinary shares. FMR LLC controls investment funds FIAM Holdings LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, Fidelity Management Trust Company and Strategic Advisers LLC, of which Fidelity Management & Research Company LLC increased its position to 3,303,128 voting rights, and no longer holds any equivalent financial instruments, and Strategic Advisers LLC decreased its position to 10,082 voting rights. FMR LLC's holding of 3,740,842 Galapagos' voting rights represents 5.69% of Galapagos' currently outstanding 65,728,511 shares. FMR LLC thus remains above the 5% threshold of Galapagos’ voting rights considering the

Bavarian Nordic Expands Capacity with U.S. Contract Manufacturer for Filling of Smallpox/Monkeypox Vaccines18.8.2022 20:24:11 CEST | Press release

U.S. FDA approved facility operated by Grand River Aseptic Manufacturing will assist in filling of already manufactured bulk vaccine to expedite deliveries of monkeypox vaccines to the U.S.Agreement will significantly expand Bavarian Nordic’s manufacturing capacity for the benefit of the U.S. and globallyExpedited tech transfer has already started, allowing for manufacturing of first doses in 2022 COPENHAGEN, Denmark, August 18, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) announced today that the Company has entered into an agreement with Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM), a U.S. based contract manufacturer, for fill and finish of JYNNEOS smallpox/monkeypox vaccine. As announced on July 15, 2022, Bavarian Nordic received an additional order for 2.5 million doses the vaccine from the U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), a part of the Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), which will be filled at GRAM using bulk vaccine already ma

Bavarian Nordic udvider produktionskapaciteten via aftale med amerikansk kontraktproducent om fyldning af koppe-/abekoppevacciner18.8.2022 20:24:11 CEST | pressemeddelelse

Den FDA-godkendte kontraktproducent, Grand River Aseptic Manufacturing, vil bistå med fyldning af allerede produceret råvaccine med henblik på at fremskynde leverancer af abekoppevacciner til USAAftalen vil øge Bavarian Nordics produktionskapacitet markant til gavn for både USA og lamde globaltEn accelereret procesoverførsel er allerede startet, hvilket muliggør produktion af de første doser i 2022 KØBENHAVN, Danmark, 18. august 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har indgået en aftale med den amerikanske kontraktproducent Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) om fyldning af JYNNEOS koppe-/abekoppevaccine. Som meddelt den 15. juli 2022, modtog Bavarian Nordic en yderligere ordre på 2,5 mio. doser af vaccinen fra U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), en del af Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), som vil blive påfyldt på GRAMs facilitet ved brug af den råvaccine, der allerede er fremstillet og fa

PCI Biotech: Company update18.8.2022 18:05:06 CEST | Press release

Oslo (Norway), 18 August 2022 – PCI Biotech (OSE: PCIB), a cancer-focused biopharma company developing innovative therapeutics that address significant unmet medical needs, today announced that the previously reported efforts to finance a planned Ph II trial in head and neck cancer have not under the current market conditions resulted in a feasible way forward. As PCI Biotech will not conduct a company-sponsored Ph II trial with the fimaVacc technology a reduction of the clinical team will be enacted during the second half of 2022. Further details about the development plans for the non-clinical assets will be given at the upcoming Q2 reporting, scheduled 31st August 2022. The cash position per Q2 2022 is around NOK 76 million and the financial runway is estimated to be towards the end of 2023. Contact information: Ronny Skuggedal, Interim CEO rs@pcibiotech.no Mobile: +47 9400 5757 About PCI Biotech PCI Biotech is a biopharmaceutical company focusing on development and commercialisatio